Kudziwika kwathu

222 umunthu wathu weniweniMasiku ano nthawi zambiri zimakhala choncho kuti muyenera kudzipangira dzina kuti mukhale watanthauzo komanso wofunikira kwa ena komanso inuyo. Zikuwoneka ngati anthu akufufuza mosakhutira kuti ndi ndani komanso tanthauzo lake. Koma Yesu ananena kale kuti: “Iye amene apeza moyo wake adzautaya; ndipo iye amene ataya moyo wake chifukwa cha Ine adzaupeza” ( Mateyu 10:39 ). Ife monga mpingo, taphunzira kuchokera ku choonadi chimenechi. Tadzitcha tokha Grace Communion International kuyambira 2009 ndipo dzinali likunena za umunthu wathu weniweni, womwe umakhala mwa Yesu osati mwa ife. Tiyeni tione bwinobwino dzinali ndi kupeza zimene zabisika mmenemo.

Chisomo

Chisomo ndi mawu oyamba m'dzina lathu chifukwa amafotokoza bwino za munthu aliyense payekha komanso ulendo wathu wopita kwa Mulungu mwa Yesu Khristu kudzera mwa Mzimu Woyera. “Koma tikhulupirira kuti tapulumutsidwa ndi chisomo cha Ambuye Yesu, monga iwonso” ( Machitidwe 15:11 ). Ndife “olungama opanda chifukwa ndi chisomo chake mwa chiwombolo chimene chinadza mwa Khristu Yesu” ( Aroma 3:24 ). Ndi chisomo chokha Mulungu amatilola ife (kudzera mwa Khristu) kutenga nawo mu chilungamo chake. Baibulo limaphunzitsa mosalekeza kuti uthenga wa chikhulupiriro ndi uthenga wa chisomo cha Mulungu (onani Machitidwe 14–3; 20–24; 20–32).

Maziko a ubale wa Mulungu ndi munthu nthawi zonse akhala achisomo ndi chowonadi. Pomwe lamuloli linali chiwonetsero cha izi, chisomo cha Mulungu chomwecho chidakwaniritsidwa kudzera mwa Yesu Khristu. Ndi chisomo cha Mulungu, tapulumutsidwa kudzera mwa Yesu Khristu yekha, osati posunga lamulo. Lamulo lomwe aliyense akutsutsidwa silili mawu omaliza a Mulungu kwa ife. Mawu ake omaliza kwa ife ndi Yesu. Iye ndiye vumbulutso langwiro ndi laumwini la chisomo cha Mulungu ndi chowonadi choperekedwa kwaulere kwa anthu.
Kutsutsidwa kwathu pansi pa lamuloli ndi kolungama komanso kolungama. Sitimachita zinthu zovomerezeka kuchokera kwa ife tokha, chifukwa Mulungu siamndende a malamulo ake ndi malamulo ake. Mulungu mwa ife amagwira ntchito mwaufulu waumulungu molingana ndi chifuniro chake.

Chifuniro chake chimafotokozedwa ndi chisomo ndi chiombolo. Mtumwi Paulo analemba motere ponena za ichi: “Sindikutaya chisomo cha Mulungu; pakuti ngati chilungamo chidzera mwa lamulo, Khristu adafa pachabe” (Agalatiya 2:21). Paulo akufotokoza chisomo cha Mulungu ngati njira yokhayo yomwe safuna kutaya. Chisomo sichinthu chomwe chingayesedwe ndikuyesedwa ndi kuchitidwa. Chisomo ndi ubwino wamoyo wa Mulungu umene amatsata mtima wa munthu ndi maganizo ndi kusintha zonse.

M’kalata yake yopita ku mpingo wa ku Roma, Paulo analemba kuti chinthu chokhacho chimene timayesetsa kuti tipeze kudzera m’mayesero athu ndi mphoto ya uchimo, imfa yeniyeniyo. Koma palinso yabwino kwambiri, chifukwa “mphatso ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Kristu Yesu Ambuye wathu” ( Aroma 6:24 ). Yesu ndiye chisomo cha Mulungu. Iye ndiye chipulumutso cha Mulungu choperekedwa kwaulere kwa anthu onse.

Mgonero

Chiyanjano ndi liwu lachiwiri mdzina lathu chifukwa timakhala mu ubale weniweni ndi Atate kudzera mwa Mwana mu chiyanjano ndi Mzimu Woyera. Mwa Khristu tili ndi chiyanjano chenicheni ndi Mulungu komanso wina ndi mnzake. James Torrance ananena motere: "Mulungu Utatu amapanga mgonero mwanjira yoti ife timangokhala anthu enieni tikapeza umunthu wathu mgonero ndi iye komanso anthu ena." 

Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera ali mu mgonero wangwiro ndipo Yesu anapemphera kuti ophunzira ake agawane ubale umenewu ndi kuti auwonetsere mu dziko (Yohane 14:20; 17:23). Mtumwi Yohane akulongosola kuti mudzi umenewu unali wozika mizu m’chikondi. Yohane akulongosola chikondi chozama ichi ngati chiyanjano chamuyaya ndi Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ubale weniweni umatanthauza kukhala mu chiyanjano ndi Khristu mu chikondi cha Atate kudzera mwa Mzimu Woyera (1. Yohane 4:8).

Kaŵirikaŵiri amanenedwa kuti kukhala Mkristu ndi unansi waumwini ndi Yesu. Baibulo limagwiritsa ntchito mafanizo angapo pofotokoza ubale umenewu. Wina amakamba za ubale wa mbuye ndi kapolo wake. Chifukwa cha zimenezi, tiyenera kulemekeza Ambuye wathu Yesu Khristu ndi kumutsatira. Yesu anapitiriza kuuza otsatira ake kuti: “Sindinenanso kuti ndinu akapolo; pakuti kapolo sadziwa chimene mbuye wake achita. Koma ndakuuzani kuti muli abwenzi; pakuti zonse zimene ndazimva kwa Atate wanga ndakudziwitsani” (Yohane 15:15). Chithunzi china chikunena za ubale wa atate ndi ana ake (Yohane 1:12-13). Ngakhale chifaniziro cha mkwati ndi mkwatibwi, chomwe chimapezeka kale m’Chipangano Chakale, chimagwiritsidwa ntchito ndi Yesu ( Mateyu 9:15 ) ndipo Paulo akulemba za ubale wa mwamuna ndi mkazi wake ( Aefeso 5 ). Mu Kalata yopita kwa Ahebri akuti ngakhale Akhristu ndife abale ndi alongo a Yesu (Ahebri 2:11). Zithunzi zonsezi (kapolo, bwenzi, mwana, mkazi, mlongo, mchimwene) zili ndi lingaliro lakuya, labwino, gulu lamunthu wina ndi mnzake. Koma zonsezi ndi zithunzi chabe. Mulungu wathu wautatu ndiye gwero ndi chowonadi cha ubalewu ndi dera lino. Ndi gulu limene amagawana nafe mowolowa manja mu ubwino wake.

Yesu anapemphera kuti tikhale naye kwamuyaya ndi kusangalala ndi ubwino umenewo (Yohane 17:24). M’pemphero limeneli anatiitana kuti tikhale ndi moyo monga mbali ya gulu limodzi ndi wina ndi mnzake komanso ndi Atate. Pamene Yesu anakwera kumwamba, anatitenga ife, mabwenzi ake, mu chiyanjano ndi Atate ndi Mzimu Woyera. Paulo akunena kuti kupyolera mwa Mzimu Woyera pali njira yomwe timakhalira pafupi ndi Khristu ndikukhala pamaso pa Atate (Aefeso 2: 6). Tikhoza kale kukhala ndi chiyanjano ndi Mulungu tsopano, ngakhale kuti chidzalo cha ubale umenewu chidzaonekera pamene Khristu adzabweranso kudzakhazikitsa ulamuliro wake. Ichi ndichifukwa chake anthu ammudzi ndi gawo lofunikira la gulu lathu lachipembedzo. Chidziwitso chathu, tsopano ndi nthawi zonse, chimakhazikitsidwa mwa Khristu ndipo mu mgonero umene Mulungu amagawana nafe monga Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera.

Zapadziko Lonse (zapadziko lonse)

Mayiko onse ndi liwu lachitatu mdzina lathu chifukwa mpingo wathu ndi wadziko lonse lapansi. Timalalikira kwa anthu pamiyambo, zilankhulo komanso mayiko osiyanasiyana - timafikira anthu padziko lonse lapansi. Ngakhale titakhala kuti ndife gulu laling'ono, pali mipingo m'maiko onse aku America komanso ku Canada, Mexico, Caribbean, South America, Europe, Asia, Australia, Africa ndi zilumba za Pacific. Tili ndi mamembala oposa 50.000 m'maiko oposera 70 omwe apeza nyumba m'mipingo yoposa 900.

Mulungu adatibweretsa pamodzi mgulu lapadziko lonse lapansi. Ndi dalitso kuti ndife akulu okwanira kuti tigwire ntchito limodzi koma ocheperako kuti ntchito yolumikizayi idakhalabe yathu. M'dera lathu, maubwenzi m'malire ndi zikhalidwe zomwe nthawi zambiri zimagawana dziko lathu lapansi masiku ano zimamangidwa ndikukula. Ichi ndithudi ndichizindikiro cha chisomo cha Mulungu!

Monga mpingo, ndikofunikira kwa ife kukhala ndi kugawana uthenga wabwino womwe Mulungu waika m'mitima mwathu. Kuti tidziwe kuchuluka kwa chisomo cha Mulungu ndi chikondi chathu pa ife tokha zimatilimbikitsa kuti tiziuza anthu ena uthenga wabwino. Tikufuna kuti anthu ena athe kukhala ndi ubale ndi Yesu Khristu ndikukhala ndi chimwemwe ichi. Sitingasunge uthenga wabwino kukhala chinsinsi chifukwa tikufuna kuti anthu onse padziko lapansi adziwe chisomo cha Mulungu ndikukhala mgonero. Uwu ndi uthenga womwe Mulungu watipatsa kuti tigawane ndi dziko lapansi.

ndi Joseph Tkach