Antihistamine ya moyo

Chimodzi mwa zochitika zochititsa mantha kwambiri m'moyo wanga chinali kusamalira abwenzi a cockatiels kapena budgies zaka 34 zapitazo. Mwana wathu wamkazi wamkulu anali asanakwanitse chaka chimodzi panthawiyo. Ngakhale zitakhala zaka zambiri zapitazo, ndimaona ngati ndi dzulo. Ndinalowa pabalaza ndipo iye anali atakhala pansi mosangalala ndi nkhope yotuta kwambiri moti ankawoneka ngati fano la Buddha laling'ono. Pali anthu ambiri amene amaika moyo wawo pachiswe ngati adya zakudya zinazake kapena akalumidwa ndi tizilombo. Anthu ena amatha kudwala kwambiri chifukwa chodya pizza kapena kumwa mkaka wa ng'ombe. Ena ayenera kupewa zinthu zonse za tirigu, ngakhale mkate ndi chakudya chofunikira kwambiri. Tirigu wakhala wofunika kwambiri kwa anthu ndi nyama. Chofunika kwambiri n’chakuti Yesu anadzitcha yekha mkate wamoyo. (Fanizo limeneli la mkate limamveka nthaŵi zonse.) Ngakhale zili choncho, chakudya chachikulu chimenechi chingakhale magwero a chizunzo kwa anthu ena ndipo ngakhale kuika miyoyo yawo pangozi. Komabe, pali ziwengo zowopsa kwambiri zomwe mwina sitikuzidziwa.

Mwaona momwe akhristu ena amachitira ndi "ntchito ya Mulungu"? Zikuwoneka kuti mitsempha yake yanzeru ikulemera, ubongo wake ukugwedezeka kozizira, ndipo lingaliro lililonse lachedwa. Zomwe zimachitika ndikuti kwa Akhristu ambiri, moyo wa Yesu umathera pamtanda. Choyipa chachikulu, amazindikira nthawi yapakati pa kubadwa ndi imfa ya Yesu monga kukwaniritsidwa kwamwambo kwa pangano lakale ndi nthawi yalamulo. Koma imfa ya Yesu pamtanda sinali mapeto, chinali chiyambi chabe! Kunali kusintha kwa ntchito yake. Chifukwa chake, kumizidwa kwathu mu imfa ya Yesu, the
timakumana ndi ubatizo, osati kutha kwathu, koma kusintha kwa moyo wathu! Atsogoleri ena achikhristu ndi aphunzitsi azindikira vuto lomwe anthu ambiri, monga galimoto m'matope, amayimilira pa chipulumutso chawo ndipo moyo wawo sungapitirire ndi chikhulupiriro. Mumatsata malingaliro okweza tsitsi momwe moyo ndi Khristu uyenera kukhalira. Moyo uno wachepetsedwa kupembedza ndi nyimbo za uthenga wabwino ndikuwerenga mabuku achikhristu. Pamapeto pa moyo wawo - amaganiza - apita kumwamba, koma sakudziwa kuti akapita kumeneko. Chonde musandilakwitse: Ndilibe chotsutsana ndi nyimbo za uthenga wabwino, kuwerenga mabuku achikhristu kapena kupembedza ndi kutamanda ena onse. Koma chipulumutso sikumapeto kwa ife, koma chiyambi chabe - ngakhale kwa Mulungu. Inde, ndicho chiyambi cha moyo watsopano kwa ife ndipo kwa Mulungu ndicho chiyambi cha ubale watsopano ndi ife!

A Thomas F. Torrance anali okonda kwambiri kudziwa kuti Mulungu ndani. Izi mwina zidachitika chifukwa chokhala ndi chidwi ndi sayansi yachilengedwe komanso kuyamikira kwawo abambo athu omwe adayambitsa. Pakufufuza kwake adazindikira momwe kupembedza kwachikunja kwachi Greek kunakhudzira chiphunzitso cha Tchalitchi komanso kumvetsetsa kwathu za Mulungu. Chikhalidwe cha Mulungu ndi machitidwe a Mulungu ndizosagwirizana. Monga kuunika, komwe kumakhala tinthu tating'onoting'ono nthawi zonse, Mulungu alinso ndi magawo atatu. Nthawi iliyonse yomwe timamuyitana Mulungu kuti "inu" timachitira umboni za chikhalidwe chake ndipo nthawi iliyonse tikanena kuti Mulungu ndiye chikondi, timachitira umboni za machitidwe ake.

Chochititsa chidwi, sayansi yachilengedwe yatsimikizira kuti kuwala koyera koyera kumachokera ku kuphatikiza kofiira koyera, kobiriwira koyera ndi kuwala koyera kwabuluu. Atatu awa ali ogwirizana mu kuwala koyera. Zowonjezereka: sayansi yapezanso ndikutsimikizira kuti liwiro la kuwala ndilokhazikika lodalirika m'chilengedwe chonse. Ntchito ya moyo wa Athanasius, bambo wa mpingo wochokera ku 4. Zaka zana, zinafika pachimake pa Msonkhano wa ku Nicaea ndi kupangidwa kwa Nicene Knowledge of Faith. Athanasius anatsutsa chiphunzitso chofala cha Arianism, lingaliro lakuti Yesu anali cholengedwa chimene si Mulungu nthaŵi zonse. Chikhulupiriro cha ku Nicene chikadali chiphunzitso chofunikira komanso chogwirizanitsa chikhristu pazaka 1700 zapitazi.

Mapangano ndi mgwirizano

Kutsatira mchimwene wake Thomas, a James B. Torrance adagawana kamvedwe kathu ka mapangano pomwe adapanga kusiyana pakati pa mgwirizano ndi mgwirizano. Tsoka ilo, kumasulira kwa Chilatini kwa Baibulo, komwe kudakhudza kwambiri kuphunzitsa kwa Tchalitchi kuposa ngakhale kutanthauzira kwa King James Bible, kudabweretsa vuto pankhaniyi pomwe idagwiritsa ntchito liwu lachilatini pangano. Mgwirizano uli ndi zikhalidwe zina ndipo mgwirizano umangokwaniritsidwa pokhapokha zonse zitakwaniritsidwa.

Komabe, pangano siligwirizana ndi mikhalidwe ina iliyonse. Komabe, ali ndi udindo winawake. Aliyense amene alowa m’banja amadziwa kuti moyo sukhalanso chimodzimodzi atalowa m’banja. Kutengapo mbali ndi kutengapo mbali ndi maziko a pangano. Panganoli litha kukhala ndi kusankha koyenera komanso kuchita, koma pangano limafunikira kudzipereka kwa onse awiri kuti likwaniritsidwe. N’chimodzimodzinso ndi pangano latsopano limene linakhazikitsidwa ndi magazi a Yesu. Ngati tifa naye limodzi, tidzaukitsidwa pamodzi ndi iye monga munthu watsopano. Komanso: Anthu atsopanowa anakwera kumwamba limodzi ndi Yesu ndipo aikidwa pampando wachifumu pamodzi ndi iye kudzanja lamanja la Mulungu ( Aefeso. 2,6; Akolose 3,1). Chifukwa chiyani? Kuti tipindule? Ayi si zoona. Phindu la aliyense wa ife limadalira dongosolo la Mulungu logwirizanitsa chilengedwe chonse ndi iye. (Izi zitha kuyambitsa kusagwirizana kwina. Kodi ndikunena kuti dziko lonse lapansi liyenera kukhala logwirizana? Ayi, ayi ndithu. Koma iyi ndi nkhani ya nthawi ina.) Palibe chimene tingachite kuti tibweretse chikondi cha Mulungu kudzera mu chisomo cha chipulumutso. mapeto koma chiyambi. Paulo akutsindika izi mu Aefeso, pakati pa malo ena 2,8-10. Chilichonse chomwe tidachita tisanapulumutsidwe, mozindikira kapena mosazindikira, zidapangitsa kufunikira kwa chisomo cha Mulungu kukhala chofunikira kwambiri. Koma tikalandira chisomo ichi ndikukhala gawo la kubadwa kwa Yesu, moyo wake, mazunzo ndi imfa yake pa mtanda, takhalanso gawo la kuuka kwake, moyo watsopano mwa iye.

Kutsogozedwa ndi mzimu

Tsopano sitingathenso kuyimirira ndikungoyang'ana. Mzimu amatitsogolera kugwira nawo ntchito ya Yesu kuti "ntchito" yake ikwaniritsidwe. Ndiwo umboni wamoyo wa thupi - umunthu wa Mulungu mwa Yesu - kuti Mulungu samangoyitanira ife, koma akufuna moona mtima kuti tigwire ntchito limodzi naye padziko lapansi. Nthawi zina izi zimakhala zovuta kwambiri ndipo sizimalepheretsanso kuzunzidwa kwa anthu ndi magulu. Matenda am'mimba amayamba ngati thupi silikudziwanso zabwino ndi zovomerezeka ndi zomwe zili zovulaza motero zimayenera kumenyedwa.

Mwamwayi, machiritso amatha msanga komanso ogwira ntchito. Sindikukumbukira zomwe tidachita pomwe mwana wanga wamkazi amawoneka ngati buluni. Zirizonse zomwe zinali, zidamuthandiza kuchira mwachangu ndipo
analibe zotsatira zoyipa. Zinali zosangalatsa kuti sanazindikire zomwe zimamuchitikira. Baibulo limatitsimikizira kuti Mulungu woona amalumikizana kwambiri ndi miyoyo yathu ngakhale sitikudziwa. Ngati alola kuwala kwake koyera, kuyera m'moyo wathu, ndiye kuti chilichonse chimasintha mwadzidzidzi ndipo sitidzakhalanso monga kale.

Chikhulupiriro cha Nicaea

Timakhulupirira Mulungu m'modzi, Atate, Wamphamvuyonse, amene adalenga zonse, kumwamba ndi dziko lapansi, dziko lowoneka ndi losaoneka. Timakhulupirira mwa Ambuye m'modzi Yesu Khristu, Mwana wobadwa yekha wa Mulungu, wobadwa mwa Atate nthawi isanafike: Mulungu wochokera kwa Mulungu, kuunika kuchokera ku kuunika, Mulungu woona kuchokera kwa Mulungu woona, wobadwa, wosapangidwa, wa m'modzi wokhala ndi Atate; kudzera mwa iye zonse zinalengedwa. Kwa ife anthu ndi chipulumutso chathu adachokera kumwamba, adasandulika thupi kudzera mwa Mzimu Woyera kuchokera kwa Namwali Maria ndikukhala munthu. Adapachikidwa chifukwa cha ife pansi pa Pontiyo Pilato, adazunzika ndikuikidwa m'manda, adauka tsiku lachitatu monga mwa malembo ndikukwera kumwamba. Iye akhala kudzanja lamanja la Atate ndipo adzabweranso mu ulemerero kudzaweruza amoyo ndi akufa; sipadzakhala mapeto kuulamuliro wake. Timakhulupirira Mzimu Woyera, yemwe ndi Ambuye ndipo amapereka moyo, amene amachokera kwa Atate ndi Mwana, amene amapembedzedwa ndi kupatsidwa ulemu ndi Atate ndi Mwana, amene analankhula kudzera mwa aneneri ndi umodzi, woyera, katolika 1 ndi Mpingo wautumwi . Timavomereza ubatizo umodzi wokhululukidwa machimo. Tikuyembekezera kuuka kwa akufa komanso moyo wadziko lapansi ukubwera.

ndi Elmar Roberg


keralaAntihistamine ya moyo