Ubale wa Mulungu ndi anthu ake mu Masalmo

Masalmo 381 ubale ndi mulunguNgakhale pali masalmo ena okhudzana ndi mbiri ya anthu a Mulungu, ambiri mwa masalmowa amafotokoza za ubale wa munthuyo ndi Mulungu. Wina angaganize kuti salmo limangonena za wolemba osati lonjezo kwa ena. Ngakhale zitakhala bwanji, Masalmo adalembedwa m'buku lanyimbo laku Israeli wakale kutiitipempha kuti tichite nawo ubale womwe wafotokozedwa munyimbozi. Amawonetsa kuti Mulungu samangofuna ubale ndi anthu onsewo, komanso ndi anthu omwe ali mkati mwawo. Aliyense atha kutenga nawo mbali.

Madandaulo m'malo momvetsetsa

Komabe, ubwenziwo sunali wogwirizana nthawi zonse monga momwe tikanafunira. Masalmo ofala kwambiri anali a maliro - pafupifupi gawo limodzi mwa magawo atatu a masalmo analunjikitsidwa kwa Mulungu ndi mtundu wina wa maliro. Oimbawo anafotokoza vuto linalake ndipo anapempha Mulungu kuti alithetse. Salmoli nthawi zambiri linkakokomeza ndiponso lokhudza mtima. Masalimo 13,2-3 ndi chitsanzo cha izi: "Ambuye, mufuna kundiiwala mpaka liti?" Mundibisira nkhope yanu kufikira liti? Ndidere nkhawa mpaka liti mu moyo wanga ndi kuchita mantha mumtima mwanga tsiku ndi tsiku? Kodi mdani wanga adzandipitirira mpaka liti?”

Nyimbozi zinkadziwika kuti masalmo nthawi zambiri ankaimbidwa. Ngakhale amene sanakhudzidwe nawo anapemphedwa kuti alowe nawo m’malirowo. Mwina tingawakumbutse kuti panali ena mwa anthu a Mulungu amene ankachita zoipa kwambiri. Iwo ankayembekezera kuti Mulungu adzachitapo kanthu, koma sankadziwa kuti zidzachitika liti. Izi zikufotokozanso ubale wathu ndi Mulungu masiku ano. Ngakhale kuti Mulungu analoŵererapo mwamphamvu kupyolera mwa Yesu Kristu kugonjetsa adani athu oipitsitsa (uchimo ndi imfa), sikuti nthaŵi zonse amathetsa mavuto athu akuthupi mofulumira monga momwe tingafunira. Buku la Maliro limatikumbutsa kuti mavuto akhoza kukhala kwa nthawi yaitali. Choncho timapitiriza kuyang’ana kwa Mulungu ndi kuyembekezera kuti adzathetsa vutolo.

Pali ngakhale masalmo omwe amatsutsa Mulungu kuti wagona:
“Dzukani, galamukani, kuti mundiweruze, ndi kundiweruzira mlandu wanga, Mulungu wanga ndi Yehova! Yehova Mulungu wanga ndithandizeni kuchita chilungamo chanu, kuti asakondwere mwa ine. Musamulole kuti anene mumtima mwake: Kumeneko! Tinkafuna zimenezo. Musawachititse kunena kuti, Tamudya (Masalimo 3).5,23-25 ndi).

Oimbawo sankaganiza kwenikweni kuti Mulungu anagona kumbuyo kwa benchi. Mawuwa sakutanthauza kuimira zenizeni zenizeni. Iwo m'malo kufotokoza munthu maganizo chikhalidwe - mu nkhani iyi ndi kukhumudwa. Buku la nyimbo za dzikolo linapempha anthu kuti aphunzire nyimboyi kuti afotokoze mmene akumvera mumtima mwawo. Ngakhale kuti panthawiyo sanali kukumana ndi adani ochulidwa m’Masalimo, n’kutheka kuti panafika nthawi. Choncho, m’nyimbo iyi, Mulungu akupemphedwa kuti alangidwe: “Achite manyazi ndi manyazi, onse amene akondwera ndi tsoka langa; avale manyazi ndi manyazi, amene akudzitamandira (ndime 26)”.

Zimwi ziindi, majwi aakuti “kubikkila maano kumakani aaya”—kucinca ncotweelede kumvwa mucikombelo cakuti: “Maso aanu abikkile maanu kuti atalibonyi, akaambo kaluyando lwako luyumu. Afafanize m’buku la moyo, kuti asalembedwe ndi olungama.”​—Salimo 69,24.29). Wodala iye amene atenga ana ako aang’ono ndi kuwaphwanya pa thanthwe! ( Salmo 137,9)

Kodi oimbawo ankatanthauzadi choncho? Mwina ena anatero. Koma pali kufotokozera momveka bwino: tiyenera kumvetsetsa chilankhulo chonyanyira ngati kukokomeza - monga kukokomeza maganizo komwe wamasalmo ... Mulungu amafuna kuti Mulungu adziwe momwe malingaliro ake alili amphamvu muzochitika zina »(William Klein, Craig Blomberg, ndi Robert Hubbard, Introduction to Biblical Interpretation, p. 285).

Masalmo ali ndi chilankhulo chokwanira. Izi ziyenera kutilimbikitsa kufotokoza zakukhosi kwathu mu ubale wathu ndi Mulungu ndikuyika mavuto m'manja mwake.

Masalmo othokoza

Maliro ena amathera ndi lonjezo la chitamando ndi chiyamiko: “Ndikuyamika Yehova chifukwa cha chilungamo chake, ndipo ndidzalemekeza dzina la Yehova Wam’mwambamwamba.” ( Salmo 7,18).

Zitha kuwoneka ngati wolemba akupereka kwa Mulungu ntchito: ngati mungandithandizire, ndikutamandani. M'malo mwake, munthuyo akutamanda Mulungu kale. Kupempha thandizo ndikovomereza kuti Mulungu akhoza kutipempha. Anthu akumuyembekezera kale kuti alowererepo pamavuto ndipo akuyembekeza kuti adzasonkhananso kudzachita mapemphero masiku achisangalalo omwe akubwera kuti ayambe nyimbo zoyamika ndi kutamanda. Amadziwanso bwino nyimbo zawo. Ngakhale iwo omwe akuvutika ndi chisoni chachikulu amafunsidwa kuti aphunzire kuyamika ndi kutamanda masalmo, chifukwa padzakhala nthawi zina m'moyo pomwe nyimbozi zimanenanso zakukhosi kwawo. Tikulimbikitsidwa kutamanda Mulungu ngakhale zitatipweteka ife eni, chifukwa anthu ena am'dera lathu amaloledwa kukhala ndi nthawi yachisangalalo. Ubale wathu ndi Mulungu sikuti umangokhudza ife monga munthu payekhapayekha - koma ndi kukhala anthu a Mulungu. Munthu akakhala wokondwa, tonsefe timakhala osangalala; ngati munthu m'modzi wavutika, tonsefe timavutika nawo. Masalmo achisoni ndi masalmo achimwemwe ndiofunikanso kwa ife. Ngakhale tili ndi madalitso ambiri, timadandaula kuti akhristu ambiri amazunzidwa chifukwa cha zikhulupiriro zawo. Ndipo nawonso amayimba masalmo achimwemwe, ali ndi chidaliro kuti adzawona masiku abwinoko mtsogolo.

Salmo 18 ndi chitsanzo cha chiyamikiro cha chipulumutso cha Mulungu pa tsoka. Vesi loyamba la Salmo limafotokoza kuti Davide anaimba mawu a Salmo ili “pamene Yehova anam’pulumutsa m’manja mwa adani ake onse” kuti: “Ndifuulira kwa Yehova, Wodalitsika, ndipo ndidzapulumutsidwa kwa adani anga. Zomangira za imfa zinandizinga, ndipo mitsinje ya chiwonongeko inandiopsa. Zomangira za akufa zinandizinga, ndipo zingwe za imfa zinandikuta. Pamene ndinachita mantha, ndinaitana pa Yehova…Dziko lapansi linagwedezeka, linagwedezeka, ndi maziko a mapiri anagwedezeka, nagwedezeka…Utsi unatuluka m’mphuno mwake, ndi moto wonyambita mkamwa mwake; Malaŵi amoto anaturuka mwa iye8,4-9 ndi).

Apanso David akugwiritsa ntchito mawu okokomeza kutsindika china chake. Nthawi iliyonse yomwe tapulumutsidwa kuzadzidzidzi - kaya zidachitika ndi olowerera, oyandikana nawo, nyama, kapena chilala - timathokoza ndikutamanda Mulungu chifukwa chothandizira chonse chomwe amatipatsa.

Nyimbo zotamanda

Salmo lalifupi kwambiri likusonyeza lingaliro loyambirira la nyimbo: kuitana kwa chitamando kotsatiridwa ndi kufotokoza: Tamandani Yehova, Amitundu nonse! Mlemekezeni, mitundu yonse ya anthu. Pakuti cisomo cace ndi coonadi zikhale pa ife kosatha. Aleluya! ( Salmo 117,1-2)

Anthu a Mulungu amafunsidwa kuti atenge malingalirowa monga gawo la ubale wawo ndi Mulungu: ndikumverera kodabwitsa, kaso, ndi chitetezo. Kodi anthu a Mulungu nthawi zonse amakhala otetezeka? Ayi, Maliro amatikumbutsa kuti ndife osasamala. Chodabwitsa pa Bukhu la Masalmo ndikuti mitundu yonse yamasalmo yasakanizidwa pamodzi. Matamando, zikomo, ndi madandaulo zimalumikizidwa; izi zikuwonetsa kuti anthu a Mulungu amakumana ndi zinthu zonsezi ndipo Mulungu ali nafe kulikonse komwe tingapite.

Masalmo ena amakamba za mafumu a Yuda ndipo mwina ankaimbidwa pamisonkhano chaka chilichonse. Ena mwa masalmo amenewa masiku ano akumasuliridwa kuti Mesiya, chifukwa masalmo onse amakwaniritsidwa mwa Yesu. Monga munthu, iye anakumana - monga ife - nkhawa, mantha, kumva kusiyidwa, komanso chikhulupiriro, matamando ndi chimwemwe. Timam’tamanda monga Mfumu yathu, amene Mulungu watipulumutsa. Masalmo amasonkhezera malingaliro athu. Zimatilimbitsa ndi ubale wathu ndi Yehova monga anthu a Mulungu.

Wolemba Michael Morrison


Ubale wa Mulungu ndi anthu ake mu Masalmo