Ubale wa Mulungu ndi anthu ake

Ubale wa 431 ndi Mulungu ndi anthu akeMbiri ya Israeli imangolongosoledwa mwachidule m'mawu kulephera. Ubale wa Mulungu ndi anthu aku Israeli umatchulidwanso m'mabuku a Mose ngati pangano, ubale womwe malonjezo okhulupilika ndi malonjezo amapangidwa. Komabe, monga momwe Baibulo limasonyezera, pakhala pali zochitika zambiri za Aisraele omwe adalephera. Sanakhulupirire Mulungu ndipo anadandaula ndi zomwe Mulungu anachita. Khalidwe lawo lodana ndi kusamvera ladzaza mbiri yonse ya Israeli.

Kukhulupirika kwa Mulungu ndichinthu chofunikira kwambiri m'mbiri ya anthu aku Israeli. Tili ndi chidaliro chachikulu kuchokera pano lero. Popeza Mulungu sanakane anthu ake panthawiyo, sadzatitaya ngakhale titakumana ndi zolephera. Titha kumva kuwawa komanso kuvutika chifukwa chosankha bwino, koma sitiyenera kuwopa kuti Mulungu sadzatikondanso. Iye ndi wokhulupirika nthawi zonse.

Lonjezo loyamba: mtsogoleri

Mu nthawi ya oweruza, Israeli nthawi zonse anali mumkombero wa kusamvera - kuponderezana - kulapa - kumasulidwa. Mtsogoleri wawo atamwalira, kuzungulira kunayambanso. Zitachitika zinthu zingapo zoterozo, anthu anapempha mneneri Samueli kuti awapatse mfumu, banja lachifumu, kuti pakhale mbadwa yodzatsogolera mbadwo wotsatira. Mulungu anauza Samueli kuti: “Iwo sanakane iwe, koma ine kuti ndisakhalenso mfumu yawo. Iwo akuchitira iwe monga amachitira nthawi zonse kuyambira tsiku limene ndinawatulutsa mu Igupto, mpaka lero pamene anandisiya ndi kutumikira milungu ina.1. Sam 8,7-8 ndi). Mulungu ndiye anali mtsogoleri wawo wosaoneka, koma anthuwo sanam’khulupirire. Chotero, Mulungu anawapatsa munthu woti akhale mkhalapakati amene, monga woimira, akanatha kulamulira anthu m’malo mwake.

Sauli, mfumu yoyamba, adalephera chifukwa chosadalira Mulungu. Kenako Samueli anadzoza Davide kukhala mfumu. Ngakhale kuti Davide analephera kwambiri m'moyo wake, cholinga chake chachikulu chinali kulambira ndi kutumikira Mulungu. Atatha kuonetsetsa kuti kuli mtendere ndi chitukuko, adapempha Mulungu kuti amumangire kachisi wamkulu ku Yerusalemu. Ichi chiyenera kukhala chizindikiro chosasintha osati kokha kwa fukoli komanso kwa kulambira kwawo Mulungu woona.

M’sewero lachihebri la mawu, Mulungu anati: “Ayi, Davide, sudzandimangira nyumba ine; Zidzakhala mwanjira ina: Ndikumangira nyumba, nyumba ya Davide. Udzakhala ufumu umene udzakhalapo mpaka kalekale ndipo mmodzi mwa ana ako adzandimangira kachisi.2. Sam 7,11-16, chidule chake). Mulungu amagwiritsa ntchito chilinganizo cha pangano: “Ndifuna kukhala atate wake, ndipo iye adzakhala mwana wanga” (v 14). Analonjeza kuti ufumu wa Davide udzakhalapo mpaka kalekale (V 16).

Koma ngakhale kachisiyo sanakhaleko kwamuyaya. Ufumu wa David udapita - wachipembedzo komanso wankhondo. Kodi lonjezo la Mulungu lakhala bwanji? Malonjezo kwa Israeli adakwaniritsidwa mwa Yesu. Ali pakatikati pa ubale wa Mulungu ndi anthu ake. Chitetezo chomwe anthu amafunafuna chitha kupezeka mwa munthu yemwe amakhalapo kwamuyaya komanso wokhulupirika nthawi zonse. Mbiri ya Israeli imaloza ku china chachikulu kuposa Israeli, komabe ndichimodzi mwa mbiriyakale ya Israeli.

Lonjezo lachiwiri: Kukhalapo kwa Mulungu

Pa nthawi imene Aisiraeli ankayendayenda m’chipululu, Mulungu ankakhala m’chihema: “Ndinayendayenda m’hema ngati chipinda.”2. Sam 7,6). Kachisi wa Solomo anamangidwa monga malo atsopano a Mulungu ndipo “ulemerero wa Yehova unadzaza nyumba ya Mulungu” ( NW )2. Chr 5,14). Izi zinayenera kumveka mophiphiritsa, popeza anthu ankadziwa kuti kumwamba ndi kumwamba sizidzatha kumugwira Mulungu.2. Chr 6,18).

Mulungu analonjeza kuti adzakhala pakati pa Aisraeli mpaka kalekale ngati amumvera (1. Mafumu 6,12-13). Komabe, popeza sanamumvere, iye anaganiza “kuti azichita pamaso pake” (2. Mafumu 24,3), ie, anatengedwa kunka ku dziko lina m’ndende. Koma kachiwirinso Mulungu anakhalabe wokhulupirika ndipo sanakane anthu ake. Analonjeza kuti sadzafafaniza dzina lake (2. Mafumu 14,27). Iwo akanalapa ndi kufunafuna kukhalapo kwake, ngakhale m’dziko lachilendo. Mulungu adawalonjeza kuti ngati adzabwerera kwa iye, adzawabwezera ku dziko lawo, zomwe zikanayimiranso kukonzanso ubale wawo.5. Mose 30,1:5; Nehemiya 1,8-9 ndi).

Lonjezo lachitatu: nyumba yamuyaya

Mulungu analonjeza Davide kuti: “Ndipo ndidzapatsa anthu anga Israyeli malo, ndi kuwabzala, kuti akhale mmenemo, ndipo sadzaopanso, ndi wachiwawa sadzalizulanso monga poyamba paja.” ( Yoh.1. Chr 17,9). Lonjezo limeneli ndi lodabwitsa chifukwa limapezeka m’buku limene linalembedwa Aisiraeli atachoka ku ukapolo. Mbiri ya anthu a Israeli ikulozera kupitirira mbiri yawo - ndi lonjezo lomwe silinakwaniritsidwebe. Mtunduwo unkafunika mtsogoleri wochokera m’banja la Davide komanso wamkulu kuposa Davide. Iwo anafunikira kukhalapo kwa Mulungu, kumene sikunali kophiphiritsidwa kokha m’kachisi, koma kukakhala chenicheni kwa aliyense. Anafunikira dziko limene mtendere ndi chitukuko sizidzakhalitsa, koma kusintha kwa dziko lonse kuti pasakhale kuponderezedwa. Mbiri ya Israyeli imasonya ku zenizeni zamtsogolo. Komabe panalinso zenizeni mu Israyeli wakale. Mulungu anali atapangana pangano ndi Israyeli ndipo analisunga mokhulupirika. Anali anthu ake ngakhale pamene sanamvere. Ngakhale kuti anthu ambiri apatuka panjira yolondola, palinso ambiri amene akhala okhazikika. Ngakhale kuti anafa osaona kukwaniritsidwa kwake, adzakhalanso ndi moyo kuti aone Mtsogoleri, dziko, ndipo koposa zonse, Mpulumutsi wawo ndi kukhala ndi moyo wosatha pamaso pake.

Wolemba Michael Morrison


keralaUbale wa Mulungu ndi anthu ake