Njere ya tirigu

475 njere ya tirigu

Wokondedwa wowerenga

Ndi chilimwe. Maso anga akuyang'ana m'munda wa chimanga. Makutu a chimanga amapsa padzuwa lotentha ndipo ali okonzeka kukolola. Mlimi amadikirira moleza mtima mpaka atha kukolola.

Pamene Yesu anali kuyenda m’munda wa tirigu pamodzi ndi ophunzira ake, anazula ngala za tirigu, nazipera m’manja mwawo, ndipo anakhutitsa njala yawo yaikulu ndi mbewuzo. Mbewu zochepa zomwe zingachite ndizodabwitsa! Kenako Yesu anauza atumwi ake kuti: “Zokolola n’zochuluka, koma antchito ndi ochepa.” (Mat 9,37 Kumasulira kwatsopano kwa Geneva).

Inu, owerenga okondedwa, yang'anani ndi ine pamunda wa chimanga ndipo mudziwe kuti kukolola kwakukulu kukuyembekezera, komwe kumakhudzana ndi ntchito yambiri. Ndikukulimbikitsani kuti mukhulupirire kuti ndinu wantchito wofunika pantchito yokolola ya Mulungu ndipo inunso ndinu gawo la zokololazo. Muli ndi mwayi wopempherera ogwira ntchito, kuchita bwino komanso kudzitumikira nokha. Ngati mukufuna Focus Jesus, perekani magaziniyi kwa munthu wokondweretsedwa kapena kuitanitsa kuti mulembetse. Chifukwa chake amatha kutenga nawo gawo pazisangalalo zomwe zimakulimbikitsani nokha. Chitani ntchito yanu ndi chikondi chopanda malire ndikutsatira mapazi a Yesu. Yesu, mkate wamoyo wochokera kumwamba, amakwaniritsa njala ya munthu aliyense wosagwira ntchito.

Mlimi wambewu ndiye mwini zokolola zonse ndipo amasankha nthawi yoyenera. Njere ya tirigu - tingadzifanizire tokha nayo - imagwera pansi ndi kufa. Koma sizinathe. M'njere imodzi mumamera ngala yatsopano yomwe imabala zipatso zambiri. “Iye amene akonda moyo wake autaya; ndipo iye wodana ndi moyo wake m’dziko lino lapansi adzausungira ku moyo wosatha.” ( Yoh2,25).

Ndi lingaliro ili, mumakonda kuyang'ana pa Yesu, amene adatsogola mpaka imfa. Kudzera pakuukitsidwa kwake, mwachisomo amakupatsani moyo watsopano.

Posachedwa tidakondwerera Pentekoste, chikondwerero cha zokolola zoyamba. Phwando ili likuchitira umboni kutsanulidwa kwa Mzimu Woyera pa okhulupirira. Monga amuna ndi akazi a nthawi imeneyo, tikhoza kulengeza lero kuti aliyense amene amakhulupirira Yesu woukitsidwayo, Mwana wa Mulungu, monga Mpulumutsi wake, ali gawo la zokolola zoyamba izi.

Toni Püntener


keralaNjere ya tirigu