Chikhulupiriro - Onani zosaoneka

533 amakhulupirira kuti amawona zosaonekaPatsala milungu ingapo kuti tisangalale kufa ndi kuuka kwa Yesu. Zinthu ziwiri zidatichitikira pamene Yesu adamwalira ndikuukitsidwa. Choyamba ndi chakuti tidafa naye limodzi. Ndipo chachiwiri ndikuti tidakulira limodzi.

Der Apostel Paulus drückt es so aus: «Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, offenbar wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit» (Kolosser 3,1-4).

Pamene Khristu adafera pamtanda chifukwa cha machimo athu, anthu onse, kuphatikiza iwe ndi ine, tidamwalira pamenepo mwauzimu. Khristu adamwalira ngati nthumwi yathu, m'malo mwathu. Koma osati monga wolowa m'malo mwathu, adamwalira ndikuukanso kwa akufa ngati nthumwi yathu. Izi zikutanthauza kuti atamwalira nawukitsidwa, tidamwalira naye limodzi ndipo tidawukitsidwa naye limodzi. Zikutanthauza kuti Atate amatilandira chifukwa cha omwe ife tiri mwa Khristu Mwana Wake Wokondedwa. Yesu amatiyimira pamaso pa Atate m'zonse timachita kuti siife amene timachita, koma Khristu mwa ife. Mwa Yesu tinapulumutsidwa ku mphamvu ya uchimo ndi chilango chake. Ndipo mwa Yesu tili ndi moyo watsopano mwa iye ndi Atate kudzera mwa Mzimu Woyera. Baibulo limanena kuti kubadwa mwatsopano kapena kuchokera kumwamba. Tinabadwa kuchokera kumwamba kudzera mu mphamvu ya Mzimu Woyera kuti tikhale ndi moyo wathunthu mu uzimu watsopano.

Malinga ndi vesi lomwe tawerengali ndi mavesi ena angapo, timakhala ndi Khristu mu ufumu wakumwamba. Zakale ine zidamwalira ndikukhala watsopano. Ndinu cholengedwa chatsopano mwa Khristu. Chowonadi chosangalatsa chokhala cholengedwa chatsopano mwa Khristu ndikuti tsopano tadziwika naye ndipo iye ndi ife. Sitiyenera kudziona tokha monga osiyana, kutali ndi Khristu. Moyo wathu wabisika ndi Khristu mwa Mulungu. Timadziwika pamodzi ndi Khristu kudzera monsemo. Moyo wathu uli mwa iye. Iye ndiye moyo wathu. Ndife amodzi ndi iye. Tikukhala momwemo. Sitife anthu okhala padziko lapansi chabe; ifenso ndife okhala kumwamba. Ndimakonda kufotokoza kuti kumakhala m'zigawo ziwiri - zakanthawi, zakuthupi ndi zamuyaya, nthawi yakumwamba. Ndiosavuta kunena izi. Ndi kovuta kuwawona. Koma ndizowona ngakhale titalimbana ndi mavuto amtsiku ndi tsiku omwe timakumana nawo.

Paulus fordert uns auf, nicht auf das Sichtbare zu sehen, sondern uns auf das Unsichtbare zu konzentrieren: «Darum werden wir nicht müde; sondern wenn auch unser äusserer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsre Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit, uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich; was aber unsichtbar ist, das ist ewig» (2. Akorinto 4,16-18).

Ndizo ndendende mfundo. Ndicho chiyambi cha chikhulupiriro. Mukawona chenicheni chatsopanochi cha zomwe inu muli mwa Khristu, zimasintha malingaliro anu onse, kuphatikizaponso zomwe mukukumana nazo pompano. Mukapeza Yesu akukhala mwa inu nokha, zimapangitsa kusiyana kwakukulu momwe mungakwaniritsire kuthana ndi zochitika za moyo uno.

ndi Joseph Tkach