Kukhalapo kwa Mzimu Woyera

kukhalapo kwa mzimu woyeraKodi mukudziwa za kupezeka kwa Mzimu Woyera? M’Baibulo timaŵerenga kuti Akristu oyambirira anaona kwambiri kukhalapo kwa Mulungu. Koma bwanji za kupezeka kwa Mzimu Woyera m’moyo wathu watsiku ndi tsiku lerolino? Kodi timamva mzimu kukhala mwa ife? Ngati ndi choncho, mumatani? Ngati sichoncho, tingakwaniritse bwanji kulumikizana kwauzimu kumeneku?

M’buku lake lakuti “God’s Empowering Presence,” Gordon D. Fee anagwira mawu wophunzira akusinkhasinkha za Mzimu Woyera: Mulungu Atate amandimvetsetsa bwino, Mwana amamvekanso kwa ine, koma Mzimu Woyera umaonekera kwa ine wosaoneka bwino, ngati kuti ukuchokera. chophimba chotuwa chophimbidwa. Mphamvu yosaoneka ndi yosunthika iyi ya umunthu ndi mphamvu ya Mulungu sayenera kugwira ntchito motere. Mzimu Woyera ndi wovuta kuuzindikira chifukwa ndi mzimu. Yesu ananena kuti anali ngati mphepo: wosaoneka. Katswiri wina wachikristu anati: Mzimu Woyera susiya mapazi mumchenga. Chifukwa cha kusawoneka kwake ndi malingaliro athu, kaŵirikaŵiri amanyalanyazidwa kapena kusamvetsetsedwa. Mosiyana ndi zimenezo, chidziŵitso chathu cha Yesu Kristu chili pamaziko olimba. Monga munthu anakhala pakati pathu ndipo anapereka nkhope ya Mulungu Atate: “Mukadandizindikira Ine, mudzazindikiranso Atate wanga. Ndipo kuyambira tsopano mukumudziwa ndipo mwamuona.” ( Yoh4,7).

Onse Atate ndi Mwana alipo mwa okhulupirira lero kudzera mwa Mzimu Woyera. Chifukwa chake ndikofunikira kumvetsetsa bwino za Mzimu Woyera ndikukhala nawo panokha. Kudzera mwa Mzimu Woyera, okhulupilira amakumana ndi kuyandikana kwa Mulungu ndipo amapatsidwa mphamvu zokhala ndi chikondi chake m'moyo watsiku ndi tsiku.

Wotitonthoza

Kwa atumwi, makamaka Yohane, Mzimu Woyera ndiye phungu ndi wotonthoza amene amaitanidwa pa nthawi ya masautso kapena kusowa. Mzimu umatithandiza pa kufooka kwathu: “Pakuti chimene tiyenera kupemphera monga tiyenera kupemphera, sitikuchidziwa, koma Mzimu yekha amatipempherera ndi zobuula zosaneneka.” 8,26).

Paulo anafotokoza kuti amene amatsogoleredwa ndi mzimu woyera ndi anthu a Mulungu. Iwo ndi ana aamuna ndi aakazi a Mulungu ndipo ayenera kuyitana pa iye ngati atate. Podzazidwa ndi Mzimu, anthuwa amakhala muufulu wauzimu. Salinso msampha ndi chibadwa chawo chauchimo koma amakhala moyo watsopano wodzozedwa ndi umodzi ndi Mulungu. Mzimu Woyera amabweretsa kusintha kwakukulu kumeneku pa kutembenuka mtima. Zokhumba zanu ndi maganizo anu amatembenuka kuchoka ku dziko kupita kwa Mulungu. Paulo akulongosola kusintha kumeneku kuti: “Koma pamene kukoma mtima ndi chikondi cha pa anthu, Mulungu Mpulumutsi wathu, zinaonekera, anatipulumutsa ife, osati chifukwa cha ntchito zimene tinachita m’chilungamo, koma monga mwa chifundo chake, mwa kusambitsidwa kwa kubadwanso kwatsopano ndi kupangidwa kwatsopano m’chilungamo. Mzimu Woyera Mmodzi” (Tito 3,5).

Kukhalapo, kukhalamo, kwa Mzimu Woyera ndi chenicheni chofunikira cha kutembenuka mtima. Popanda Mzimu palibe kutembenuka, palibe kubadwanso kwauzimu. N’chifukwa chake Paulo ananena kuti: “Koma inu simuli a thupi, koma a mzimu, popeza mzimu wa Mulungu ukukhala mwa inu. Koma amene alibe mzimu wa Khristu siali wake.” ( Aroma 8,9).

Popeza Mulungu ndi Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera, Mzimu wa Khristu ndi njira ina yotchulira Mzimu Woyera. Pamene munthu atembenukadi, Khristu amakhala mwa iye kudzera mwa Mzimu Woyera. Anthu oterowo ndi a Mulungu chifukwa iye anawapanga kukhala ake ake mwa mzimu wake. 

Moyo wathunthu wamzimu

Kuona mphamvu ndi kupezeka kwa Mzimu Woyera m'miyoyo yathu ndi zotsatira za kuyankha kwathu ku kuitana kwa Mulungu. Kuitana uku kumaphatikizapo kuvomereza chisomo cha Mulungu mwa Yesu Khristu, kusiya njira zakale za kuganiza, kulingalira, ndi chidziwitso chabodza, ndikukhala ndi Mzimu wa Mulungu. Paulo analimbikitsa Agalatiya, ndipo ifenso tiyenera kulimbikitsidwa, kukhala ndi moyo wotsogozedwa ndi Mzimu Woyera: “Ngati tikhala ndi moyo mwa Mzimu, tiyendenso mwa Mzimu.” ( Agalatiya 5,25). Pamene tiyenda mu mzimu uwu, chipatso cha Mzimu chotsatira chimatuluka: “Koma chipatso cha Mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro, chifatso, chiyero; Palibe lamulo loletsa zonsezi.” (Agalatiya 5,22-23 ndi).

Makhalidwe amenewa sali chabe malingaliro aakulu kapena malingaliro abwino. Iwo amaonetsa mphamvu yeniyeni ya uzimu imene Mzimu Woyera amapereka kwa okhulupirira. Mphamvu iyi ndi yokonzeka kugwiritsidwa ntchito muzochitika zilizonse ndipo imatsimikizira kuti Mzimu Woyera akugwira ntchito mwa ife. Kuti tilimbitsidwe ndi mzimu, tiyenera kupempha Mulungu kuti atipatse mzimuwo ndi kulola kuti mzimuwo utitsogolere. Pamene Mzimu akutsogolera anthu a Mulungu, amalimbitsanso moyo wa mpingo ndi mabungwe ake. Iyi ndi njira yokhayo imene mpingo ungakhale wothandiza ngati dongosolo – kudzera mwa okhulupilira aliyense amene amakhala motsatira mzimu. Ndikofunikira kuti tikhale osamala kuti tisasokoneze mbali za moyo wa mpingo—monga madongosolo, miyambo, kapena zikhulupiriro—ndi ntchito yamphamvu ya Mzimu Woyera m’miyoyo ya anthu.

Mzimu wa chikondi

Chizindikiro chachikulu cha mphamvu ya Mzimu Woyera mwa okhulupilira ndi chikondi. Khalidwe limeneli limaonetsa makhalidwe a Mulungu ndipo limaonetsa anthu amene amatsogoleledwa ndi mzimu wa Mulungu. Chikondi ndicho chinali cholinga cha atumwi, kuphatikizapo mtumwi Paulo ndi aphunzitsi ena a Chipangano Chatsopano. Iwo ankafuna kuona ngati moyo wa Mkhristu aliyense unalimbitsidwa ndi kusinthidwa ndi chikondi cha Mzimu Woyera.

Ngakhale kuti mphatso za uzimu, utumiki wa mpingo, ndi chiphunzitso chouziridwa zimagwira ntchito yofunika kwambiri mu mpingo, chofunika kwambiri kwa Paulo chinali ntchito yamphamvu ya chikondi cha Mzimu Woyera mwa okhulupirira. Paulo akulongosola mikhalidwe ya chikondi motere: “Chikondi n’choleza mtima, n’chokoma mtima, chikondi chilibe nsanje, chikondi sichichita zoipa, sichidzikuza, sichichita zosayenera, sichitsata za mwini yekha; sichilola kukwiyitsidwa, sichiwerengera zoipa, sichikondwera ndi chisalungamo, koma chikondwera m’chowonadi; amapirira chilichonse, amakhulupirira chilichonse, amayembekeza chilichonse, amalekerera chilichonse. ”1. Korinto 13,4-7). Paulo atafotokoza mochititsa chidwi kuti chikondi n’chofunika kwambiri komanso kuti n’chokwanira, anatsindikanso kuti chikondicho sichidzatha.

Zofunikira kwa okhulupirira

Kukhalapo kwa moyo kwa Mzimu Woyera ndi kuyankha kwathu kotsatira ndi zofunika kwambiri kwa okhulupirira. Paulo akugogomezera kuti Akristu oona ndi awo amene akonzedwanso, obadwa mwatsopano, ndi kusandulika kuti asonyeze chikondi cha Mulungu m’miyoyo yawo. Kusinthaku kungachitike kudzera mu moyo wotsogozedwa ndi chikondi cha Mzimu Woyera amene amakhala mwa ife. Mzimu Woyera ndi kupezeka kwa Mulungu m'mitima ndi m'malingaliro athu.

Wolemba Paul Kroll


Nkhani zinanso zokhudza Mzimu Woyera:

Mzimu Woyera amakhala mwa inu

Mzimu Woyera: Mphatso!