Nthawi zonse timakhala m’maganizo mwake

816 ife tiri nthawizonse mu malingaliro akeChiphunzitso cha Utatu chakhala chinthu chachikulu cha miyambo yachikhristu kwa zaka zoposa 1600. Kwa Akristu ambiri ndi mbali yachibadwa ya chikhulupiriro chawo, ngakhale kuti nthaŵi zambiri salingalira mozama za icho. Mosasamala kanthu za kumvetsetsa kwa munthu payekha, chinthu chimodzi chikhala chomveka bwino: Utatu wa Mulungu wadzipereka mosasunthika kutiphatikiza ife mu chiyanjano chodabwitsa cha Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera.

Gulu laumulungu

Chiphunzitso cha Utatu chimanena kuti pali Mulungu mmodzi woona, wogwirizana m’chikondi changwiro monga Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Yesu anati: “Ine ndi Atate ndife amodzi.” (Yoh 10,30). Palibe Atate wopanda Mwana ndi Mzimu, palibe Mwana wopanda Atate ndi Mzimu, ndipo palibe Mzimu Woyera wopanda Atate ndi Mwana. Aliyense amene adzipereka yekha kwa Yesu amalandiridwa mwa Khristu ndipo motero mu gulu la Utatu wa Mulungu. Chikondi chimene Mulungu anasonyeza m’thupi la Yesu Kristu n’chamuyaya ndipo n’chosagwedezeka. Mulungu amalengeza kuti ndinu ake ndipo ndinu wofunika kwambiri kwa iye. Moyo wachikhristu nthawi zonse umakhala wa ubale wapamtima ndi Mulungu wautatu.

Kukhala pamodzi

Mpingo woyamba umatchula mgonero uwu wa Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera monga perichoresis, kutanthauza kukhala pamodzi kapena umodzi mwa wina ndi mzake. Zimawonetsa ubale wamphamvu, wachikondi pakati pa anthu atatu aumulungu. M’Mauthenga Abwino, umodzi umenewu umamveketsedwa bwino ndi mawu a Yesu akuti: “Khulupirirani ine kuti ndiri mwa Atate, ndi Atate ali mwa Ine; ngati sichoncho, khulupirirani chifukwa cha ntchito” (Yohane 14,11). 

Akatswiri a zaumulungu Achikristu oyambirira anagwiritsira ntchito liwu lakuti perichoresis kulongosola mgonero waukulu ndi wapamtima pakati pa anthu atatu a Utatu, oloŵetsedwa mu “kuvina kwachikondi” kosatha. Mu Mauthenga Abwino timaona Yesu ali mu ubale wamphamvu, wachikondi ndi Atate ndi Mzimu Woyera. Mulungu alipo mu uthunthu wake mwa aliyense wa anthu atatuwo ndipo panthaŵi imodzi wosiyana wina ndi mnzake monga anthu. Ubale wawo weniweni ndi kusinthanitsa kwawo kwenikweni kumawamanga kosatha. Chikhulupiriro cha Athanasian chimanena mwachidule kuti: Umodzi wa Mulungu ndi Utatu ndipo Utatu wa Mulungu ndi umodzi. Choonadi ichi chikufotokoza za Utatu.

Chofunda cholukidwa

Chiphunzitso chaumulungu cha Utatu chikuwoneka chovuta. Koma kuloŵerera kwathu mu Utatu wa Mulungu kungayerekezedwe ndi nkhani. Pakuluka, ulusi wautali ndi wodutsa (ie ulusi wa weft ndi wopingasa) amalukidwa pamodzi kuti apange nsalu. M’fanizoli, Mulungu ndi ulusi umodzi ndipo munthu ndi wina, onse amalukidwa kukhala wina ndi mnzake. Paulo anafotokoza chifaniziro chimenechi kwa Akunja a ku Atene kuti: “Pakuti mwa Iye (Mulungu) tikhala ndi moyo, timayenda, ndi kukhalamo; monganso andakatulo ena ananena mwa inu, kuti, Ndife mbadwa zake.” ( Machitidwe 17,28). Simungathe kuwonanso ulusi womwewo mu nsalu yomalizidwa. Yesu anapempherera ophunzira ake atatsala pang’ono kuphedwa kuti: “Ndipo ulemerero umene munandipatsa Ine ndawapatsa iwo, kuti akhale amodzi, monga ife tiri amodzi.” ( Yoh.7,22).

Mulungu amene tikukhala mwa iye ndi kukhala Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, aliyense amakhala mwa wina ndi mnzake mu chiyanjano chenicheni ndi chikondi: «Ine ndine njira, ndi choonadi, ndi moyo; palibe amene amafika kwa Atate osadzera mwa ine. Pamene mudzandizindikira Ine, mudzazindikiranso Atate wanga. Ndipo kuyambira tsopano mukumudziwa ndipo mwamuona.” ( Yoh4,6-7). Timaphunzira za vumbulutso la Mulungu kupyolera mwa Mwana wake Yesu: “Kodi sukhulupirira kuti Ine ndiri mwa Atate, ndi Atate ali mwa Ine? Mawu amene ndilankhula kwa inu sindilankhula kwa Ine ndekha, koma Atate wokhala mwa Ine achita ntchito zake. Khulupirirani Ine, kuti Ine ndiri mwa Atate, ndi Atate ali mwa Ine; ngati sichoncho, khulupirirani chifukwa cha ntchito” (Yohane 14,10-11 ndi).

Mwana wa Mulungu akukhala munthu kotero kuti ife anthu mofunitsitsa tingagwirizane ndi gulu lolimbikitsa lachikondi ili: “Sindipempherera iwo okha, komanso iwo amene adzakhulupirira mwa Ine ndi mawu awo, kuti onse akhale amodzi. Monga Inu, Atate, muli mwa Ine, ndi Ine mwa Inu, iwonso adzakhala mwa ife, kuti dziko lapansi likhulupirire kuti Inu munandituma Ine.” ( Yoh.7,20-21 ndi).

Chipulumutso chimachokera ku chikondi chenicheni cha Mulungu ndi kukhulupirika kwake kwa anthu, osati kuchokera mukuyesera kotheratu kukonza zoonongeka za uchimo. Dongosolo la chisomo cha Mulungu pa anthu linalipo kale uchimo usanalowe m’chithunzithunzi: “Pakuti mwa Iye anatisankha ife lisanakhazikike dziko lapansi, kuti tikhale oyera ndi opanda chilema pamaso pake m’chikondi” ( Aefeso. 1,4). Nthawi zambiri timayiwala izi, koma Mulungu samatero.

Mu kukumbatira kwake

Kudzera mwa Mzimu Woyera mwa Yesu Khristu mogwirizana ndi chifuniro cha Atate, ife anthu ochimwa timagwiridwa mwachikondi m’kukumbatira kwaumulungu kwa Utatu. Izi n’zimene Atate anafuna kwa ife anthu kuyambira pachiyambi: “Anatikonzeratu ife kukhala ana ake mwa Yesu Kristu, monga kunamkomera mtima chifuniro chake, kuti chitamando cha chisomo chake chaulemerero, chimene anatichitira ife chisomo. Wokondedwa” ( Aefeso 1,5-6 ndi).

Mulungu anatilenga ife pa chifukwa ichi - kuti tikhale ana ake okondedwa mwa Khristu. Ichi chinali chifuniro cha Mulungu kwa ife asanalengedwe. Kupyolera mu kubadwa kwa chiwombolo cha Mwana, anthu akhululukidwa kale, kuyanjanitsidwa ndi kupulumutsidwa mwa iye. Chikhululukiro chaumulungu chalengezedwa kwa anthu onse mwa Khristu. Tchimo limene linalowa mu umunthu wa munthu ndi kukumana nalo kudzera mwa Adamu silingafanane ndi kusefukira kwa chisomo cha Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu. “Monga chiweruziro chinafikira anthu onse chifukwa cha uchimo wa munthu mmodzi (Adamu), chomwechonso mwa chilungamo cha munthu mmodzi (Yesu) chinadza kwa anthu onse kulungamitsidwa kumoyo” (Aroma 5,18).

Chipulumutso cha chilengedwe chonse?

Ndiye kodi aliyense mwachisawawa - mwina ngakhale motsutsana ndi chifuniro chake - adzalowa mu chisangalalo chodziwa ndi kukonda Mulungu? Chinthu choterocho ndi kutsutsana m’mawu, chifukwa n’kosatheka kukonda wina motsutsana ndi chifuniro chake: “Ndipo ine, ngati ndikwezedwa kudziko, ndidzakoka onse kwa Ine ndekha” ( Yohane 1 .2,32). Mulungu amafuna kuti anthu onse akhulupirire, koma sakakamiza aliyense kuti: “Amafuna kuti anthu onse apulumuke nafike podziwa choonadi.”1. Timoteo 2,4).

Mulungu amakonda munthu aliyense, koma sakakamiza aliyense kuti am’konde: “Pakuti Mulungu anakonda kwambiri dziko mwakuti anapereka Mwana wake wobadwa yekha, kuti aliyense wokhulupirira iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha.” ( Yoh. 3,16). Chikondi chimaperekedwa mwaufulu, ngati sichoncho, si chikondi.

Nthawizonse mu malingaliro ake

Chiphunzitso cha Utatu chimapita kutali kwambiri ndi zikhulupiriro wamba kapena mawu wamba pa mawu a chikhulupiriro. Kupyolera mu moyo wake, imfa, chiukitsiro ndi kukwera kumwamba, Mpulumutsi wathu Yesu anatilandira m’gulu la umulunguli ndi kutilola kuti titengepo mbali m’menemo: “Moyo waonekera, ndipo taona, ndi kuchita umboni, ndipo tikulalikira kwa inu moyo wosatha umene unali nawo. Atate naonekera kwa ife - chimene tidachiwona ndi kumva, tilalikiranso kwa inu, kuti inunso mukayanjane ndi ife; ndipo chiyanjano chathu chili ndi Atate ndi Mwana wake Yesu Khristu”1. Johannes 1,2-3 ndi).

Dziko lapansi lisanakhazikitsidwe, Mulungu wa utatu anaganiza zophatikizira umunthu mu moyo wosaneneka, chiyanjano ndi chisangalalo chimene Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera amagawana pamodzi monga Mulungu woona mmodzi: “Anatikonzeratu ife, ana ake kuti tikhale mwa Yesu. Khristu monga mwa kukondweretsa kwa chifuniro chake, kuti chitamando cha chisomo chake cha ulemerero chimene anatichitira ife chisomo mwa Wokondedwayo. Mwa Iye tili ndi maomboledwe mwa mwazi wake, chikhululukiro cha machimo, monga mwa chuma cha chisomo chake, chimene anatipatsa mowolowa manja m’nzeru zonse ndi luntha.” ( Aefeso 1:15, 15 ) 1,5-8 ndi).

Mwa Yesu Kristu, Mwana wa Mulungu m’thupi, tikuphatikizidwa mu mgonero ndi chisangalalo cha moyo wamba wa Utatu: “Koma Mulungu, amene ali wolemera mu chifundo, m’chikondi chake chachikulu chimene anatikonda nacho, watipatsa ife. ife tinali akufa m'machimo, opangidwa amoyo ndi Khristu - mwa chisomo muli opulumutsidwa -; ndipo anatiukitsa pamodzi ndi iye, natikhazika pamodzi m’Mwamba mwa Kristu Yesu.” ( Aef 2,4-6 ndi).

Mpata watsekedwa. Mtengo walipidwa. Njira ndi yotseguka kuti anthu - monga mwana wolowerera m'fanizoli - abwere kunyumba. Chipulumutso ndi zotsatira za chikondi chosatha cha Atate ndi mphamvu zake, zosonyezedwa ndi Yesu Khristu ndi kulankhula kwa ife ndi Mzimu Woyera. Sichikhulupiriro chathu chomwe chimatipulumutsa. Ndi Mulungu yekha – Atate, Mwana ndi Mzimu – amene amatipulumutsa. Mulungu amatipatsa chikhulupiriro ngati mphatso kuti titsegule maso athu ku choonadi cha yemwe iye ali—ndi chimene ife tiri monga ana ake okondedwa: “Iye amene sanatimana Mwana wake wa iye yekha, koma anampereka Iye chifukwa cha ife tonse, monga sayenera iye. tipatseni zonse ndi iye?" (Aroma 8,32).

Pamene tikhulupirira Yesu monga zonse zathu mu zonse, sikudali kopanda pake. Mwa Iye machimo athu akhululukidwa, mitima yathu imakonzedwanso, ndipo timaphatikizidwa mu moyo umene Iye amagawana ndi Atate ndi Mzimu Woyera. Mawu a Mulungu amuyaya ndi amphamvu onse a chikondi ndi kuphatikizika kwa inu sadzatonthozedwa: “Pakuti ndidziŵa kuti ngakhale imfa, ngakhale moyo, ngakhale angelo, kapena maulamuliro, ngakhale zinthu zilinkudza, ngakhale zilinkudza, ngakhale utali, ngakhale kuya, ngakhale wina aliyense. cholengedwacho chidzakhoza kutilekanitsa ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu Ambuye wathu.” ( Aroma 8,38-39 ndi).

Wokondedwa owerenga, ndinu a Utatu wa Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu, palibe chilichonse kumwamba kapena padziko lapansi chomwe chingakulekanitseni ndi chikondi cha Mulungu! Kodi inu mukukhulupirira zimenezo?

ndi Joseph Tkach


 Zambiri zokhudza gulu laumulungu:

Mulungu Utatu

Chinthu chofunika kwambiri pa moyo