Khristu Mwanawankhosa wathu wa Paskha

375 khrisitu mwanawankhosa wathu wapasaka“Pakuti Paskha wathu waphedwa chifukwa cha ife, Khristu” (1. Akorinto 5,7).

Sitikufuna kudutsa kapena kuiwala chochitika chachikulu chimene chinachitika ku Igupto pafupifupi zaka 4000 zapitazo pamene Mulungu anamasula Israyeli ku ukapolo. Miliri khumi mu 2. Mose, zinali zofunikira kuti agwedeze Farao mu kuuma kwake, kudzikuza kwake ndi kukana kwake kodzikuza kwa Mulungu.

Paskha unali mliri womaliza ndi wotsimikizirika, woopsa kwambiri kwakuti ana onse oyamba kubadwa, anthu ndi ng’ombe, anaphedwa pamene Yehova anali kudutsa. Yehova anapulumutsa Aisiraeli omvera pamene analamulidwa kupha mwana wa nkhosa pa tsiku la 14 la mwezi wa Abibu ndi kuika magazi ake pamphuthu za m’mbali mwa zitseko. (Chonde onani 2. Mose 12). Pa vesi 11 akutchedwa Paskha wa Ambuye.

Ambiri mwina anayiwala Paskha wa Chipangano Chakale, koma Mulungu amakumbutsa anthu ake kuti Yesu, Paskha wathu, anakonzedwa ngati Mwanawankhosa wa Mulungu kuti achotse machimo adziko lapansi. (Johannes 1,29). Iye anafa pamtanda thupi lake litang’ambika ndi kuzunzidwa ndi zikoti, mkondo unamubaya m’nthiti mwake ndipo magazi anatuluka. Iye anapirira zonsezi monga mmene ulosi unanenera.

Anatisiyira chitsanzo. Pa Paskha wake womaliza, umene tsopano tikuutcha Mgonero wa Ambuye, iye anaphunzitsa ophunzira ake kusambitsana mapazi monga chitsanzo cha kudzichepetsa. Kuti akumbukire imfa yake, anawapatsa mkate ndi vinyo pang’ono kuti adye nawo mophiphiritsira m’kudya thupi lake ndi kumwa mwazi wake (1. Akorinto 11,23—26, Yohane 6,53-59 ndi Yohane 13,14-17). Pamene Aisrayeli ku Igupto anapaka mwazi wa Mwanawankhosa pa mphuthu ndi mphuthu, kunali kudziwiratu mwazi wa Yesu m’Chipangano Chatsopano, umene unawazidwa pa zitseko za mitima yathu kusambitsa chikumbumtima chathu ndi kuyeretsa machimo athu onse. machimo mwazi wake udzayeretsedwa (Aheb 9,14 ndi 1. Johannes 1,7). Mphotho yake ya uchimo ndi imfa, koma mphatso ya mtengo wapatali ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Mgonero wa Ambuye timakumbukira imfa ya Mpulumutsi wathu kuti tisaiwale imfa yowawa ndi yochititsa manyazi pa mtanda imene inachitika zaka 2000 zapitazo chifukwa cha machimo athu.

Mwana wokondedwa, amene Mulungu Atate anam’tuma monga Mwanawankhosa wa Mulungu kudzapereka dipo lathu, ndi imodzi mwa mphatso zamtengo wapatali kwa anthu. Ife sitiyenera kutero, koma Mulungu mwa chisomo chake anatisankha kuti atipatse moyo wosatha kudzera mwa Mwana wake wokondedwa, Yesu Khristu. Yesu Kristu, Paskha wathu, anafa modzifunira kuti atipulumutse. Timawerenga mu Ahebri 12,12 “Chotero ifenso, popeza tili ndi mtambo waukulu wotere wa mboni wotizinga, tiyeni tichotse chilichonse cholemetsa ndi tchimo limene limatikola nthawi zonse, ndipo tiyeni tithamange moleza mtima m’nkhondo imene ikutichititsa kuyang’ana kumwamba. kwa Yesu, woyambitsa ndi wotsiriza wa chikhulupiriro, amene angakhale anali nako chimwemwe, anapirira mtanda, nanyoza manyazi, nakhala pa dzanja lamanja la mpando wachifumu wa Mulungu.”

by Malawi Wathu


keralaKhristu Mwanawankhosa wathu wa Paskha