CHIYEMBEKEZO KWA ONSE


Ulemerero wokhululuka ndi Mulungu

Ngakhale chikhululukiro chodabwitsa cha Mulungu ndichimodzi mwazinthu zomwe ndimazikonda kwambiri, ndiyenera kuvomereza kuti ndizovuta kuti ndimvetsetse momwe zilili zenizeni. Mulungu adazikonza kuyambira pachiyambi ngati mphatso Yake yaulere, chinthu chogulidwa kwambiri chokhululuka ndi chiyanjanitso kudzera mwa Mwana Wake, chimaliziro chake chinali imfa yake pamtanda. Osangoti ndife olungama, timabwezeretsedwa - "timayanjanitsidwa" ndi chikondi chathu ...

Yesu ndi kuuka kwa akufa

Chaka chilichonse timakondwerera kuuka kwa Yesu. Iye ndi Mpulumutsi wathu, Mpulumutsi, Muomboli ndi Mfumu yathu. Pamene tikukondwerera kuuka kwa Yesu, timakumbutsidwa za lonjezo la kuuka kwathu. Chifukwa chakuti tili ogwirizana ndi Khristu m’chikhulupiriro, timakhala ndi moyo, imfa, kuuka kwake komanso ulemerero wake. Ichi ndi chizindikiritso chathu mwa Yesu Khristu. Tavomereza Khristu ngati Mpulumutsi ndi Mpulumutsi wathu, chotero moyo wathu uli mwa Iye...

Pamene zomangira zamkati zimagwa

Dziko la Agerasa linali kum’mawa kwa nyanja ya Galileya. Pamene Yesu anatuluka m’ngalawamo, anakumana ndi munthu amene mwachionekere sanali wodzilamulira. Iye ankakhala kumeneko pakati pa mapanga ndi manda a manda. Palibe amene adatha kumuweta. Palibe amene anali ndi mphamvu zokwanira zothana naye. Usana ndi usiku anali kuyendayenda uku ndi uku akufuula kwambiri ndi kudzitema ndi miyala. “Koma pamene anaona Yesu ali kutali, anathamanga, nagwa pamaso pake.

Kodi mumakondabe Mulungu?

Kodi mukudziwa kuti akhristu ambiri amakhala tsiku lililonse osatsimikiza kwathunthu kuti Mulungu amawakondabe? Amada nkhawa kuti Mulungu adzawathamangitsa, ndipo choyipitsitsa, kuti Iye wawathamangitsa kale. Mwinanso muli ndi mantha omwewo. Kodi mukuganiza kuti nchifukwa ninji akhristu ali ndi nkhawa yotere? Yankho lake ndikuti mumadzinenera moona mtima. Amadziwa kuti ndi ochimwa. Mukudziwa kulephera kwanu, kwanu ...

Anthu onse akuphatikizidwa

Yesu wauka! Tingamvetse bwino chisangalalo cha ophunzira a Yesu ndi okhulupirira amene anasonkhana pamodzi. Wauka! Imfa sikanakhoza kumugwira iye; manda adayenera kumumasula. Zaka zoposa 2000 pambuyo pake, timalonjeranabe wina ndi mnzake ndi mawu achidwi awa m'mawa wa Isitala. "Yesu waukadi!" Kuukitsidwa kwa Yesu kunayambitsa gulu lomwe likupitirizabe mpaka lero - linayamba ndi amuna ndi akazi angapo achiyuda omwe ...

Mphatso ya Mulungu kwa umunthu

Kumayiko akumadzulo, Khrisimasi ndi nthawi yomwe anthu ambiri amatembenukira kukapereka mphatso ndikulandila. Kusankha mphatso kwa okondedwa nthawi zambiri kumakhala kovuta. Anthu ambiri amasangalala ndi mphatso yapadera komanso yapadera yomwe yasankhidwa mosamala ndi chikondi kapena yopangidwa ndi inueni. Momwemonso, Mulungu samakonzekera mphatso yake yopangidwa ndi umunthu kumapeto komaliza ...

Yesu ali moyo!

Mukadangosankha gawo limodzi lomwe lingafotokozere mwachidule moyo wanu wonse wachikhristu, zingakhale ziti? Mwina vesi lomwe latchulidwalo: "Pakuti Mulungu adakonda dziko lapansi kotero kuti adapatsa Mwana wake wobadwa yekha, kuti onse okhulupirira Iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha?" (Yoh 3:16). Chisankho chabwino! Kwa ine, vesi lotsatirali, chinthu chofunikira kwambiri chomwe Baibulo lonse likusonyeza: “Tsiku lomwelo.

Dziwani Yesu

Nthawi zambiri pamakhala zokambirana zokhudza kudziwa Yesu. Momwe mungachitire izi, komabe, zikuwoneka ngati zopanda pake komanso zovuta. Izi zili choncho makamaka chifukwa chakuti sitingamuone kapena kulankhula naye pamasom'pamaso. Iye ndi weniweni. Koma sichiwoneka kapena chowoneka. Sitingamve mawu ake, kupatula mwina nthawi zina. Ndiye tingatani kuti timudziwe bwino? Posachedwa kuposa amodzi ...

Mtima Wathu - Kalata Yochokera kwa Khristu

Kodi ndi liti pamene munalandira kalata m’makalata? M'nthawi yamakono ya imelo, Twitter ndi Facebook, ambiri aife tikupeza zilembo zochepa kuposa momwe tinkachitira kale. Koma mu nthawi isanayambe kusinthanitsa mauthenga pakompyuta, pafupifupi chirichonse chinali kuchitidwa ndi makalata pa mtunda wautali. Zinali ndipo zikadali zophweka; pepala, cholembera cholembera nacho, envelopu ndi sitampu, ndizo zonse zomwe mukusowa. Mu nthawi ya mtumwi Paulo...

Uthenga Wabwino - Nkhani Yabwino!

Aliyense ali ndi lingaliro la chabwino ndi choipa, ndipo aliyense wachita cholakwika - ngakhale malinga ndi malingaliro awo. “Kulakwa ndi munthu,” umatero mwambi wodziwika bwino. Aliyense wakhumudwitsa mnzake nthawi ina, waphwanya lonjezo, wakhumudwitsa malingaliro a wina. Aliyense amadziwa kulakwa. Chifukwa chake anthu safuna kukhala ndi chochita ndi Mulungu. Safuna tsiku lachiweruzo chifukwa akudziwa kuti si oyera ...

Anthu ali ndi ufulu wosankha

Malinga ndi mawonedwe amunthu, mphamvu ndi chifuniro cha Mulungu nthawi zambiri sizimamveka mdziko lapansi. Nthawi zambiri anthu amagwiritsa ntchito mphamvu zawo kuti azilamulira zofuna zawo kwa ena. Kwa anthu onse, mphamvu ya mtanda ndichinthu chachilendo komanso chopusa. Lingaliro ladziko lamphamvu lingakhale ndi gawo lodziwika bwino kwa akhrisitu ndikutsogolera kumasulira molakwika kwa malembo ndi uthenga wabwino. "Izi ndi zabwino ...

Roman 10,1-15: Nkhani yabwino kwa aliyense

Paulo analemba m’buku la Aroma kuti: “Abale ndi alongo okondedwa, chimene ndikufuna kwa Aisiraeli ndi mtima wonse ndi kuwapempherera kwa Mulungu n’chakuti apulumuke.” 10,1 NDI). Koma panali vuto lina lakuti: “Pakuti sakusowa changu pa ntchito ya Mulungu; Ine ndikhoza kuchitira umboni kwa izo. Chimene akusowa ndi chidziwitso cholondola. Sanazindikire chimene chilungamo cha Mulungu chili ndikuyesera kuyimirira pamaso pa Mulungu kudzera mu chilungamo chawo.

Moyo wowomboledwa

Kodi kukhala wotsatira wa Yesu kumatanthauza chiyani? Zikutanthauza chiyani kutenga nawo gawo mu moyo wowomboledwa womwe Mulungu amatipatsa mwa Yesu kudzera mwa Mzimu Woyera? Zimatanthawuza kukhala moyo weniweni wachikhristu ndi chitsanzo potumikira anthu anzathu modzifunira. Mtumwi Paulo akupitilira pamenepo: "Kodi simudziwa kuti thupi lanu ndi kachisi wa Mzimu Woyera, amene ali mwa inu, amene muli naye kwa Mulungu, ndi kuti mulibe ...

Mukumva bwanji za osakhulupilira?

Ndikutembenuzirani ndi funso lofunika: Mukuganiza bwanji za osakhulupirira? Ndikuganiza kuti ili ndi funso lomwe tonse tiyenera kulilingalira! Chuck Colson, woyambitsa ku USA wa Prison Fellowship ndi pulogalamu ya Breakpoint Radio, nthawi ina adayankha funsoli ndi fanizo: Ngati munthu wakhungu akupondani kapena akutsanulira khofi wotentha pa malaya anu, kodi mungamukwiyire? Amadziyankha yekha kuti mwina sangakhale ife, kungoti ...

Kodi timaphunzitsa kuyanjanitsa kwa onse?

Anthu ena amati chiphunzitso cha Utatu chimaphunzitsa za chilengedwe chonse, ndiye kuti, lingaliro lakuti aliyense adzapulumutsidwa. Chifukwa zilibe kanthu kuti ndi wabwino kapena woipa, walapa kapena ayi, kapena ngati adamulandila kapena kumukana Yesu. Chifukwa chake kulibe gehena. Ndili ndi zovuta ziwiri ndi izi, zomwe ndi zabodza: ​​Kumbali imodzi, kukhulupirira Utatu sikutanthauza kuti munthu azikhulupirira ...

Kodi chipulumutso ndi chiyani?

Ndichifukwa chiyani ndikukhala moyo Kodi moyo wanga uli ndi cholinga? Kodi chidzandichitikire ndi chiyani ndikamwalira? Mafunso oyambira omwe aliyense adadzifunsapo kale. Mafunso omwe tikupatseni yankho apa, yankho lomwe liyenera kuwonetsa: Inde, moyo uli ndi tanthauzo; inde, pali moyo pambuyo pa imfa. Palibe chomwe chili chotetezeka kuposa imfa. Tsiku lina timalandira nkhani yoopsa kuti wokondedwa wamwalira. Mwadzidzidzi akutikumbutsa kuti ifenso tiyenera kufa ...
Uthenga wa Khrisimasi

Uthenga wa Khrisimasi

Khrisimasi imakhalanso yosangalatsa kwambiri kwa omwe si akhristu kapena okhulupirira. Anthuwa amakhudzidwa ndi chinthu chomwe chabisika mkati mwawo ndipo amachilakalaka: chitetezo, kutentha, kuwala, bata kapena mtendere. Mutafunsa anthu chifukwa chake amakondwerera Khirisimasi, mudzapeza mayankho osiyanasiyana. Ngakhale pakati pa Akhristu nthawi zambiri pamakhala malingaliro osiyanasiyana pa tanthauzo la chikondwererochi. Kwa ife akhristu...

Kuchimwa osataya mtima?

Ndizodabwitsa kuti Martin Luther amamulimbikitsa m'kalata yopita kwa mnzake Philip Melanchthon kuti: Khalani wochimwa ndipo tchimo likhale lamphamvu, koma kukhala wamphamvu kuposa tchimo khalani odalira mwa Khristu ndikusangalala mwa Khristu kuti adzachimwa, adagonjetsa imfa ndi dziko. Koyamba, pempholi likuwoneka ngati losatheka. Kuti timvetsetse zomwe Luther adalangiza, tiyenera kuyang'anitsitsa nkhaniyo. Luther satanthauza kuchimwa ...
wapadera wa mwanayo

Dziwani kuti ndinu apadera

Ndi nkhani ya a Wemmicks, kagulu kakang'ono ka zidole zamatabwa zopangidwa ndi wosema matabwa. Ntchito yayikulu ya Wemmicks ndikupatsana nyenyezi kuti apambane, kuchenjera kapena kukongola, kapena madontho otuwa chifukwa cha kupusa ndi kuyipa. Punchinello ndi chimodzi mwa zidole zamatabwa zomwe nthawi zonse zimavala madontho otuwa. Punchinello amakumana ndi chisoni mpaka tsiku lina atakumana ndi Lucia, yemwe si nyenyezi ...

pemphero la anthu onse

Paulo anatumiza Timoteyo ku mpingo wa ku Efeso kuti akathetse mavuto ena pa kufalitsa chikhulupiriro. Anamutumiziranso kalata yofotokoza za ntchito yake. Kalata imeneyi inayenera kuwerengedwa pamaso pa mpingo wonse kuti aliyense wa iwo adziwe kuti Timoteyo anali ndi mphamvu zochitira zinthu m’malo mwa mtumwiyo. Paulo anatchula, mwa zina, zimene ziyenera kutsatiridwa mu utumiki wa mpingo: “Chifukwa chake ndichenjeza kuti . . .

Ndine wosuta

Zimandivuta kuvomereza kuti ndine wosuta. Pa moyo wanga wonse ndakhala ndikudzinamiza ndekha komanso iwo omwe ali pafupi nane. Ndili panjira, ndakumana ndi anthu ambiri omwe amamwa mankhwala osokoneza bongo monga mowa, cocaine, heroin, chamba, fodya, Facebook, ndi mankhwala ena ambiri. Mwamwayi, tsiku lina ndinatha kupirira choonadi. Ndamwaledzera. Ndikufuna thandizo! Zotsatira zakumwa zoledzeretsa ndizofala kwa onse ...

Yezu abwera kwa anthu onsene

Kaŵirikaŵiri zimathandiza kuŵerenga malemba mosamalitsa. Yesu ananena mfundo yochititsa chidwi ndiponso yogwira mtima pokambirana ndi Nikodemo, katswiri wamaphunziro ndiponso wolamulira wa Ayuda. “Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira Iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha.” ( Yoh. 3,16). Yesu ndi Nikodemo anakumana pamlingo wofanana - kuyambira mphunzitsi mpaka ...

Mulungu amakondanso omwe sakhulupirira Mulungu

Nthawi zonse pakakhala kutsutsana pa funso la chikhulupiriro, ndimadabwa kuti ndichifukwa chiyani zikuwoneka kuti okhulupirira amadzimva kuti ali pangozi. Okhulupirira akuwoneka kuti amaganiza kuti osakhulupirira kuti Mulungu alipo mwanjira inayake anapambana mkanganowo pokhapokha okhulupirira atakwanitsa kutsutsa. Komano zoona zake n’zakuti, n’zosatheka kuti anthu amene amakhulupirira kuti kulibe Mulungu atsimikizire kuti kulibe Mulungu. Chifukwa chakuti okhulupirira samatsimikizira omwe sakhulupirira kuti kuli Mulungu ...

Chipulumutso ndi ntchito ya Mulungu

Ndikufunsa mafunso angapo tonsefe omwe tili ndi ana. “Kodi mwana wanu sanakumveranipo?” Ngati mwayankha kuti inde, monga makolo ena onse, timabwera ku funso lachiwiri lakuti: “Kodi munamulangapo mwana wanu chifukwa cha kusamvera?” Chilangocho chinatenga nthawi yayitali bwanji? Kunena momveka bwino: “Kodi mudamufotokozera mwana wanu kuti chilango sichidzatha?” Izi zikuwoneka ngati zopenga, sichoncho? Ife omwe ndife ofooka ndi ...