MTSOGOLO


Mkwiyo wa Mulungu

M’Baibulo munalembedwa kuti: “Mulungu ndiye chikondi” (1. Yoh 4,8). Anasankha kuchita zabwino potumikira ndi kukonda anthu. Koma Baibulo limanenanso za mkwiyo wa Mulungu. Koma kodi munthu amene ali ndi chikondi chenicheni angachite bwanji ndi mkwiyo? Chikondi ndi mkwiyo sizimayenderana. Chotero tingayembekezere kuti chikondi, chikhumbo cha kuchita zabwino chimaphatikizaponso mkwiyo kapena kukana chirichonse chovulaza ndi chowononga. Mulungu...

Kodi Yesu adzabweranso liti?

Kodi mukukhumba kuti Yesu abwere posachedwa? Chiyembekezo cha kutha kwa chisoni ndi kuipa kumene tikuona kutizinga ndi kuti Mulungu adzadzetsa nthaŵi monga momwe Yesaya analoserera kuti: “Sipadzakhala choipa kapena choipa m’phiri langa lonse lopatulika; pakuti dziko ladzala ndi chidziwitso cha Yehova, monga madzi adzaza nyanja? (Yes 11,9). Olemba Chipangano Chatsopano amakhala moyembekezera kubweranso kwachiwiri kwa Yesu kuti awatulutse mu ...

Lazaro ndi munthu wachuma - nkhani yakusakhulupirira

Kodi mudamvapo kale kuti iwo amene amafa osakhulupirira sangathe kufikiridwanso ndi Mulungu? Ndi chiphunzitso chankhanza komanso chowononga chomwe chingatsimikizidwe ndi vesi limodzi m'fanizo la munthu wachuma ndi Lazaro wosauka. Komabe, monga mavesi onse a m'Baibulo, fanizoli liri munjira inayake ndipo limangomveka bwino munthawiyi. Nthawi zonse kumakhala koyipa kukhala ndi chiphunzitso pavesi limodzi ...

Nchifukwa chiyani pali maulosi?

Nthawi zonse padzakhala wina amene amadzinenera kuti ndi mneneri kapena amene amakhulupirira kuti akhoza kuwerengera tsiku la kubweranso kwa Yesu. Posachedwapa ndinaona nkhani ya rabi yemwe ankati ankatha kugwirizanitsa maulosi a Nostradamus ndi Torah. Munthu wina ananeneratu kuti Yesu adzabweranso pa Pentekosite 2019 zidzachitika. Okonda mauneneri ambiri amayesa kulumikiza nkhani zosweka komanso za m'Baibulo ...

chizindikiro cha nthawi

Uthenga wabwino umatanthauza "uthenga wabwino". Kwa zaka zambiri uthenga wabwino sunali wabwino kwa ine chifukwa gawo lalikulu la moyo wanga ndinaphunzitsidwa kuti tikukhala m'masiku otsiriza. Ndinkakhulupirira kuti "kutha kwa dziko lapansi" kukubwera mzaka zochepa, koma ngati nditachita zomwezo, ndidzapulumuka Chisautso Chachikulu. Kuwona kotereku kumatha kukhala kosokoneza, kotero kuti munthu amakonda kuyang'ana pazonse zomwe zili padziko lapansi ...

Mapeto ndiye chiyambi chatsopano

Paulo analemba kuti, ngati kulibe tsogolo, kukanakhala kupusa kukhulupirira Khristu ( 1                                      YoU U- Ui CHANG yona ]  5,19). Ulosi ndi gawo lofunika komanso lolimbikitsa kwambiri la chikhulupiriro chachikhristu. Ulosi wa m’Baibulo umalengeza za chinthu chochititsa chidwi kwambiri. Tikhoza kupeza mphamvu ndi kulimba mtima kwambiri kwa iye ngati tiika maganizo athu pa mauthenga ake ofunika kwambiri, osati pa mfundo zimene tingatsutse. Tanthauzo ndi cholinga cha uneneri Uneneri si mathero pawokha - umafotokoza ...

Chiweruzo Chotsiriza [Chiweruzo Chamuyaya]

Pamapeto a nthawi ino, Mulungu adzasonkhanitsa anthu onse amoyo ndi akufa kumpando wachifumu wakumwamba wa Khristu kuti adzaweruze. Olungama adzalandira ulemerero wosatha, oipa adzaweruzidwa m’nyanja yamoto. Mwa Khristu, Ambuye amakonza za chisomo ndi chilungamo kwa onse, kuphatikizapo iwo amene sanawonekere kuti sanakhulupirire uthenga wabwino pamene anafa. (Mateyu 25,31-32; Machitidwe 24,15; Yohane 5,28-29; Chivumbulutso 20,11:15; 1. Timoteo 2,3-6; 2. Peter 3,9;...

Phwando la Kukwera Kumwamba kwa Yesu

Kwa masiku makumi anayi pambuyo pa kuvutika, imfa ndi kuukitsidwa kwake, Yesu mobwerezabwereza anadzisonyeza kukhala wamoyo kwa ophunzira ake. Iwo anatha kuona kuonekera kwa Yesu kangapo, ngakhale kuseri kwa zitseko zotsekedwa, monga woukitsidwayo m’mawonekedwe osandulika. Analoledwa kumkhudza ndi kudya naye pamodzi. Iye analankhula nawo za ufumu wa Mulungu ndi mmene udzakhalire pamene Mulungu adzakhazikitsa ufumu wake ndi kumaliza ntchito yake. Izi…

Tsogolo

Palibe chomwe chimagulitsa ngati ulosi. Ndizowona. Tchalitchi kapena utumiki ukhoza kukhala ndi maphunziro achipembedzo opusa, mtsogoleri wodabwitsa, komanso malamulo okhwima, koma ali ndi mamapu ena apadziko lapansi, lumo, ndi mulu wa nyuzipepala, komanso mlaliki amene amatha kufotokoza bwino iyemwini zikuwoneka kuti anthu adzawatumizira zidebe zandalama. Anthu amawopa zosadziwika ndipo amadziwa ...

Chiphunzitso cha mkwatulo

"Chiphunzitso chakukwatulidwa" chomwe chimalimbikitsidwa ndi akhristu ena chimafotokoza zomwe zimachitika ku tchalitchi pakubweranso kwa Yesu - "kubweranso kwachiwiri," monga kumatchulidwira nthawi zambiri. Chiphunzitso chimati okhulupirira amakumana ndi mtundu wina wa kukwera kumwamba; kuti adzakokedwa kukakumana ndi Khristu nthawi ina pobweranso mu ulemerero. Okhulupirira mkwatulo amagwiritsa ntchito gawo limodzi ngati umboni: «Chifukwa tikukuwuzani kuti ndi ...

Kubweranso kwachiwiri kwa Khristu

Monga mmene analonjezera, Yesu Khristu adzabweranso padziko lapansi kudzaweruza ndi kulamulira anthu onse mu ufumu wa Mulungu. Kubwera kwake kwachiwiri mu mphamvu ndi ulemerero kudzaoneka. Chochitika ichi chikubweretsa kuuka kwa akufa ndi mphotho ya oyera mtima. (Yohane 14,3; epiphany 1,7; Mateyu 24,30; 1. Atesalonika 4,15-17; Chivumbulutso 22,12) Kodi Khristu Adzabweranso? Kodi mukuganiza kuti chingakhale chochitika chachikulu kwambiri chiti chomwe chingachitike padziko lapansi? ...

Kodi tikukhala m'masiku otsiriza?

Mukudziwa kuti uthenga wabwino ndi nkhani yabwino. Koma kodi mumazionadi ngati nkhani yabwino? Monga ambiri a inu, ndaphunzitsidwa gawo lalikulu la moyo wanga lomwe tikukhala m'masiku otsiriza. Izi zidandipatsa mawonekedwe apadziko lonse lapansi omwe amayang'ana zinthu mozama kuti kutha kwa dziko lapansi monga tikudziwira lero kungabwere mzaka zochepa chabe. Koma ndikanachita moyenera ndikada ...

Kuzindikira mpaka muyaya

Zinandikumbutsa zochitika za kanema wopeka wasayansi pomwe ndidamva zakupezeka kwa dziko lapansi ngati Proxima Centauri. Izi zili mumsewu wa nyenyezi yofiira Proxima Centauri. Komabe, sizokayikitsa kuti tidzapeza zamoyo zakuthambo kumeneko (pamtunda wa makilomita 40 thililiyoni!). Komabe, anthu azidzifunsa nthawi zonse ngati pali moyo wofanana ndi anthu kunja kwa wathu ...

Maphwando awiri

Malongosoledwe ofala a kumwamba, kukhala pamtambo, kuvala chovala chausiku, ndi kuimba zeze alibe chochita ndi momwe malemba amafotokozera kumwamba. Mosiyana ndi zimenezo, Baibulo limafotokoza kumwamba kukhala phwando lalikulu, monga chithunzithunzi champangidwe waukulu kwambiri. Pali chakudya chokoma ndi vinyo wabwino pagulu lalikulu. Ndilo phwando laukwati lalikulu kwambiri nthawi zonse ndipo limakondwerera ukwati wa Khristu ndi ...

Kuuka ndi kubwerera kwa Yesu Khristu

Mu Machitidwe a Atumwi 1,9 Timauzidwa kuti: “Ndipo pamene ananena zimenezo, ananyamulidwa mowonekera, ndipo mtambo unam’chotsa pamaso pawo.” Pamenepa ndikanafuna kufunsa funso losavuta: Chifukwa chiyani? N’chifukwa chiyani Yesu anachotsedwa chonchi? Koma tisanafike ku zimenezo timaŵerenga mavesi atatu otsatirawa: “Ndipo pamene anapenya iye akukwera Kumwamba, tawonani, anaima pambali pawo amuna aŵiri obvala miinjiro yoyera. Iwo adati: Inu amuna a...

Cholowa chosaganizirika

Kodi mudalakalakapo wina atagogoda pakhomo panu ndikukuwuzani kuti amalume olemera omwe simunamvepo adamwalira akusiyirani chuma chambiri? Lingaliro loti ndalama ziziwoneka mwadzidzidzi ndizosangalatsa, loto la anthu ambiri komanso chiyembekezo chamabuku ndi makanema ambiri. Kodi mungatani ndi chuma chanu chatsopano? Angakhudze bwanji moyo wanu? Kodi iye ...

Chiweruzo Chotsiriza

«Khothi likubwera! Chiweruzo chikubwera! Lapani tsopano kapena mupita ku gehena ». Mwinamwake mwamvapo mawu otero kapena mawu ofanana nawo kuchokera kwa alaliki olalata. Cholinga chake ndi ichi: Kutsogolera omvera kuti adzipereke kwa Yesu kudzera mu mantha. Mawu otere amapotoza uthenga wabwino. Mwina izi siziri kutali kwambiri ndi chithunzi cha "chiweruzo chamuyaya" momwe akhristu ambiri adakhulupirira mwamantha kwazaka zambiri ...

Chifundo kwa onse

Pamene pa tsiku la maliro, pa 14. Pa September 2001, , anthu amene anasonkhana m’mipingo ya ku America ndi kumaiko ena anabwera kudzamva mawu otonthoza, olimbikitsa, ndi chiyembekezo. Komabe, mosiyana ndi cholinga chawo chobweretsa chiyembekezo ku mtundu wachisoni, atsogoleri angapo a mipingo Yachikristu osunga mwambo afalitsa mosadziŵa uthenga umene wawonjezera kuthedwa nzeru, kulefulidwa ndi mantha. Izi ndizo kwa anthu omwe anali pafupi ndi chiwonongeko ...

Kodi akufa adzaukitsidwa ndi thupi lotani?

Ndi chiyembekezo cha Akhristu onse kuti okhulupirira adzaukitsidwa ku moyo wosafa pa kuwonekera kwa Khristu. Chotero siziyenera kukhala zodabwitsa kuti pamene mtumwi Paulo anamva kuti ena a Tchalitchi cha Korinto anakana chiukiriro, kusazindikira kwawo m’mawu ake. 1. Kalata yopita kwa Akorinto, mutu 15, inakanidwa mwamphamvu. Poyamba Paulo anabwerezanso uthenga wabwino umene iwonso ankadzinenera kuti: Khristu anali...

Kuopa Chiweruzo Chomaliza?

Pamene timvetsetsa kuti tikukhala, kuluka ndi kukhala mwa Khristu (Machitidwe 17,28), mwa Iye amene analenga zinthu zonse ndi kuombola zinthu zonse ndipo amatikonda kotheratu, tingathe kuchotsa mantha onse ndi kudera nkhaŵa za pamene tikuima ndi Mulungu, ndi kuyamba kukhaladi m’chowonadi cha chikondi chake ndi kutsogolera mphamvu mu kupumula miyoyo yathu. Uthenga wabwino ndi uthenga wabwino. Zowonadi, si za anthu ochepa chabe, koma za onse ...

Woweruza wakumwamba

Pamene timvetsetsa kuti tikukhala, kuluka ndi kukhala mwa Khristu, mwa Iye amene adalenga zinthu zonse naombola zinthu zonse ndi amene amatikonda kotheratu (Machitidwe 1)2,32; Akolo 1,19-20; Yoh 3,16-17), tikhoza kutaya mantha onse ndi kudandaula za "pamene tiyima ndi Mulungu" ndikuyamba kupuma moona mtima m'chitsimikizo cha chikondi chake ndi mphamvu yotsogolera m'miyoyo yathu. Uthenga wabwino ndi uthenga wabwino, ndipo ndithudi si wa osankhidwa owerengeka okha,...

Zomwe Mateyu 24 akunena za "chimaliziro"

Pofuna kupewa matanthauzidwe olakwika, ndizofunikira kwambiri kuwona Mateyu 24 muzolemba zazikuluzikulu za m'mitu yapitayi. Mungadabwe kumva kuti mbiri yoyamba ya Mateyu 24 imayamba chaputala 16, vesi 21. Pamenepo imanena mwachidule kuti: "Kuyambira nthawi imeneyo Yesu adayamba kuwonetsa ophunzira ake m'mene adapita ku Yerusalemu ndipo adazunzika kwakukulu kuchokera kwa akulu, ndi ansembe akulu, ndi alembi.

Zakachikwi

Zakachikwi ndi nthawi yofotokozedwa m'buku la Chivumbulutso pomwe ofera achikhristu adzalamulira ndi Yesu Khristu. Zitatha Zakachikwi, pomwe Khristu waponya pansi adani onse ndikugonjetsa zinthu zonse, Adzapereka ufumuwo kwa Mulungu Atate, ndipo kumwamba ndi dziko lapansi zidzasinthidwa. Miyambo ina yachikhristu imamasulira kwenikweni Zakachikwi ngati zaka chikwi kutsogola kapena kutsatira kubwera kwa Khristu; ...

Kodi pali chilango chamuyaya?

Kodi mudakhalapo ndi chifukwa cholangira mwana wosamvera? Kodi munanenapo kuti chilango sichidzatha? Ndili ndi mafunso angapo kwa tonse omwe tili ndi ana. Apa pakubwera funso loyamba: Kodi mwana wanu wakumveranipo? Ngati simukudziwa, tengani kanthawi kuti muganizire za izi. Chabwino, ngati mwayankha inde, monga makolo ena onse, tsopano tafika ku funso lachiwiri: ...