Kodi mphatso zabwino ndi ziti?

496 mphatso zabwino ndi zitiMtumwi Yakobo analemba m’kalata yake kuti: “Mphatso iliyonse yabwino, ndimphatso iliyonse yangwiro, zitsika kuchokera kumwamba, kwa Atate wa kuunika, amene mulibe kusandulika, kapena kusandulika kwa kuunika ndi mdima.” ( Yakobe. 1,17).

Ndikayang'ana mphatso za Mulungu, ndimawona kuti Iye amatulutsa moyo. Kuunika, kukongola kwa chilengedwe, kutuluka kwa golide, mitundu yolimba ya kulowa kwa dzuwa pamwamba pa nsonga zazitali za chipale chofewa, zobiriwira zobiriwira za nkhalango, nyanja yamitundumitundu pa dambo lodzaza ndi maluwa. Ndikuwona zinthu zina zambiri zomwe tonsefe tingathe kuzisilira ngati titenga kanthawi kuzichita. Mulungu amatipatsa zinthu zonsezi mochuluka, mosaganizira zomwe mumakhulupirira. Wokhulupirira, wosakhulupirira kuti kuli Mulungu, wosakhulupirira, wosakhulupirira komanso wosakhulupirira, onse akhoza kusangalala ndi mphatso zabwinozi. Mulungu amavumbitsira mvula olungama ndi osalungama. Iye apasa mphaso zenezi kuna anthu onsene.

Ganizirani za maluso odabwitsa omwe anthu ali nawo, kaya ukadaulo, zomangamanga, masewera, nyimbo, zolemba, zaluso - mndandandawo ulibe malire. Mulungu wapatsa munthu aliyense luso. Anthu azikhalidwe zosiyanasiyana adalitsidwa kwambiri. Kodi maluso awa amachokera kuti ngati sichinachokere kwa Atate wa Kuwala, wopereka mphatso zabwino zonse?

Kumbali ina, pali mavuto ambiri ndi chisoni padziko lapansi. Anthu adziyesa okha kuti akopeke ndi chidani, umbombo, nkhanza komanso zinthu zomwe zimabweretsa mavuto akulu. Mmodzi amangoyang'ana padziko lapansi ndi ndale zake kuti awone kukula kwake. Timawona zabwino ndi zoyipa padziko lapansi komanso mwanjira zaumunthu.

Ndi mphatso zabwino ziti zomwe Mulungu amapereka kwa okhulupirira omwe akukumana ndi zabwino ndi zoipa mdziko lino? Awa ndi anthu omwe James akutembenukira kuti awalimbikitse kuti awone ngati chifukwa chapadera chokhalira osangalala akakumana ndi mayesero amitundu yonse.

Chipulumutso

Choyamba, Yesu ananena kuti aliyense wokhulupirira Mwana wobadwa yekha wa Mulungu adzapulumuka. Kupulumutsidwa ku chiyani? Iye adzapulumutsidwa ku mphotho ya uchimo, yomwe ndi imfa yamuyaya. Yesu analankhulanso chimodzimodzi za wokhometsa msonkho amene anaimirira m’kachisi n’kudziguguda pachifuwa ndi kunena kuti: “Mulungu, mundichitire chifundo, ine wochimwa!” ( Luka 18,1314).

Chitsimikizo cha kukhululukidwa

Tsoka ilo, chifukwa cha ntchito zathu zolakwika, timalimbana ndi moyo wolemedwa ndi liwongo. Anthu ambiri amayesetsa kulungamitsa zolakwa zawo, koma zimakhalabe.

Pali zifukwa zambiri zimene zolephera zathu zakale sizimatisiya tokha. Ichi ndichifukwa chake anthu ena amapita kwa akatswiri azamisala kuti akapeze mayankho. Palibe uphungu wa anthu umene ungachite zimene mwazi wokhetsedwa wa Yesu umatha. Kupyolera mwa Yesu kokha tingatsimikize kuti takhululukidwa, m’zaka zathu zakale ndi zamakono, ngakhale m’tsogolo. Mwa Khristu mokha ndife omasuka. Monga Paulo ananenera, palibe kutsutsika kwa iwo amene ali mwa Khristu (Aroma 8,1).

Kuonjezela apo, tili ndi citsimikizo cakuti tikacimwanso ndi “kuvomeleza macimo athu, iye ali wokhulupilika ndi wolungama kuti atikhululukile macimo athu ndi kutisambitsa kuticotsa cosalungama ciliconse.” ( Yoh.1. Johannes 1,9).

Mzimu Woyera

Yesu ananenanso kuti Atate wa Kuunika, Wopereka mphatso zabwino, adzatipatsa mphatso ya Mzimu Woyera—yochuluka kwambiri kuposa imene makolo athu aumunthu angatichitire. Iye anatsimikizira ophunzira ake kuti iye anali kupita, koma lonjezo la atate wake monga linali mu Yoweli 3,1 zinaloseredwa, zomwe zinachitika pa tsiku la Pentekosite zikanadzachitika. Mzimu Woyera unatsikira pa iwo ndipo wakhala mwa Akhristu onse okhulupirira kuyambira pamenepo.

Ngati talandira Khristu ndi kulandira Mzimu Woyera, ndiye kuti sitinalandire mzimu wamantha, koma mzimu wa mphamvu, chikondi ndi chidziwitso2. Timoteo 1,7). Mphamvu imeneyi imatithandiza kulimbana ndi woipayo, kulimbana naye, choncho amatithawa.  

Chikondi

Agalatiya 5,22-23 imafotokoza za chipatso chimene Mzimu Woyera amabala mwa ife. Pali mbali zisanu ndi zinayi za chipatso ichi kuyambira ndi kukhazikika mu chikondi. Popeza Mulungu anayamba kutikonda, timatha ‘kukonda Yehova Mulungu wathu ndi mtima wathu wonse, ndi kukonda anzathu mmene timadzikondela tokha. Chikondi n’chofunika kwambiri moti Paulo 1. Akorinto 13 analemba tanthauzo la iwo ndi kufotokoza zomwe tingakhale kupyolera mwa iwo. Iye ananena kuti pali zinthu zitatu zimene zatsala, zomwe ndi chikhulupiriro, chiyembekezo, chikondi, koma chikondi ndi chachikulu pa zinthuzo.

Maganizo abwino

Izi zimatilola kukhala ngati ana a Mulungu wamoyo ndikuyembekeza chipulumutso, chiombolo, ndi moyo wosatha. Pakakhala zovuta titha kusokonezeka mpaka kutaya chiyembekezo, koma ngati tidikira pa Ambuye, Iye adzatithandizira kupyola.

Pambuyo pa zaka 3 zokhala ndi moyo wodalitsika monga Mkristu wodzipereka, ndingavomereze mawu a Mfumu Davide akuti: “Olungama amamva zowawa zambiri, koma Yehova adzawapulumutsa m’menemo.” ( Salmo )4,20). Panali nthawi zina zimene sindinkadziwa kupemphera moti ndimayenera kudikira mwakachetechete kenako ndikayang’ana m’mbuyo ndinkaona kuti sindili ndekha. Ngakhale pamene ndinakayikira kukhalapo kwa Mulungu, Iye anadikira moleza mtima kuti andipulumutse ndi kundilola kuyang’ana m’mwamba kuti ndione ukulu wa ulemerero ndi chilengedwe chake. M’mikhalidwe yoteroyo, anafunsa Yobu kuti: “Unali kuti pamene ndinaika maziko a dziko lapansi?” ( Yobu 38,4).

Mtendere

Yesu ananenanso kuti: “Mtendere ndikusiyirani inu, mtendere wanga ndikupatsani. […] Mitima yanu isavutike ndipo musachite mantha” (Yohane 14,27). M’chosoŵa choipitsitsa amatipatsa mtendere umene umaposa kumvetsetsa.

Chiyembekezo

Kuwonjezera apo, amatipatsa ife monga mphatso yamtengo wapatali kwambiri ya moyo wosatha ndi chiyembekezo chosangalatsa chodzakhala naye kosatha, kumene sikudzakhalanso kuvutika ndi zowawa ndiponso kumene misozi yonse idzapukutidwa ( Chivumbulutso 2 )1,4).

Chipulumutso, kukhululuka, mtendere, chiyembekezo, chikondi, ndi malingaliro wamba ndi zina mwa mphatso zabwino zolonjezedwa kwa wokhulupirira. Ndinu weniweni. Yesu ndi weniweni kuposa aliyense wa iwo. Ndiye chipulumutso chathu, chikhululukiro chathu, mtendere wathu, chiyembekezo chathu, chikondi chathu, ndi kulingalira kwathu - mphatso yabwino kwambiri ndi yangwiro yochokera kwa Atate.

Anthu omwe sakhulupirira, kaya sakhulupirira kuti kuli Mulungu, sakhulupirira kapena anthu azikhulupiriro zosiyana, ayeneranso kusangalala ndi mphatso zabwinozi. Povomereza chipulumutso kudzera muimfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu ndikukhulupirira kuti Mulungu adzawapatsa Mzimu Woyera, adzakhala ndi moyo watsopano komanso ubale wapamtima ndi Mulungu wa Utatu, yemwe amapereka mphatso zonse zabwino. Muli ndi chisankho.

Wolemba Eben D. Jacobs


keralaKodi mphatso zabwino ndi ziti?