Maso anga adaona chipulumutso chanu

370 maso anga adaziwona zonseMawu amasiku ano a Street Parade ku Zurich ndi: "Kuvina ufulu" (kuvina ufulu). Pawebusaiti ya zochitikazo timaŵerenga kuti: “Msewu Parade ndi chisonyezero chovina cha chikondi, mtendere, ufulu ndi kulolerana. Ndi mawu a Street Parade "Dance for Freedom", okonzekera akuyang'ana pa ufulu.

Chikhumbo cha chikondi, mtendere ndi ufulu nthawi zonse chimakhala chodetsa nkhawa anthu. Tsoka ilo, tikukhala m'dziko lomwe lodziwika bwino motsutsana ndi izi: chidani, nkhondo, kumangidwa ndi kusalolera. Funsani okonza Street Parade Ganizirani zaufulu. Koma adalephera kuwona chiyani? Kodi ndi chiyani chomwe mukuwoneka kuti simukuwona? Ufulu weniweni umafuna Yesu ndipo ndi Yesu amene ayenera kukhala pakati! Ndiye pali chikondi, mtendere, ufulu ndi kulolerana. Kenako mutha kukondwerera ndikuvina! Tsoka ilo, chidziwitso chodabwitsa ichi sichikupezeka kwa ambiri masiku ano.

“Koma ngati Uthenga Wabwino wathu uphimbidwa, utero zobisika kwa iwo akutayika, osakhulupirira, amene mulungu wa dziko lapansi wachititsa khungu maganizo awo kuti asaone kuwala kwa Uthenga Wabwino wa ulemerero wa Khristu, amene ali m’chifanizo cha Mulungu. Pakuti sitilalikira ife tokha, koma Khristu Yesu Ambuye, ndi ife tokha monga akapolo anu, chifukwa cha Yesu. Pakuti Mulungu amene anati: Mu mdima mudzawala kuwala! iye amene anawala m’mitima mwathu kutipatsa chiwalitsiro cha chidziŵitso cha ulemerero wa Mulungu pankhope ya Yesu Kristu.” ( 2 Akorinto 4,3-6 ndi).

Yesu ndi kuunika kumene osakhulupirira sakuona.

Simiyoni anali munthu wolungama ndi woopa Mulungu ku Yerusalemu ndipo mzimu woyera unali pa iye (Luka 2,25). Iye anali atalonjeza kuti adzaona wodzozedwa wa Yehova asanamwalire. Makolowo atabweretsa mwanayo kukachisi, Yesu anamunyamula m’manja mwake, anatamanda Mulungu ndi kunena kuti:

“Tsopano, Yehova, monga mwa mawu anu, mulole kapolo wanu amuke mumtendere; pakuti maso anga aona chipulumutso chako, chimene unakonzeratu pamaso pa amitundu onse, chounikira cha vumbulutso kwa amitundu, ndi ulemerero wa anthu ako Israyeli.” ( Luka 2,29-32 ndi).

Yesu Khristu anabwera ngati kuwala kudzaunikira dziko lino lapansi.

“Kuchokera mumdima kudzawala! iye amene anawala m’mitima mwathu kutipatsa chiwalitsiro cha chidziŵitso cha ulemerero wa Mulungu pankhope ya Yesu Kristu.” ( 2 Akorinto 4,6).

Lingaliro la Yesu Khristu linali chokumana nacho cha moyo kwa Simiyoni, pachimake pa nkhaniyi asananene za moyo uno. Abale ndi alongo, kodi maso athu awona chipulumutso cha Mulungu mu ulemerero wake wonse? Ndikofunika kuti tisaiwale zonse zomwe Mulungu watidalitsa nazo potsegulira maso athu ku chipulumutso chake:

“Palibe mmodzi akhoza kudza kwa Ine koma ngati Atate wondituma Ine amkoka iye; ndipo Ine ndidzamuukitsa iye tsiku lomaliza. Kwalembedwa mwa aneneri kuti: “Ndipo onse adzaphunzitsidwa ndi Mulungu; Aliyense amene adamva ndi kuphunzira kwa Atate adza kwa Ine. Si kuti wina waona Atate, koma iye amene ali wa Mulungu, ameneyu waona Atate. Indetu, indetu, ndinena kwa inu, Wokhulupirira ali nawo moyo wosatha. Ine ndine mkate wamoyo. Makolo anu anadya mana m’chipululu ndipo anamwalira. Izi ndiwo mkate wotsika Kumwamba, kuti munthu adyeko ndi kusamwalira. Ine ndine mkate wamoyo wotsika Kumwamba; ngati wina adyako mkate umenewu, adzakhala ndi moyo kosatha. Koma mkate umene ndidzapereka ndi thupi langa lopereka moyo wa dziko.” ( Yoh 6,44-51 ndi).

Yesu Khristu ndiye mkate wamoyo, chipulumutso cha Mulungu. Kodi tikukumbukirabe nthawi yomwe Mulungu adatsegula maso athu ku chidziwitso ichi? Paulo sadzaiwala nthawi yowunikiridwa, timawerenga za izi pamene anali panjira yopita ku Damasiko:

“Koma pamene anali kupita, kunachitika kuti anali kuyandikira ku Damasiko. Ndipo mwadzidzidzi kuwala kochokera kumwamba kunamuwalira pozungulira pake; ndipo anagwa pansi, namva mawu akunena kwa iye, Saulo, Saulo, undizunza Ine bwanji? Koma iye anati, Ndinu yani, Ambuye? Koma iye : Ndine Yesu amene ukutsata. Koma nyamuka, lowa mumzinda ndipo udzauzidwa zochita! Koma amuna amene anapita naye panjira anaima osalankhula, popeza anamva mawu koma sanaone munthu. Koma Sauli anadzuka pansi. Koma pamene maso ake anatseguka, sanaone kanthu. Ndipo anamgwira dzanja, napita naye ku Damasiko. Kwa masiku atatu sanaone, ndipo sanali kudya kapena kumwa.” (Mac 9,3-9 ndi).

Vumbulutso la chipulumutso linali losangalatsa kwambiri kwa Paulo kotero kuti samatha kuwona masiku atatu!

Kodi kuunika kwake kwatigunda motani ndipo moyo wathu wasintha motani maso athu atazindikira chipulumutso chake? Kodi kunali kubadwanso katsopano kwa ife komanso mwa ife? Tiyeni timvere zokambirana ndi Nikodemo:

"Tsopano panali munthu wa Afarisi, dzina lake Nikodemo, mkulu wa Ayuda. Iye anadza kwa Iye usiku, nati kwa Iye, Rabi, tidziwa kuti Inu ndinu mphunzitsi wochokera kwa Mulungu; Yesu anayankha nati kwa iye, Indetu, indetu, ndinena ndi iwe, Ngati munthu sabadwa mwatsopano, sakhoza kuona Ufumu wa Mulungu. Nikodemo adati kwa iye, Munthu angathe bwanji kubadwa atakalamba? Kodi akhoza kulowanso m'mimba mwa amake ndi kubadwa? Yesu anayankha, Indetu, indetu, ndinena ndi iwe, Ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi Mzimu, sakhoza kulowa Ufumu wa Mulungu. [Yohane 3,6] Chobadwa m’thupi chikhala thupi, ndipo chobadwa mwa mzimu chikhala mzimu. Usadabwe kuti ndinati kwa iwe, Muyenera kubadwa mwatsopano” (Yohane 3:1-7).

Munthu amafunikira “kubadwa” kwatsopano kuti azindikire ufumu wa Mulungu. Maso a anthu ndi akhungu kuti asaone chipulumutso cha Mulungu. Komabe, okonza Street Parade ku Zurich sadziwa zakhungu lauzimu. Mwadziikira cholinga chauzimu chomwe sichingakwaniritsidwe popanda Yesu. Munthu sangapeze yekha ulemerero wa Mulungu kapena kuudziwa wonse. Ndi Mulungu amene amadziulula yekha kwa ife:

{Inu} simunandisankhe Ine, koma {ine} ndinakusankhani inu ndi inu Lamulirani kuti mupite ndi kubala zipatso, ndipo chipatso chanu chikhale, kuti chilichonse chimene mungapemphe Atate m’dzina langa akupatseni.” ( Yoh.5,16).

Abale ndi alongo, tili ndi mwayi waukulu kuti maso athu awona chipulumutso cha Mulungu: "Yesu Khristu Mombolo wathu ”.

Ichi ndi chokumana nacho chofunikira kwambiri chomwe tingakhale nacho m'moyo wathu wonse. Panalibe zolinga zina m’moyo za Simeoni ataona Mpulumutsi. Cholinga chake m'moyo chinakwaniritsidwa. Kodi kuzindikira chipulumutso cha Mulungu kulinso ndi phindu lofananalo kwa ife? Lero ndikufuna kulimbikitsa tonsefe kuti tisachotse maso athu pa chipulumutso cha Mulungu ndi kuyang'ana nthawi zonse (zauzimu) pa Yesu Khristu.

“Ngati munaukitsidwa pamodzi ndi Khristu, funani zakumwamba, kumene kuli Khristu, atakhala kudzanja lamanja la Mulungu. Ganizirani zakumwamba osati zapadziko lapansi! Pakuti munafa, ndipo moyo wanu wabisika pamodzi ndi Khristu mwa Mulungu. Khristu, amene ndi moyo wanu, akadzaonekera, inunso mudzaonekera pamodzi ndi iye mu ulemerero.” (Akolose 3,1-4 ndi).

Paulo akulangiza kuti tisayang'anenso ku zinthu za padziko lapansi koma kwa Khristu. Palibe chilichonse padziko lapansi lino chomwe chiyenera kutisokoneza ku chipulumutso cha Mulungu. Chilichonse chomwe chili chabwino kwa ife chimachokera kumwamba osati kuchokera pansi pano:

“Musanyengedwe, abale anga okondedwa! Mphatso iliyonse yabwino ndi yangwiro itsika kuchokera kumwamba, kuchokera kwa Atate wa mauniko, amene mulibe kusintha, kapena mthunzi wa kusandulika.” 1,16-17 ndi).

Maso athu adziwa chipulumutso cha Mulungu ndipo sitiyeneranso kuchotsa maso athu pa chipulumutso ichi, nthawi zonse tiyenera kuyang'ana mokwera mmwamba. Komabe, kodi zonsezi zikutanthauza chiyani pamoyo wathu watsiku ndi tsiku? Tonse timakumana ndi zovuta, mayesero, matenda, ndi zina mobwerezabwereza.Kodi zingatheke bwanji kupitiliza kuyang'ana pa Yesu ngakhale tili ndi zododometsa zotere? Paulo akutipatsa yankho:

“Kondwerani mwa Ambuye nthawi zonse. Ndiponso ndikufuna kunena kuti: Kondwerani! Kufatsa kwanu kudzadziwika kwa anthu onse; Yehova ali pafupi. Musadere nkhawa konse, komatu m’zonse ndi pemphero, ndi pembedzero, pamodzi ndi chiyamiko, zopempha zanu zidziwike kwa Mulungu; ndipo mtendere wa Mulungu wakupambana chidziŵitso chonse, udzasunga mitima yanu ndi maganizo anu mwa Kristu Yesu.” ( Afilipi 4,4-7 ndi).

Apa Mulungu akutilonjeza mtendere waumulungu ndi bata “zimene zimapambana kuganiza mozama kulikonse.” Choncho tiyenera kubweretsa nkhawa zathu ndi zosowa zathu pamaso pa mpando wachifumu wa Mulungu. Komabe, kodi mwaona mmene mapemphero athu akuyankhidwira?! Kodi zikutanthauza kuti: “ndipo Mulungu adzathetsa nkhawa zathu zonse ndi mavuto athu ndi kuwachotsa”? Ayi, palibe lonjezo pano lakuti Mulungu adzathetsa kapena kuchotsa mavuto athu onse. Lonjezo ndi lakuti: “Ndipo mtendere wa Mulungu wakupambana chidziwitso chonse, udzasunga mitima yanu ndi maganizo anu mwa Khristu Yesu".

Tikayang'ana m'mwamba, tibweretse nkhawa zathu kumpando wachifumu wa Mulungu, Mulungu amatilonjeza mtendere wamtendere ndi chisangalalo chakuya chauzimu mosasamala kanthu za zochitika zonse. Ngati timudaliradi ndikudziyika tokha m'manja mwake.

“Izi ndalankhula ndi inu kuti mukhale ndi mtendere mwa ine. M’dziko lapansi muli nacho chisautso; koma limbikani mtima, ndalilaka dziko lapansi” (Yohane 1).6,33).

Samalani: Sitimangopita kutchuthi ndikudalira kuti Mulungu adzakwaniritsa udindo wathu wonse. Pali akhristu omwe amalakwitsa izi. Amasokoneza kukhulupirira Mulungu ndi kusasamala. Komabe, ndizosangalatsa kuwona momwe Mulungu amasonyezera chifundo chachikulu pazochitika zoterezi. Kulibwino kudalira Mulungu koposa kutenga miyoyo yathu m'manja mwathu.

Mulimonsemo, tiyenera kukhalabe ndi udindo, koma sitikudaliranso mphamvu zathu koma Mulungu. Pa mulingo wauzimu tiyenera kuzindikira kuti Yesu Khristu ndiye chipulumutso chathu ndi chiyembekezo chathu chokha ndipo tiyenera kusiya kuyesera kubala zipatso zauzimu ndi mphamvu zathu. Street Parade sidzapambananso izi. Mu Salmo 37 timawerenga kuti:

“Khulupirira Yehova, ndipo chita zabwino; khalani m’dziko, ndi kusunga kukhulupirika; ndipo kondwerani mwa Yehova, ndipo Iye adzakupatsani chimene mtima wanu ukhumba. Pereka njira yako kwa Yehova, khulupirirani Iye, ndipo iye adzachitapo kanthu, ndipo adzaonetsa chilungamo chanu ngati kuunika, ndi chilungamo chanu monga masana.” ( Salmo 3 )7,3-6 ndi).

Yesu Khristu ndiye chipulumutso chathu, amatilungamitsa. Tiyenera kuyika miyoyo yathu kwa iye mopanda malire. Komabe, musapume pantchito, koma "chitani zabwino" ndi "kusunga kukhulupirika". Pamene maso athu ali pa Yesu, chipulumutso chathu, tili m'manja otetezeka. Tiyeni tiwerengenso mu Masalimo 37:

“Mayendedwe a munthu akhazikika ndi Yehova, ndipo iye akonda njira yake; akagwa, sadzatambasulidwa; pakuti Yehova acilikiza dzanja lace. Ndinali wamng'ono ndipo ndinakalamba, koma sindinaone munthu wolungama wasiyidwa, kapena mbadwa zake zilinkupempha chakudya; nthawi zonse ali wokoma mtima, nakongoletsa, ndi ana ake kudalitsa” (Masalmo 3).7,23-26 ndi).

Tikapereka njira zathu kwa Mulungu, satisiya.

“Sindidzakusiyani amasiye, ndibwera kwa inu. China chaching'ono , ndipo dziko lapansi silindiwonanso Ine; Koma mundipenyetsetsa ine, popeza ndiri ndi moyo, inunso mudzakhala ndi moyo. Tsiku lomwelo mudzazindikira kuti Ine ndiri mwa Atate wanga, ndi inu mwa Ine, ndi Ine mwa inu. Iye wakukhala nawo malamulo anga, ndi kuwasunga, iyeyu ndiye wondikonda Ine; koma wondikonda Ine adzakondedwa ndi atate wanga; ndipo ndidzamukonda ndi kudzionetsera ndekha kwa iye.” ( Yoh4,18-21 ndi).

Ngakhale pamene Yesu adakwera kumpando wachifumu wa Mulungu, adanena kuti ophunzira ake adapitiliza kumuwona! Kulikonse komwe tingakhale komanso momwe tingakhalire, Yesu Khristu, chipulumutso chathu, amawoneka nthawi zonse ndipo maso athu ayenera kulunjika kwa iye. Pempho lake ndi:

“Bwerani kwa ine nonsenu akulema ndi akuthodwa! Ndipo ine ndidzakupumulitsani inu. Senzani goli langa, ndipo phunzirani kwa Ine; Pakuti ndine wofatsa ndi wodzichepetsa mu mtima, ndipo “mudzapeza mpumulo wa miyoyo yanu”; pakuti goli langa lili lofewa, ndi katundu wanga ali wopepuka.” ( Mat 11,28-30 ndi).

Lonjezo lake ndi:

“Ngakhale sindikhala ndi iwe, udzakhala ndi mtendere. Ndikupatsani mtendere wanga; mtendere umene palibe munthu m’dziko lapansi angakhoze kukupatsani inu. Chifukwa chake khalani opanda nkhawa ndi mantha” (Yohane 14,27 Chiyembekezo kwa nonse).

Masiku ano Zurich amavina mtendere ndi ufulu. Tisangalalenso chifukwa maso athu azindikira chipulumutso cha Mulungu ndipo tikupemphera kuti anthu anzathu ambiri athe kuwona ndikuzindikira zomwe zidavumbulutsidwa kwa ife modabwitsa: "Chipulumutso chodabwitsa cha Mulungu mwa Yesu Khristu!"

lolembedwa ndi Daniel Bösch