Zida zonse za Mulungu

369 zida zonse za mulunguMasiku ano, pa Khirisimasi timaphunzira “zida zankhondo za Mulungu” m’buku la Aefeso. Mudzadabwa momwe izi zikukhudzira Yesu Mpulumutsi wathu. Paulo analemba kalatayi ali m’ndende ku Roma. Iye anazindikira kufooka kwake ndipo anaika chikhulupiriro chake chonse mwa Yesu.

“Pomaliza, khalani olimba mwa Ambuye ndi mu mphamvu ya mphamvu yake. Valani zida za Mulungu, kuti muchirikize pokana machenjerero a Mdyerekezi.” (Aef 6,10-11 ndi).

Zida za Mulungu ndi Yesu Khristu. Paulo adawaveka ndi kuwaveka Yesu. Amadziwa kuti sangathe kugonjetsa satana yekha. Sanayeneranso kuchita izi, chifukwa Yesu anali atamugonjetsa kale satana chifukwa cha iye.

“Koma popeza ana onsewa ndi zolengedwa zathupi ndi magazi, iyenso wakhala munthu wathupi ndi magazi. Momwemo anakhoza mwa imfa kupasula iye amene amagwiritsa ntchito mphamvu yake mwa imfa, ndiye mdierekezi.” ( Aheb. 2,14 Kumasulira kwatsopano kwa Geneva).

Monga munthu, Yesu anakhala ngati ife kupatula uchimo. Chaka chilichonse timakondwerera kubadwa kwa Yesu Khristu. M’moyo wake anamenya nkhondo yaikulu kwambiri kuposa kale lonse. Yesu analolera kufera inu ndi ine pankhondo imeneyi. Wopulumukayo anawoneka kukhala wopambana! “Ndi chigonjetso chotani nanga,” anaganiza motero mdierekezi pamene anaona Yesu akufa pamtanda. Ndi kugonja kotheratu kotani nanga kwa iye pamene, pambuyo pa chiukiriro cha Yesu Kristu, iye anazindikira kuti Yesu anam’chotsera mphamvu zake zonse.

Gawo loyamba la zida zankhondo

Mbali yoyamba ya zida za Mulungu imakhala Choonadi, Chilungamo, Mtendere ndi Chikhulupiriro. Inu ndi ine tavala chitetezo ichi mwa Yesu ndipo titha kulimbana ndi ziwanda zomwe satana amachita. Mwa Yesu timamukana ndikuteteza moyo womwe Yesu adatipatsa. Tsopano tikuyang'ana izi mwatsatanetsatane.

Lamba wa choonadi

“Tsopano wakhazikika, dzimanga m’chuuno mwanu ndi choonadi.” (Aef 6,14).

Lamba wathu wapangidwa ndi choonadi. Ndani ndipo chowonadi ndi chiyani? Yesu akuti "Ine ndine chowonadi!" (Yohane 14,6Paulo ananena za iye mwini:

“Chotero sindinenso ndi moyo, koma Khristu ali ndi moyo mwa ine” (Agalatiya 2,20 Chiyembekezo kwa nonse).

Chowonadi chimakhala mwa iwe ndipo chimasonyeza yemwe iwe uli mwa Yesu. Yesu amakuululira zoona ndikukuwonetsani zofooka zanu. Mumazindikira zolakwa zanu zomwe. Popanda Khristu, mungakhale wochimwa wotayika. Mwa iwo okha, alibe chabwino chilichonse choti angamuonetse Mulungu. Machimo anu onse amadziwika kwa iye. Adakuferani pomwe mudali wochimwa. Limenelo ndi mbali imodzi ya chowonadi. Mbali inayo ndi iyi: Yesu amakukondani ndi ngodya zonse ndi m'mbali.
Chiyambi cha chowonadi ndi chikondi chochokera kwa Mulungu!

Zida za chilungamo

“Valani zida zachilungamo” (Aef 6,14).

Chapachifuwa chathu ndi chilungamo chopatsidwa ndi Mulungu kudzera mu imfa ya Khristu.

“Ndichikhumbo changa chachikulu kukhala olumikizidwa ndi iye (Yesu). Ichi ndichifukwa chake sindikufunanso kuchita chilichonse ndi chilungamocho chozikidwa pa lamulo ndi chimene ndimapeza chifukwa cha khama langa. M’malo mwake, ndiganizira za chilungamo chimene chimabwera chifukwa cha chikhulupiriro mwa Khristu, chilungamo chochokera kwa Mulungu chokhazikika pa chikhulupiriro.” ( Afilipi 3,9 (GNU)).

Khristu amakhala mwa inu ndi chilungamo chake. Analandira chilungamo chauzimu kudzera mwa Yesu Khristu. Mumatetezedwa ndi chilungamo chake. Kondwerani mwa Khristu. Adagonjetsa tchimo, dziko lapansi ndi imfa. Mulungu adadziwa kuyambira pachiyambi kuti simungathe kuzichita nokha. Yesu adadzitengera chilango cha imfa. Ndi mwazi wake adalipira ngongole zonse. Mukuyesedwa olungama pamaso pa mpando wachifumu wa Mulungu. Iwo anavala Khristu. Chilungamo chake chimakupanga kukhala wangwiro ndi wamphamvu.
Chiyambi cha chilungamo ndi chikondi chomwe chimachokera kwa Mulungu!

Ma buti uthenga wamtendere

“Omangidwa pamapazi, okonzeka kuimirira Uthenga Wabwino wa mtendere.” (Aef 6,14).

Masomphenya a Mulungu pa dziko lonse lapansi ndi mtendere wake! Pafupifupi zaka zikwi ziwiri zapitazo, pa kubadwa kwa Yesu, uthenga uwu unalengezedwa ndi khamu la angelo: “Ulemerero ndi ulemerero kwa Mulungu Kumwambamwamba, ndi mtendere pansi pano kwa iwo amene akondwera nawo”. Yesu, Kalonga wa Mtendere, amabweretsa mtendere naye kulikonse kumene akupita.

“Izi ndalankhula ndi inu kuti mukhale ndi mtendere mwa ine. M’dziko mumachita mantha; koma limbikani mtima, ndalilaka dziko lapansi” (Yohane 1).6,33).

Yesu amakhala mwa inu ndi mtendere wake. Muli ndi mtendere mwa Khristu kudzera mchikhulupiliro cha Khristu. Amanyamulidwa ndi mtendere wake ndipo amabweretsa mtendere wake kwa anthu onse.
Chiyambi cha mtendere ndi chikondi chomwe chimachokera kwa Mulungu!

Chishango chachikhulupiriro

“Koposa zonse, gwirani chishango cha chikhulupiriro.” (Aef 6,16).

Chishango chimapangidwa ndi chikhulupiriro. Chikhulupiriro chotsimikizika chimazimitsa mivi yonse yoyipa yoyipa.

“Kuti akupatseni inu mphamvu monga mwa chuma cha ulemerero wake, kuti mulimbitsidwe mwa Mzimu wake mwa munthu wamkati, kuti mwa chikhulupiriro Khristu akhale m’mitima yanu, ndi kuti mukhale ozika mizu ndi okhazikika m’chikondi.” ( Aefeso 3,16-17 ndi).

Khristu amakhala mumtima mwako mwa chikhulupiriro chake. Muli ndi chikhulupiriro kudzera mwa Yesu ndi chikondi chake. Chikhulupiriro chawo, chobweretsedwa ndi Mzimu wa Mulungu, chimazimitsa mivi yonse yoyipa ya zoyipa.

“Sitikufuna kuyang’ana kumanzere kapena kumanja, koma kwa Yesu yekha. Anatipatsa chikhulupiriro ndipo adzachisunga mpaka titakwaniritsa cholinga chathu. Cifukwa ca cimwemwe cikulu cimene cinali kumuyembekezera, Yesu anapirira imfa yonyozeka ya pamtanda.” ( 1 Akor2,2 Chiyembekezo kwa nonse).
Chiyambi cha chikhulupiriro ndi chikondi chochokera kwa Mulungu!

Gawo lachiwiri la zida pokonzekera nkhondo

Paulo anati, Valani zida zonse za Mulungu.

“Choncho, landani zida zonse zimene Mulungu wakusungirani! Ndiye, pamene tsiku lafika pamene ankhondo oipa adzaukira, 'mudzakhala ndi zida ndipo mwakonzeka kulimbana nawo. Mudzamenya nkhondo yopambana, ndipo pamapeto pake mudzapambana.” (Aef 6,13 Kumasulira kwatsopano kwa Geneva).

Chisoti ndi lupanga ndi zida ziwiri zomaliza zomwe Mkhristu ayenera kutenga. Msirikali wachi Roma wavala chisoti chovutitsa mwangozi. Pomaliza amatenga lupanga, chida chake chokhacho chonyansa.

Tiyeni tiike pavuto la Paulo. Buku la Machitidwe a Atumwi limafotokoza mwatsatanetsatane za iye komanso zomwe zidachitika ku Yerusalemu, kumangidwa kwake ndi Aroma komanso kumangidwa kwake ku Kaisareya. Ayuda adamupambizira milandu ikulu. Paulo apempha kuti akaonekere kwa mfumu ndipo apita naye ku Roma. Ali mndende ndipo akudikirira kuti apite ku khothi lachifumu.

Chisoti cha chipulumutso

“Mutengenso chisoti cha chipulumutso.” (Aef 6,17).

Chisoti ndicho chiyembekezo cha chipulumutso. Paul akulemba motere:

“Koma ife, amene tiri ana a usana, tikufuna kukhala odzisunga, ndi kuvala chapachifuwa cha chikhulupiriro ndi chikondi, ndi chisoti cha chiyembekezo cha chipulumutso. Pakuti Mulungu sanatiika ife ku mkwiyo, koma kuti tilandire chipulumutso mwa Ambuye wathu Yesu Kristu, amene anatifera ife, kuti, ngakhale tidzuka, kapena kugona, tikhale ndi moyo pamodzi ndi Iye. 1. Atesalonika 5,8-10.

Paulo adadziwa motsimikiza, wopanda chiyembekezo cha chipulumutso, sakanatha kuyimirira pamaso pa mfumu. Chiweruzochi chinali nkhani ya moyo ndi imfa.
Chikondi cha Mulungu ndiye gwero la chipulumutso.

Lupanga la mzimu

“Lupanga la mzimu, ndilo Mawu a Mulungu.” (Aef 6,17).

Paulo akutiuza tanthauzo la zida za Mulungu motere: “Lupanga la mzimu ndilo mawu a Mulungu. Mawu a Mulungu ndi Mzimu wa Mulungu ndi zolumikizana mosalekanitsa. Mawu a Mulungu ndi ouziridwa ndi mzimu. Tikhoza kumvetsetsa ndi kugwiritsa ntchito Mau a Mulungu mothandizidwa ndi Mzimu Woyera. Kodi tanthauzo limeneli ndi lolondola? Inde, pankhani ya kuphunzira Baibulo ndi kuŵerenga Baibulo.

Komabe, kuphunzira Baibulo ndi kuŵerenga zokha sikuli chida mwa icho chokha!

Izi mwachionekere ndi za lupanga limene Mzimu Woyera amapereka kwa okhulupirira. Lupanga ili la Mzimu likuperekedwa ngati Mawu a Mulungu. Pankhani ya liwu loti "mawu" silinatembenuzidwe kuchokera ku "logos" koma kuchokera ku "rhema". Mawuwa amatanthauza “mawu a Mulungu,” “amene ananena za Mulungu,” kapena “mawu a Mulungu.” Ndinaziyika motere: “Mawu ouziridwa ndi olankhulidwa ndi Mzimu Woyera”. Mzimu wa Mulungu umatiululira mawu kapena kuwasunga amoyo. Zimanenedwa ndipo zimakhala ndi zotsatira zake. Timaŵerenga m’matembenuzidwe ogwirizana a Baibulo
monga chonchi:

“Lupanga la mzimu, Awa ndi mawu ochokera kwa Mulungupempherani mumzimu mwa pemphero lililonse ndi pembedzero nthawi zonse.” (Agal 6,17-18 ndi).

Lupanga la mzimu ndi mawu ochokera kwa Mulungu!

Baibulo ndi mawu olembedwa a Mulungu. Kuwerenga ndi gawo lofunikira pamoyo wachikhristu. Timaphunzira kuchokera kwa iye kuti Mulungu ndani, zomwe adachita m'mbuyomu ndi zomwe adzachite mtsogolo. Buku lililonse lili ndi wolemba. Wolemba Baibulo ndi Mulungu. Mwana wa Mulungu anabwera kudziko lino kudzayesedwa ndi Satana, kudzamutsutsa iye ndipo potero adzawombola anthu. Yesu anatengedwa ndi Mzimu Woyera kunka kuchipululu. Anasala kudya masiku 40 ndipo anali ndi njala.

“Ndipo woyesayo anadza kwa Iye, nati, Ngati uli Mwana wa Mulungu, uzani miyala iyi ikhale mikate. Koma iye anayankha nati, Kwalembedwa (Deut 8,3): “Munthu sakhala ndi moyo ndi mkate wokha, koma ndi mawu onse otuluka m’kamwa mwa Mulungu” ( Mateyu 4,3-4 ndi).

Apa tikuwona momwe Yesu adalandirira Mau awa kuchokera kwa Mzimu wa Mulungu ngati yankho la Satana. Sikuti ndani angatchule Baibulo bwino kwambiri. Ayi! Ndi zonse kapena palibe. Mdierekezi anakayikira ulamuliro wa Yesu. Yesu sanafunikire kulungamitsa ubwana wake kwa mdierekezi. Yesu analandira umboni kuchokera kwa Mulungu Atate wake pambuyo pa ubatizo wake: “Uyu ndiye Mwana wanga wokondedwa, mwa Iyeyu ndikondwera”.

Mawuwa mu pemphero, ouziridwa ndi olankhulidwa ndi Mzimu wa Mulungu

Paulo akulimbikitsa Aefeso kunena pemphero lowuziridwa ndi Mzimu wa Mulungu.

“Pempherani nthawi zonse ndi mapembedzero ndi mapembedzero mwa Mzimu, kuyang’anira ndi chipiriro chonse m’kupempherera oyera mtima onse” ( Aefeso. 6,18 Kumasulira kwatsopano kwa Geneva).

Pa mawu akuti "pemphero" ndi "pemphero" ndimakonda "kulankhula ndi Mulungu". Ndimalankhula ndi Mulungu m’mawu ndi m’maganizo nthawi zonse. Kupemphera mumzimu kumatanthauza kuti: “Ndimayang’ana kwa Mulungu ndi kulandira kwa IYE zimene ndiyenera kunena ndipo ndimalankhula chifuniro chake m’zochitika zinazake. Ndikulankhula ndi Mulungu mouziridwa ndi Mzimu wa Mulungu. Ndimachita nawo ntchito ya Mulungu, kumene iye ali kale ntchito. Paulo analimbikitsa owerenga ake kuti asamangolankhula ndi Mulungu kwa oyera mtima onse, koma makamaka kwa iye.

“Ndipo mundipempherere ine (Paulo) kuti mawu apatsidwe kwa ine, potsegula pakamwa panga, kulalikira molimba mtima chinsinsi cha Uthenga Wabwino, amene mthenga wake ndili m’ndende, kuti ndilankhule molimbika mtima monga ndiyenera.” Aefeso 6,19-20 ndi).

Apa Paulo akupempha thandizo kwa okhulupirira onse pa ntchito yake yofunika kwambiri. M’mawu amenewa akugwiritsa ntchito “mosapita m’mbali ndi molimba mtima,” ndipo mwachionekere chilimbikitso, pokambirana ndi mfumu. Anafunikira mawu oyenerera, chida choyenera, kuti anene zimene Mulungu anamuuza. Pemphero ndi chida chimenecho. Ndiko kulankhulana pakati pa inu ndi Mulungu. Maziko a ubale weniweni wakuya. Pemphero laumwini la Paulo:

“Atate, mwa chuma cha ulemerero wanu, muwapatse iwo mphamvu imene Mzimu wanu ukhoza kuwapatsa ndi kuwalimbitsa m’kati mwawo. Kupyolera mu chikhulupiriro chawo, Yesu akhale m’mitima yawo! Azike mizu m’chikondi ndi kumanga moyo wawo pa icho, kotero kuti pamodzi ndi abale onse m’chikhulupiriro akathe kuzindikira ukulu ndi ukulu wosayerekezeka, ukulu ndi kuya kwa chikondi cha Kristu, chimene chimaposa zonse. kulingalira. Atate, awadzazeni ndi chidzalo cha ulemerero wanu! Mulungu, amene angathe kutichitira zoposa zimene tingapemphe kapena kuziganizira—ndiyo mphamvu imene ikugwira ntchito mwa ife – kwa Mulungu ameneyo kukhale ulemerero mu mpingo ndi mwa Khristu Yesu ku mibadwomibadwo ku nthawi za nthawi. Amene” (Aef 3,17-21 Baibulo lotembenuzidwa “Welcome Home”)

Kulankhula mawu a Mulungu ndi chikondi chomwe chimachokera kwa Mulungu!

Pomaliza, ndikugawana nanu malingaliro awa:

Paulo adalidi ndi chithunzi cha msirikali wachi Roma m'makalata polembera Aefeso. Monga mlembi, amadziwa bwino maulosi onena za kubwera kwa Mesiya. Mesiya mwiniwakeyo anavala zida izi!

“Iye (Ambuye) anaona kuti panalibe munthu ndipo anadabwa kuti palibe amene analowererapo m’mapemphero pamaso pa Mulungu. Cifukwa cace dzanja lace linamthandiza, ndi cilungamo cace cinamchirikiza. Anavala chilungamo ndi zida zankhondo, navala chisoti cha chipulumutso. Iye anadzikulunga yekha mu mwinjiro wa kubwezera ndi kudziphimba yekha ndi chovala cha changu chake. Koma kwa Ziyoni, ndi kwa iwo a Yakobo amene atembenuka kuleka zoipa zao, Iye akudza monga Mombolo. Yehova wapereka mawu ake” (Yesaya 5).9,16-17 ndi 20 Chiyembekezo kwa Onse).

Anthu a Mulungu anali kuyembekezera Mesiya, wodzozedwayo. Adabadwira ku Betelehemu ngati khanda, koma dziko lapansi silidamuzindikire.

“Anadza kwa zake za iye yekha, ndipo ake a mwini yekha sanamulandira iye. Koma onse amene anamulandira iye, anawapatsa mphamvu kuti akhale ana a Mulungu kwa okhulupirira dzina lake.” ( Yoh 1,11-12).

Chida chofunikira kwambiri pankhondo yathu yauzimu ndi Yesu, Mau amoyo a Mulungu, Mesiya, Wodzozedwa, Kalonga Wamtendere, Mpulumutsi, Mpulumutsi Wotiwombola.

Mukumudziwa kale? Kodi mungafune kumulimbikitsa kwambiri m'moyo wanu? Kodi muli ndi mafunso pankhaniyi? Utsogoleri wa WKG Switzerland ndi wokonzeka kukutumikirani.
 
Yesu akukhala pakati pathu tsopano, kukuthandizani, kukuchiritsani, ndikukuyeretsani kuti mukhale okonzeka pamene abweranso ndi mphamvu ndi ulemerero.

ndi Pablo Nauer