Atatu mogwirizana

421 atatu m'modziAtatu mu Umodzi Pamene Baibulo limatchula “Mulungu” silimatanthauza munthu mmodzi, m’lingaliro la “nkhalamba ya ndevu zazitali zoyera,” wotchedwa Mulungu. M’Baibulo, Mulungu amene anatilenga amadziwika kuti ndi mgwirizano wa anthu atatu “osiyana,” omwe ndi Atate, Mwana, ndi mzimu woyera. Atate si mwana ndipo mwana si atate. Mzimu Woyera si Atate kapena Mwana. Ngakhale ali ndi umunthu wosiyana, ali ndi zolinga zofanana, zolinga ndi chikondi, ndipo ali ndi chikhalidwe chofanana (1. Mose 1:26; Mateyu 28:19; Luka 3,21-22). Anthu atatu a Mulungu ndi ogwirizana kwambiri komanso odziwana kwambiri moti ngati tidziwa munthu mmodzi wa Mulungu, timadziwanso anthu ena. Ichi ndichifukwa chake Yesu akuvumbula kuti Mulungu ndi mmodzi, ndipo izi ndi zomwe tiyenera kukumbukira tikamanena kuti pali Mulungu mmodzi (Marko 1).2,29). Kuganiza kuti anthu atatu a Mulungu anali ocheperapo kuposa mmodzi kukanakhala kusonyeza kugwirizana ndi unansi wa Mulungu! Mulungu ndiye chikondi ndipo zikutanthauza kuti Mulungu ndi munthu wokhala ndi ubale wapamtima (1. Johannes 4,16). Chifukwa cha choonadi chimenechi chonena za Mulungu, nthawi zina Mulungu amatchedwa “Utatu” kapena kuti “Mulungu wa Utatu”. Utatu ndi utatu onse amatanthauza "atatu mu umodzi." Tikamatchula mawu akuti “Mulungu,” nthawi zonse tikulankhula za anthu atatu osiyana muumodzi—Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera (Mateyu. 3,16-17; 28,19). Ndizofanana ndi momwe timamvetsetsa mawu oti "banja" ndi "gulu". "Gulu" kapena "banja" lomwe lili ndi anthu osiyana koma ofanana. Izi sizikutanthauza kuti pali milungu itatu, chifukwa Mulungu ndi Mulungu m'modzi, koma anthu atatu osiyana mu chikhalidwe MMODZI wa Mulungu (1. Korinto 12,4-6; 2. (Akorinto 13:14).

kukhazikitsidwa

Mulungu wa Utatu ali ndi unansi wangwiro ndi wina ndi mnzake kotero kuti anapanga chosankha chosasunga unansi umenewu kwa iwo eni. Iye ndi wabwino kwambiri kwa izo! Mulungu wa Utatu anafuna kuvomereza ena mu unansi wake wa chikondi kotero kuti ena akasangalale ndi moyo uno wochuluka kosatha, monga mphatso yaulere. Cholinga cha Mulungu wa Utatu kugawira ena moyo wake wachimwemwe chinali choyambitsa chilengedwe chonse, makamaka kulengedwa kwa anthu ( Salmo 8 , Ahebri. 2,5-8 pa!). Izi ndi zomwe Chipangano Chatsopano chikutanthauza ndi mawu oti “kutengera” kapena “kutengedwa” (Agalatiya 4,4-7; Aefeso 1,3-6; Aroma 8,15-17.23). Mulungu Wautatu anafuna kuti zolengedwa zonse ziphatikizidwe m’mbali zonse za moyo wa Mulungu! Kulera ana ndi chifukwa choyamba cha Mulungu pa chilichonse cholengedwa! Tangoganizani za uthenga wabwino wa Mulungu monga Plan "A" pomwe "A" imayimira "Adoption"!

Umunthu

Chifukwa chakuti Mulungu Utatu analiko kusanakhale chimene timachitcha chilengedwe, Mulungu choyamba anayenera kubweretsa chilengedwe kuti chikhaleko kuti atengere icho. Koma funso linabuka lakuti: “Ndimotani mmene chilengedwe ndi anthu zingaphatikizire mu unansi wa Mulungu Wautatu, kupatulapo ngati Mulungu Wautatu Iyemwini anabweretsa zolengedwa mu unansi umenewo?” Ndi iko komwe, ngati mmodzi si Mulungu, munthu sangapeze nzeru iriyonse kukhala Mulungu. ! Chinachake chopangidwa SINGAKHALA chosalengedwa. Mwanjira ina Mulungu wa Utatu akanayenera kukhala ndi kukhalabe cholengedwa (pamenenso anakhalabe Mulungu) ngati Mulungu akanatibweretsa kwamuyaya ndi kutisunga ife mu ubale Wake wamba. Apa ndi pamene kubadwa kwa Yesu, Mulungu-munthu, kumayamba kugwira ntchito. Mulungu Mwana anasandulika munthu - izi zikutanthauza kuti sikuli ndi mphamvu zathu zonse kuti tidzibweretse tokha mu ubale ndi Mulungu. Mulungu wautatu mu chifundo chake anakokera chilengedwe chonse mu ubale wake ndi Yesu, Mwana wa Mulungu. Njira yokhayo yobweretsera chilengedwe mu ubale wa Utatu wa Mulungu inali kuti Mulungu adzichepetse yekha mwa Yesu ndi kutenga zolengedwa mwa iyemwini mwa kufuna kwake ndi mwakufuna kwake. Mchitidwe uwu wa utatu wa Mulungu kutiphatikiza ife mu ubale wawo kudzera mwa Yesu mwa kufuna kwake umatchedwa “chisomo” (Aefeso. 1,2; 2,4-7; 2. Peter 3,18). Utatu wa dongosolo la Mulungu loti akhale munthu kuti tikhale ana athu amatanthauza kuti ngakhale tikadapanda kuchimwa, Yesu akanadzabwera chifukwa cha ife! Amulungu atatu adalenga ife kuti titengere! Mulungu sanatilenge kuti atipulumutse ku uchimo, ngakhale kuti Mulungu anatipulumutsadi ku uchimo. Yesu Khristu SALI "Plan B" kapena lingaliro la Mulungu. Iye sali chabe chomangira chomangira pavuto lathu lauchimo. Chowonadi chodabwitsa ndi chakuti Yesu anali lingaliro loyamba la Mulungu ndi YEKHA kuti atifikitse ife mu ubale ndi Mulungu. Yesu ndiye kukwaniritsidwa kwa “Plan A” imene inakhazikitsidwa dziko lisanalengedwe (Aef 1,5-6; Chivumbulutso 13,8). Yesu anabwera kudzatiphatikiza ife mu ubale wa Utatu monga momwe Mulungu anakonzera kuyambira pachiyambi, ndipo palibe, ngakhale uchimo wathu, ukanalepheretsa dongosolo limenelo! Tonse tinapulumutsidwa mwa Yesu (1. Timoteo 4,9-10) chifukwa Mulungu anali ndi cholinga chokwaniritsa dongosolo lake la umwana! Mulungu wautatu anakhazikitsa dongosolo ili la kutengedwa kwathu kukhala ana mwa Yesu tisanalengedwe, ndipo NDIFE KALE ana otengedwa a Mulungu (Agalatiya 4,4-7; Aefeso 1,3-6; Aroma 8,15-17.23 ndi).

Chinsinsi ndi malangizo

Dongosolo la utatu limeneli la Mulungu lotengera chilengedwe chonse kukhala pa ubale ndi iye mwini kudzera mwa Yesu poyamba linali chinsinsi palibe amene ankachidziwa (Akolose 1:24-29). Koma Yesu atakwera kumwamba, anatumiza Mzimu Woyera wa choonadi kutiululira ife kulandira uku ndi kuphatikizidwa mu moyo wa Mulungu (Yohane 16: 5-15). Kupyolera mu chiphunzitso cha Mzimu Woyera amene tsopano watsanulidwa pa anthu onse (Machitidwe a Atumwi 2,17) ndi kudzera mwa okhulupirira amene akhulupirira ndi kuchilandira chowonadi ichi (Aef 1,11-14), chinsinsi ichi chadziwika padziko lonse lapansi (Akolose 1,3-6)! Ngati chowonadi ichi chikhala chobisika, sitingachivomereze ndikupeza ufulu wake. M’malo mwake, timakhulupirira mabodza ndipo timakumana ndi mavuto amtundu uliwonse waubwenzi (Aroma 3:9-20, Aroma ). 5,12-19!). Pokhapokha pamene tiphunzira chowonadi cha ife eni mwa Yesu m’pamene timayamba kuzindikira kuti kunalibe uchimo kusaona Yesu moyenera muumodzi wake ndi anthu onse padziko lapansi.4,20; 1. Akorinto 5,14-16; Aefeso 4,6!). Mulungu amafuna kuti aliyense adziŵe amene iye alidi ndi amene ife tiri mwa iye (1. Timoteo 2,1-8 pa)! Uwu ndi uthenga wabwino wa chisomo chake mwa Yesu (Machitidwe 20:24).

chidule

Poganizira za chiphunzitso chaumulungu chokhazikika pa umunthu wa Yesu, si ntchito yathu “kupulumutsa” anthu. Tikufuna kuwathandiza kuona kuti Yesu ndi ndani ndiponso amene ali mwa Iye panopa—ana otengedwa ndi Mulungu! Kwenikweni, tikufuna kuti adziwe kuti mwa Yesu iwo ali kale a Mulungu, ndipo izi zidzawalimbikitsa kukhulupirira, kuchita zabwino, ndi kupulumutsidwa!

Wolemba Tim Brassell


keralaAtatu mogwirizana