Mulungu ndi ...

372 ndi mulunguNgati inu mukanakhoza kumufunsa Mulungu funso; ingakhale iti? Mwina "wamkulu": molingana ndi tsogolo lanu? N’chifukwa chiyani anthu amavutika? Kapena yaing'ono koma yofulumira: Kodi chinachitika ndi chiyani kwa galu wanga yemwe adandithawa ndili ndi zaka khumi? Nanga ndikadakwatiwa ndi wokondedwa wanga waubwana? N’cifukwa ciani Mulungu analenga kumwamba kukhala buluu? Kapena mwina munangofuna kumufunsa kuti: Ndinu ndani? kapena ndiwe chiyani kapena mukufuna chiyani Yankho lake likhoza kuyankha mafunso ena ambiri. Kodi Mulungu ndani ndi chiyani ndi zomwe akufuna ndi mafunso ofunika kwambiri okhudza kukhala kwake, chikhalidwe chake. Zina zonse zimatsimikiziridwa ndi izo: chifukwa chake chilengedwe chili momwemo; amene ife tiri monga anthu; chifukwa chake moyo wathu uli momwe uliri komanso momwe tiyenera kuuumba. Mwambi woyambirira womwe aliyense adaganizapo kale. Tikhoza kupeza yankho ku zimenezo, mwina mwa zina. Tingayambe kumvetsa mmene Mulungu alili. M'malo mwake, modabwitsa momwe zimamvekera, titha kutenga nawo gawo la umulungu. Kupyolera mu chiyani? Kupyolera mu vumbulutso la Mulungu.

Oganiza m’nthaŵi zonse apanga mafano amitundumitundu a Mulungu. Koma Mulungu amadziulula kwa ife kudzera m’chilengedwe chake, kudzera m’mawu ake ndiponso kudzera mwa Mwana wake Yesu Khristu. Amatisonyeza chimene iye ali, chimene iye ali, chimene amachita, ngakhale, kumlingo wakutiwakuti, chifukwa chimene amachitira zimenezo. Amatiuzanso za ubale umene tiyenera kukhala nawo ndi iye komanso mmene ubwenzi umenewu udzakhalire pamapeto pake. Chinthu chofunika kwambiri kuti munthu adziwe Mulungu ndi mtima womvera ndiponso wodzichepetsa. Tiyenera kulemekeza mawu a Mulungu. Kenako Mulungu amadziulula kwa ife (Yesaya 6).6,2), ndipo tidzaphunzira kukonda Mulungu ndi njira zake. “Iye wondikonda Ine,” anatero Yesu, “asunga mawu anga; ndipo Atate wanga adzamkonda, ndipo tidzadza kwa iye, ndi kukhala naye.” ( Yohane 14,23). Mulungu akufuna kukhala nafe. Ngati atero, tidzapeza mayankho omveka bwino a mafunso athu.

1. Pofunafuna zamuyaya

Anthu nthawi zonse akhala akuyesetsa kuwunikira komwe adachokera, kukhalapo kwawo komanso cholinga chawo pamoyo. Kulimbana kumeneku nthawi zambiri kumamupangitsa kuti afunse ngati kuli mulungu komanso zomwe zili zake. Pochita izi, munthu wafika pazithunzi ndi malingaliro osiyanasiyana.

Njira zokulira kubwerera ku Edeni

Chikhumbo chakale chaumunthu chakumasulira za kukhala chikuwonetsedwa m'makonzedwe osiyanasiyana amalingaliro achipembedzo omwe alipo. Kuchokera mbali zambiri wina amafuna kufikira chiyambi cha kukhalapo kwa munthu motero chitsogozo chongoyerekeza cha moyo wa munthu. Tsoka ilo, kulephera kwa munthu kumvetsetsa zenizeni zauzimu kwadzetsa mpungwepungwe komanso mafunso ena:

 • Achi Pantheists amawona Mulungu ngati mphamvu zonse ndi malamulo omwe ali kumbuyo kwa chilengedwe. Sakhulupirira Mulungu weniweni ndipo amatanthauzira zabwino ndi zoipa kuti ndi zaumulungu.
 • Amushirikina amakhulupirira milungu yambiri. Iliyonse mwa milungu iyi imatha kuthandiza kapena kuvulaza, koma palibe amene ali ndi mphamvu zopanda malire. Chifukwa chake zonse ziyenera kupembedzedwa. Zikhulupiriro zambiri ku Middle East ndi Greco-Roman komanso zikhulupiriro zamizimu komanso zamakolo zamitundu yambiri zidali kapena ndizopembedza milungu yambiri.
 • Theists amakhulupirira mwa Mulungu weniweni monga chiyambi, wothandizira ndi pakati pa zinthu zonse. Ngati kukhalapo kwa milungu ina kwachotsedwa, ndiye kuti ndi funso lokhulupirira Mulungu m'modzi, monga zikuwonedweratu ndi chikhulupiriro cha kholo lakale Abrahamu. Zipembedzo zitatu zapadziko lonse lapansi zimatchula za Abrahamu: Chiyuda, Chikhristu ndi Chisilamu.

Kodi pali mulungu?

Chikhalidwe chilichonse m'mbiri yakale chakhazikika ndikulimba kuti Mulungu alipo. Wokayika yemwe amakana Mulungu nthawi zonse amakhala ndi zovuta. Kukhulupirira kuti kulibe Mulungu, kusakhulupirika, kukhalapo kwa zinthu zonse - zonsezi ndi zoyesayesa kutanthauzira dziko lapansi popanda wamphamvuyonse, wopanga yemwe amasankha chabwino ndi choipa. Pomaliza, ma filosofi ena ndi ofanana nawo samapereka yankho lokhutiritsa. Mwanjira ina, amapitilira nkhani yayikulu. Zomwe tikufuna kudziwa ndikuti Mlengi ali ndi chiyani, zomwe akufuna kuchita komanso zomwe ziyenera kuchitika kuti tikhale mogwirizana ndi Mulungu.

2. Kodi Mulungu amadziulula bwanji kwa ife?

Dziikeni nokha m’malo a Mulungu mongopeka. Analenga zinthu zonse, kuphatikizapo anthu. Munapanga munthu m’chifaniziro chanu (1. Cunt 1,26-27) ndikumupatsa kuthekera kopanga ubale wapadera ndi inu. Kodi simungauzenso anthu zina za inuyo? Muuzeni zomwe mukufuna kwa iye? Mumuwonetse bwanji kuti alowe mu ubale wa Mulungu womwe mukufuna? Aliyense amene amaganiza kuti Mulungu ndi wosadziŵika amalingalira kuti Mulungu akubisa cholengedwa chake pazifukwa zina. Koma Mulungu amadziulula kwa ife: m’chilengedwe chake, m’mbiri, m’Baibulo ndi mwa Mwana wake Yesu Kristu. Tiyeni tione zimene Mulungu amatisonyeza kudzera m’zochita zake zodziulula.

Chilengedwe chimavumbula Mulungu

Kodi munthu angagomedwe ndi chilengedwe chonsecho n’kusafuna kuvomereza kuti Mulungu aliko, kuti ali ndi mphamvu zonse m’manja mwake, kuti amalola kuti zinthu ziziyenda mwadongosolo ndiponso mogwirizana? Aroma 1,20: “Pakuti cholengedwa chosaoneka cha Mulungu, ndicho mphamvu yake yosatha ndi umulungu wake, zaoneka kuchokera ku ntchito zake chiyambire kulengedwa kwa dziko lapansi, ngati wina aziziwona. Kuona kumwamba kunachititsa Mfumu Davide kudabwa kuti Mulungu amachita ndi chinthu chosafunika kwenikweni monga munthu. iye, ndi mwana wa munthu, kuti umsamalire? (Sal 8,4-5 ndi).

Mkangano waukulu pakati pa Yobu wokayikayo ndi Mulungu ndi wotchukanso. Mulungu amamuonetsa zozizwitsa zake, umboni wa mphamvu zake zopanda malire ndi nzeru zake. Kukumana kumeneku kunadzaza Yobu ndi kudzichepetsa. Zolankhula za Mulungu zitha kuwerengedwa mu Bukhu la Yobu mzaka za 38th mpaka 4th century1. Mutu. Ndikuzindikira, Yobu anavomereza, kuti mukhoza kuchita chirichonse, ndipo palibe chimene inu munafuna kuchita chimene chiri chovuta kwa inu. Chifukwa chake ndinalankhula mopanda nzeru, zomwe zandikulira, ndipo sindikuzimvetsa… koma tsopano diso langa lakuonani.” ( Yobu 42,2-3,5). Kuchokera m’chilengedwe timaona kuti Mulungu aliko, komanso timaona mbali za umunthu wake kuchokera m’chilengedwecho. Chotsatira chake n’chakuti kukonzekera m’chilengedwe kumayerekezera munthu wolinganiza, malamulo achilengedwe amayerekezera woimira malamulo, kusungidwa kwa zolengedwa zonse kumasonyeza wochirikiza ndipo kukhalapo kwa moyo wakuthupi kumayerekezera wopereka moyo.

Dongosolo la Mulungu kwa munthu

Kodi Mulungu ankafuna chiyani pamene analenga zinthu zonse ndi kutipatsa moyo? Paulo anafotokozera anthu a ku Atene kuti: “Analenga mtundu wonse wa anthu kuchokera mwa munthu mmodzi, kuti akhale padziko lonse lapansi, ndipo iye anawauza kuti akhale nthawi yaitali bwanji, ndiponso kuti akhale malire otani kuti afunefune. ngati angam’khudze ndi kum’peza; ndipo ndithu, iye sali patali ndi yense wa ife, pakuti mwa Iye tikhala ndi moyo, timaluka, ndipo tirimo; monganso olemba ndakatulo ena mwa inu ananena kuti, Ndife a m’badwo wake.” ( Machitidwe 17:26 ) 28). Kapena mophweka, monga momwe Johannes akulembera, kuti “tikonda chifukwa Iye anayamba kutikonda” (1. Johannes 4,19).

Mbiri imavumbula Mulungu

Okayikira amafunsa kuti, "Ngati kuli Mulungu, bwanji sadziwonetsa kudziko?" Ndipo "Ngati alidi wamphamvuyonse, bwanji amalola zoyipa?" Funso loyamba limaganiza kuti Mulungu sanadziwonetsere yekha kwa anthu. Ndipo chachiwiri, kuti ndi wofooka chifukwa cha zosowa zaumunthu kapena sachita chilichonse. Zakale komanso m'Baibulo muli zolemba zambiri zakale, malingaliro onsewo ndiosatsimikizika. Kuyambira m'masiku a banja loyamba la anthu, Mulungu nthawi zambiri amalumikizana ndi anthu. Koma nthawi zambiri anthu safuna kudziwa chilichonse chokhudza iwo!

Yesaya analemba kuti: “Inu ndinu Mulungu wobisika . . . . . . . . ” ( Yesaya 45,15). Nthawi zambiri Mulungu “amabisala” anthu akamamuonetsa m’maganizo ndi m’zochita zawo kuti safuna kuchita chilichonse ndi iye kapena njira zake. Pambuyo pake Yesaya akuwonjezera kuti: “Taonani, mkono wa Yehova suli waufupi, kuti sungathe kupulumutsa, ndi makutu ake sali olimba, kuti sangathe kumva; , kuti musamve.” ( Yesaya 59,1-2 ndi).

Zonsezi zinayamba ndi Adamu ndi Hava. Mulungu adazilenga ndi kuziika m'munda wamaluwa wamaluwa. Ndiyeno analankhula naye mwachindunji. Inu mumadziwa kuti iye anali kumeneko. Anawasonyeza mmene angakhalire naye paubwenzi. Iye sanawasiye kuti azingoganizira zofuna zawo, koma Adamu ndi Hava anayenera kusankha zochita. Anayenera kusankha ngati akufuna kulambira Mulungu (mophiphiritsira: kudya za mtengo wa moyo) kapena kunyalanyaza Mulungu (mophiphiritsira: kudya za mtengo wakudziwitsa zabwino ndi zoipa). Munasankha mtengo wolakwika (1. Mose 2 ndi 3). Komabe, kaŵirikaŵiri kumanyalanyazidwa nkwakuti Adamu ndi Hava anadziŵa kuti sanamvere Mulungu. Iwo anadziimba mlandu. Nthaŵi yotsatira pamene Mlengi anabwera kudzalankhula nawo, iwo anamva kuti: “Yehova Mulungu anali kuyenda m’mundamo kutazizira, ndipo Adamu ndi mkazi wake anabisala pansi pa mitengo pamaso pa Yehova Mulungu m’mundamo.” ( Yoh.1. Cunt 3,8).

Ndiye anali kubisala ndani? Osati mulungu! Koma anthu pamaso pa Mulungu. Iwo ankafuna mtunda, kulekana pakati pa iye ndi iye. Ndipo ndi momwe izo zakhalira kuyambira pamenepo. M’Baibulo muli zitsanzo zambiri zosonyeza kuti Mulungu anathandiza anthu ndi anthu amene anapereka dzanja limenelo. Nowa, “mlaliki wa chilungamo” (2. Petro 2:5), anakhala zaka zana limodzi akuchenjeza dziko lapansi za chiweruzo cha Mulungu chimene chikubwera. Dziko lapansi silinamve ndipo linamizidwa ndi chigumula. Sodomu ndi Gomora ochimwa amene Mulungu anawononga ndi namondwe wa moto, umene utsi wake unatuluka ngati nyali “ngati utsi wa mu uvuni” ( NW )1. Mose 19,28). Ngakhale kuwongolera kwauzimu kumeneku sikunapangitse dziko kukhala labwino. Ambiri a Chipangano Chakale amafotokoza zochita za Mulungu kwa anthu osankhidwa a Israeli. Aisrayeli sanafunenso kumvera Mulungu. “...musalole kuti Mulungu alankhule nafe,” anafuula motero anthuwo (2. Mose 20,19).

Mulungu analowereraponso pa chuma cha maulamuliro aakulu monga Igupto, Nineve, Babulo ndi Perisiya. Nthaŵi zambiri ankalankhula mwachindunji kwa olamulira apamwamba. Koma dziko lonse lapansi silinasinthe. Choipa kwambiri n’chakuti, atumiki ambiri a Mulungu anaphedwa mwankhanza ndi anthu amene ankafuna kuwauza uthenga wa Mulungu. Ahebri 1:1-2 potsirizira pake amatiuza kuti: “Pamene Mulungu analankhula kwa makolo mwa aneneri nthawi zambiri ndi m’njira zambiri, m’masiku otsiriza ano analankhula ndi ife mwa Mwana ...” Yesu Kristu anabwera ku dziko kudzalalikira Uthenga wa chipulumutso ndi ufumu wa Mulungu. Zotsatira zake? “Iye anali m’dziko, ndipo dziko linalengedwa ndi iye, koma dziko silinamudziwe.” ( Yoh 1,10). Kukumana kwake ndi dziko kunamubweretsera imfa.

Yesu, Mulungu wobadwa m’thupi, anasonyeza chikondi cha Mulungu ndi chifundo chake pa chilengedwe chake: “Yerusalemu, Yerusalemu, iwe umapha aneneri, nuponya miyala iwo otumidwa kwa iwe! ; ndipo simunafune! (Mateyu 23,37). Ayi, Mulungu sakhala kutali. Iye anadziulula yekha mu mbiriyakale. Koma anthu ambiri atseka maso awo kwa iye.

Umboni wa m'Baibulo

Baibulo limationetsa Mulungu motere:

 • Kudzinenera kwa Mulungu zakumunthu kwake
  Kenako amawulula 2. Cunt 3,14 dzina lake kwa Mose: "Ndidzakhala amene ndidzakhala." Mose anaona chitsamba choyaka chimene sichinapse ndi moto. M’dzina limeneli amadzitsimikizira kukhala munthu ndi moyo wake. Mbali zinanso za umunthu wake zimavumbulidwa m’maina ake ena a m’Baibulo. Yehova analamula Aisiraeli kuti: “Muzikhala oyera, pakuti ine ndine woyera.”3. Cunt 11,45). Mulungu ndi woyera. Pa Yesaya 55:8, Mulungu amatiuza momveka bwino kuti: “... maganizo anga sali maganizo anu, ndi njira zanu siziri njira zanga….” Yesu Khristu anali Mulungu m’maonekedwe aumunthu. Iye amadzifotokoza kuti ndi “kuunika kwa dziko” ( Yohane 8:12 ) monga “Ine ndine” amene anakhalako Abulahamu asanakhale ( vesi 58 ), monga “khomo” ( Yoh. 10,9), monga “m’busa wabwino” ( vesi 11 ) komanso monga “njira ndi choonadi ndi moyo” ( Yoh.4,6).
 • Ndemanga za Mulungu zokhudzana ndi ntchito yake
  Kuchita ndi chinthu chofunikira, kapena m'malo mwake chimachokera ku icho. Ziganizo zokhuza kuchita motero zimakwaniritsa ziganizo za kukhala. Ndimapanga “kuunika…ndi kulenga mdima,” akutero Mulungu ponena za iye mwini mu Yesaya 45,7; Ndimapereka "Mtendere ... ndikulenga tsoka. Ine ndine Yehova wochita zonsezi." Chilichonse chimene chilipo chinalengedwa ndi Mulungu. Ndipo amachidziwa bwino cholengedwa. Mulungu amaloseranso za m’tsogolo: “Ine ndine Mulungu, palibe wina aliyense, Mulungu amene palibe wofanana naye. kuti zichitike, ndipo chilichonse chimene ndikufuna kuchita, ndidzachita.”—Yesaya 46,9-10). Mulungu amakonda dziko ndipo anatumiza Mwana wake kuti adzalipulumutse. “Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero, kuti anapatsa Mwana wake wobadwa yekha, kuti yense wakukhulupirira Iye asatayike, koma akhale nawo moyo wosatha.” ( Yoh. 3,16). Mulungu amabweretsa ana m’banja lake kudzera mwa Yesu. Mu Chivumbulutso 21,7 timawerenga kuti: “Iye amene alakika adzalandira zonse, ndipo ndidzakhala Mulungu wake, ndipo iye adzakhala mwana wanga”. Ponena za m’tsogolo, Yesu anati: “Taonani, ndidza msanga, ndipo mphotho yanga ndili nayo, yakupatsa yense monga mwa ntchito zake.” ( Chivumbulutso 2 Kor.2,12).
 • Zonena za anthu za chikhalidwe cha Mulungu
  Mulungu wakhala akulankhulana ndi anthu amene wawasankha kuti achite chifuniro chake. Ambiri mwa atumiki amenewa amatisiyira m’Baibulo mwatsatanetsatane mmene Mulungu alili. “Yehova ndiye Mulungu wathu, Yehova yekha,” anatero Mose.5. Cunt 6,4). Pali Mulungu mmodzi yekha. Baibulo limachirikiza chiphunzitso cha Mulungu mmodzi. (Onani mutu wachitatu kuti mumve zambiri). Pa mawu ambiri a wamasalmo onena za Mulungu pano okha: "Pakuti Mulungu ndani, ngati si Yehova, kapena thanthwe, ngati si Mulungu wathu?" ( Salimo 18,32). Ndi Mulungu yekha amene ayenera kupembedzedwa, ndipo amalimbitsa amene amamulambira. Mu Masalmo muli chidziŵitso chochuluka ponena za mmene Mulungu alili. Limodzi mwa mavesi otonthoza kwambiri a m’Malemba ndi 1. Johannes 4,16: “Mulungu ndiye chikondi ..." Chidziŵitso chofunika kwambiri cha chikondi cha Mulungu ndi chifuniro chake chachikulu kwa anthu tingapezeke 2. Petro 3:9: “Ambuye . . . safuna kuti wina atayike, koma kuti aliyense alape.” Kodi chikhumbo chachikulu cha Mulungu kwa ife, zolengedwa zake, ndi ana ake n’chiyani? Kuti tidzapulumutsidwa. Ndipo Mawu a Mulungu sabwerera kwa iye opanda kanthu – adzakwaniritsa zimene anafuna kuchita (Yesaya 5).5,11). Kudziwa kuti cholinga cha Mulungu n’chokhoza kutipulumutsa kuyenera kutipatsa chiyembekezo chachikulu.
 • M'Baibulo muli mawu ochokera kwa anthu onena zomwe Mulungu akuchita
  Mulungu “alenjeka dziko lapansi pamwamba pa kanthu,” limatero Yobu 26,7 kumapeto. Iye amatsogolera mphamvu zimene zimatsimikizira kayendedwe ndi kuzungulira kwa dziko lapansi. M’dzanja lake muli moyo ndi imfa kwa anthu okhala padziko lapansi: “Mukabisa nkhope yanu, iwo amachita mantha. Mukachotsa mpweya wawo, zichoka, n’kukhalanso fumbi. Mumatulutsa mpweya wanu, zilengedwa. ndipo mulenga zatsopano m’maonekedwe a dziko lapansi.” ( Salmo 104,29-30). Komabe, Mulungu, ngakhale Wamphamvuyonse, monga Mlengi wachikondi analenga munthu m’chifaniziro chake ndi kum’patsa ulamuliro padziko lapansi.1. Cunt 1,26). Ataona kuti kuipa kwafalikira padziko lapansi, “anamva chisoni kuti anapanga anthu padziko lapansi, ndipo anavutika mumtima mwake.”1. Cunt 6,6). Anachitapo kanthu pa kuipa kwa dziko lapansi potumiza chigumula chimene chinawononga anthu onse kupatulapo Nowa ndi banja lake.1. Cunt 7,23). Pambuyo pake Mulungu anatcha kholo lakale Abrahamu napangana naye pangano limene “mibadwo yonse ya dziko lapansi” idzadalitsidwa.1. Mose 12,1-3) kutchulidwa kale kwa Yesu Khristu, mbadwa ya Abrahamu. Pamene analenga Aisrayeli, Mulungu anawatsogolera mozizwitsa pa Nyanja Yofiira ndi kuwononga gulu lankhondo la Aigupto: “...anaponya m’nyanja kavalo ndi munthu;2. Mose 15,1). Israeli anaswa pangano lake ndi Mulungu ndipo analola kuti chiwawa ndi chisalungamo zibuke. Chifukwa chake, Mulungu adalola mtunduwo kuwukiridwa ndi anthu akunja ndipo pamapeto pake adawatulutsa m'Dziko Lolonjezedwa kupita kuukapolo (Ezekieli 2).2,23-31). Komabe Mulungu wachifundo analonjeza kutumiza Mpulumutsi ku dziko lapansi kuti apange pangano losatha la chilungamo ndi onse amene alapa machimo awo, Aisraeli ndi osakhala Aisrayeli.9,20-21). Ndipo pomalizira pake Mulungu anatumizadi Mwana wake Yesu Kristu. Yesu ananena kuti: “Chifuniro cha Atate wanga ndi ichi, kuti aliyense woona Mwana ndi kukhulupirira mwa iye akhale nawo moyo wosatha, ndipo ine ndidzamuukitsa iye tsiku lomaliza.” ( Yoh. Mulungu analonjeza kuti: “Aliyense woitana pa dzina la Yehova adzapulumuka.” ( Aroma 10,13).
 • Lerolino Mulungu akupatsa mphamvu mpingo wake kulalikira Uthenga Wabwino wa Ufumu “padziko lonse lapansi ukhale umboni wa anthu a mitundu yonse.”4,14). Patsiku la Pentekosite pambuyo pa kuuka kwa Yesu Khristu, Mulungu anatumiza Mzimu Woyera kuti: kugwirizanitsa mpingo mu thupi la Khristu ndi kuvumbulutsa zinsinsi za Mulungu kwa Akhristu (Machitidwe a Atumwi). 2,1-4 ndi).

Baibulo ndi buku lofotokoza za Mulungu ndiponso ubwenzi wa anthu ndi iye. Uthenga wanu umatiitanira ku kufufuza kwa moyo wonse, kuphunzira zambiri za Mulungu, chimene iye ali, zimene amachita, zimene iye amafuna, zimene amakonza. Koma palibe amene angamvetse chithunzi changwiro cha zenizeni za Mulungu. Atalefulidwa pang’ono ndi kusakhoza kwake kuzindikira kudzaza kwa Mulungu, Yohane anamaliza nkhani yake ya moyo wa Yesu ndi mawu akuti: “Zilipo zina zambiri zimene Yesu anazichita: koma ngati zilembedwa chimodzi pambuyo pa chimzake, chotero, inenso khulupirirani, dziko silingamvetse mabuku olembedwa” (Yohane 21,25).

Mwachidule, Baibulo limasonyeza Mulungu monga

• kukhala wekha

• Osamangika nthawi iliyonse

• Osamangidwa ndi malire amtundu uliwonse

• Wamphamvuyonse

• wodziwa zonse

• Woposa (woyima pamwamba pa chilengedwe chonse)

• immanent (yokhudzana ndi chilengedwe).

Koma kodi Mulungu ndi ndani kwenikweni?

Pulofesa wina wachipembedzo anayesa kudziwitsa omvera ake lingaliro lozama ponena za Mulungu. Anapempha ophunzirawo kuti agwirizane manja mu bwalo lalikulu ndikutseka maso awo. “Tsopano masukani ndi kudzizindikiritsa kwa Mulungu,” iye anatero. "Yesetsani kulingalira momwe akuwonekera, momwe mpando wake wachifumu ungawonekere, momwe mawu ake angamvekere, zomwe zikuchitika kuzungulira iye." Maso awo atatsekeka, atagwirana dzanja, ophunzirawo anakhala kwa nthawi yaitali pamipando yawo ndipo ankalota zithunzi za Mulungu. "Ndiye?" Anafunsa pulofesa. “Kodi mukumuona? Aliyense wa inu ayenera kukhala ndi chithunzi m’maganizo pofika pano. Koma,” anapitiriza motero pulofesayo, ameneyo si Mulungu! Ayi! adamuchotsa m'maganizo mwake. "Uyo si Mulungu ayi! Munthu sangam'gwire bwino ndi nzeru zathu! Palibe amene angamvetse Mulungu kotheratu, chifukwa Mulungu ndi Mulungu ndipo ndife anthu akuthupi ndi operewera." Kuzindikira kozama kwambiri. N’cifukwa ciani n’zovuta kudziŵa kuti Mulungu ndani ndi ndani? Chopinga chachikulu chagona pa kuletsa kotchulidwa ndi pulofesayo: Munthu amapanga zokumana nazo zake zonse kupyolera mu mphamvu zake zisanu, ndipo kamvedwe kathu ka zinenero kamagwirizana ndi izi. Koma Mulungu ndi wamuyaya. Iye ndi wopandamalire. Iye ndi wosaoneka. Komabe titha kunena mawu omveka bwino onena za Mulungu ngakhale kuti tili ndi malire chifukwa cha mphamvu zathu zakuthupi.

Zoonadi zauzimu, chilankhulo cha anthu

Mulungu amadziwonetsera yekha mwanjira zina mwachilengedwe. Nthawi zambiri amalowererapo m'mbiri yapadziko lonse. Mawu ake, Baibulo, amatiuza zambiri za iye. Iye adawonekeranso m'njira zosiyanasiyana kwa anthu ena m'Baibulo. Komabe, Mulungu ndiye mzimu, chidzalo chake chonse sichingayang'ane, kukhudzidwa kapena kununkhiza. Baibulo limatipatsa zowona zokhudzana ndi lingaliro la Mulungu mwanjira yomwe anthu athupi amatha kumvetsetsa mdziko lawo. Koma mawu awa sangathe kuimira bwino Mulungu.

Mwachitsanzo, Baibulo limatcha Mulungu “thanthwe” ndi “linga” ( Salmo 18,3), “Chishango” ( Salmo 144,2), “moto wonyeketsa” ( Ahebri 12,29). Timadziŵa kuti Mulungu salingana kwenikweni ndi zinthu zakuthupi zimenezi. Ndi zizindikilo zimene, kuzikidwa pa zimene anthu amaziona ndi kuzimvetsetsa, zimatifikitsa kufupi ndi mbali zofunika za Mulungu.

Baibulo limasonyeza kuti Mulungu ndi munthu ndipo limasonyeza makhalidwe ake komanso ubale wake ndi munthu. Ndime zikufotokoza za Mulungu ndi thupi (Afilipi 3:21); mutu umodzi ndi tsitsi limodzi (Chibvumbulutso 1,14); nkhope (1. Mose 32,31; 2. Mose 33,23; Chivumbulutso 1:16 ); Maso ndi makutu (5. Cunt 11,12; Masalimo 34,16; epiphany 1,14); Mphuno (1. Cunt 8,21; 2. Mose 15,8); Pakamwa (Mateyu 4,4; epiphany 1,16); Milomo (Yobu 11,5); Mawu (Masalmo 6).8,34; epiphany 1,15); Lilime ndi mpweya ( Yesaya 30,27:28-4 ); Mikono, manja ndi zala (Masalimo ).4,3-4; 89,14; Ahebri 1,3; 2. Mbiri 18,18; 2. Mose 31,18; 5. Cunt 9,10; Salmo 8:4; epiphany 1,16); Mapewa (Yesaya 9,5); M'mawere (Chivumbulutso 1,13); Sunthani (2. Mose 33,23); Mafupa (Ezekiel 1,27); Mapazi (Masalimo 18,10; epiphany 1,15).

Kaŵirikaŵiri tikamalankhula za unansi wathu ndi Mulungu, Baibulo limagwiritsa ntchito chinenero chotengedwa m’moyo wa banja la anthu. Yesu amatiphunzitsa kupemphera kuti: "Atate wathu wa Kumwamba!" (Mateyu 6,9). Mulungu amafuna kutonthoza anthu ake monga mmene mayi amatonthozela ana ake (Yesaya 6).6,13). Yesu sachita manyazi kutcha osankhidwa ndi Mulungu abale ake (Aheb 2,11); ndiye mlongo wake wamkulu, woyamba kubadwa (Aroma 8,29). Mu Chivumbulutso 21,7 Mulungu analonjeza kuti: “Iye amene alakika adzalandira zinthu zonse, ndipo ndidzakhala Mulungu wake, ndipo iye adzakhala mwana wanga. Inde, Mulungu amaitanira Akristu ku chomangira cha banja ndi ana ake. Baibulo limafotokoza mgwirizano umenewu m’kumvetsetsa kumene munthu angamvetse. Amajambula chithunzi chapamwamba kwambiri chauzimu chomwe chingatchedwe kuti impressionistic. Izi sizikutipatsa chiwongolero chonse cha zenizeni zauzimu zaulemerero zamtsogolo. Chisangalalo ndi ulemerero wa ubale weniweni ndi Mulungu monga ana ake ndi waukulu kwambiri kuposa mawu athu ochepa omwe angafotokozere. Choncho tiuzeni 1. Johannes 3,2: “Okondedwa, ndife ana a Mulungu, koma sichinaululidwe chimene tidzakhala. M’kuuka kwa akufa, pamene chidzalo cha chipulumutso ndi ufumu wa Mulungu zafika, potsirizira pake tidzam’dziwa Mulungu “mokwanira”. “Tsopano tikuwona chifaniziro chakuda pakalirole,” akulemba motero Paulo, “koma pamenepo maso ndi maso. Tsopano ndidziŵa pang’ono ndi pang’ono;1. Korinto 13,12).

"Aliyense wondiona amandiwona bamboyo"

Kudzionetsera kwa Mulungu, monga taonera, ndi kudzera mu chilengedwe, mbiri yakale, ndi malemba. Kuwonjezera apo, Mulungu anadziulula kwa munthu kudzera m’chenicheni chakuti iye mwiniyo anakhala munthu. Iye anakhala ngati ife, ndipo anakhala, anatumikira ndi kuphunzitsa pakati pathu. Kubwera kwa Yesu kunali ntchito yaikulu ya Mulungu yodziwonetsera yekha. “Ndipo mawu anasandulika thupi (Yoh 1,14). Yesu anadzimasula yekha ku maudindo aumulungu nakhala munthu, munthu wathunthu. Iye anafera machimo athu, anaukitsidwa kwa akufa, ndipo anakonza mpingo Wake. Kubwera kwa Khristu kunadabwitsa anthu a m’nthawi yake. Chifukwa chiyani? Chifukwa chakuti chifaniziro chawo cha Mulungu sichinali kutali mokwanira, monga momwe tidzaonera m’mitu iwiri yotsatirayi. Komabe, Yesu anauza ophunzira ake kuti: “Amene waona ine waona Atate! (Yohane 14:9). Mwachidule: Mulungu adadziwonetsera yekha mwa Yesu Khristu.

3. palibe wopembedzedwa mwachoonadi koma Ine

Chiyuda, Chikhristu, Chisilamu. Zipembedzo zonse zitatu zapadziko lapansi zimatchula Abrahamu ngati bambo. Abrahamu adasiyana ndi anzawo munjira imodzi yofunika: Ankalambira Mulungu m'modzi yekha - Mulungu woona. Kukhulupirira Mulungu m'modzi ndiye kuti kukhulupirira kuti pali Mulungu m'modzi yekha ndiye chiyambi cha chipembedzo choona.

Abrahamu Analambira Mulungu Woona Abrahamu sanabadwe m’chikhalidwe chokhulupirira kuti kuli Mulungu mmodzi. Zaka mazana angapo pambuyo pake, Mulungu akulangiza Israyeli wakale kuti: “Makolo anu anakhala tsidya lija la Firate, Tera, Abrahamu, atate wake wa Nahori, natumikira milungu ina. ku Kanani ndikuchulukirachulukira Akazi…” (Yoswa 24,2-3 ndi).

Iye asanaitanidwe ndi Mulungu, Abrahamu ankakhala ku Uri; makolo ake ayenera kuti ankakhala ku Harana. Milungu yambiri inali kulambiridwa m’malo onse aŵiriwo. Mwachitsanzo, ku Uri kunali ziggurat yaikulu yoperekedwa kwa mulungu wa mwezi wa ku Sumeriya Nanna. Akachisi ena a ku Uri ankatumikira miyambo yachipembedzo ya An, Enlil, Enki ndi NingaL. Mulungu Abrahamu anathamanga kuchoka m’dziko lachikhulupiriro lopembedza milungu yambiri: “Tuluka m’dziko la makolo ako, ndi kwa abale ako, ndi ku nyumba ya atate wako, pita ku dziko limene ndifuna kulionetsa. Ndipo ndikufuna kukupangani kukhala anthu opambana ... "(1. Mose 12,1-2 ndi).

Abrahamu anamvera Mulungu nachoka (v. 4). M’lingaliro lina, unansi wa Mulungu ndi Israyeli unayambira pa mfundo iyi: pamene anadziulula kwa Abrahamu. Mulungu anapanga pangano ndi Abrahamu. Kenako anakonzanso pangano ndi Isaki, mwana wa Abulahamu, ndipo kenako n’kukhalanso ndi Yakobo, mwana wa Isake. Abrahamu, Isake ndi Yakobo analambira Mulungu woona mmodzi. Izi zinawapangitsanso kukhala osiyana ndi achibale awo apamtima. Labani, mdzukulu wa Nahori, m’bale wake wa Abrahamu, ankadziwabe milungu yapakhomo (mafano) (1. Mose 31,30-35 ndi).

Mulungu amapulumutsa Israeli ku kupembedza mafano ku Aigupto

Patapita zaka zambiri, Yakobo (wotchedwa Isiraeli) anakakhala ku Iguputo limodzi ndi ana ake. Ana a Israyeli anakhala ku Igupto kwa zaka mazana angapo. Ku Egypt nakonso kunkadziwika kuti ndi milungu yambiri. The Lexicon of the Bible (Eltville 1990) ikulemba kuti: “Chipembedzo [cha Igupto] chiri m’gulu la zipembedzo zamtundu uliwonse za nomos, kumene milungu yambirimbiri yoyambitsidwako kuchokera kumaiko akunja (Baal, Astarte, Bes wokwiyitsa) imawonekera, mosasamala kanthu za kutsutsana pakati pawo. maganizo osiyanasiyana amene anakhalapo ... Padziko lapansi milungu imadziphatikiza ndi nyama zozindikirika ndi zizindikiro zina "(p. 17-18).

Mu Eguputo ana a Israyeli anachulukana koma anagwera mu ukapolo wa Aigupto. Mulungu anavumbulidwa m’zochitika zotsatizana zimene zinapangitsa Aisrayeli kumasulidwa ku Igupto. Kenako anachita pangano ndi mtundu wa Isiraeli. Monga momwe zochitika zimenezi zikusonyezera, kudziulula kwa Mulungu kwa munthu nthaŵi zonse kwakhala kukhulupirira Mulungu mmodzi. Anadziulula yekha kwa Mose ngati Mulungu wa Abrahamu, Isake ndi Yakobo. Dzina limene amadzipatsa yekha ("Ndidzakhala" kapena "Ndine", 2. Cunt 3,14), limasonyeza kuti milungu ina kulibe mmene Mulungu alili. Mulungu ali. Simuli!

Chifukwa chakuti Farao sakufuna kumasula Aisrayeli, Mulungu anachititsa manyazi Aigupto ndi miliri khumi. Ambiri mwa miliri iyi akuwonetsa mwachindunji kuti milungu ya Aiguputo ilibe mphamvu. Mwachitsanzo, mmodzi mwa milungu yaku Aiguputo ali ndi mutu wa chule. Mliri wa achule wa Mulungu umapangitsa kupembedza kwa mulungu ameneyu kukhala kopanda pake.

Ngakhale ataona zotulukapo zowopsa za miliri khumi, Farao anakana kulola Aisrayeli kupita. Kenako Mulungu anawononga gulu lankhondo la Aigupto m’nyanja (2. Mose 14,27). Mchitidwewu umasonyeza kupanda mphamvu kwa mulungu wa ku Aigupto wa panyanja. Kuyimba nyimbo zopambana (2. Mose 15,1-21), ana a Israeli akulemekeza Mulungu wawo Wamphamvuyonse.

Mulungu woona amapezeka ndipo watayika

Kuchokera ku Igupto, Mulungu anatsogolera Aisrayeli ku Sinai, kumene anasindikiza pangano. Mu lamulo loyamba mwa malamulo khumi, Mulungu akugogomezera kuti kupembedza kuyenera kwa iye yekha: “Usakhale nayo milungu ina koma Ine;2. (Yerekezerani ndi Mose 20,3:4). Mu lamulo lachiwiri amaletsa mafano ndi kupembedza mafano (vesi 5). Mobwerezabwereza Mose akuchenjeza Aisrayeli kuti asagonjere ku kulambira mafano (5. Cunt 4,23-26; 7,5; 12,2-3; 29,15-20). Iye akhadziwa kuti Ajirayeri angadayezedwa kuti atewezere mirungu ya Akanani akafika m’dziko lakupicira.

Dzina la pemphero Sh’ma (Chihebri “Imvani!”, Pambuyo pa liwu loyamba la pempheroli) limasonyeza kudzipereka kwa Israyeli kwa Mulungu. Limayamba motere: “Tamvera, Israyeli, Yehova ndiye Mulungu wathu, Yehova yekha. Uzikonda Yehova Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi moyo wako wonse, ndi mphamvu zako zonse.”5. Cunt 6,4-5). Komabe, Israyeli anagwa mobwerezabwereza kaamba ka milungu ya Akanani, kuphatikizapo EI (dzina lokhazikika limene lingagwiritsiridwenso ntchito kwa Mulungu woona), Baala, Dagoni ndi Asthoreth (dzina lina la mulungu wamkazi Astarte kapena Ishtar). Makamaka kulambira Baala kuli ndi chikoka chokopa kwa Aisrayeli. Pamene ankalamulira dziko la Kanani, ankadalira zokolola zambiri. Baala, mulungu wa namondwe, amalambiridwa m’miyambo ya kubala. The International Standard Bible Encyclopedia: “Popeza kuti likunena za chonde cha nthaka ndi nyama, chipembedzo cha chonde chiyenera kuti nthaŵi zonse chinali ndi chiyambukiro chokopa pa anthu monga Aisrayeli akale, amene chuma chawo makamaka chinali chakumidzi” (Voliyumu 4, p. 101) .

Aneneri a Mulungu analangiza Aisrayeli kuti alape pampatuko wawo. Eliya anafunsa anthuwo kuti: “Mukayikakayika kufikira liti?1. Mafumu 18,21). Mulungu anayankha pemphero la Eliya posonyeza kuti iye ndi Mulungu yekha. Anthuwo anazindikira kuti: “Yehova ndiye Mulungu, Yehova ndiye Mulungu! (Ndime 39).

Mulungu samangodziulula yekha kuti ndi wamkulu kuposa milungu yonse, koma ngati Mulungu yekhayo: “Ine ndine Yehova, palibenso wina, palibe mulungu kunjako” ( Yesaya 4 )5,5). Ndipo: “Pamaso panga palibe Mulungu, chotero sipadzakhalanso wina pambuyo panga. Ine ndine Yehova, ndipo popanda Ine palibe Mpulumutsi” ( Yesaya 4 )3,10-11 ndi).

Chiyuda - chimakhulupirira kuti kuli Mulungu m'modzi yekha

Chipembedzo chachiyuda cha nthawi ya Yesu sichinali chododometsa (poganiza kuti milungu yambiri, koma kumayang'ana kuti wamkulu ndiye wamkulu) kapena monoiatric (kungololeza kupembedza kwa mulungu m'modzi, koma kuganizira ena kukhalapo), koma kukhulupirira Mulungu m'modzi (kukhulupirira kuti pali Mulungu m'modzi). Malinga ndi Theological Dictionary of the New Testament, Ayuda anali ogwirizana osati kukhulupirira Mulungu m'modzi (Voliyumu 3, tsamba 98).

Mpaka pano, kubwerezabwereza Sh’ma kuli mbali yofunika ya chipembedzo chachiyuda. Rabbi Akiba (anamwalira chikhulupiriro mu 2. Century AD), yemwe akuti anaphedwa pamene akupemphera Sh'ma, akuti ankamva mobwerezabwereza m'mazunzo ake. 5. Cunt 6,4 adatero ndikupuma komaliza pa mawu oti "yekha".

Yesu kwa m'modzi

Pamene mlembi wina anafunsa Yesu kuti lamulo lalikulu kwambiri linali liti, Yesu anayankha ndi mawu a mu Sema kuti: “Tamvera, Israyeli, Yehova Mulungu wathu ndiye Yehova yekha; uzikonda Yehova Mulungu wako ndi mtima wako wonse, ndi mtima wako wonse. moyo wako, ndi nzeru zako zonse, ndi mphamvu zako zonse.” ( Marko 12:29-30 ) Mlembiyo akuvomereza kuti: “Mphunzitsi, mwalankhula zowona; Iye ndi mmodzi yekha, ndipo palibe wina koma Iye…” (ndime 32).

Mu mutu wotsatira tiona kuti kubwera kwa Yesu kudzazama ndi kukulitsa chifaniziro cha mpingo wa Chipangano Chatsopano cha Mulungu. Yesu amadzinenera kukhala Mwana wa Mulungu ndipo pa nthawi yomweyo mmodzi ndi Atate. Yesu akutsimikizira kuti kuli Mulungu mmodzi. Theological Dictionary of the New Testament imagogomezera kuti: “Kupyolera mu [Chipangano Chatsopano] Christology, kukhulupirira Mulungu mmodzi kwa Akristu oyambirira kumagwirizanitsidwa, osati kugwedezeka ... Mogwirizana ndi Mauthenga Abwino, Yesu amakulitsa ngakhale chikhulupiriro cha Mulungu mmodzi” (Voliyumu 3, p. 102).

Ngakhale adani a Kristu amachitira umboni za iye kuti: “Ambuye, tidziŵa kuti muli woona, ndipo simufunsa za munthu aliyense; Monga momwe Malemba amasonyezera, Yesu ndi “Kristu wa Mulungu” (Luka 9,20), “Kristu, wosankhidwa wa Mulungu” ( Luka 23:35 ). Iye ndi “Mwanawankhosa wa Mulungu” (Yohane 1,29) ndi “mkate wa Mulungu” (Yohanes 6,33). Yesu, Mawu, anali Mulungu (Yohane 1,1). Mwina mawu omveka bwino okhulupirira kuti kuli Mulungu mmodzi amene Yesu ananena akupezeka m’buku la Maliko 10,17-18. Munthu wina atamutchula kuti “Mbuye wabwino,” Yesu akuyankha kuti: “Unditcha chiyani wabwino?

Zomwe mpingo woyamba unkalalikira

Yesu analamula mpingo wake kulalikira uthenga wabwino ndi kupanga ophunzira a mitundu yonse (Mateyu 28,18-20). Conco, posakhalitsa analalikila kwa anthu amene anali kutengela cikhalidwe ca kupembedza milungu yambiri. Pamene Paulo ndi Baranaba analalikira ndi kuchita zozizwitsa ku Lusitara, zimene anthu a m’dzikolo anachita zinasonyeza kuti anali ndi maganizo okhwima mwauzimu: “Koma makamuwo ataona zimene Paulo anachita, anakweza mawu awo ndi kufuula m’Likaoni kuti: “Milungu yafanana ndi anthu. Anatsikira kwa ife ndipo anatcha Baranaba Zeu ndi Paulo Herme . . ..” ( Mac4,11-12). Herme ndi Zeu anali milungu iwiri yochokera ku milungu yachi Greek. Milungu yonse ya Agiriki ndi Aroma inali yodziwika bwino m’Chipangano Chatsopano, ndipo chipembedzo cha milungu ya Agiriki ndi Aroma chinakula. Paulo ndi Baranaba anayankha mofunitsitsa kuti kuli Mulungu mmodzi: “Ifenso ndife anthu monga inu, ndipo tikulalikirani Uthenga Wabwino kwa inu, kuti mutembenuke kuleka milungu yonyenga iyi, nimutembenukire kwa Mulungu wamoyo, amene analenga kumwamba ndi dziko lapansi ndi nyanja ndi zonse zili momwemo. (Ndime 15). Ngakhale zinali choncho, iwo sakanatha kuletsa anthu kupereka nsembe kwa iwo.

Ku Atene Paulo anapeza maguwa a nsembe a milungu yosiyana-siyana-ngakhale guwa la nsembe lopatulira “Kwa Mulungu wosadziwika” (Machitidwe 1).7,23). Iye anagwiritsa ntchito guwa limeneli monga “mbeza” pa ulaliki wake wonena za kulambira Mulungu mmodzi kwa Aatene. Ku Efeso, chipembedzo cha Atemi (Diana) chinatsagana ndi malonda a mafano. Paulo atalalikira za Mulungu woona yekha, malondawo anachepa. Wosula golidi Demetriyo, amene anataya zotulukapo zake, anadandaula kuti “Paulo ameneyu achotsa mimba, anyengerera, nati, Chopangidwa ndi manja si milungu” ( Machitidwe 19:26 ). Kachiŵirinso mtumiki wa Mulungu akulalikira kupanda pake kwa mafano opangidwa ndi anthu. Mofanana ndi Chipangano Chakale, Chipangano Chatsopano chimalengeza za Mulungu mmodzi yekha woona. Milungu ina siili.

Palibe mulungu wina

Paulo akuuza Akristu a ku Korinto momvekera bwino kuti iye amadziŵa “kuti palibe fano pa dziko lapansi, ndipo palibe mulungu koma mmodzi” (1. Akorinto 8,4).

Kukhulupirira Mulungu m'modzi kumatsimikizira Chipangano Chakale ndi Chatsopano. Abrahamu, atate wa okhulupirira, adayitana Mulungu kuti atuluke pakati pa anthu ampikisano. Mulungu adadziulula kwa Mose ndi Aisraeli ndipo adakhazikitsa pangano lakale pa kudzipembedza kokha.Anatumiza aneneri kuti atsindike za uthenga woti kuli Mulungu mmodzi. Ndipo pamapeto pake, Yesu yemweyo adatsimikiziranso kuti kulambira Mulungu m'modzi. New Testament Church adakhazikitsa nthawi zonse kumenyana ndi zikhulupiliro zomwe sizimayimira kuti kuli Mulungu mmodzi. Kuyambira masiku a Chipangano Chatsopano, mpingo wakhala ukulalikira mosalekeza zomwe Mulungu adawulula kalekale: Mmodzi yekha ndiye Mulungu, "Ambuye yekha".

4. Mulungu anawululidwa mwa Yesu Khristu

Baibulo limaphunzitsa kuti: “Pali Mulungu mmodzi yekha. Osati awiri, atatu kapena chikwi. Mulungu yekha alipo. Chikhristu ndi chipembedzo chokhulupirira kuti kuli Mulungu mmodzi, monga taonera m’mutu wachitatu. Ndicho chifukwa chake kubwera kwa Khristu kunayambitsa chipwirikiti panthawiyo.

Chisokonezo kwa Ayuda

Kupyolera mwa Yesu Kristu, kupyolera mu “ulemerero wa ulemerero wake ndi chifaniziro chake,” Mulungu anadziulula kwa munthu. 1,3). Yesu anatcha Mulungu Atate wake (Mateyu 10,32-33; Luka 23,34; Yohane 10,15) Ndipo adati: “Amene andiona ine waona Bambo”! (Yohane 14:9). Iye ananena molimba mtima kuti: “Ine ndi Atate ndife amodzi” (Yohane 10:30). Ataukitsidwa, Tomasi anamuuza kuti, “Ambuye wanga ndi Mulungu wanga! ( Yohane 20:28 ) Yesu Khristu anali Mulungu.

Chiyuda sichikanavomereza izi. “Yehova ndiye Mulungu wathu, Yehova yekha” (5. Cunt 6,4); chiganizo ichi chochokera ku Sh’ma chakhala maziko a chikhulupiriro cha Chiyuda. Koma panadza munthu wina amene anali ndi chidziŵitso chozama cha malemba ndi mphamvu zozizwitsa amene anadzinenera kukhala Mwana wa Mulungu. Atsogoleri ena achiyuda anamuzindikira kuti anali mphunzitsi wochokera kwa Mulungu (Yoh 3,2).

Koma mwana wa Mulungu? Zingatheke bwanji kuti mmodzi, Mulungu yekhayo akhale tate ndi mwana pa nthawi imodzi? “Ndicho chifukwa chake Ayuda anayesanso kumupha,” akutero Johannes 5,18, “chifukwa sanaswa Sabata kokha, koma ananenanso kuti Mulungu ndiye Atate wake.” Pomalizira pake, Ayuda anamuweruza kuti aphedwe chifukwa chakuti pamaso pawo anachitira mwano: “Pamenepo mkulu wa ansembe anamufunsanso, nanena naye. : Kodi ndiwe Khristu, Mwana wa Wodalitsika? Koma Yesu anati, Ndine; ndipo mudzawona Mwana wa munthu atakhala kudzanja lamanja la mphamvu, ndi kudza ndi mitambo ya kumwamba. Pomwepo mkulu wa ansembe anang'amba zobvala zace, nati, Tifuniranji mboni zina? Mwamva mwano. Chigamulo chanu ndi chiyani? Koma onse anamutsutsa kuti ndi wopalamula imfa” (Marko 14,61-64).

Kupusa kwa Agiriki

Koma ngakhale Agiriki a m’nthawi ya Yesu sanavomereze zimene Yesu ananena. Palibe, adatsimikiza kuti, chitha kutsekereza kusiyana pakati pa zosasinthika zosasinthika ndi ephemeral-material. Ndipo kotero Agiriki adanyoza mawu ozama otsatirawa a Yohane: “Pachiyambi panali mawu, ndipo mawu anali ndi Mulungu, ndipo Mawu anali Mulungu. . . . , ulemerero monga Mwana wobadwa yekha wochokera kwa Atate, wodzala ndi chisomo ndi choonadi.” ( Yoh 1,1, 14). Izo sizokwanira zosakhulupirira kwa wosakhulupirira. Sikuti Mulungu anangokhala munthu ndi kufa, anaukitsidwa kwa akufa ndi kupezanso ulemerero wake wakale7,5). Mtumwi Paulo analembera Aefeso kuti Mulungu “anaukitsa Kristu kwa akufa, naika Kristu pa dzanja lake lamanja m’Mwamba.” ( Aefeso 1:20 ) Panthaŵi imodzimodziyo, Aefeso , .

Paulo akufotokoza momvekera bwino za kudodometsedwa kumene Yesu Kristu anadzetsa mwa Ayuda ndi Agiriki: “Popeza dziko, lozunguliridwa ndi nzeru ya Mulungu, silinazindikira Mulungu mwa nzeru yake; chifukwa Ayuda amafuna zizindikiro, ndipo Agiriki amapempha nzeru, koma ife timalalikira Khristu wopachikidwa, chokhumudwitsa kwa Ayuda ndi chopusa kwa Agiriki.1. Akorinto 1,21-23). Ndi okhawo oyitanidwa angamvetse ndi kuvomereza uthenga wodabwitsa wa Uthenga Wabwino, akutero Paulo; “Kwa iwo oitanidwa, Ayuda ndi Ahelene, tilalikira Kristu monga mphamvu ya Mulungu ndi nzeru ya Mulungu. Pakuti kupusa kwa Mulungu kuli kwanzeru koposa anthu, ndi chofooka cha Mulungu ndi champhamvu koposa anthu” ( v. 24-25 ) ). Ndipo mu Aroma 1,16 Paulo akufuula kuti: “... Sindichita manyazi ndi Uthenga Wabwino;

"Ine ndine khomo"

Munthawi ya moyo wake wapadziko lapansi, Yesu, Mulungu wokhala mu thupi, adatulutsa zakale, zokonda - koma zabodza - malingaliro pazomwe Mulungu ali, momwe Mulungu amakhalira ndi zomwe Mulungu amafuna. Adafotokozera zowona zomwe Chipangano Chakale chimangonena. Ndipo adalengeza, kutsiriza
chipulumutso ndichotheka kwa iye.

Iye anati: “Ine ndine njira, choonadi ndi moyo, palibe amene amafika kwa Atate koma kudzera mwa ine.” ( Yoh.4,6). Ndipo, “Ine ndine mpesa, inu ndinu nthambi zake; iye amene akhala mwa Ine, ndi Ine mwa iye, athawa ndithu; pakuti kopanda Ine simungathe kuchita kanthu; , ndipo asonkhanitsidwa pamodzi ndi kuponyedwa pamoto, ndipo ayenera kutentha.” ( Yoh5,5-6). M’mbuyomo ananena kuti: “Ine ndine khomo; 10,9).

Yesu ndi mulungu

Yesu ali ndi kufunikira kokhulupirira kuti kuli Mulungu mmodzi 5. Cunt 6,4 amalankhula ndi zomwe zikumveka paliponse mu Chipangano Chakale, sizimachotsedwa. M’malo mwake, monga momwe iye samathetsa lamulo, koma m’malo mwake amakulikulitsa ( Mateyu 5, 17, 21-22, 27-28 ), tsopano akukulitsa lingaliro la Mulungu “m’modzi” m’njira yosayembekezeka kotheratu. Iye anafotokoza kuti: “Pali Mulungu mmodzi yekha, koma mawu akhala ndi Mulungu mpaka kalekale (Yoh 1,1-2). Mawuwo anasandulika thupi - munthu wathunthu komanso nthawi yomweyo Mulungu wathunthu - ndipo mwakufuna kwake anasiya mwayi wonse waumulungu. Yesu, “amene anali m’maonekedwe aumulungu, sanachiyesa chifwamba kukhala wolingana ndi Mulungu;
Mawonekedwe odziwika ngati munthu. Anadzichepetsa ndipo anakhala womvera mpaka imfa, mpaka imfa ya pamtanda.” (Afilipi 2,6-8 ndi).

Yesu anali munthu kotheratu ndiponso Mulungu wathunthu. Analamulira mphamvu zonse ndi ulamuliro wa Mulungu, koma anagonjera ku malire a kukhalapo kwaumunthu chifukwa cha ife. Pa nthawi imeneyi, iye, mwana, anakhalabe "m'modzi" ndi atate wake. "Amene andiona aona atate!" anati Yesu (Yohane 14,9). “Sindingathe kuchita kanthu kwa Ine ndekha; monga ndimva, ndiweruza, ndipo chiweruzo changa chili cholungama; pakuti sinditsata chifuniro changa, koma chifuniro cha Iye amene anandituma Ine.” ( Yoh. 5,30). Iye ananena kuti sanali kuchita kalikonse ponena za iye mwini, koma anali kulankhula monga mmene atate wake anamuphunzitsira (Yoh 8,28).

Atatsala pang’ono kupachikidwa, iye anafotokozera ophunzira ake kuti: “Ndinatuluka kwa Atate, ndipo ndinadza m’dziko lapansi;6,28). Yesu anabwera padziko lapansi kudzafera machimo athu. Iye anabwera kudzayambitsa mpingo wake. Iye anabwera kudzayambitsa ntchito yolalikira uthenga wabwino padziko lonse. Ndipo adadzanso kudzaululira Mulungu kwa anthu. Makamaka, iye anazindikiritsa anthu za ubale wa Atate ndi Mwana umene ulipo mu Umulungu.

Mwachitsanzo, Uthenga Wabwino wa Yohane umafotokoza kwambiri mmene Yesu amaululira za Atate kwa anthu. Nkhani za Paskha za Yesu ( Yohane 13-17 ) nzosangalatsa kwambiri pankhaniyi. Ndi chidziŵitso chodabwitsa chotani nanga cha mmene Mulungu alili! Chivumbulutso chinanso cha Yesu cha unansi wofunidwa ndi Mulungu pakati pa Mulungu ndi munthu n’chodabwitsa kwambiri. Munthu akhoza kutenga nawo gawo mu chikhalidwe cha umulungu! Yesu anauza ophunzira ake kuti: “Iye wakukhala nawo malamulo anga, ndi kuwasunga, iyeyu ndiye wondikonda Ine.4,21). Mulungu akufuna kugwirizanitsa munthu ndi iye mwini kupyolera mu ubale wa chikondi - chikondi cha mtundu umene ulipo pakati pa Atate ndi Mwana. Mulungu amadziulula kwa anthu amene chikondichi chimagwira ntchito mwa iwo. Yesu anapitiriza kuti: “Iye wondikonda Ine adzasunga mawu anga; kumva si mau anga, koma a Atate wondituma Ine
ali ndi "(vesi 23-24).

Iye amene abwera kwa Mulungu mwa chikhulupiriro mwa Yesu Khristu ndi kupereka moyo wake mokhulupirika kwa Mulungu, Mulungu amakhala mwa iye. Petulo analalikira kuti: “Lapani, ndipo aliyense wa inu abatizidwe m’dzina la Yesu Khristu kuti machimo anu akhululukidwe, ndipo mudzalandira mphatso ya mzimu woyera.” ( Machitidwe a Atumwi 2,38). Mzimu Woyera ndi Mulungunso, monga momwe tidzaonera m’mutu wotsatira. Paulo ankadziwa kuti Mulungu amakhala mwa iye: “Ndinapachikidwa pamodzi ndi Khristu. Ndili ndi moyo, koma osati ine, koma Khristu ali ndi moyo mwa ine. anakonda nadzipereka yekha chifukwa cha ine.” (Agalatiya 2,20).

Moyo wa Mulungu mwa munthu uli ngati “kubadwa mwatsopano,” monga momwe Yesu akulongosolera pa Yohane 3:3 . Ndi kubadwa kwauzimu kumeneku munthu amayamba moyo watsopano mwa Mulungu, amakhala nzika ya oyera mtima ndi mamembala a banja la Mulungu (Aefeso 2:19). Paulo analemba kuti Mulungu “anatipulumutsa ku mphamvu ya mdima” ndipo “anatiika mu ufumu wa Mwana wake wokondedwa, mmene tili ndi maomboledwe, kutanthauza chikhululukiro cha machimo.” ( Akolose. 1,13-14). Mkhristu ndi nzika ya ufumu wa Mulungu. “Okondedwa, tili kale ana a Mulungu” (1. Yohane 3:2). Mwa Yesu Khristu, Mulungu anavumbulidwa kotheratu. “Pakuti mwa Iye chidzalo chonse cha Umulungu chikhala m’thupi” (Akolose 2:9). Kodi vumbulutso limeneli likutanthauza chiyani kwa ife? Titha kukhala otenga nawo gawo mu chikhalidwe cha umulungu!

Petro akumaliza kunena kuti: “Chilichonse chotumikira moyo ndi chipembedzo chapatsidwa kwa ife ndi mphamvu yake yaumulungu mwa chizindikiritso cha Iye amene anatiyitana ife ndi ulemerero ndi mphamvu yake. Kudzera mwa iye tapatsidwa malonjezo ofunika koposa ndi aakulu kwambiri, kuti mwakutero mukakhale ogawana nawo umunthu waumulungu, mutathawa zilakolako zowononga za dziko lapansi.”2. Peter 1,3-4 ndi).

Khristu - vumbulutso langwiro la Mulungu

Kodi Mulungu adadziulula motani mwa Yesu Khristu? Mu zonse zomwe amaganiza ndi kuchita, Yesu adawulula za Mulungu. Yesu anafa ndipo anaukitsidwa kwa akufa kuti munthu apulumuke ndi kuyanjanitsidwa ndi Mulungu ndi kupeza moyo wosatha. Aroma 5: 10-11 akutiuza kuti: "Pakuti ngati tidayanjanitsidwa ndi Mulungu mwa imfa ya Mwana wake, pamene tidali adani, koposa kotani tidzapulumuka ndi moyo wake, popeza tsopano tayanjanitsidwa. Koma osati chokhacho, komanso tikudzitamandira kwa Mulungu kudzera mwa Henn wathu Yesu Khristu, amene kudzera mwa iye talandira chiyanjanitso tsopano. "

Yesu anaulula dongosolo la Mulungu lokhazikitsa gulu latsopano lauzimu la mitundu yosiyanasiyana ndi dziko lonse - Mpingo (Aefeso 2,14-22). Yesu anaulula Mulungu kukhala Atate wa onse obadwa mwatsopano mwa Khristu. Yesu anavumbula tsogolo laulemerero limene Mulungu analonjeza anthu ake. Kukhalapo kwa Mzimu wa Mulungu mwa ife kumatipatsa ife kulawa kwa ulemerero wamtsogolo. Mzimu ndiye “chikole cha cholowa chathu.” (Aef 1,14).

Yesu adachitiranso umboni zakupezeka kwa Atate ndi Mwana kukhala Mulungu m'modzi ndipo chifukwa chake zinthu zina zofunikira zimafotokozedwa mu Umulungu umodzi wamuyaya. Olemba Chipangano Chatsopano mobwerezabwereza amagwiritsa ntchito mayina a Mulungu a Chipangano Chakale a Khristu. Potero, adachitira umboni osati momwe Khristu alili, komanso momwe Mulungu alili, chifukwa Yesu ndiye vumbulutso la Atate, ndipo iye ndi Atate ndi amodzi. Timaphunzira zambiri za Mulungu tikasanthula momwe Khristu alili.

5. Mmodzi mwa atatu ndi atatu m'modzi

Monga taonera, Baibulo limaimira chiphunzitso cha Mulungu mmodzi mosanyengerera. Kubadwa kwa Yesu ndi ntchito yake zatipatsa chidziŵitso chozama cha “mmene” waumodzi wa Mulungu. Chipangano Chatsopano chimachitira umboni kuti Yesu Khristu ndi Mulungu ndipo Atate ndi Mulungu. Koma, monga tionere, ikuyimiranso Mzimu Woyera ngati Mulungu - monga Waumulungu, monga Wamuyaya. Izi zikutanthauza kuti: Baibulo limasonyeza kuti pali Mulungu amene adzakhalapo kwamuyaya monga Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Pa chifukwa chimenechi Mkhristu ayenera kubatizidwa “m’dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la mzimu woyera.” ( Mateyu 28,19).

Kwa zaka mazana ambiri, mitundu yosiyanasiyana yofotokozera idatulukira yomwe ingapangitse kuti mfundo za m'Baibulo izi zizimveka poyang'ana koyamba. Koma tiyenera kukhala osamala kuti tisalandire zonena zomwe zimadutsa "pakhomo lakumbuyo" motsutsana ndi ziphunzitso za m'Baibulo. Chifukwa mafotokozedwe ena amatha kuphweketsa zinthu chifukwa amatipatsa chithunzi chogwirika komanso chopangidwa ndi pulasitiki cha Mulungu. Koma choyambirira chimatengera ngati zomwe akukambiranazo zikugwirizana ndi Baibulo, osati ngati zili zokhazokha komanso zogwirizana. Baibulo limasonyeza kuti pali mmodzi - ndipo mmodzi yekha - Mulungu ndipo amatipatsanso ife nthawi yomweyo Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, omwe alipo kwamuyaya ndipo akukwaniritsa zinthu zonse monga Mulungu yekha angakhoze kuzichita.

"Mmodzi mwa atatu", "atatu m'modzi", awa ndi malingaliro omwe amatsutsana ndi malingaliro amunthu. Zingakhale zosavuta kulingalira, mwachitsanzo, Mulungu kukhala "chidutswa" popanda "kugawanika" kukhala Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Koma ameneyo si Mulungu wa m'Baibulo. Chithunzi china chosavuta ndi "god god", yomwe ili ndi mamembala opitilira m'modzi. Koma Mulungu wa m'Baibulo ndi wosiyana kwambiri ndi chilichonse chomwe tikadapanga ndikulingalira kwathu kopanda vumbulutso.

Mulungu amaulula zinthu zambiri za iye ndipo timazikhulupirira, ngakhale sitingathe kuzifotokoza zonse. Mwachitsanzo, sitingathe kufotokoza momveka bwino momwe Mulungu angakhalire wopanda chiyambi. Lingaliro lotere limapitilira malire athu ochepa. Sitingathe kufotokoza, koma tikudziwa kuti ndi zoona kuti Mulungu alibe chiyambi. Baibulo limavumbulanso kuti Mulungu ndi m'modzi yekha, komanso Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera.

Mzimu Woyera ndiye Mulungu

Machitidwe a Atumwi 5,3+ 4 amatchula mzimu woyera kuti “Mulungu”: “Koma Petulo anati: “Hananiya, n’chifukwa chiyani Satana anadzaza mtima wako kuti unamiza mzimu woyera n’kusunga ndalama zina za mundawo? Ndipo kodi sudakhoza kuchita chimene unachifuna, pamene unagulitsidwa? Bodza la Hananiya pamaso pa Mzimu Woyera linali, malinga ndi Petro, bodza pamaso pa Mulungu. Chipangano Chatsopano chimanena za mphamvu za Mzimu Woyera umene Mulungu yekha angakhale nawo. Mwachitsanzo, Mzimu Woyera ndi wodziwa zonse. “Koma Mulungu anatiululira ichi mwa Mzimu wake; pakuti Mzimu asanthula zonse, kuphatikizapo zakuya za Umulungu.”1. Akorinto 2,10).

Kuonjezera apo, Mzimu Woyera ali ponseponse ndipo sagwirizana ndi malire a malo. “Kapena simudziwa kuti thupi lanu lili kachisi wa Mzimu Woyera, amene ali mwa inu, amene muli naye kwa Mulungu, ndi kuti simuli a inu nokha? (1. Akorinto 6,19). Mzimu Woyera amakhala mwa okhulupilira onse, choncho sakhala pa malo amodzi. Mzimu Woyera amatsitsimutsa Akhristu. “Ngati munthu sabadwa mwa madzi ndi Mzimu, sakhoza kulowa mu ufumu wa Mulungu. Chobadwa m’thupi chikhala thupi, ndipo chobadwa mwa mzimu chikhala mzimu. . . . mukhoza kumva mkokomo wake, koma simudziwa kumene achokera, ndi kumene amukako. Chotero ali yense wobadwa mwa Mzimu.” ( Yoh. 3,56, 8 pa. Amalosera zam'tsogolo. “Koma Mzimu anena momveka bwino, kuti m’masiku otsiriza ena adzagwa pa chikhulupiriro, nadzakangamira ku mizimu yosokeretsa ndi maphunzitso a diabolo;1. Timoteo 4,1). Mu njira ya ubatizo, Mzimu Woyera amaikidwa pa mlingo wofanana ndi wa Atate ndi Mwana: Mkristu ayenera kubatizidwa “m’dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera” ( Mateyu 2 .8,19). Mzimu ukhoza kulenga popanda kanthu (Masalmo 10).4,30). Ndi Mulungu yekha amene ali ndi mphatso za kulenga zoterozo. Ahebri 9,14 amapereka epithet "wamuyaya" ku mzimu. Mulungu yekha ndi wamuyaya.

Yesu analonjeza atumwi ake kuti iye akadzachoka adzatumiza “Nkhoswe” (Wothandizira) kuti akakhale nawo “kwamuyaya,” “Mzimu wa choonadi, amene dziko lapansi silingathe kumulandira, pakuti siliona, kapena silidziwa.” Inu mukumudziwa. chifukwa akhala ndi inu, nadzakhala mwa inu” (Yohane 14:16-17). Yesu ananena mwachindunji kuti “Mtonthoziyu ndi Mzimu Woyera: “Koma Nkhosweyo, Mzimu Woyera, amene Atate wanga adzamtuma m’dzina langa, Iyeyo adzaphunzitsa inu zonse, nadzakumbutsa inu zonse zimene ndinanena kwa inu” ( vesi 26 . ). Mtonthozi amaonetsa dziko machimo ake ndipo amatilondolera m’chowonadi chonse; zochita zonse zimene Mulungu yekha angachite. Paulo akutsimikizira zimenezi kuti: “Izinso tilankhula za ichi, osati ndi mawu ophunzitsidwa ndi nzeru za anthu, koma mwa , wophunzitsidwa ndi Mzimu, kutanthauzira zauzimu ndi zauzimu” (1. Akorinto 2,13, Baibulo la Elberfeld).

Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera: Mulungu m'modzi

Pamene tizindikira kuti pali Mulungu mmodzi yekha ndi kuti Mzimu Woyera ndi Mulungu, monga momwe Atate ali Mulungu ndi Mwana ndi Mulungu, sikovuta kwa ife kupeza ndime monga Machitidwe 13,2 kuti amvetse: “Koma pamene iwo anali kutumikira ndi kusala kudya Ambuye, Mzimu Woyera anati: “Ndipatuleni ine kwa Barnaba ndi Saulo ku ntchito imene ndinawayitanira.” Malinga ndi Luka, Mzimu Woyera anati: “Mundipatule Ine kwa Barnaba Saulo ku ntchito imene ndamuitanira.” “Mu ntchito ya Mzimu Woyera, Luka akuona mwachindunji ntchito ya Mulungu.

Ngati titenga vumbulutso la m'Baibulo la chikhalidwe cha Mulungu ndi mawu, ndizabwino. Mzimu Woyera ukalankhula, kutumiza, kulimbikitsa, kutsogolera, kuyeretsa, kupereka mphamvu, kapena kupereka mphatso, ndi Mulungu amene amachita. Koma popeza Mulungu ndi m'modzi osati atatu osiyana, Mzimu Woyera si Mulungu wosiyana yemwe amachita pawokha.

Mulungu ali ndi chifuniro, chifuniro cha Atate, chomwe chiri chimodzimodzi chifuniro cha Mwana ndi Mzimu Woyera. Izi sizokhudza awiri kapena atatu amulungu omwe amasankha okha kukhala ogwirizana bwino wina ndi mnzake. M'malo mwake, ndi mulungu
ndi chifuniro. Mwana amafotokoza chifuniro cha Atate, motero, ndi chikhalidwe ndi ntchito ya Mzimu Woyera kukwaniritsa chifuniro cha Atate pa dziko lapansi.

Malinga ndi kunena kwa Paulo, “Ambuye ndiye . . . Mzimu” ndipo akulemba za “Ambuye amene ali Mzimu” (2. Akorinto 3,17-18). Mu vesi 6 limanenanso kuti, “Mzimu umapatsa moyo,” ndipo chimenecho ndi chinthu chimene Mulungu yekha angachite. Timangodziwa Atate chifukwa mzimu umatithandiza kukhulupirira kuti Yesu ndi Mwana wa Mulungu. Yesu ndi Atate amakhala mwa ife, koma chifukwa chakuti Mzimu amakhala mwa ife (Yohane 14,16-17; Aroma 8,9-11). Popeza Mulungu ali mmodzi, Atate ndi Mwana alinso mwa ife pamene mzimu uli mwa ife.

In 1. Korinto 12,4-11 Paulo akufanizira Mzimu, Ambuye ndi Mulungu. Pali “Mulungu mmodzi amene akugwira ntchito mwa onse,” iye akulemba mu vesi 6. Koma mavesi ena owonjezereka akuti: “Zonsezi zichitidwa ndi mzimu umodzi womwewo,” ndiko kuti, “monga momwe [mzimu] ukufunira”. Kodi maganizo angafune bwanji chinachake? Pokhala Mulungu. Ndipo popeza pali Mulungu mmodzi yekha, chifuniro cha Atate ndicho chifuniro cha Mwana ndi Mzimu Woyera.

Kupembedza Mulungu kumatanthauza kupembedza Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, chifukwa ndi Mulungu m'modzi yekhayo. Potero, sitiyenera kutsindika za Mzimu Woyera ndikuupembedza ngati munthu wodziyimira pawokha. Osati kwa Mzimu Woyera monga choncho, koma kwa Mulungu, Atate, Mwana ndi Woyera
Ngati pali mzimu mwa umodzi, kulambira kwathu kuyenera kukhala. Mulungu mwa ife (Mzimu Woyera) amatisonkhezera kulambira Mulungu. Mtonthozi (monga Mwana) salankhula “za iye yekha” (Yohane 16,13), koma akunena zimene bambowo amuuza. Sakutilozera kwa iye yekha, koma kwa Atate kudzera mwa Mwana. Komanso sitipemphera kwa Mzimu Woyera monga choncho – ndi Mzimu mwa ife amene umatithandiza kupemphera ngakhalenso kutipempherera ( Aroma. 8,26).

Mulungu akadapanda kukhala mwa ife, sitikadatembenukira kwa Mulungu. Mulungu akadapanda kukhala mwa ife, sitikadadziwa Mulungu kapena Mwana (iye). Ndicho chifukwa chake tili ndi ngongole ya chipulumutso kwa Mulungu yekha, osati kwa ife. Chipatso chimene timabala ndi chipatso cha Mzimu-chipatso cha Mulungu, osati chathu. Komabe, ngati tikufuna kutero, timasangalala ndi mwayi waukulu wochita nawo ntchito ya Mulungu.

Atate ndiye Mlengi ndi gwero la zinthu zonse. Mwana ndiye Momboli, Mpulumutsi, gawo lotsogolera kudzera mwa momwe Mulungu adalenga zonse. Mzimu Woyera ndiye Mtonthozi ndi Woimira. Mzimu Woyera ndiye Mulungu mwa ife, amene amatitsogolera kwa Atate kudzera mwa Mwana. Kudzera mwa Mwana timayeretsedwa ndikupulumutsidwa kuti tikhale ndi chiyanjano ndi iye ndi Atate. Mzimu Woyera amakhudza mitima yathu ndi malingaliro athu ndikutitsogolera kukhulupirira Yesu Khristu, amene ndiye njira ndi chipata. Mzimu amatipatsa mphatso, mphatso za Mulungu, zomwe chikhulupiriro, chiyembekezo ndi chikondi sizochepera.

Zonsezi ndi ntchito ya Mulungu m'modzi yemwe amadziulula kwa ife ngati Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Iye si mulungu wina koma Mulungu wa Chipangano Chakale, koma zowululidwa zambiri za iye mu Chipangano Chatsopano: Adatumiza Mwana wake ngati munthu kudzatifera chifukwa cha machimo athu ndi kuukitsidwa ku ulemerero, ndipo adatitumizira Mzimu wake - Mtonthozi - yemwe ayenera kukhala mwa ife, atitsogolere kuchowonadi chonse, atipatse mphatso ndikugwirizana ndi chifanizo cha Khristu.

Tikamapemphera, cholinga chathu chimakhala kuti Mulungu ayankhe mapemphero athu; koma Mulungu ayenera kutitsogolera ife ku cholinga ichi, ndipo iye ali ngakhale njira imene ife titsogolere ku cholinga ichi. Mwa kuyankhula kwina, kwa Mulungu (Atate) timapemphera; Ndi Mulungu mwa ife (Mzimu Woyera) amene amatisonkhezera kupemphera; ndipo Mulungu ndiye njira (Mwana) imene timatsogoleredwera ku cholinga chimenecho.

Abambo amayamba dongosolo la chipulumutso. Mwanayo akupanga ndikukwaniritsa dongosolo la chiyanjanitso ndi chipulumutso cha umunthu. Mzimu Woyera amabweretsa madalitso - mphatso - za chipulumutso, zomwe zimabweretsa mwayi wokhulupirira owona. Zonsezi ndi ntchito ya Mulungu m'modzi, Mulungu wa m'Baibulo.

Paulo akumaliza kalata yachiŵiri kwa Akorinto ndi dalitso: “Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu, ndi chikondi cha Mulungu, ndi chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale ndi inu nonse! (2. Korinto 13,13). Paulo akugogomezera za chikondi cha Mulungu, chimene chapatsidwa kwa ife kudzera mu chisomo chimene Mulungu amapereka kudzera mwa Yesu Khristu, ndi umodzi ndi chiyanjano ndi Mulungu ndi wina ndi mzake chimene amapereka mwa Mzimu Woyera.

Kodi ndi "anthu" angati mwa Mulungu?

Anthu ambiri sadziwa bwinobwino zimene Baibulo limanena zokhudza Mulungu mmodzi. Ambiri samaganiza mozama za izi. Ena amaganiza za anthu atatu odziyimira pawokha; china chokhala ndi mitu itatu; ena omwe amatha kusintha mwaulere kukhala Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera. Izi ndizochepa chabe pazithunzi zodziwika bwino.

Ambiri amayesa kufotokoza mwachidule chiphunzitso cha m’Baibulo chonena za Mulungu m’mawu akuti “utatu,” “utatu” kapena “utatu.” Komabe, mukamawafunsa zambiri za zimene Baibulo limanena pankhaniyi, nthawi zambiri safuna kufotokoza. : Chifaniziro cha anthu ambiri cha Utatu chili ndi maziko ogwedezeka a m’Baibulo, ndipo chifukwa chachikulu cha kusamveketsa bwino chagona pa kugwiritsira ntchito mawu akuti “munthu”.

Mawu oti "munthu" omwe amagwiritsidwa ntchito m'mawu ambiri achijeremani a Utatu amatanthauza zinthu zitatu. Zitsanzo: "Mulungu m'modzi ali mwa atatu ... . Pokhudzana ndi Mulungu, tanthauzo lofala la liwu loti "munthu" limapereka chithunzi chosokonekera: ndiye, lingaliro loti Mulungu ali ndi malire komanso kuti utatu wake umachokera chifukwa chokhala ndi anthu atatu odziyimira pawokha. Si choncho ayi.

Mawu achijeremani akuti "munthu" amachokera ku Latin persona. M'chilankhulo chachilatini cha akatswiri azaumulungu, persona adagwiritsidwa ntchito ngati dzina la tate, mwana ndi Mzimu Woyera, koma mwanjira ina yosiyana ndi liwu lachijeremani "munthu" amagwiritsidwa ntchito masiku ano. Tanthauzo lenileni la munthu anali "chigoba". Mmasiku amenewo, wochita seweroli ankasewera m mbali zingapo, ndipo pa gawo lililonse anali kuvala chigoba. Koma ngakhale mawuwa, ngakhale samalola chithunzi chonyenga cha anthu atatu, akadali ofooka komanso osocheretsa poyerekeza ndi Mulungu. Kusocheretsa chifukwa Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera sali chabe maudindo omwe Mulungu amalowerera, komanso chifukwa wosewera amatha kuchita gawo limodzi nthawi imodzi, pomwe Mulungu nthawi zonse amakhala Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera nthawi yomweyo. Zitha kukhala kuti wophunzira zaumulungu waku Latin amatanthauza chinthu choyenera akagwiritsa ntchito liwu persona. Koma sizokayikitsa kuti munthu wamba akanamvetsetsa molondola. Ngakhale masiku ano liwu loti "munthu", lonena za Mulungu, limangotsogolera munthu wamba panjira yolakwika ngati silikuphatikizidwa ndi malongosoledwe akuti munthu ayenera kulingalira chinthu china chosiyana kwambiri ndi "munthu" mwa mulungu kuposa "munthu" umunthu wa Umulungu.

Aliyense amene amalankhula za Mulungu m'modzi mwa anthu atatu mchilankhulo chathu sangaganize za milungu itatu yomwe imadziyimira pawokha. Mwanjira ina, sangasiyanitse pakati pa mawu oti "munthu" ndi "kukhala". Koma umu si momwe Mulungu amavumbulutsidwira m'Baibulo. Pali mulungu m'modzi yekha, osati atatu. Baibulo limavumbula kuti Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, wogwira ntchito kudzera mwa wina ndi mnzake, ayenera kumvedwa ngati njira yokhayo, yamuyaya yokhala Mulungu m'modzi woona wa m'Baibulo.

Mulungu m'modzi: ma hypostases atatu

Ngati tikufuna kufotokoza choonadi cha m’Baibulo chakuti Mulungu ndi “m’modzi” komanso “atatu”, tiyenera kuyang’ana mawu amene sapereka chithunzi chakuti pali milungu itatu kapena milungu itatu yokha. Baibulo limafuna kuti tisagonje pa umodzi wa Mulungu. Vuto ndi lakuti: M’mawu onse amene amanena za zinthu zolengedwa, mbali za matanthauzo amene angakhale osokeretsa amachokera m’chinenero chotukwana. Mawu ambiri, kuphatikizapo liwu lakuti “munthu,” amakonda kugwirizanitsa chikhalidwe cha Mulungu ndi dongosolo lolengedwa. Kumbali ina, mawu athu onse ali ndi mtundu wina wokhudzana ndi dongosolo lopangidwa. Choncho ndikofunikira kumveketsa bwino lomwe zomwe tikutanthauza ndi zomwe sitikutanthauza tikamalankhula za Mulungu m'mawu aumunthu. Liwu lothandiza - chithunzi-chithunzi chomwe Akhristu olankhula Chigriki adamvetsetsa umodzi wa Mulungu ndi utatu akupezeka mu Ahebri 1:3. Ndimeyi ndi yophunzitsa m'njira zingapo. Limati: “Iye [Mwanayo] ndiye chiwalitsiro cha ulemerero wake [Mulungu], ndi chifaniziro cha thupi lake, amanyamula zinthu zonse ndi mawu ake amphamvu . . . . . . . . . . akhoza kupanga zidziwitso zingapo: Mwana si munthu wosiyana ndi atate wake. Mwana salinso waumulungu kuposa Atate. Ndipo Mwana ndi wamuyaya, monganso Atate ali. Mwa kuyankhula kwina, mwana amakhudzana ndi abambo monga kunyezimira kapena kuwala kumakhudzana ndi ulemerero: popanda gwero lowala palibe cheza, popanda cheza palibe gwero lowala. Komabe tiyenera kusiyanitsa ulemerero wa Mulungu ndi kutuluka kwa ulemerero umenewo. Iwo ndi osiyana, koma osati osiyana. Ophunzitsanso chimodzimodzi ndi mawu akuti "chithunzi [kapena chosindikizira, sitampu, chifaniziro] cha umunthu wake". Atate amasonyezedwa kwathunthu ndi kwathunthu mwa mwana.
Tiyeni titembenukire ku liwu lachi Greek lomwe limaima kumbuyo kwa "essence" m'malemba oyamba. Ndi hypostasis. Amapangidwa ndi hypo = "under" ndi stasis = "stand" ndipo ali ndi tanthauzo lofunikira la "kuyimirira pansi pa china". Zomwe zikutanthawuzidwa ndi izi ndi zomwe - monga tinganene - imayima "kumbuyo" kwa chinthu, mwachitsanzo chomwe chimapangitsa kukhala chomwe chiri. Hypostasis itha kufotokozedwa ngati "china chake popanda china chomwe sichingakhale". Titha kunena kuti "chifukwa chokhala", "chifukwa chokhala".

Mulungu ndi waumwini

"Hypostasis" (mochuluka: "hypostases") ndi mawu abwino kutanthauza Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndi mawu a m'Baibulo ndipo amapereka kusiyana kwakukulu pakati pa chilengedwe ndi chikhalidwe cha Mulungu. Komabe, "munthu" ndiwonso woyenera, malinga ngati kufunikira (kofunikira) ndikuti mawuwo samamvedwa mwa umunthu wa munthu.

Chifukwa chimodzi chimene “munthu” aliri choyenera, chomvetsetsedwa bwino, nchakuti Mulungu amayanjana nafe m’njira yaumwini. Chotero kungakhale kulakwa kunena kuti iye ndi wopanda umunthu. Sitilambira thanthwe kapena chomera, kapena mphamvu zopanda umunthu "kupitirira chilengedwe chonse", koma "munthu wamoyo". Mulungu ndi munthu, koma si munthu m’lingaliro lakuti ndife anthu. “Pakuti Ine ndine Mulungu, si munthu, ndipo ndine Woyera mwa inu.” ( Hoseya 11:9 ) Mulungu ndiye Mlengi—osati mbali ya zinthu zolengedwa.” Anthu ali ndi zoyambira, ali ndi matupi, amakula, amasiyana aliyense payekhapayekha, zaka ndipo potsirizira pake kufa.Mulungu ndi wokwezeka pamwamba pa zonsezi, ndipo komabe iye ali umunthu mu zochita zake ndi anthu.

Mulungu amapita mopanda malire kuposa china chilichonse chomwe chilankhulo chitha kubereka; komabe iye ndi waumwini ndipo amatikonda kwambiri. Adawululira zambiri za iye yekha, koma samangokhala chete pazonse zomwe zimapitilira malire a chidziwitso chaumunthu. Monga anthu amalire sitingathe kumvetsetsa zopanda malire. Titha kumudziwa Mulungu mkati mwa vumbulutso lake, koma sitingamudziwe kwathunthu chifukwa ndife amalire ndipo alibe malire. Zomwe Mulungu watiululira za iye ndi zenizeni. Ndizowona. Ndikofunika.

Mulungu akutiitana kuti: “Koma kulani m’chisomo ndi chizindikiritso cha Ambuye ndi Mpulumutsi wathu Yesu Kristu” (2. Peter 3,18). Yesu anati: “Moyo wosatha ndi uwu, kuti akadziwe Inu, Inu nokha ndinu Mulungu woona, ndi amene munamtuma, Yesu Kristu.” ( Yohane 17:3 ) Yesu ananena kuti: Tikamamudziwa bwino Mulungu, m’pamenenso zimamveka bwino kwa ife kuti ndife ang’onoang’ono komanso kukula kwake.

6. Ubale wa anthu ndi Mulungu

Monga mawu oyamba a kabukuka, tayesa kupanga mafunso ofunika kwambiri amene anthu angafunse kwa Mulungu—ulemu. Kodi tingafunse chiyani ngati tili ndi ufulu wofunsa funso ngati limeneli? Funso lathu lofusa "Ndinu yani?" akuyankha mlengi ndi wolamulira wa chilengedwe chonse kuti: "Ndidzakhala yemwe ndidzakhala" (2. Cunt 3,14) kapena "Ine ndine yemwe ndili" (crowd transl.). Mulungu amadzifotokozera yekha kwa ife mu chilengedwe (Masalimo 19,2). Kuyambira nthawi imene anatilenga, wakhala akuchita zinthu ndi ife anthu komanso chifukwa cha ifeyo. Nthawi zina ngati bingu ndi mphezi, ngati mkuntho, ngati chivomezi ndi moto, nthawi zina monga "mkokomo wachete"2. Mose 20,18; 1. Mafumu 19,11-12). Amaseka ngakhale ( Salmo 2:4 ). M’zolembedwa za m’Baibulo, Mulungu amalankhula za iyemwini ndipo amafotokoza mmene anawonera anthu amene analankhula nawo mwachindunji. Mulungu amadziulula yekha kupyolera mwa Yesu Khristu ndi mwa Mzimu Woyera.

Tsopano sitikufuna kungodziwa kuti Mulungu ndi ndani. Timafunanso kudziwa zimene anatilengera. Tikufuna kudziwa cholinga chake kwa ife. Timafuna kudziwa zimene zidzachitike m’tsogolo. Kodi ubale wathu ndi Mulungu ndi wotani? "Tiyenera kukhala" ndi chiyani? Nanga tidzakhala ndi iti m’tsogolo? Mulungu anatipanga m’chifanizo chake (1. Cunt 1,26-27). Ndipo za tsogolo lathu, Baibulo limavumbula - nthawi zina momveka bwino - zinthu zapamwamba kwambiri kuposa zomwe ife pano monga anthu operewera tingaganizire.

Komwe tili pano

Ahebri 2,6-11 imatiuza kuti tsopano ndife "otsika" pang'ono kuposa angelo. Koma Mulungu “anativeka korona wa chitamando ndi ulemu” ndipo anaika chilengedwe chonse pansi pathu. M’tsogolomu “sanachotseratu chilichonse chimene sichili pansi pake. Mulungu watikonzera tsogolo losatha, laulemerero. Koma pali chinachake m'njira. Tili mumkhalidwe wolakwa; machimo athu atichotsa kwa Mulungu (Yesaya 59:1-2). Uchimo wapanga mkangano wosagonjetseka pakati pa Mulungu ndi ife, chotchinga chimene sitingathe kuchigonjetsa patokha.

Kwenikweni, komabe, kupuma kwachiritsidwa kale. Yesu analawa imfa chifukwa cha ife (Aheb 2,9). Anapereka chilango cha imfa chifukwa cha machimo athu kuti “atsogolere ana ambiri ku ulemerero” (v. 10). Malinga ndi Chivumbulutso 21:7 , Mulungu amafuna kuti tikhale naye pa ubwenzi wa atate ndi mwana. Chifukwa amatikonda ndipo watichitira zonse - ndipo monga mlembi wa chipulumutso chathu amachitabe - Yesu sachita manyazi kutitcha zithunzi. 2,10-11 ndi).

Zomwe tikufunikira kwa ife tsopano

Machitidwe a Atumwi 2,38 akutiitana kuti tilape machimo athu ndi kubatizidwa, kukwiriridwa mophiphiritsira. Mulungu amapereka Mzimu Woyera kwa iwo amene amakhulupilira kuti Yesu Khristu ndi Mpulumutsi wawo, Ambuye ndi Mfumu (Agalatiya 3,2-5). Pamene tilapa - kusiya njira zodzikonda, zauchimo za dziko zomwe tinkayendera - timalowa mu ubale watsopano ndi iye mwa chikhulupiriro. Timabadwanso mwatsopano (Johannes 3,3), moyo watsopano mwa Khristu waperekedwa kwa ife kudzera mwa Mzimu Woyera, wosinthidwa ndi Mzimu kudzera mu chisomo cha Mulungu ndi chifundo chake komanso kudzera mu ntchito ya chiombolo ya Khristu. Kenako? Kenako timakula “m’chisomo ndi chizindikiritso cha Ambuye ndi Mpulumutsi wathu Yesu Kristu” (2. Petro 3:18) mpaka mapeto a moyo. Tidzakhala ndi phande pa kuuka koyamba, ndipo pambuyo pake “tidzakhala ndi Ambuye nthaŵi zonse” ( NW )1. Atesalonika 4,13-17 ndi).

Cholowa chathu chopambana

Mulungu “anatibalanso . . . ku chiyembekezo chamoyo mwa kuuka kwa Yesu Kristu kwa akufa, ku cholowa chosavunda, chosayera ndi chosawonongeka”, cholowa chimene “ndi mphamvu ya Mulungu . . . "(1. Peter 1,3-5). Mu chiwukitsiro timakhala osakhoza kufa (1. ( Akorinto 15:54) ndi kupeza “thupi lauzimu” (vesi 44). “Ndipo monga tinabvala chifaniziro cha wapadziko lapansi [munthu-Adamu],” limatero vesi 49, “tidzakhalanso ndi chifaniziro cha wakumwambayo. Monga “ana a kuuka kwa akufa” sitiyeneranso kufa ( Luka 20,36 ).

Kodi pali chinthu chinanso chimene chingakhale chaulemerero kuposa zimene Baibulo limanena ponena za Mulungu ndi unansi wathu wamtsogolo ndi iye? Tidzakhala “monga iye [Yesu], chifukwa tidzamuona mmene alili.”1. Johannes 3,2). Lemba la Chibvumbulutso 21:3 limalonjeza za nyengo ya miyamba yatsopano ndi dziko lapansi latsopano kuti: “Taonani, chihema cha Mulungu pamodzi ndi anthu; adzakhala mulungu wawo ..."

Timakhala amodzi ndi Mulungu - mu chiyero, chikondi, ungwiro, chilungamo ndi mzimu. Monga ana ake osafa, tidzapanga banja la Mulungu mokwanira. Tidzagawana naye mgonero wangwiro mchisangalalo chamuyaya. Ndi yayikulu bwanji komanso yolimbikitsa
Mulungu wakonzera uthenga wa chiyembekezo ndi chipulumutso chamuyaya kwa onse amene amamukhulupirira!

Bukhu la WKG