Zosokoneza

Paulo akulongosola chinsinsi cha chikhulupiriro (kapena umulungu, umulungu) monga chinsinsi chowululidwa kumbuyo kwa zinthu zonse - umunthu wa Yesu Khristu. Mu 1. Timoteo 3,16 Paulo analemba kuti: “Ndipo chachikulu, monga aliyense ayenera kuvomereza, ndicho chinsinsi cha chikhulupiriro: chavumbulutsidwa m’thupi, cholungamitsidwa mwa Mzimu, chinawonekera kwa angelo, chinalalikidwa kwa amitundu, okhulupirira m’dziko lapansi, analandiridwa mu ulemerero.

Yesu Khristu, Mulungu m’thupi, angatchedwe chododometsa chachikulu kwambiri (= kutsutsana kowonekera) kwa chikhulupiriro chachikhristu. Ndipo n’zosadabwitsa kuti chododometsa chimenechi - Mlengi amakhala mbali ya chilengedwe - chimakhala gwero la mndandanda wautali wa zododometsa ndi zododometsa zomwe zazungulira chikhulupiriro chathu chachikristu.

Chipulumutso chokha ndichachinsinsi: Umunthu wochimwa umalungamitsidwa mwa Khristu wopanda tchimo. Ndipo ngakhale timachimwabe monga akhristu, Mulungu amationa ngati olungama chifukwa cha Yesu. Ndife ochimwa komabe ndife opanda tchimo.

Mtumwi Petro analemba mu 2. Peter 1,3-4: Chilichonse chotumikira moyo ndi umulungu watipatsa ife mphamvu yake yaumulungu mwa chidziwitso cha Iye amene adatiyitana ife kudzera mu ulemerero ndi mphamvu yake. Kupyolera mwa iwo malonjezano opambana ndi aakulu apatsidwa kwa ife, kuti mwakutero mukhale nacho gawo la umulungu, umene munathawa ku zilakolako za dziko lapansi.

Zododometsa zina ndi ntchito yapadera ya Yesu padziko lapansi yopindulitsa anthu onse:

 • Yesu adayamba utumiki wake ali ndi njala, koma ndi mkate wamoyo.
 • Yesu anamaliza utumiki wake wapadziko lapansi ndi ludzu, ndipo iye ndiye madzi amoyo.
 • Yesu anali atatopa, komabe ndiye mpumulo wathu.
 • Yesu adalipira misonkho kwa amfumu, komabe ndiye mfumu yoyenera.
 • Yesu analira, koma amatipukuta misozi.
 • Yesu anagulitsidwa ndi ndalama 30 zasiliva, komabe analipira mtengo wotiwomboledwe padziko lapansi.
 • Yesu anatsogozedwa kwa wogulitsa nyama ngati mwanawankhosa, komabe iye ndi m'busa wabwino.
 • Yesu anafa ndikuwononga mphamvu yaimfa nthawi yomweyo.

Kwa Akristu nawonso, moyo ndi wodabwitsa m'njira zambiri:

 • Timawona zinthu zosaoneka ndi maso.
 • Timagonjetsa mwa kudzipereka.
 • Timalamulira potumikira.
 • Timapeza mpumulo posenza goli la Yesu.
 • Ndife abwino kwambiri tikakhala odzichepetsa.
 • Ndife anzeru kwambiri tikakhala opusa chifukwa cha Khristu.
 • Timakhala amphamvu tikakhala ofooka.
 • Timapeza moyo potaya miyoyo yathu chifukwa cha Khristu.

Paulo analemba mu 1. Akorinto 2,912 Koma zafika, monga kwalembedwa, Chimene diso silidachiwona, khutu silinachimve, ndi chimene sichinalowa mu mtima mwa munthu aliyense, chimene Mulungu adakonzera iwo akumkonda Iye. Koma Mulungu anaulula kwa ife mwa Mzimu wake; pakuti mzimu usanthula zonse, kuphatikizapo zakuya za Umulungu. + Pakuti ndani munthu akudziwa zimene zili mwa munthu kupatulapo mzimu wa munthu umene uli mwa iye? Choncho palibe amene akudziwa zomwe zili mwa Mulungu koma Mzimu wa Mulungu yekha. Koma ife sitinalandire mzimu wa dziko, koma mzimu wochokera kwa Mulungu, kuti tidziwe chimene Mulungu watipatsa.

Zowonadi, chinsinsi cha chikhulupiriro nchachikulu. Kudzera m'malemba opatulika, Mulungu adadziulula kwa ife ngati Mulungu m'modzi - Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndipo kudzera mwa Mwana amene adakhala m'modzi wa ife kuti tigwirizanitsidwenso ndi Atate amene amatikonda, tili ndi chiyanjano osati ndi Atate okha komanso ndi anzathu.

ndi Joseph Tkack


keralaZosokoneza