Mapeto ndiye chiyambi chatsopano

386 mathero ndiye chiyambi chatsopanoNgati kulibe tsogolo, akulemba motero Paulo, kukanakhala kupusa kukhulupirira mwa Khristu.1. Korinto 15,19). Ulosi ndi mbali yofunika komanso yolimbikitsa kwambiri ya chikhulupiriro chachikhristu. Ulosi wa m’Baibulo umalengeza za chiyembekezo chodabwitsa. Tikhoza kupeza mphamvu ndi kulimba mtima kwambiri kwa iye ngati tiika maganizo athu pa mauthenga ake ofunika kwambiri, osati pa mfundo zimene tingatsutse.

Cholinga cha ulosi

Ulosi sindiwo mathero mwa iwo wokha - umafotokozera chowonadi chapamwamba. Umenewo, kuti Mulungu adzayanjanitsa anthu ndi iyemwini, Mulungu; kuti amatikhululukira machimo athu; kuti adzatipanganso kukhala mabwenzi a Mulungu. Ulosi ukulengeza izi. Ulosi ulipo osati kungolosera zochitika, koma kutilozera kwa Mulungu. Zimatiuza kuti Mulungu ndani, momwe alili, zomwe amachita komanso zomwe amayembekezera kwa ife. Uneneri umayitanitsa anthu kuti ayanjanitsidwe ndi Mulungu kudzera mchikhulupiliro chawo mwa Yesu Khristu.

Maulosi ambiri enieni anakwaniritsidwa m’nthawi ya Chipangano Chakale, ndipo tikuyembekezera zambiri kukwaniritsidwa. Koma cholinga cha maulosi onse ndi china chosiyana kotheratu: Chipulumutso – kukhululukidwa kwa machimo ndi moyo wosatha umene umabwera kudzera mwa Yesu Khristu. Ulosi umationetsa kuti Mulungu ndiye wolamulira wa mbiri yakale (Danieli 4,14); kumalimbitsa chikhulupiriro chathu mwa Khristu (Yohane 14,29) ndipo zimatipatsa chiyembekezo cham’tsogolo (2. Atesalonika 4,13-18 ndi).

Chimodzi mwa zinthu zimene Mose ndi aneneri analemba ponena za Kristu chinali chakuti iye adzaphedwa ndi kuukitsidwa4,27 ndi. 46). Ananeneratunso zimene zinachitika Yesu ataukitsidwa, monga kulalikira uthenga wabwino (v. 47).

Ulosi umatilozera ku kupeza chipulumutso mwa Khristu. Ngati sitikumvetsa izi, maulosi onse alibe ntchito kwa ife. Kudzera mwa Khristu pokha tingalowe mu ufumu umene sudzatha (Danieli 7,1314 ndi 27).

Baibulo limalengeza za Kudza Kwachiwiri kwa Khristu ndi Chiweruzo Chomaliza, limalengeza zilango zamuyaya ndi mphotho. Pochita zimenezi, zimasonyeza anthu kuti chiwombolo n’chofunika, ndipo nthawi yomweyo chiwombolocho chidzachitikadi. Ulosi umatiuza kuti Mulungu adzatiimba mlandu ( Yuda 14-15 ), kuti amafuna kuti tiomboledwe ( 2 Pt.3,9) ndi kuti watiwombola kale (1. Johannes 2,1-2). Akutitsimikizira kuti zoipa zonse zidzathetsedwa, kuti chisalungamo ndi kuvutika konse kudzatha (1. Korinto 15,25; Chivumbulutso 21,4).

Ulosi umalimbitsa wokhulupirira: umamuuza kuti kuyesetsa kwake sikuli chabe. Tidzapulumutsidwa ku chizunzo, tidzalungamitsidwa ndi mphotho. Ulosi umatikumbutsa za chikondi ndi kukhulupirika kwa Mulungu ndipo umatithandiza kukhala okhulupirika kwa Iye (2. Peter 3,10-15; 1. Johannes 3,2-3). Mwa kutikumbutsa kuti chuma chonse chakuthupi n’chowonongeka, ulosi umatilimbikitsa kuti tizionabe zinthu zosaoneka za Mulungu ndiponso ubwenzi wathu wosatha ndi iye.

Zekariya akunena za ulosi ngati kuitana kwa kulapa (Zekariya 1,3-4). Mulungu amachenjeza za chilango koma akuyembekezera kulapa. Monga taonera m’nkhani ya Yona, Mulungu ndi wokonzeka kuletsa zilengezo zake anthu akatembenukira kwa iye. Cholinga cha uneneri ndicho kutembenuzidwa kwa Mulungu amene ali ndi tsogolo lodabwitsa lomwe watisungira; osati kukhutiritsa kutekeseka kwathu, kupeza "zinsinsi".

Chofunikira chachikulu: kusamala

Kodi maulosi a m'Baibulo tingawamvetse motani? Ndi chisamaliro chachikulu. Maulosi okhala ndi cholinga chabwino "mafani" anyozetsa uthengawo ndi kuneneratu zabodza komanso ziphunzitso zabodza. Chifukwa cha kugwiritsidwa ntchito molakwika kwa ulosi, anthu ena amanyoza Baibulo, ngakhale kumunyoza Khristu iyemwini. Popeza kuneneratu zabodza kungafooketse chikhulupiriro, tiyenera kusamala.

Sitiyenera kulosera zamatsenga kuti tichite khama pakukula mwauzimu ndi moyo wachikhristu. Kudziwa nthawi ndi zina (ngakhale zitakhala zolondola) sichitsimikizo cha chipulumutso. Kwa ife, cholinga chathu chizikhala cha Khristu, osati pazabwino ndi zoyipa zake, kaya ichi kapena mphamvu yadziko lapansi itha kutanthauziridwa kuti "chirombo".

Chizoloŵezi cha uneneri chimatanthauza kuti sitimatsindika kwambiri za uthenga wabwino. Munthu ayenera kulapa ndikukhulupirira mwa Khristu ngati Khristu abweranso kapena ayi, kaya padzakhala zaka chikwi, kaya America ikuyankhulidwa mu ulosi wa Baibulo.

Kodi nchifukwa ninji ulosi ngovuta kutanthauzira? Mwina chifukwa chofunikira kwambiri ndikuti nthawi zambiri amalankhula ndi zifaniziro. Owerenga oyamba atha kudziwa zomwe zizindikirazo zimatanthauza; Popeza tikukhala muchikhalidwe ndi nthawi ina, kumasulira kwake kumakhala kovuta kwambiri kwa ife.

Chitsanzo cha chilankhulo chophiphiritsa: salmo la 18. Mwa ndakatulo amafotokoza momwe Mulungu amapulumutsira Davide kwa adani ake (vesi 1). Pachifukwa ichi David amagwiritsa ntchito zifaniziro zosiyanasiyana: kuthawa kumanda (4-6), chivomerezi (8), zizindikiro zakumwamba (10-14), ngakhale kupulumutsa pamavuto panyanja (16-17). Zinthu izi sizinachitike kwenikweni, koma zimagwiritsidwa ntchito mophiphiritsa komanso mwandakatulo mophiphiritsira kuti tiwone zinthu zina, kuti zizioneka "zowoneka". Umu ndi momwe ulosi umagwirira ntchito.

Yesaya 40,3:4 akulankhula za chenicheni chakuti mapiri akugwetsedwa ndi misewu kupangidwa mofanana - izi sizikutanthauza kwenikweni. Luka 3,4-6 ikusonyeza kuti ulosiwu unakwaniritsidwa kudzera mwa Yohane Mbatizi. Sizinali za mapiri ndi misewu konse.

Joel 3,1-2 amaneneratu kuti Mzimu wa Mulungu udzatsanuliridwa “pa anthu onse”; Malinga ndi Petro, izi zidakwaniritsidwa kale ndi anthu khumi ndi awiri pa tsiku la Pentekosti (Machitidwe a Atumwi). 2,16-17). Maloto ndi masomphenya amene Yoweli analosera akufotokozedwa mwatsatanetsatane. Koma Petro sakupempha kukwaniritsidwa kwenikweni kwa zizindikiro zakunja m'mawu owerengera - ndipo ifenso sitiyenera. Pamene tikuchita ndi zithunzi, sitiyembekezera kuti zonse za uneneri ziziwoneka m'mawu.

Nkhani izi zimakhudza momwe anthu amatanthauzira maulosi a m'Baibulo. Wowerenga wina angasankhe kumasulira kwenikweni, winayo ndi wophiphiritsa, ndipo mwina kungakhale kosatheka kutsimikizira kuti ndi lolondola. Izi zimatikakamiza kuti tiwone chithunzi chachikulu, osati tsatanetsatane. Timayang'ana kudzera pagalasi losazizira, osati kudzera pagalasi lokulitsa.

Palibe mgwirizano wachikhristu m'malo ofunikira. Pambana z. B. pamitu yokhudza mkwatulo, chisautso chachikulu, millennium, dziko lapakatikati ndi gehena malingaliro osiyana. Lingaliro la munthu payekha silofunika kwambiri apa. Ngakhale ali gawo la chikonzero cha Mulungu ndipo ndi ofunikira kwa Mulungu, sikofunikira kuti tipeze mayankho olondola pano - makamaka osabzala kusamvana pakati pa ife ndi iwo omwe amaganiza mosiyana. Khalidwe lathu ndilofunika kwambiri kuposa kungokakamira mfundo zathu.

Mwina tingayerekezere ulosi ndi ulendo. Sitiyenera kudziwa komwe cholinga chathu chili, momwe tidzafikire komanso mwachangu. Zomwe timafunikira koposa zonse ndikudalira "wotitsogolera paulendo" wathu, Yesu Khristu. Ndiye yekhayo amene amadziwa njira, ndipo popanda iye timasokera. Tiyeni timumirire - azisamalira tsatanetsatane wake. Ndi matsenga awa ndi kukayika, tiyeni tsopano tione ziphunzitso zoyambirira zachikhristu zomwe zimafotokoza zamtsogolo.

Kubweranso kwa Khristu

Chochitika chachikulu chomwe chidzatsimikizira chiphunzitso chathu chamtsogolo ndi kubweranso kwachiwiri kwa Khristu. Pali pafupifupi kuvomereza kotheratu kuti adzabweranso. Yesu analengeza kwa ophunzira ake kuti “adzabweranso” (Yohane 14,3). Panthaŵi imodzimodziyo, akuchenjeza ophunzirawo kuti asatayitse nthaŵi yawo kuŵerengera madeti4,36). Iye amadzudzula anthu amene amakhulupirira kuti nthawi yayandikira5,1-13), komanso iwo amene amakhulupirira kuchedwa (Mateyu 2).4,45-51). Makhalidwe Abwino: Nthawi zonse tiyenera kukonzekera, nthawi zonse tiyenera kukhala okonzeka, ndiye udindo wathu.

Angelo analengeza kwa ophunzira ake kuti: “Monga mmene Yesu anapitira kumwamba, adzabweranso (Machitidwe a Atumwi 1,11). Iye “adzadzionetsa yekha kuchokera kumwamba pamodzi ndi angelo amphamvu yake m’malawi a moto” (2. Atesalonika 1,7-8 ndi). Paulo ananena kuti zimenezi ndi “maonekedwe a ulemerero wa Mulungu wamkulu ndi Mpulumutsi wathu Yesu Khristu.” (Tito 2,13). Petro ananenanso za mfundo yakuti “Yesu Khristu wavumbulutsidwa” (1. Peter 1,7; wonaninso vesi 13), mofananamo Yohane (1. Johannes 2,28). Mofananamo mu Kalata yopita kwa Ahebri: Yesu adzaonekera “kachiŵiri” kwa “iwo akumuyembekezera chipulumutso” ( NW )9,28). Pamakamba za “mawu” amphamvu, “mawu a mngelo wamkulu”, “lipenga la Mulungu” (2. Atesalonika 4,16). Kubweranso kwachiwiri kudzakhala komveka bwino, kudzawoneka ndi kumveka, kudzakhala kosakayikitsa.

Zidzatsagana ndi zochitika zina ziwiri: kuuka kwa akufa ndi chiweruzo. Paulo akulemba kuti akufa mwa Khristu adzauka pamene Ambuye adzabwera, ndi kuti pa nthawi yomweyo okhulupirira amoyo adzakokedwa ku mlengalenga kukakumana ndi Ambuye amene akubwera pansi.2. Atesalonika 4,16-17). “Pakuti lipenga lidzalira,” akulemba motero Paulo, “ndipo akufa adzauka osabvunda, ndipo ife tidzasandulika.”1. Korinto 15,52). Timapangidwa kusandulika - timakhala "aulemerero", amphamvu, osavunda, osakhoza kufa ndi auzimu (vv. 42-44).

Mateyu 24,31 zikuoneka kuti zikulongosola zimenezi m’lingaliro losiyana: “Ndipo [Kristu] adzatumiza angelo ake ndi malipenga onyezimira, nadzasonkhanitsa osankhidwa ake ku mphepo zinayi, kuyambira malekezero a thambo kufikira malekezero ace; M’fanizo la namsongole, Yesu ananena kuti pamapeto a nthawi ya pansi pano ‘adzatumiza angelo ake, ndipo iwo adzasonkhanitsa kuchokera mu ufumu wake zonse zoyambitsa mpatuko, ndi anthu ochimwa, nadzawaponya m’ng’anjo yamoto. " (Mateyu 13,40-42 ndi).

“Pakuti Mwana wa munthu adzabwera mu ulemerero wa Atate wake pamodzi ndi angelo ake, ndipo pamenepo adzabwezera mphoto kwa munthu aliyense mogwirizana ndi zimene anachita.” ( Mateyu 1:6,27). M’fanizo la kapolo wokhulupirika (Mateyu 24,45-51) ndi m’fanizo la matalente opatsidwa (Mateyu 25,14-30) komanso bwalo.

Pamene Ambuye abwera, monga momwe Paulo akulembera, ‘adzabweretsa kuunika’ “zobisika mumdima, nadzaonetsa zokhumba za mitima; Kenako Mulungu adzapereka matamando ake onse” (1. Akorinto 4,5). Ndithudi, Mulungu amadziŵa kale aliyense, chotero chiweruzo chinachitika kale kwambiri Kristu asanabwerenso kachiwiri. Koma kenako "idzawonetsedwa" kwa nthawi yoyamba ndikulengezedwa kwa aliyense. Kuti tapatsidwa moyo watsopano ndi kuti tadalitsidwa ndi chilimbikitso chachikulu. Kumapeto kwa “Mutu wa Kuuka kwa Akufa” Paulo akufuula kuti: “Koma ayamikike Mulungu, amene atipatsa ife chigonjetso mwa Ambuye wathu Yesu Kristu! Chifukwa chake, abale anga okondedwa, khalani olimba, osasunthika, ndipo pitirizani kukula mu ntchito ya Ambuye, podziwa kuti ntchito yanu si yachabe mwa Ambuye.1. Korinto 15,57-58).

Masiku otsiriza

Pofuna kuyambitsa chidwi, aphunzitsi aulosi amakonda kufunsa kuti, “Kodi tikukhala m’masiku otsiriza? Yankho lolondola ndi "inde" - ndipo zakhala zolondola kwa zaka 2000. Petro anagwira mawu ulosi wonena za masiku otsiriza ndipo akuugwiritsa ntchito pa nthawi yake (Mac 2,16-17), chimodzimodzinso mlembi wa kalata yopita kwa Ahebri (Ahebri 1,2). Masiku angapo apitawa akhala akutalika kwambiri kuposa momwe anthu ena amaganizira. Nkhondo ndi mavuto zasautsa anthu kwa zaka zikwi zambiri. Kodi zidzaipiraipira? Mwina. Zinthu zitha kukhala bwino pambuyo pake, ndiyeno ziipirenso. Kapena zimakhala bwino kwa anthu ena komanso kwa ena nthawi yomweyo. “Misery index” yapita m’mbiri yonse, ndipo mwinamwake idzapitiriza motero.

Komabe, mobwerezabwereza, kwa Akristu ena mwachiwonekere “sakhoza kukhala choipa mokwanira”. Atsala pang’ono kumva ludzu la chisautso chachikulu chimene chikufotokozedwa kuti ndi nthawi yoopsa kwambiri imene sipadzakhalapo padziko lapansi.4,21). Iwo amachita chidwi ndi Wokana Kristu, “chirombo”, “munthu wauchimo” ndi adani ena a Mulungu. M’chochitika chilichonse chowopsya, iwo mwachizolowezi amawona chizindikiro chakuti Kristu ali pafupi kubwera.

N’zoona kuti Yesu ananeneratu za nthawi ya masautso aakulu (kapena kuti chisautso chachikulu) ( Mateyu 2 .4,21), koma zambiri zimene analosera zinali zitakwaniritsidwa kale pa kuzingidwa kwa Yerusalemu mu 70. Yesu anachenjeza ophunzira ake za zinthu zimene iwo ayenera kukumana nazo; z. B. kuti kunali koyenera kuti anthu a ku Yudeya athawire kumapiri (v. 16).

Yesu ananeneratu kuti padzakhala kufunikira kwa nthawi zonse mpaka kubwera kwake. “M’dziko lapansi muli nacho chisautso,” iye anatero (Yohane 16,33, Kutanthauzira kwa kuchuluka). Ambiri mwa ophunzira ake anapereka moyo wawo chifukwa cha chikhulupiriro chawo mwa Yesu. Mayesero ndi gawo la moyo wachikhristu; Mulungu satiteteza ku mavuto athu onse4,22; 2. Timoteo 3,12; 1. Peter 4,12). Ngakhale panthawiyo, m’nthawi ya atumwi, okana Kristu anali kugwira ntchito.1. Johannes 2,18 ku. 22; 2. Yohane 7).

Kodi pali chisautso chachikulu chomwe chidanenedweratu mtsogolo? Akhristu ambiri amakhulupirira izi, ndipo mwina akulondola. Komabe mamiliyoni a akhristu padziko lonse lapansi akuzunzidwa kale masiku ano. Ambiri aphedwa. Kwa aliyense wa iwo, mavuto sangakhale oipirapo kuposa kale. Kwa zaka zikwi ziwiri, nthawi zowawitsa zakhala zikuchitika pa Akhristu mobwerezabwereza. Mwina chisautso chachikulu chatenga nthawi yayitali kuposa momwe anthu ambiri amaganizira.

Ntchito zathu zachikhristu sizisintha ngakhale chisautso chili pafupi kapena chili kutali - kapena ngati chayamba kale. Kulingalira zamtsogolo sizitithandiza kukhala ofanana ndi Khristu, ndipo akagwiritsidwa ntchito ngati mphamvu yolimbikitsira kulapa, imagwiritsidwa ntchito molakwika. Iwo amene amalingalira za mavuto akugwiritsa ntchito nthawi yawo molakwika.

Zakachikwi

Chivumbulutso 20 chimalankhula za ulamuliro wa zaka chikwi wa Khristu ndi oyera. Akhristu ena amvetsetsa izi ngati ufumu wazaka chikwi womwe Khristu adzakhazikitsa pakubweranso kwake. Akhristu ena amawona "zaka chikwi" mophiphiritsa, ngati chizindikiro cha ulamuliro wa Khristu mu tchalitchi, asanabwere kachiwiri.

Nambala ya chikwi ingagwiritsiridwe ntchito mophiphiritsira m’Baibulo 7,9; Salmo 50,10), ndipo palibe umboni wosonyeza kuti ziyenera kutengedwa m’lingaliro lenileni mu Chivumbulutso. Vumbulutsolo limalembedwa mumayendedwe omwe ali olemera modabwitsa muzithunzi. Palibe buku lina la m’Baibulo limene limakamba za ufumu wosakhalitsa umene udzakhazikitsidwa pa kudza kwaciŵili kwa Kristu. Mavesi ngati Danieli 2,44 m'malo mwake, amawonetsanso kuti ufumuwo udzakhala wamuyaya popanda zovuta zilizonse zaka 1000 pambuyo pake.

Ngati pali ufumu wa zaka chikwi pambuyo pa kubweranso kwa Khristu, oipa adzaukitsidwa ndi kuweruzidwa zaka chikwi pambuyo pa olungama (Chibvumbulutso 20,5:2). Komabe, mafanizo a Yesu samawonetsa kusiyana kotere kwa nthawi (Mateyu 5,31-46; Yohane 5,28-29). Zakachikwi si mbali ya Uthenga Wabwino wa Khristu. Paulo akulemba kuti olungama ndi oipa adzaukitsidwa tsiku lomwelo.2. Atesalonika 1,6-10 ndi).

Mafunso ambiri pamutuwu atha kukambirana, koma sizofunikira apa. Malingaliro amtundu uliwonse wamaganizidwe omwe atchulidwa amapezeka m'Malemba. Chilichonse chomwe munthuyo angakhulupirire pazaka chikwi, chinthu chimodzi ndichowonadi: nthawi ina nthawi yomwe ikunenedwa mu Chivumbulutso 20 idzafika kumapeto, ndipo idzatsatiridwa ndi kumwamba kwatsopano ndi dziko lapansi latsopano, zamuyaya, zaulemerero, chokulirapo, chabwino komanso chachitali kuposa Zakachikwi. Chifukwa chake, tikamaganizira za dziko labwino la mawa, titha kusankha kuyang'ana ufumu wamuyaya, wangwiro m'malo mokhala kwakanthawi. Tili ndi chiyembekezo chamuyaya!

Chimwemwe Chamuyaya

Kodi izo zidzakhala bwanji - muyaya? Timadziwa pang'ono chabe (1. Korinto 13,9; 1. Johannes 3,2) chifukwa mawu athu onse ndi malingaliro athu amachokera ku dziko lamakono. Yesu anapereka fanizo la mphoto yathu yamuyaya m’njira zingapo: Zidzakhala ngati kupeza chuma kapena kukhala ndi katundu wambiri, kulamulira ufumu kapena kupita kuphwando laukwati. Awa ndi mafotokozedwe ongoyerekeza popeza palibe chonga icho. Umuyaya wathu ndi Mulungu udzakhala wokongola kwambiri kuposa mawu anganene.

Monga momwe Davide ananenera kuti: “Kudzanja lanu lamanja kuli zolemera ndi zokondweretsa kosatha.” ( Salmo 16,11). Mbali yabwino koposa ya muyaya idzakhala kukhala ndi Mulungu; kukhala monga iye; kumuwona iye monga momwe alili; kumudziwa bwino ndi kumudziwa bwino (1. Johannes 3,2). Ichi ndicho cholinga chathu chachikulu ndi malingaliro ofunidwa ndi Mulungu, ndipo zidzatikhutiritsa ndi kutibweretsera chisangalalo chosatha.

Ndipo mzaka za 10.000, ndi makumi a mamiliyoni patsogolo, tidzayang'ana m'mbuyo pa miyoyo yathu lero ndikumwetulira nkhawa zomwe tinali nazo ndikudabwitsidwa momwe Mulungu adagwirira ntchito yake mwachangu pomwe tidali amoyo. Ichi chinali chiyambi chabe ndipo sipadzakhala mapeto.

Wolemba Michael Morrison


keralaMapeto ndiye chiyambi chatsopano