Ufumu wa Mulungu wapano komanso wamtsogolo

"Lapani, pakuti Ufumu wa Kumwamba wayandikira!" Yohane M’batizi ndi Yesu analalikira kuyandikira kwa ufumu wa Mulungu (Mateyu 3,2; 4,17; Mark 1,15). Ulamuliro wa Mulungu umene anthu ankauyembekezera kwa nthawi yaitali unali pafupi. Uthenga umenewo unkatchedwa uthenga wabwino. Anthu ambiri ankafunitsitsa kumva ndi kulabadira uthenga wa Yohane ndi Yesu.

Koma taganizirani kwakanthawi kuti atani akanakhala kuti akanalalikira kuti, "Ufumu wa Mulungu watsala zaka 2000". Uthengawu ukadakhala wokhumudwitsa ndipo kuyankha kwa anthu kukadakhala kokhumudwitsa nawonso. Yesu atha kukhala wosatchuka, atsogoleri achipembedzo mwina sangachite nsanje, ndipo mwina Yesu sanapachikidwe. "Ufumu wa Mulungu uli kutali" sakanakhala nkhani yatsopano kapena yabwino.

Yohane ndi Yesu adalalikira za Ufumu wa Mulungu ukudza, chinthu chomwe chinali pafupi ndi omvera awo. Uthengawu udanenapo kanthu pazomwe anthu akuyenera kuchita tsopano; inali ndi kufunika kwake mwachangu komanso mwachangu. Zinadzutsa chidwi - ndi nsanje. Polengeza zakufunika kwa kusintha kwa boma ndi ziphunzitso zachipembedzo, kazembeyo adatsutsa zomwe zikuchitika.

Ziyembekezero Zachiyuda M'nthawi Yakale

Ayuda ambiri omwe amakhala m'nthawi ya atumwi adadziwa mawu oti "Ufumu wa Mulungu". Iwo anali ofunitsitsa kuti Mulungu awatumizire mtsogoleri yemwe adzachotse ulamuliro wa Roma ndikubwezeretsa Yudeya ku mtundu wodziyimira pawokha - mtundu wachilungamo, ulemerero ndi madalitso, mtundu womwe onse adzakokereredwe.

M’nyengo imeneyi – ziyembekezo zachidwi koma zosamveka bwino za kuloŵererapo koikidwa ndi Mulungu – Yesu ndi Yohane analalikira kuyandikira kwa ufumu wa Mulungu. “Ufumu wa Mulungu wayandikira” Yesu anauza ophunzira ake atachiritsa odwala (Mat 10,7; Luka 19,9.11).

Koma ufumu woyembekezeredwawo sunakwaniritsidwe. Mtundu wachiyuda sunabwezeretsedwe. Choipa kwambiri, kachisi adawonongedwa ndipo Ayuda adabalalika. Chiyembekezo chachiyuda sichinakwaniritsidwebe. Kodi Yesu analakwitsa pa zomwe ananena, kapena sananeneratu za ufumu wa dziko?

Ufumu wa Yesu sunafanane ndi zomwe anthu ambiri amayembekezera - monga momwe tingaganizire kuchokera ku chenicheni chakuti Ayuda ambiri ankakonda kumuwona iye atafa. Ufumu wake unali wochokera m’dziko lino (Yohane 18,36). Pamene anakamba za “Ufumu wa Mulungu” anagwilitsila nchito mau amene anthu anali kuwamvetsetsa, koma anali kuwapatsa matanthauzo atsopano. Anauza Nikodemo kuti Ufumu wa Mulungu sunaonekere kwa anthu ambiri (Yoh 3,3) - Kuti munthu amvetse kapena kumva, ayenera kukonzedwanso ndi Mzimu Woyera wa Mulungu (v. 6). Ufumu wa Mulungu unali ufumu wauzimu, osati bungwe lakuthupi.

Mkhalidwe wapano waufumu

Mu ulosi wa pa Phiri la Azitona, Yesu analengeza kuti ufumu wa Mulungu udzabwera pambuyo pa zizindikiro zina ndi maulosi. Koma ziphunzitso ndi mafanizo ena a Yesu amanena kuti ufumu wa Mulungu sudzabwera modabwitsa. Mbewuzo zimamera mwakachetechete (Mk 4,26-29); Ufumuwo umayamba waung’ono ngati kambewu kampiru (v. 30-32) ndipo udzabisika ngati chotupitsa ( Mateyu 1 .3,33). Mafanizowa akusonyeza kuti ufumu wa Mulungu ndi weniweni usanabwere m’njira yochititsa chidwi. Kuwonjezera pa mfundo yakuti ndi zenizeni za m’tsogolo, zilidi zenizeni.

Tiyeni tione mavesi ena amene akusonyeza kuti ufumu wa Mulungu ukuyamba kugwira ntchito. Mu Markus 1,15 Yesu analengeza kuti: “Nthawi yakwanira . . . Ufumu wa Mulungu wafika. Maverebu onse aŵiriwa ali m’nthaŵi yapitayo, zimene zimasonyeza kuti chinachake chachitika ndi kuti zotsatira zake zikupitirirabe. Nthawi inali itakwana osati ya kulengeza kokha, komanso ya Ufumu wa Mulungu weniweniwo.

Atatulutsa ziwanda, Yesu anati: “Ngati ine ndimatulutsa mizimu yoipa ndi mzimu wa Mulungu, ufumu wa Mulungu wafika kwa inu.” ( Mateyu 1            2,2; Luka 11,20). Ufumu uli pano, iye anati, ndipo umboni uli pa kutulutsa mizimu yoipa. Umboni umenewu ukupitirirabe mu mpingo masiku ano chifukwa mpingo ukuchita ntchito zazikulu kuposa zimene Yesu anachita4,12). Tinganenenso kuti: “Ngati titulutsa mizimu yoipa ndi mzimu wa Mulungu, ndiye kuti ufumu wa Mulungu ukugwira ntchito pano ndi lero. Kudzera mwa Mzimu wa Mulungu, ufumu wa Mulungu ukupitiriza kusonyeza mphamvu zake zolamulira pa ufumu wa Satana.

Satana akadali ndi chikoka, koma wagonjetsedwa ndi kutsutsidwa (Yohane 16,11). Zinali zoletsedwa pang'ono (Markus 3,27). Yesu anagonjetsa dziko la Satana (Yohane 16,33) ndipo ndi thandizo la Mulungu ifenso tingathe kuwagonjetsa (1. Johannes 5,4). Koma si onse amene amachigonjetsa. Mu nthawi ino, ufumu wa Mulungu uli ndi zabwino ndi zoipa3,24-30. 36-43. 47-50; 24,45-51; 25,1-12. 14-30). Satana akadali wamphamvu. Tikuyembekezerabe tsogolo laulemerero la ufumu wa Mulungu.

Ufumu wa Mulungu ukugwira nawo ntchito pophunzitsa

“Ufumu wakumwamba ukuvutitsidwa mpaka lero, ndipo achiwawa akuulanda.” (Mat 11,12). Ma verebu amenewa ali mu nthawi ino – Ufumu wa Mulungu unalipo pa nthawi ya Yesu. Ndime yofananira, Luka 16,16, amagwiritsanso ntchito maverebu mu nthawi yamakono: "... ndipo aliyense amakakamiza kulowamo". Sitifunikanso kudziwa kuti anthu achiwawa amenewa ndi ndani kapena chifukwa chiyani amachita zachiwawa
- Ndikofunikira apa kuti mavesiwa alankhule za ufumu wa Mulungu ngati zenizeni.

Luka 16,16 m’malo mwa mbali yoyamba ya vesilo ndi “Uthenga Wabwino wa Ufumu wa Mulungu ulalikidwa”. Kusiyana kumeneku kukusonyeza kuti kupita patsogolo kwa ufumu m’nthawi ino n’kofanana ndi kulengeza kwake. Ufumu wa Mulungu ulipo kale - ndipo ukupita patsogolo kupyolera mu kulengeza kwake.

Mu Markus 10,15, Yesu akusonyeza kuti ufumu wa Mulungu ndi chinthu chimene tiyenera kulandira mwanjira ina, mwachiwonekere m’moyo uno. Kodi Ufumu wa Mulungu ulipo m’njira yotani? Mfundo zake sizinamvekebe bwino, koma mavesi amene tawaona amanena kuti alipo.

Ufumu wa Mulungu uli pakati pathu

Afarisi ena anafunsa Yesu kuti Ufumu wa Mulungu udzabwera liti7,20). Inu simungakhoze kuziwona izo, anayankha Yesu. Koma Yesu ananenanso kuti: “Ufumu wa Mulungu uli mkati mwa inu [a. Ü. pakati panu] »(Luka 17,21). Yesu anali mfumu, ndipo chifukwa chakuti ankaphunzitsa ndi kuchita zozizwitsa pakati pawo, ufumuwo unali pakati pa Afarisi. Yesu ali mwa ife lero, monga momwe ufumu wa Mulungu unalili mu ntchito ya Yesu, momwemonso ukupezeka mu utumiki wa mpingo wake. Mfumu ili pakati pathu; mphamvu yake yauzimu ili mwa ife, ngakhale ufumu wa Mulungu sunagwire ntchito mu mphamvu zake zonse.

Tasamutsidwa kale ku ufumu wa Mulungu (Akolose 1,13). Tikulandira kale ufumu, ndipo yankho lathu lolondola pa zimenezo ndi ulemu ndi mantha2,28). Khristu “anatipanga ife [nthawi yakale] ufumu wa ansembe” (Chiv 1,6). Ndife anthu oyera - tsopano ndi pano - koma sichinawululidwe chomwe tidzakhala. Mulungu watimasula ku ulamuliro wa uchimo natiika mu ufumu wake, pansi pa ulamuliro wake wolamulira. Ufumu wa Mulungu uli pano, anatero Yesu. Omvera ake sanafunikire kuyembekezera Mesiya wogonjetsa - Mulungu akulamulira kale ndipo tiyenera kukhala m'njira yake tsopano. Tilibe gawo pano, koma tikubwera pansi pa ulamuliro wa Mulungu.

Ufumu wa Mulungu ukadali mtsogolo

Kumvetsetsa kuti ufumu wa Mulungu ulipo kale kumatithandiza kukhala ndi chidwi chotumikira anthu ena otizungulira. Koma tisaiwale kuti kutha kwa ufumu wa Mulungu kudakali m’tsogolo. Ngati chiyembekezo chathu chili m'nthawi ino yokha, tilibe chiyembekezo chochuluka (1. Korinto 15,19). Sitikhala ndi chinyengo chakuti zoyesayesa za anthu zidzabweretsa ufumu wa Mulungu. Pamene tikuvutika ndi zopinga ndi kuzunzidwa, pamene tiwona anthu ambiri akukana uthenga wabwino, mphamvu imabwera chifukwa chodziwa kuti chidzalo cha ufumu chili mu nthawi yamtsogolo.

Ngakhale titayesetsa bwanji kukhala m'njira yosonyeza Mulungu ndi ufumu wake, sitingasinthe dziko lino kukhala ufumu wa Mulungu. Izi ziyenera kubwera kudzera pakulowererapo kwakukulu. Zochitika za apocalyptic ndizofunikira kuti tibweretse m'badwo watsopano.

Mavesi ambiri amatiuza kuti ufumu wa Mulungu udzakhala weniweni waulemerero wamtsogolo. Tikudziwa kuti Khristu ndi Mfumu, ndipo tikulakalaka nthawi imene iye adzagwiritse ntchito mphamvu zake m’njira zazikulu ndiponso zochititsa chidwi kuti athetse mavuto onse a anthu. Buku la Danieli limaneneratu za ufumu wa Mulungu umene udzalamulira dziko lonse lapansi (Danieli 2,44; 7,13-14. 22). Buku la Chipangano Chatsopano la Chivumbulutso limafotokoza za kubwera kwake (Chibvumbulutso 11,15; 19,11-16 ndi).

Tikupemphera kuti ufumu udze (Luka 11,2). Osauka mumzimu ndi ozunzidwa akuyembekezera “mphoto yawo kumwamba” m’tsogolo (Mat 5,3.10.12). Anthu akubwera mu ufumu wa Mulungu pa “tsiku” lachiweruzo lamtsogolo (Mateyu 7,21-23; Luka 13,22-30). Yesu ananena fanizo chifukwa ena ankakhulupirira kuti Ufumu wa Mulungu watsala pang’ono kubwera ndi mphamvu9,11). Mu ulosi wa pa Phiri la Azitona, Yesu anafotokoza zinthu zodabwitsa zimene zidzachitike asanabwerenso mu mphamvu ndi ulemerero. Atatsala pang’ono kupachikidwa, Yesu ankayembekezera ufumu wa m’tsogolo6,29).

Paulo amalankhula kangapo za “kulowa ufumu” monga chokumana nacho chamtsogolo (1. Akorinto 6,9-10; 15,50; Agalatiya 5,21; Aefeso 5,5) ndipo kumbali ina akusonyeza mwa chinenero chake kuti amaona ufumu wa Mulungu monga chinthu chimene chidzakwaniritsidwa pa mapeto a nthawiyo (2. Atesalonika 2,12; 2. Atesalonika 1,5; Akolose 4,11; 2. Timoteo 4,1.18). Poyang’ana kwambiri za kuwonetseredwa kwa Ufumu kwa nthawi ino, Paulo amakonda kutchula mawu oti “chilungamo” limodzi ndi “ufumu wa Mulungu” ( Aroma 1                                                                                                             Ukasi siimu cha- ]’4,17) kapena kugwiritsa ntchito m’malo mwake ( Aroma 1,17). Onani Mateyu 6,33 za ubale wapamtima wa ufumu wa Mulungu ndi chilungamo cha Mulungu. Kapena Paulo amakonda (mwina) kugwirizanitsa ufumu ndi Khristu osati Mulungu Atate (Akolose 1,13). (J. Ramsey Michaels, "The Kingdom of God and the Historical Jesus", Chapter 8, The Kingdom of God in 20th Century Interpretation, lolembedwa ndi Wendell Willis [Hendrickson, 1987], p. 112).

Malemba ambiri a “ufumu wa Mulungu” angagwire ntchito ponena za ufumu wamakonowu limodzinso ndi kukwaniritsidwa kwake kwamtsogolo. Ophwanya malamulo adzatchedwa wamng’onong’ono m’mwamba mu ufumu wakumwamba (Mateyu 5,19-20). Timasiya mabanja chifukwa cha ufumu wa Mulungu8,29). Timalowa mu ufumu wa Mulungu kudzera m’masautso (Machitidwe 14,22). Chofunika kwambiri m’nkhani ino n’chakuti mavesi ena alembedwa momveka bwino m’nyengo ino ndipo ena amalembedwa momveka bwino m’nthawi yamtsogolo.

Yesu ataukitsidwa, ophunzira ake anamufunsa kuti: “Ambuye, kodi mudzakhazikitsanso ufumu kwa Isiraeli pa nthawi ino? (Machitidwe a Atumwi 1,6). Kodi Yesu anayenera kuyankha bwanji funso limeneli? Zimene ophunzira ankatanthauza ponena kuti “ufumu” sizinali zimene Yesu ankaphunzitsa. Ophunzirawo analingalirabe ponena za ufumu wadziko m’malo mwa anthu osinthika pang’onopang’ono opangidwa ndi mitundu yonse. Zinawatengera zaka zambiri kuti azindikire kuti anthu a mitundu ina anali olandiridwa mu ufumu watsopano. Ufumu wa Kristu unali udakali kunja kwa dziko lino, koma uyenera kukhala wokangalika mu m’badwo uno. Choncho Yesu sananene kuti inde kapena ayi, ankangowauza kuti pali ntchito komanso mphamvu zochitira ntchitoyo ( mav. 7-8 ).

Ufumu wa Mulungu m'mbuyomu

Mateyu 25,34 limatiuza kuti Ufumu wa Mulungu wakhala ukukonzedwa kuchokera ku maziko a dziko lapansi. Zinalipo nthawi yonseyi, ngakhale m'njira zosiyanasiyana. Mulungu anali Mfumu kwa Adamu ndi Hava; anawapatsa ulamuliro ndi ulamuliro wakulamulira; anali akazembe ake m’munda wa Edeni. Ngakhale kuti mawu akuti “ufumu” sakugwiritsiridwa ntchito, Adamu ndi Hava anali mu ufumu wa Mulungu—mu ulamuliro wake ndi chuma chake.

Pamene Mulungu analonjeza Abrahamu kuti mbadwa zake zidzakhala mitundu ikuluikulu, ndipo mafumu adzatuluka mwa iwo.1. Mose 17,56) Iye anawalonjeza ufumu wa Mulungu. Koma izo zinayamba pang'ono, monga chotupitsa mu mtanda, ndipo zinatenga mazana a zaka kuti awone lonjezo.

Pamene Mulungu anatulutsa Aisrayeli mu Igupto ndi kuchita nawo pangano, iwo anakhala ufumu wa ansembe (2. Mose 19,6), ufumu umene unali wa Mulungu ndipo ukanatchedwa ufumu wa Mulungu. Pangano limene anapangana nawo linali lofanana ndi mapangano amene mafumu amphamvu anachita ndi mitundu ing’onoing’ono. Iye anali atawapulumutsa, ndipo Aisiraeli anavomera kuti akhale anthu ake. Mulungu anali Mfumu yawo (1. Samueli 12,12; 8,7). Davide ndi Solomo anakhala pampando wachifumu wa Mulungu ndipo analamulira m’dzina lake (1 Mbiri 29,23). Israeli anali ufumu wa Mulungu.

Koma anthuwo sanamvere Mulungu wawo. Mulungu anawathamangitsa, koma analonjeza kuti adzabwezeretsa mtunduwo ndi mtima watsopano1,31-33), ulosi womwe ukukwaniritsidwa mu Mpingo lero womwe ukugawana nawo mu Pangano Latsopano. Ife amene tapatsidwa Mzimu Woyera ndife ansembe achifumu ndi mtundu woyera, umene Israyeli wakale sakanatha.1. Peter 2,9; 2. Mose 19,6). Ife tiri mu ufumu wa Mulungu, koma pali namsongole tsopano akumera pakati pa njere. Pamapeto a nthawi ya pansi pano, Mesiya adzabweranso mu mphamvu ndi ulemerero, ndipo ufumu wa Mulungu udzasinthidwanso maonekedwe ake. Ufumu umene udzatsatira Zakachikwi, mmene aliyense ali wangwiro ndi wauzimu, udzakhala wosiyana kwambiri ndi Zakachikwi.

Popeza kuti ufumuwo uli ndi kupitiriza kwa mbiri yakale, n’kolondola kunena za nthawi yakale, yamakono, ndi yamtsogolo. Pachitukuko chake cha mbiriyakale chinali nacho ndipo chidzapitiriza kukhala ndi zochitika zazikulu pamene magawo atsopano akulengezedwa. Ufumuwo unakhazikitsidwa pa phiri la Sinai; unakhazikitsidwa mkati ndi kupyolera mu ntchito ya Yesu; idzakhazikitsidwa pakubwera kwake pambuyo pa chiweruzo. M’gawo lililonse, anthu a Mulungu adzasangalala ndi zimene ali nazo ndipo adzasangalala kwambiri ndi zimene zikubwera. Pamene tsopano tikukumana ndi mbali zina zaufumu wa Mulungu, timakhala ndi chidaliro kuti ufumu wamtsogolo wa Mulungu nawonso udzakhala weniweni. Mzimu Woyera ndiye chitsimikizo chathu cha madalitso ochuluka (2. Akorinto 5,5; Aefeso 1,14).

Ufumu wa Mulungu ndi Uthenga Wabwino

Tikamva mawu akuti ufumu kapena ufumu, timakumbutsidwa za maufumu adziko lapansi. Mdziko lino lapansi, ufumu umalumikizidwa ndiulamuliro ndi mphamvu, koma osati mgwirizano ndi chikondi. Ufumu ukhoza kufotokoza mphamvu zomwe Mulungu ali nazo m'banja lake, koma sizikufotokoza zabwino zonse zomwe Mulungu watisungira. Ichi ndichifukwa chake zithunzi zina zimagwiritsidwanso ntchito, monga nthawi ya banja ana, zomwe zimatsindika za chikondi ndi ulamuliro wa Mulungu.

Nthawi iliyonse ndi yolondola koma yosakwanira. Ngati mawu aliwonse angafotokozere bwino za chipulumutso, Baibuloli likhoza kugwiritsa ntchito liwulo lonse. Koma zonsezi ndi zithunzi, chilichonse chikufotokoza za chipulumutso - koma palibe mawu awa omwe amafotokoza zonse. Mulungu atalamula mpingo kuti ulalikire uthenga wabwino, sanangotipatsa malire pakungogwiritsa ntchito liwu loti "ufumu wa Mulungu". Atumwiwo adamasulira zolankhula za Yesu kuchokera ku Chiaramu kupita ku Chigriki, ndipo adawamasulira m'zithunzi zina, makamaka zifanizo, zomwe zimakhudza anthu omwe si Ayuda. Mateyu, Marko ndi Luka amagwiritsa ntchito liwu loti "ufumu" nthawi zambiri. Makalata a John ndi Atumwi amafotokozanso za tsogolo lathu, koma amagwiritsa ntchito mafano ena posonyeza izi.

Chipulumutso [chipulumutso] ndi mawu wamba. Paulo anati tinapulumutsidwa (Aef 2,8), tidzapulumutsidwa (2. Akorinto 2,15) ndipo tidzapulumutsidwa (Aroma 5,9). Mulungu watipatsa chipulumutso ndipo amafuna kuti tizimuyankha mwa chikhulupiriro. Yohane analemba za chipulumutso ndi moyo wosatha monga zenizeni, kukhala nazo (1. Johannes 5,11-12) ndi madalitso amtsogolo.

Mafanizo onga chipulumutso ndi banja la Mulungu - komanso ufumu wa Mulungu - ndizovomerezeka, ngakhale ndizofotokozera pang'ono chabe za chikonzero cha Mulungu kwa ife. Uthenga wabwino wa Khristu ukhoza kutchulidwa kuti ndi uthenga wabwino wa ufumu, uthenga wa chipulumutso, uthenga wachisomo, uthenga wabwino wa Mulungu, uthenga wa moyo wosatha, ndi zina zotero. Uthenga wabwino ndi chilengezo chakuti titha kukhala ndi Mulungu kwamuyaya, ndipo umaphatikizaponso chidziwitso kuti izi ndizotheka kudzera mwa Yesu Khristu Mpulumutsi wathu.

Pamene Yesu analankhula za ufumu wa Mulungu, sanagogomeze madalitso ake akuthupi kapena kumveketsa bwino kaŵerengedwe kake. M’malomwake, iye anaika maganizo ake pa zimene anthu ayenela kucita kuti acitepo kanthu. Okhometsa msonkho ndi mahule abwera mu ufumu wa Mulungu,” anatero Yesu (Mateyu 21,31), ndipo amachita zimenezi mwa kukhulupirira uthenga wabwino (v. 32) ndi kuchita chifuniro cha Atate ( vv. 28-31 ). Timalowa mu ufumu wa Mulungu tikamayankha Mulungu mwachikhulupiriro komanso mokhulupirika.

Mu Marko 10, munthu ankafuna kulandira moyo wosatha, ndipo Yesu anati ayenera kusunga malamulo (Marko 10,17-19). Yesu anawonjezeranso lamulo lina: Anamulamula kuti apereke zinthu zake zonse ku chuma chakumwamba (v. 21). Yesu anauza ophunzira ake kuti: “Zidzakhalatu zovuta kuti anthu olemera alowe mu ufumu wa Mulungu. (V. 23). Akuphunzira anafunsa, Ndiye ndani angapulumuke? (V. 26). Mu gawo ili komanso mu ndime yofananira mu Luka 18,18-30, mawu angapo akugwiritsidwa ntchito osonyeza chinthu chomwecho: Landirani ufumu, lowani moyo wosatha, sonkhanitsani chuma kumwamba, lowani mu ufumu wa Mulungu, pulumutsidwa. Pamene Yesu ananena kuti, “Nditsate Ine” (v. 22), anagwiritsa ntchito mawu ena kusonyeza chinthu chomwecho: Timaloŵa mu ufumu wa Mulungu mwa kulunjika miyoyo yathu kwa Yesu.

Mu Luka 12,31-34 Yesu akuwonetsa kuti mawu angapo akufanana: funani ufumu wa Mulungu, landirani ufumu, khalani ndi chuma kumwamba, siyani kudalira chuma chakuthupi. Timafunafuna ufumu wa Mulungu mwa kulabadira chiphunzitso cha Yesu. Mu Luka 21,28 ndimo 30 Ufumu wa Mulungu ulingana ndi cipulumutso. Pa Machitidwe 20,22:32 , timaphunzira kuti Paulo analalikira uthenga wabwino wa Ufumu, ndipo ankalalikira za chisomo ndi chikhulupiriro cha Mulungu. Ufumuwu ndi wogwirizana kwambiri ndi chipulumutso - Ufumuwo sungakhale woyenera kulalikira ngati sitingakhale ndi gawo mu ufumuwo, ndipo tikhoza kulowa mu chikhulupiriro, kulapa, ndi chisomo, kotero izi ndi gawo la uthenga uliwonse wa ufumu wa Mulungu. . Chipulumutso ndi chenicheni chamakono komanso lonjezo la madalitso amtsogolo.

Ku Korinto Paulo sanalalikire kalikonse koma Khristu ndi kupachikidwa kwake (1. Akorinto 2,2). Mu Machitidwe 28,23.29.31 Luka akutiuza kuti Paulo analalikira ku Roma ufumu wa Mulungu ndi za Yesu ndi chipulumutso. Izi ndi mbali zosiyanasiyana za uthenga wachikhristu womwewo.

Ufumu wa Mulungu ndiwofunikira osati kokha chifukwa ndi mphotho yathu yamtsogolo, komanso chifukwa umakhudza momwe timakhalira ndikuganiza m'nthawi ino. Timakonzekera ufumu wamtsogolo wa Mulungu mwa kukhalamo tsopano, molingana ndi ziphunzitso za mfumu yathu. Tikamakhala ndi moyo wachikhulupiriro, timazindikira kuti ulamuliro wa Mulungu ndi weniweni m'zochitika zathu, ndipo timapitilizabe kuyembekezera mwachikhulupiriro nthawi yamtsogolo pomwe ufumu udzakwaniritsidwa, pomwe dziko lapansi lidzadzala ndi chidziwitso cha Ambuye .

Wolemba Michael Morrison


keralaUfumu wa Mulungu wapano komanso wamtsogolo