Kukwera ndi Kubweranso Kwachiwiri kwa Khristu

Mu Machitidwe a Atumwi 1,9 Timauzidwa kuti: “Ndipo atanena zimenezi, ananyamulidwa moonekera, ndipo mtambo unam’chotsa pamaso pawo.” Funso limene limandifunsa n’lapafupi: Chifukwa chiyani?

Chifukwa chiyani Yesu adakwera kumwamba motere?

Koma tisanabwerere ku funso limeneli, tiyeni titembenuzire ku mavesi atatu otsatirawa: Ndipo pamene iwo anali kuyang’anira Mpulumutsi amene anali kuthaŵa, amuna aŵiri ovala zoyera anawonekera pafupi nawo: “Amuna inu a ku Galileya,” iwo anati: mwaima chiyani ndikuyang'ana kumwamba Yesu ameneyo, amene anakwezedwa kwa inu kunka Kumwamba, adzabweranso monga munamuona akukwera Kumwamba. Kenako anabwerera ku Yerusalemu kuchokera ku phiri lotchedwa Phiri la Azitona, limene lili pafupi ndi Yerusalemu, patali ndi sabata limodzi ” ( vv. 10-12 ).

Pali mfundo ziwiri zofunika m'ndimeyi - Yesu akuthawira kumwamba ndipo adzabweranso. Mfundo zonsezi ndizofunikira kwambiri pachikhulupiriro chachikhristu, komanso zonse ndi gawo la Chikhulupiriro cha Atumwi. Choyamba, Yesu anakwera kumwamba. Momwemonso, ndizofala kunena za Ascension of Christ, tchuthi chapagulu chomwe chimakondwerera chaka chilichonse Lachinayi masiku 40 pambuyo pa Isitala.

Kuphatikiza apo, ndimeyi ikutsindika kuti Yesu adzabweranso - adzabweranso monga adakwera kupita kumwamba. M'malingaliro mwanga, mfundo yomalizirayi ikuloza chifukwa chomwe Yesu adakwera kupita kumwamba kuti onse akachiwone - mwanjira imeneyi kudanenedwa kuti adzabweranso chimodzimodzi kuti onse adzaone.

Zikanakhala zosavuta kuti angouza ophunzira ake kuti adzabwerera kwa Atate wake ndipo tsiku lina adzabweranso padziko lapansi - akanangosowa, monga nthawi zina, koma nthawi ino osawonekanso. Sindikudziwa chifukwa china chilichonse chaumulungu chakuwonekera kwake kumwamba. Ankafuna kupereka chitsanzo kwa ophunzira ake komanso kudzera mwa iwo komanso kwa ife, amafuna kupereka uthenga wina.

Pakusowa kuti onse awone, Yesu adawonetsera kuti sakusiya dziko lapansi lokha, koma adzakhala kudzanja lamanja la Atate wake kumwamba kuti atipempherere monga wansembe wamkulu wamuyaya. Monga wolemba wina adanenera, Yesu ndiye "munthu wathu kumwamba". Mu ufumu wakumwamba tili ndi winawake amene amamvetsetsa kuti ndife ndani, amene amadziwa zofooka zathu ndi zosowa zathu, chifukwa ndi munthu mwini. Ngakhale kumwamba akadali munthu komanso mulungu momwe zimakhalira.
 
Ngakhale atakwera kumwamba, Malembo Oyera amamutcha munthu. Pamene Paulo adalalikira kwa Atene ku Areopagus, adati Mulungu adzaweruza dziko lapansi kudzera mwa munthu amene iye wamusankha, ndipo munthu ameneyo adzakhala Yesu Khristu. Ndipo pomwe adalembera Timote, adalankhula naye za mwamunayo Khristu Yesu. Iye akadali munthu ndipo, motero, akadali thupi. Mwathupi adauka kwa akufa ndipo adakwera kupita kumwamba. Zomwe zimatitsogolera ku funso, kodi thupi limenelo lili kuti? Kodi zingatheke bwanji kuti paliponse, mulibe malo okhalamo kapena mulibe Mulungu nthawi yomweyo mwakuthupi m'malo ena?

Kodi mtembo wa Yesu ukuyandama kwinakwake mumlengalenga? Sindikudziwa. Komanso sindikudziwa momwe Yesu amayendera ndikatseka zitseko kapena kukwera mlengalenga motsutsana ndi lamulo la mphamvu yokoka. Mwachidziwikire, malamulo a fizikiya sagwira ntchito kwa Yesu Khristu. Alipobe thupi, koma silikhala ndi malire omwe nthawi zambiri amakhala ndi thupi. Izi siziyankhabe funso lakuthupi la thupi la Khristu, koma siziyenera kukhala nkhawa yathu, mwina, sichoncho?

Tiyenera kudziwa kuti Yesu ali kumwamba, koma osati komwe kwenikweni. Ndikofunikira kwambiri kwa ife kudziwa za thupi la uzimu la Khristu, momwe Yesu akugwirira ntchito padziko lapansi pano mu mpingo. Ndipo amachita izi kudzera mwa Mzimu Woyera.

Ndi kuukitsidwa kwake kwakuthupi, Yesu adapereka chizindikiro chowonekera kuti apitilizabe kukhalako monga munthu komanso ngati Mulungu. Tili otsimikiza kuti, monga mkulu wa ansembe, amamvetsetsa zofooka zathu, monga zanenedwa mu Kalata yopita kwa Ahebri. Ndikukwera kumwamba, komwe kumawonekera kwa onse, chinthu chimodzi chimawonekera: Yesu sanangosowa - m'malo mwake, monga wansembe wathu wamkulu, wothandizira komanso mkhalapakati, amangopitiliza ntchito yake yauzimu mwanjira ina.

Chifukwa china

Ndikuona chifukwa china chimene Yesu anakwerera kumwamba mwakuthupi ndi kuti onse achiwone. Ndi Yohane 16,7 zikunenedwa kuti Yesu anauza ophunzira ake kuti: “N’kwabwino kwa inu kuti ndipite. Chifukwa ngati sindichoka, Mtonthoziyo sadzabwera kwa inu. Koma ngati ndipita, ndidzamtumiza kwa inu.

Sindikudziwa chifukwa chake, koma mwachiwonekere kukwera kwa Yesu kunayenera kutsogolera Pentekoste. Ndipo pamene ophunzira adawona Yesu akukwera kumwamba, adatsimikizikanso za kubwera kwa Mzimu Woyera wolonjezedwa.

Chifukwa chake padalibe chisoni, osafanana ndi zomwe zidatchulidwa mu Machitidwe a Atumwi. Palibe amene anali ndi nkhawa kuti masiku abwino akale omwe amakhala ndi Yesu m'maso mwawo sizinthu zakale. Nthawi yayitali limodzi sinali yoyenereranso. M'malo mwake, wina amayang'ana mosangalala mtsogolo, lomwe limalonjeza kubweretsa zinthu zofunika kwambiri, monga momwe Yesu adalonjezera.

Ngati titsatira Machitidwe a Atumwi mopitirira, timawerenga za chipwirikiti pakati pa okhulupirira anzathu zana limodzi. Iwo anali atasonkhana kuti apemphere ndikukonzekera ntchito yomwe ikubwera. Amadziwa kuti ali ndi ntchito yoti agwire, ndipo
 
chifukwa chake adasankha mtumwi kulowa m'malo mwa Yudasi. Amadziwa kuti ayenera kukhala atumwi 12 m'malo mwa Israeli watsopano, maziko omwe Mulungu adayika. Iwo anali atakumana pamsonkhano wamba; chifukwa panali zinthu zingapo zoti apange.

Yesu anali atawalangiza kale kuti apite ku dziko lonse lapansi monga mboni zake. Chomwe iwo amayenera kuchita ndikudikirira, monga Yesu adawalamulira, mpaka kupatsidwa mphamvu zauzimu, mpaka atalandira Mtonthozi wolonjezedwayo, ku Yerusalemu.

Chifukwa chake, kukwera kumwamba kwa Yesu kunali kofanana ndi mpukutu wowomba, mphindi yakukhumudwa poyembekezera kuyatsa koyamba komwe kudzawapangitsa atumwi kukhala magawo ofunikira kwambiri muutumiki wawo wachipembedzo. Monga momwe Yesu adawalonjezera, mwa Mzimu Woyera adzakwaniritsa zinthu zofunika kwambiri kuposa Ambuye mwini.Ndipo kukwera kumwamba kwa Yesu, komwe kumawonekera kwa onse, kunalonjezadi kuti zinthu zofunika kwambiri zidzachitika.

Yesu anatcha Mzimu Woyera “Mtonthozi wina” (Yohane 14,16); mu Chigriki pali mawu awiri osiyana a "zina". Wina amatanthauza chinthu chofanana, china chosiyana; Zikuoneka kuti Yesu ankatanthauzanso chimodzimodzi. Mzimu Woyera ali ngati Yesu. Iye amaimira kukhalapo kwa Mulungu, osati mmodzi yekha
mphamvu yauzimu. Mzimu Woyera amakhala ndi moyo, amaphunzitsa, ndipo amayankhula; amasankha zochita. Ndi munthu, umulungu, ndipo monga gawo la Mulungu m'modzi.

Mzimu Woyera ndi wofanana ndi Yesu kotero titha kunenanso kuti Yesu amakhala mwa ife, amakhala mu mpingo. Yesu adati abwera ndikukhala ndi okhulupirira - okhala mwawo - ndipo amatero mwa Mzimu Woyera. Kotero Yesu adachoka, koma sanatisiye tokha, amabwerera kwa ife kudzera mwa Mzimu Woyera wokhala mwa ife.

Koma adzabweranso mwakuthupi ndi kuti onse awone, ndipo ndili ndi lingaliro kuti ichi chinali chifukwa chachikulu chakukwera kwake kumwamba, komwe kunachitika chimodzimodzi. Sitiyenera kuganiza kuti Yesu ali kale pano padziko lapansi mu mawonekedwe a Mzimu Woyera ndipo chifukwa chake wabwerera kale, kotero kuti palibenso china choyembekezera kuposa zomwe tili nazo kale.

Ayi, Yesu akuwonetseratu kuti kubweranso kwake sikobisika kapena kosaoneka. Zidzakhala zowala ngati masana, zowala bwino monga kutuluka kwa dzuwa. Ziziwoneka kwa aliyense, monga kukwera kwake kumwamba pafupifupi zaka 2000 zapitazo kunawonekera kwa aliyense pa Phiri la Azitona.

Izi zimatipatsa chiyembekezo kuti tingayembekezere zoposa zomwe zatizungulira tsopano. Pakali pano tikuwona zofooka zambiri. Timazindikira zofooka zathu, za mpingo wathu komanso za Chikhristu chonse. Ndife ogwirizana ndi chiyembekezo chakuti zinthu zisintha kukhala zabwino, ndipo Khristu akutitsimikizira kuti alowererapo modabwitsa kuti apatse ufumu wa Mulungu chilimbikitso chosaneneka.
 
Sadzasiya zinthu momwe ziliri. Adzabweranso monga momwe ophunzira ake adamuwona akusoweka kumwamba - mwakuthupi ndikuwonekera kwa onse. Izi zimaphatikizaponso tsatanetsatane womwe sindingagwirizane nawo kufunika kwake: mitambo. Baibulo limalonjeza kuti monga Yesu adakwera kupita kumwamba pamene adatengedwa ndi mtambo, adzabweranso atanyamulidwa ndi mitambo. Sindikudziwa tanthauzo lotani lomwe ali nalo - mwina akuimira angelo omwe amawonekera limodzi ndi Khristu, koma amathanso kuwonedwa momwe amapangidwira. Mfundo imeneyi siyofunika kwenikweni.

Chofunikanso kwambiri ndikubweranso kochititsa chidwi kwa Khristu mwiniyo.Idzaperekedwanso ndi kunyezimira kwa mamvekedwe, mapokoso ogonthetsa komanso mawonekedwe owoneka bwino a dzuwa ndi mwezi, ndipo aliyense azitha kuchitira umboni. Zidzakhala zosakayikitsa. Palibe amene ati anene kuti zidachitikira m'malo ano kapena ena aja. Khristu akadzabwera, mwambowu udzamveka paliponse ndipo palibe amene adzaukane.

Ndipo pamene izo zifika kwa izo, ife tidzatero, monga Paulo mu 1. Kalata kwa Atesalonika, anakwatulidwa ku dziko, kukakomana ndi Khristu mu mlengalenga. Pankhani imeneyi munthu akulankhula za mkwatulo, ndipo sikudzachitika mobisa, koma poyera; aliyense adzaona Khristu akubwerera kudziko lapansi. Ndipo kotero timagawana nawo kukwera kumwamba kwa Yesu komanso kupachikidwa kwake, kuikidwa m'manda ndi kuukitsidwa kwake. Ifenso tidzakwera kumwamba kukakumana ndi Ambuye wobwerera, ndipo kenako nafenso tidzabwerera kudziko lapansi.

Kodi zimapangitsa kusiyana?

Komabe, sitikudziwa kuti zonsezi zidzachitika liti. Kodi chimasintha kalikonse pa moyo wathu? Ziyenera kukhala choncho. mu 1. Korinto ndi im 1. Timapeza mafotokozedwe othandiza pa zimenezi m’kalata ya Yohane. Ndi zomwe akunena mu 1. Yohane 3,2-3: “Okondedwa, tiri ana a Mulungu; koma sichinaululidwe chomwe tidzakhala. Koma tidziwa kuti pamene chawululidwa, tidzakhala ngati icho; chifukwa tidzamuwona momwe alili. Ndipo aliyense amene ali ndi chiyembekezo chotere mwa Iye amadziyeretsa yekha monga Iye ali woyera.

Kenako Yohane akufotokoza kuti okhulupirira amamvera Mulungu; sitikufuna kukhala moyo wochimwa. Chikhulupiriro chathu chakuti Yesu adzabweranso ndikuti tidzakhala monga iye chimakhala ndi tanthauzo lina. Zimatipangitsa kuti tiyese kunyalanyaza machimo athu. Izi sizitanthauza kuti kuyesetsa kwathu kudzatipulumutsa kapena kuti zolakwa zathu zitiwononga; m'malo mwake, zikutanthauza kuti sitiyenera kuchimwa.

Kufotokozera kwachiwiri kwa m'Baibulo kwa izi kumapezeka mu 1. Akorinto 15 kumapeto kwa mutu wa chiwukitsiro. Pambuyo pa kufotokoza kwake ponena za kubweranso kwa Kristu ndi kuukitsidwa kwathu m’moyo wosakhoza kufa, Paulo akunena mu vesi 58 kuti: “Chifukwa chake, abale anga okondedwa, khalani olimba, okhazikika, ndi kuchulukitsa nthaŵi zonse mu ntchito ya Ambuye, podziŵa kuti ntchito yanu si yachabe. mwa Ambuye.”

Chifukwa chake, monga ophunzira oyamba, pali ntchito patsogolo pathu. Ntchito imene Yesu anawapatsa pa nthawiyo imagwiranso ntchito kwa ife. Tili ndi uthenga wabwino, uthenga woti tilalikire; ndipo tapatsidwa mphamvu ya Mzimu Woyera kuti tichite chilungamo pantchitoyi. Chifukwa chake pali ntchito yoti ichitike. Sitifunikira kudikira kuti Yesu abwerere, ndikuyang'ana mlengalenga. Momwemonso, sitifunikira kufunafuna mayankho mu Malemba Opatulika kuti izi zidzachitika liti, chifukwa Baibulo limanena momveka bwino kuti sizili kwa ife kudziwa izi. M'malo mwake, tili ndi lonjezo kuti Iye adzabweranso, ndipo ziyenera kutikwanira. Pali ntchito patsogolo pathu ndipo tiyenera kudzipereka kuntchito ya Ambuye ndi mphamvu zathu zonse, podziwa kuti ntchitoyi sichikhala pachabe.

Wolemba Michael Morrison


keralaKukwera ndi Kubweranso Kwachiwiri kwa Khristu