Njira yovuta

050 njira yovuta“Pakuti iye anati: “Sindikufuna kuchotsa dzanja langa pa iwe, ndipo sindikufuna kukusiya” ( Ahebri 13:5 ).

Kodi timatani pamene sitingathe kuona njira yathu? Mwina sizingatheke kupyola moyo wopanda nkhawa ndi zovuta zomwe moyo umabweretsa. Nthawi zina izi zimakhala zovuta. Moyo, zikuwoneka, umakhala wopanda chilungamo nthawi zina. Kodi nchifukwa ninji zili choncho? Tikufuna kudziwa. Zambiri zosayembekezereka zimatigwera ndipo timadabwa kuti izi zikutanthauza chiyani. Ngakhale izi sizatsopano, mbiri ya anthu yadzaza ndi madandaulo, koma sizotheka kuzindikira zonsezi pakadali pano. Koma tikasowa chidziwitso, Mulungu amatipatsa china chake mobwezera, chomwe timachitcha chikhulupiriro. Tili ndi chikhulupiriro pomwe sitisowa mwachidule komanso kumvetsetsa kwathunthu. Ngati Mulungu atipatsa chikhulupiriro, ndiye kuti timapita patsogolo mwachikhulupiriro, ngakhale sitikuwona, kumvetsetsa kapena kukayikira momwe zinthu zikuyendere.

Tikakumana ndi mavuto, Mulungu amatipatsa chikhulupiriro kuti sitiyenera kunyamula tokha. Mulungu, amene sanganame, akalonjeza zinthu, zimakhala ngati kuti zachitika kale. Kodi Mulungu Amatiuza Chiyani pa Nthawi ya Mavuto? Paulo akutiuza ife mu 1. Akorinto 10:13 “Simunagwidwa chiyeso china kupatula anthu; Koma Mulungu ali wokhulupirika, amene sadzalola inu kuyesedwa koposa kumene mukhoza;

Izi zimathandizidwa ndikufotokozedwanso ndi 5. Mose 31, 6 ndi 8: “Limbikani, limbikani, musachite mantha, ndipo musachite mantha nawo; Pakuti Yehova Mulungu wanu amuka nanu; sadzachotsa dzanja lake pa inu, ndipo sadzakusiyani. Koma Yehova ndiye akutsogolerani; adzakhala ndi inu, osachotsa dzanja lake pa inu, kapena kukusiyani; musachite mantha, musachedwe;

Zilibe kanthu zomwe timakumana nazo kapena komwe tiyenera kupita, sitimachita tokha. Chowonadi ndi chakuti, Mulungu akutiyembekezera kale! Adatitsogolera kuti atikonzere njira.

Tiyeni tigwire chikhulupiriro chomwe Mulungu amatipatsa ndipo tiyeni tikumane ndi zonse zomwe moyo umatipatsa kuti tizichita molimbika.

Wolemba David Stirk