Kukoma mtima kwa alendo

“Ndisonyezeni ine ndi dziko limene mukukhalamo monga mlendo zabwino zomwe ndakuchitirani inu” (1. Mose 21,23).

Kodi dziko liyenera kuchita chiyani ndi alendo ake? Ndipo chofunika kwambiri n’chakuti, kodi tiyenera kuchita chiyani tikakhala mlendo m’dziko lina? Kuti 1. Mu Mose 21 Abrahamu anakhala ku Gerari. Zikuoneka kuti anamuchitira zabwino, ngakhale kuti Abulahamu ananyenga Abimeleki mfumu ya Gerari. Abrahamu anali atamuuza zoona zenizeni ponena za mkazi wake Sara kuti adziteteze kuti asaphedwe. Chifukwa cha zimenezi, Abimeleki anatsala pang’ono kuchita chigololo ndi Sara. Koma Abimeleki sanabwezere choipa pa choipa, koma anambwezera Sara mkazi wa Abrahamu kwa iye. Ndipo Abimeleke anati: “Taona, dziko langa lili pamaso pako; khalani komwe kuli koyenera pamaso panu! 1. Mwanjira imeneyi anapatsa Abrahamu njira yaulere mu ufumu wonse. Anam’patsanso masekeli asiliva 20,15 ( vesi 16 ).

Kodi Abrahamu anatani? Iye anapempherera banja la Abimeleki ndi banja lake kuti temberero la kuba lichotsedwe kwa iwo. Koma Abimeleki ankakayikirabe. Mwina ankaona kuti Abulahamu ndi wamphamvu. + Choncho Abimeleki anakumbutsa Abulahamu mmene iye ndi anthu ake anamuchitira zabwino. Amuna awiriwa adapangana pangano, adafuna kukhalira limodzi m'dzikomo popanda nkhanza kapena udani. Abrahamu analonjeza kuti sadzachitanso zachinyengo. 1. Mose 21,23 ndi kusonyeza kuyamikira zabwinozo.

Patapita nthawi, Yesu ananena mu Luka 6,31 Ndipo monga mufuna kuti anthu akuchitireni, inunso muwachitire iwo zotero. Izi ndi zimene Abimeleki anauza Abulahamu. Nali phunziro kwa tonsefe: Kaya ndife kwathu kapena kudziko lina, tiyenera kukhala okoma mtima ndi okoma mtima kwa wina ndi mnzake.


pemphero

Atate wachikondi, chonde tithandizeni kuti tikhale okoma mtima kwa wina ndi mzake nthawi zonse mwa Mzimu wanu. Mu dzina la Yesu Amen!

ndi James Henderson


keralaKukoma mtima kwa alendo