Utumiki wa Mpingo

Njira zamunthu zimakhazikika pakumvetsetsa kwamunthu kochepa komanso ziweruzo zabwino kwambiri zomwe anthu angapange. Mosiyana ndi izi, malingaliro a Mulungu, mbiri yake m'miyoyo yathu, imakhazikika pakumvetsetsa kwathunthu zenizeni zenizeni komanso zomaliza. Umenewutu ndiulemerero wa chikhristu: zinthu zimafotokozedweratu monga zilili. Kuzindikira kwachikhristu kwa matenda onse padziko lapansi, kuyambira mikangano pakati pa mayiko mpaka kusamvana kwa moyo wamunthu, ndikolondola chifukwa kumawonetsera kumvetsetsa kwamunthu.

Makalata a NT nthawi zonse amayamba ndi chowonadi, timawatcha "chiphunzitso". Olemba NT nthawi zonse amatiitana kubwerera ku zenizeni. Pokhapokha ngati maziko awa a choonadi afotokozedwa pomwe amapitilira kuwonetsa momwe angagwiritsire ntchito. Kupusa kwake ndi kuyamba ndi china chilichonse kupatula chowonadi.

Mu chaputala choyamba cha kalata yopita kwa Aefeso, Paulo adafotokoza momveka bwino za cholinga cha mpingo. Sikuti ndi cholinga chamuyaya chabe, zongoyerekeza zamtsogolo, koma cholinga cha pano ndi pano. 

Mpingo uyenera kuonetsa chiyero cha Mulungu

“Pakuti mwa Iye anatisankhira lisanakhazikike dziko lapansi, kuti tikhale oyera ndi opanda chilema pamaso pake.” ( Aefeso. 1,4). Apa tikuwona bwino lomwe kuti mpingo suli lingaliro chabe la Mulungu. Linakonzedwa kalekale dziko lapansi lisanalengedwe.

Ndipo chinthu choyamba chomwe Mulungu akufuna kuchita ndi Mpingo ndi chiyani? Chidwi chake choyamba sichomwe mpingo umachita, koma chomwe mpingo uli. Kukhala tiyenera kutsogola kuchita, chifukwa zomwe tili zimatsimikizira zomwe timachita. Kuti timvetsetse momwe anthu a Mulungu amakhalira, ndikofunikira kuti mumvetsetse mpingo. Monga akhristu, tiyenera kukhala zitsanzo zamakhalidwe adziko lapansi, kuwonetsa mawonekedwe oyera ndi chiyero cha Yesu Khristu.

N’zoonekeratu kuti Mkristu woona, kaya bishopu wamkulu kapena munthu wamba, ayenera kusonyeza momveka bwino ndiponso mokhutiritsa Chikristu chake mwa mmene amakhalira, kalankhulidwe, kachitidwe ndi kachitidwe kake. Akhristufe tinaitanidwa kuima “oyera ndi opanda cholakwa” pamaso pa Mulungu. Tiyenera kuonetsa chiyero chake, ndichonso cholinga cha mpingo.

Mpingo uyenera kuwulula ulemerero wa Mulungu

Paulo akutipatsanso cholinga china cha Mpingo m’mutu woyamba wa Aefeso “Iye anatiika ife m’chikondi mwa Yesu Kristu kuti tikhale ana ake amene anayenera kukhala ake, monga mwa chikondwerero cha chifuniro chake, kuti titamande ulemerero wa chisomo chake” ( v. 5 ). “Tiyenera kutumikira ndi chiyamiko cha ulemerero wake, ife amene takhala tikuyembekezera mwa Khristu kuyambira pachiyambi” (v. 12).

Kumbukirani! Chiweruzo: "Ife amene tidayembekezera Khristu kuyambira pachiyambi," likunena za ife akhristu amene aikidwa, oitanidwa, kuti tikhale ndi chiyamiko cha ulemerero wake. Ntchito yoyamba ya mpingo si ubwino wa anthu. Ndithudi ubwino wathu ulinso wofunika kwambiri kwa Mulungu, koma imeneyo si ntchito yaikulu ya mpingo. Koma tinasankhidwa ndi Mulungu kuti tiyamike ulemerero wake, kuti ulemerero wake uonekere ku dziko lapansi kudzera mu moyo wathu. Monga momwe “Chiyembekezo cha Onse” chimanenera: “Tsopano tiyenera kupanga ulemerero wa Mulungu kuonekera kwa onse ndi miyoyo yathu.”

Kodi Ulemerero wa Mulungu ndi Chiyani? Ndi Mulungu mwiniyo, vumbulutso la chimene Mulungu ali ndi kuchita. Vuto la dziko lino ndi kusazindikira kwake Mulungu. Iye samamumvetsa iye. M’kufufuza kwake konse ndi kuyendayenda m’kufunafuna kwake chowonadi, iye samadziŵa Mulungu. Koma ulemerero wa Mulungu uyenera kuwulula Mulungu kusonyeza dziko chimene iye ali. Pamene ntchito za Mulungu ndi chikhalidwe cha Mulungu zisonyezedwa kudzera mu mpingo, iye amalemekezedwa. Monga Paulo mu 2. (Akorinto 4:6)

Pakuti Mulungu ndi amene analamula kuti: “Kuwunikaku kuwalitse kuchokera mumdima.” Iye ndiye amene anachititsa kuunika kuunika m’mitima mwathu, kuti chidziŵitso cha ulemerero wa Mulungu chiwalire pankhope ya Khristu.

Anthu amatha kuona ulemerero wa Mulungu pankhope ya Khristu, mu khalidwe lake. Ndipo ulemerero umenewu, monga momwe Paulo akunenera, umapezekanso “m’mitima mwathu”. Mulungu akuitana mpingo kuti uulule ku dziko lapansi ulemerero wa makhalidwe ake opezeka pankhope ya Khristu. Zimenezi zatchulidwanso pa Aefeso 1:22-23 : “Anaika zonse pa mapazi ake (Yesu) nam’yesa mutu woposa wa Eklesia, umene uli thupi lake, chidzalo cha Iye amene adzaza zonse m’zonse . Awa ndi mawu amphamvu! Apa Paulo akunena kuti zonse zomwe Yesu ali (chidzalo chake) chikuwoneka m'thupi lake, ndipo ndiwo mpingo! Chinsinsi cha mpingo ndi chakuti Khristu amakhala mwa iye ndipo uthenga wa mpingo ku dziko lapansi ndi kumulengeza iye ndi kulankhula za Yesu. Paulo akulongosola chinsinsi ichi cha choonadi cha mpingo kachiwiri ku Aefeso 2,19-22

Potero, simulinso alendo ndi ogonera, koma muli nzika zonse ndi oyera mtima ndi abale anzanu a Mulungu, omangidwa pa maziko a atumwi ndi aneneri, amene Khristu Yesu mwini ndiye mwala wa pangodya. Mmenemo nyumba iliyonse, yolumikizidwa bwino, imakula kukhala kachisi woyera mwa Ambuye, ndipo mwa ichi inunso mudzamangidwanso kukhala mokhalamo Mulungu mumzimu.

Pano pali chinsinsi chopatulika cha Mpingo, ndi malo okhalamo Mulungu. Iye amakhala mwa anthu ake. Uwu ndi udindo waukulu wa Mpingo, kuti Khristu wosaonekayo awonekere. Paulo akulongosola utumiki wake monga Mkristu wachitsanzo pa Aefeso 3.9:10 : “Ndi kupereka chidziŵitso kwa onse cha kukwaniritsidwa kwa chinsinsicho chinapindidwa kuyambira kalekale mwa Mulungu, Mlengi wa zinthu zonse, kuti nzeru zamitundumitundu za Mulungu zikhoza kudziwitsidwa kwa maulamuliro ndi maulamuliro akumwamba kudzera mu mpingo.”

Mwachionekere. Ntchito ya mpingo ndi yakuti “nzeru zamitundumitundu za Mulungu zidziwike.” Zimadziwitsidwa osati kwa anthu okha, komanso kwa angelo amene amaonera mpingo. Amenewa ndiwo “maulamuliro ndi mphamvu za m’mlengalenga.” Kuwonjezera pa anthu, palinso anthu ena amene amatchera khutu ku mpingo ndi kuphunzirapo kanthu.

Zoonadi ndime zomwe zili pamwambazi zikumveketsa bwino chinthu chimodzi: kuitana kwa mpingo ndiko kulengeza m’mawu ndi kuonetsa mwa maganizo ndi zochita zathu khalidwe la Khristu lokhala mwa ife. Tiyenera kulengeza zenizeni za kukumana kosintha moyo ndi Khristu wamoyo ndikuwonetsa kusinthikako kudzera mu moyo wopanda dyera, wodzazidwa ndi chikondi. Mpaka titachita izi, palibe chomwe tingachite chomwe chingagwire ntchito kwa Mulungu. Uku ndi kuyitanidwa kwa mpingo kumene Paulo akunena pamene akulemba pa Aefeso 4:1 kuti, “Ndikudandaulirani tsono, yendani moyenera maitanidwe amene mwadzera;

Taonani momwe Ambuye Yesu mwini akutsimikizira kuyitanidwa uku mu mutu woyamba, ndime 8 ya Machitidwe. Yesu atatsala pang’ono kukwera kwa Atate wake, anauza ophunzira ake kuti: “Komatu mudzalandira mphamvu, Mzimu Woyera atadza pa inu; ndipo mudzakhala mboni zanga m’Yerusalemu, ndi m’Yudeya lonse, ndi Samariya, ndi kufikira malekezero a dziko lapansi."
Cholinga # 3: Mpingo uyenera kukhala mboni ya Khristu.

Kuyitanidwa kwa tchalitchi kuyenera kukhala mboni, ndipo mboni ndi yomwe imafotokozedwa ndikuwonetsedwa. Mtumwi Petro ali ndi mawu abwino okhudza kuchitira umboni kwa Mpingo mu kalata yake yoyamba: “Koma inu ndinu mbadwa yosankhika, ansembe achifumu, gulu lopatulika, anthu osankhidwa kukhala chuma chanu, ndipo mulengeze makhalidwe abwino a Iye amene anakuitanani kuti mutuluke mumdima, kulowa m’malo mwake. kuwala kodabwitsa. " (1. Peter 2,9)

Chonde dziwani kamangidwe kake “Inu ndi….ndipo muyenera.” Iyi ndi ntchito yathu yayikulu monga Akhristu. Yesu Khristu amakhala mwa ife kotero kuti ife tiwonetsere moyo ndi khalidwe la Iyeyo. Ndi udindo wa Mkhristu aliyense kugawana nawo mayitanidwe awa ku mpingo. Onse anaitanidwa, onse anadzazidwa ndi Mzimu wa Mulungu, onse akuyembekezeka kukwaniritsa maitanidwe awo pa dziko lapansi. Awa ndi mawu omveka bwino omwe amamveka ku Aefeso. Umboni wa mpingo nthawi zina ukhoza kufotokozedwa ngati gulu, koma udindo wochitira umboni ndi waumwini. Ndi udindo wanga komanso wanu.

Koma vuto linanso likubwera poyera: vuto la Chikristu chonyenga chomwe chingakhalepo. Ndi zophweka kwa mpingo, komanso kwa Mkhristu aliyense payekha, kulankhula za kufotokoza makhalidwe a Khristu, ndi kudzinenera kuti mukuchita izo. Anthu ambiri omwe si Akhristu amene amawadziwa bwino Akhristu amadziŵa bwino lomwe kuti chithunzi chimene Akristu amaonetsa sichiri nthawi zonse chifaniziro cha m’Baibulo cha Yesu Kristu. N’chifukwa chake mtumwi Paulo anagwiritsa ntchito mawu osankhidwa mosamala kwambiri pofotokoza khalidwe lofanana ndi la Khristu limeneli. mtendere .” ( Aefeso 4:2-3 )

Kudzichepetsa, kuleza mtima, chikondi, umodzi ndi mtendere ndi makhalidwe enieni a Yesu. Akristu ayenera kukhala mboni, koma osati odzikuza ndi amwano, osati ndi maganizo “oyera kuposa inu”, osati m’kudzikuza kwachinyengo, ndipo ndithudi osati mumkangano wonyansa wampingo umene Akristu amatsutsa Akristu. Mpingo usamalankhule za wokha. Ayenera kukhala wodekha, osati kuumirira mphamvu zake kapena kufuna kutchuka. Mpingo sungathe kupulumutsa dziko lapansi, koma Ambuye wa mpingo akhoza. Akhristu sayenera kugwirira ntchito mpingo kapena kugwiritsa ntchito mphamvu za moyo wawo pa izo, koma kwa Ambuye wa mpingo.

Mpingo sungagwirizane ndi Mbuye wawo uku ukukweza. Mpingo woona sukufuna kupeza mphamvu pamaso pa dziko lapansi, chifukwa uli nawo kale mphamvu zonse zochokera kwa Ambuye amene akukhala mwa iye.

Komanso, Mpingo uyenera kukhala oleza mtima ndi wokhutira, podziwa kuti mbewu ya choonadi imafuna nthawi kuti imere, nthawi yakukula, ndi nthawi yobereka zipatso. Mpingo suyenera kufuna kuti anthu azisintha modzidzimutsa kalekale. M'malo mwake, mpingo uyenera kupereka zitsanzo zosintha popewa zoyipa popewa kuchita zoyipa, ndikumwaza mbewu za choonadi, zomwe zimazika mizu mmagulu ndipo pamapeto pake zimabala zipatso zosintha.

Chizindikiro chapadera cha Chikhristu chenicheni

M’buku lake lakuti The Decline and Fall of the Roman Empire, wolemba mbiri Edward Gibbon ananena kuti kugwa kwa mzinda wa Roma sikunali kwa adani amene anaukira adaniwo koma kunayamba kuwola. M’bukuli muli ndime imene Sir Winston Churchill anailoweza chifukwa anaona kuti ndi yofunika komanso yophunzitsa. N’zochititsa chidwi kuti ndimeyi inafotokoza za udindo wa mpingo mu ufumu umene ukugwa.

“Pamene gulu lalikulu (Ufumu wa Roma) unali kuukiridwa ndi chiwawa chowonekera ndi kufooketsedwa ndi kuwola kwapang’onopang’ono, chipembedzo choyera ndi chodzichepetsa chinaloŵa m’maganizo a anthu mofatsa, chinakula mwabata ndi kudzichepetsa, chinasonkhezeredwa ndi kutsutsa, ndipo potsirizira pake chinakhazikitsidwa. muyezo wa mtanda pa mabwinja a Capitol.” Ndithudi, chizindikiro choyambirira cha moyo wa Yesu Kristu mwa Mkristu ndicho chikondi. Chikondi chimene chimavomereza ena mmene alili. Chikondi chimene chili chachifundo ndi chokhululukira. Chikondi chimene chimafuna kuthetsa kusamvana, magawano ndi maubale osweka. Yesu ananena pa Yohane 13:35 , kuti: “Mwa ichi adzazindikira onse kuti muli akuphunzira anga, ngati muli nacho chikondano wina ndi mnzake.” Chikondi chimenecho sichimasonyezedwa konse mwa mpikisano, umbombo, kudzitama, kusaleza mtima, kapena tsankho. Ndizosiyana kwambiri ndi nkhanza, miseche, nkhanza ndi magawano.

Apa tikupeza mphamvu yogwirizanitsa yomwe imathandiza mpingo kukwaniritsa cholinga chake padziko lapansi: chikondi cha Khristu. Kodi timaonetsa bwanji chiyero cha Mulungu? Kudzera mu chikondi chathu! Kodi timaonetsa bwanji ulemerero wa Mulungu? Kudzera mu chikondi chathu! Kodi timachitira umboni motani za kutsimikizirika kwa Yesu Kristu? Kudzera mu chikondi chathu! NT ilibe zambiri zonena za Akhristu omwe akutenga nawo gawo mu ndale, kapena kuteteza “zikhalidwe zabanja,” kapena kulimbikitsa mtendere ndi chilungamo, kapena kutsutsa zolaula, kapena kuteteza ufulu wa gulu ili kapena gulu loponderezedwa lija. Sindikunena kuti Akhristu sayenera kudzidetsa nkhawa. Mwachionekere, munthu sangakhale ndi mtima wodzala ndi chikondi kaamba ka anthu ndi kusakhalanso ndi nkhaŵa ndi zinthu zoterozo. Koma NT imanena pang'ono za zinthu izi, chifukwa Mulungu akudziwa kuti njira yokhayo yothetsera mavutowa ndi kuchiritsa maubale osweka ndi kubweretsa mphamvu yatsopano m'miyoyo ya anthu - mphamvu ya moyo wa Yesu Khristu.

Ndi moyo wa Yesu Khristu womwe amuna ndi akazi amafunikiradi. Kuchotsa mdima kumayamba ndikubweretsa kuwala. Kuchotsa chidani kumayamba ndikubweretsa chikondi. Kuchotsa matenda ndi ziphuphu kumayamba ndikubweretsa moyo. Tiyenera kuyamba kumudziwitsa Khristu chifukwa ndiko kuyitana kwathu komwe tidayitanidwako.

Uthenga Wabwino unakula m’mikhalidwe yofanana ndi yathu: Inali nthaŵi ya chisalungamo, kugaŵikana kwa mafuko, upandu wofala, chisembwere, kusokonekera kwachuma, ndi mantha ofala. Mpingo woyambirira unavutika kuti upulumuke pansi pa chizunzo chosalekeza ndi chakupha chimene sitingathe kuchilingalira lerolino. Koma mpingo woyambirira sunawone kuitanidwa kwake m’kulimbana ndi chisalungamo ndi kuponderezana kapena kukakamiza “ufulu” wake. Mpingo woyambirira unawona ntchito yake monga kuonetsa chiyero cha Mulungu, kuvumbula ulemerero wa Mulungu, ndi kuchitira umboni za chenicheni cha Yesu Kristu. Ndipo anachita zimenezi mwa kusonyeza bwino lomwe chikondi chosaneneka kwa anthu a mtundu wake komanso anthu akunja.

Kunja kwa makapu

Aliyense amene amafunafuna Malemba amene amachirikiza kunyanyala ntchito, zionetsero, kunyanyala, ndi zochita zina zandale pofuna kuthetsa mavuto a anthu adzakhumudwa. Yesu anatcha ichi, "Kutsuka kwa kunja." Kusintha kwenikweni kwachikhristu kumasintha anthu kuchokera mkati. Amayeretsa mkati mwa kapu. Sichimangosintha mawu achinsinsi pa chithunzi chomwe munthu wavala. Zimasintha mtima wa munthu.

Mipingo nthawi zambiri imasochera pano. Amakonda kwambiri mapulogalamu andale, kumanja kapena kumanzere. Khristu anabwera padziko lapansi kudzasintha anthu, koma osati chifukwa cha ndale. Cholinga chake ndikuti asinthe gulu posintha munthuyo mgululi powapatsa mtima watsopano, malingaliro atsopano, kukonzanso, kuwongolera kwatsopano, kubadwa kwatsopano, moyo watsopano wogalamuka komanso kufa kwa kudzikonda komanso kudzikonda. Munthuyo akasandulika motere, timakhala ndi gulu latsopano.

Pamene tisinthidwa kuchokera mkati, pamene mkati mwayeretsedwa, malingaliro athu onse a maunansi aumunthu amasintha. Tikakumana ndi mikangano kapena kuchitiridwa nkhanza, timakonda kuyankha ndi “diso kulipira diso”. Koma Yesu akutiitanira ku kuyankha kwa mtundu watsopano: "Dalitsani iwo akuzunza inu." Mtumwi Paulo akutiitanira ku kuyankha koteroko pamene akulemba kuti, “Khalani a mtima umodzi mwa inu nokha.....Musabwezere choipa pa choipa.....Musagonje kwa choipa, koma ndi chabwino gonjetsani choipa”. . ( Aroma 12:14-21 )

Uthenga womwe Mulungu wapereka ku mpingo ndi uthenga wosokoneza kwambiri padziko lonse lapansi. Kodi tiyenera kunyalanyaza uthengawu mokomera ndale komanso chikhalidwe? Kodi tiyenera kukhutira ndikuti tchalitchi chimangokhala bungwe ladziko, ndale kapena chikhalidwe? Kodi tili ndi chidaliro chokwanira mwa Mulungu, timavomereza naye kuti chikondi chachikhristu, chomwe chimakhala mu mpingo wake, chidzasintha dziko lino osati mphamvu zandale kapena njira zina zachitukuko?

Mulungu akutiyitana ife kuti tikhale anthu odalirika pofalitsa uthenga wabwino wa Yesu Khristu monsemo. Mpingo uyenera kuyambiranso malonda ndi mafakitale, maphunziro ndi maphunziro, zaluso ndi moyo wabanja komanso mabungwe athu ndi uthenga wamphamvu, wosintha, wosayerekezeka. Ambuye Yesu wowuka kwa akufa adadza kwa ife kudzala moyo wake wosatha mwa ife. Ndiwokonzeka ndipo amatha kutisandutsa anthu achikondi, oleza mtima, odalirika, kotero kuti timalimbikitsidwa kuthana ndi mavuto onse ndi zovuta zonse m'moyo. Uwu ndi uthenga wathu kudziko lotopa lodzala ndi mantha komanso kuzunzika. Uwu ndi uthenga wachikondi ndi chiyembekezo womwe timabweretsa kudziko lopanduka komanso lodzimvera chisoni.

Timakhala kuti tiwonetse chiyero cha Mulungu, kuwulula ulemerero wa Mulungu, ndikuchitira umboni kuti Yesu adadza kudzayeretsa abambo ndi amai mkati ndi kunja. Timakhala okondana wina ndi mnzake komanso kuwonetsa chikondi chachikhristu kudziko lapansi. Ichi ndiye cholinga chathu, ndiko kuyitanidwa kwa Mpingo.

Wolemba Michael Morrison