TSIKU NDI TSIKU


Zomwe Mulungu amavumbula zimatikhudza tonsefe

Ndi chisomo choyera kuti mwapulumutsidwa. Palibe chimene mungachite kwa inu nokha koma kudalira zimene Mulungu wakupatsani. Simunayenere kuchita kalikonse; pakuti Mulungu safuna kuti munthu anene zimene wakwanitsa kuchita pamaso pake (Aef 2,8-9GN). Ndi zodabwitsa bwanji pamene ife akhristu timafika pomvetsetsa chisomo! Kumvetsetsa kumeneku kumachotsa kupsinjika ndi kupsinjika komwe timadziyika tokha nthawi zambiri. Zimatipangitsa ife...

Njala mkati mwathu

“Aliyense amayang'ana pa iwe mwachidwi ndipo umawadyetsa panthawi yoyenera. Mumatsegula dzanja lanu, mudzaze zolengedwa zanu ... ”(Masalmo 145, 15-16 HFA). Nthawi zina ndimamva njala ikulira kwinakwake mkati mwanga. M'malingaliro mwanga ndimayesetsa kuti ndisamulemekeze ndikumuletsa kwakanthawi. Zonse mwadzidzidzi, komabe, zikuwonekeranso. Ndikulankhula za chikhumbo, chokhumba mkati mwathu kuti timvetsetse bwino, kufuula ...

Xmas - Khrisimasi

"Chifukwa chake, abale ndi alongo oyera amene amatenga chiitano chakumwamba, yang'anani kwa mtumwi ndi mkulu wa ansembe amene timati ndiye Yesu Khristu" (Ahebri 3: 1). Anthu ambiri amavomereza kuti Khrisimasi yakhala phwando lamalonda, lamalonda - nthawi zambiri Yesu amaiwalika. Kutsindika kumayikidwa pa chakudya, vinyo, mphatso ndi zikondwerero; koma chimakondweretsedwa ndi chiyani? Monga akhristu, tiyenera kuda nkhawa kuti ndichifukwa chiyani Mulungu ...

Khristu Mwanawankhosa wathu wa Paskha

“Pakuti Paskha wathu waphedwa chifukwa cha ife, Khristu” (1. Akor. 5,7). Sitikufuna kudutsa kapena kuiwala chochitika chachikulu chimene chinachitika ku Igupto pafupifupi zaka 4000 zapitazo pamene Mulungu anamasula Israyeli ku ukapolo. Miliri khumi mu 2. Mose, zinali zofunika kuti agwedeze Farao mu kuuma kwake, kudzikuza kwake ndi kukana kwake kodzikuza kwa Mulungu. Paskha unali mliri womaliza komanso wotsimikizika ...

Minda ndi zipululu

“Koma pamenepo padali munda pamene adapachikidwa, ndi m’mundamo munali manda atsopano, m’menemo sanaikidwe munthu ndi kale lonse.”​—Yohane 19:4.1. Nthaŵi zambiri zodziŵika bwino m’mbiri ya Baibulo zinkachitikira m’malo amene akusonyeza mmene zinthu zinalili. Nthawi yoyamba yoteroyo inachitika m’munda wokongola umene Mulungu anaika Adamu ndi Hava. Inde, Munda wa Edeni unali wapadera chifukwa unali wa Mulungu.

Njira yovuta

"Chifukwa iye mwini adati:" Sindikufuna kuchotsa dzanja langa pa iwe ndipo sindikufuna kukusiya "(Ahe 13, 5 ZUB). Kodi timatani pamene sitingathe kuona njira yathu? Mwina sizingatheke kupyola moyo wopanda nkhawa ndi zovuta zomwe moyo umabweretsa. Nthawi zina izi zimakhala zovuta. Moyo, zikuwoneka, umakhala wopanda chilungamo nthawi zina. Kodi nchifukwa ninji zili choncho? Tikufuna kudziwa. Zosayembekezereka ...
Kugonjetsa: Palibe chimene chingalepheretse chikondi cha Mulungu

Kugonjetsa: Palibe chimene chingalepheretse chikondi cha Mulungu

Kodi mwamva kugwedezeka pang'ono kwa chopinga m'moyo wanu ndipo kodi mwaletsedwa, kusungidwa kapena kuchedwetsedwa pantchito yanu? Nthawi zambiri ndadzizindikira kuti ndine mkaidi wa nyengo pamene nyengo yosayembekezereka imalepheretsa kuchoka kwanga kupita ku ulendo watsopano. Maulendo akumatauni amakhala odabwitsa chifukwa cha ntchito zamsewu. Ena atha kukhumudwa ndi kukhalapo kwa kangaude mu bafa kuchokera kwina…

Kwaniritsani lamulo

“Ndi chisomo choyera kuti mudapulumutsidwa. Palibe chimene mungachite kwa inu nokha koma kudalira zimene Mulungu wakupatsani. Simunayenere kuchita kalikonse; pakuti Mulungu safuna kuti munthu afotokoze zimene wakwanitsa kuchita ” (Aef 2,8-9 GN). Paulo analemba kuti: “Chikondi sichivulaza mnansi wako; chotero chikondi ndicho kukwaniritsidwa kwa lamulo” (Aroma 13,10 Baibulo la Zurich). Ndizosangalatsa kuti ife ochokera ...

Kupemphereranji pomwe Mulungu amadziwa zonse?

“Popemphera musamangirire mawu opanda pake ngati anthu akunja amene sadziwa Mulungu. musanamufunse kuti "(Mt 6,7-8 NKHA). Munthu wina anafunsa kuti: “N’chifukwa chiyani ndiyenera kupemphera kwa Mulungu pamene amadziwa zonse? Yesu ananena mawu ali pamwambawa monga mawu oyamba a Pemphero la Ambuye. Mulungu amadziwa zonse. Mzimu wake uli paliponse....

Ana a Abrahamu

“Ndipo anaika zonse pansi pa mapazi ake, nampatsa iye mutu wa Eklesia pamwamba pa zinthu zonse, ndilo thupi lake, chidzalo cha Iye amene adzaza zonse mu zonse.” ( Aefeso 1,22-23). Auch im letzten Jahr haben wir uns an jene erinnert, die im Krieg das höchste Opfer bezahlten haben, um unser Überleben als Nation sicher zu stellen. Erinnern ist gut. Tatsächlich scheint es eines der Lieblingswörter von Gott zu sein, denn er benützt es öfters. Er erinnert uns…

Mkhalapakati ndiye uthenga

“Mobwerezabwereza, ngakhale nthaŵi yathu isanafike, Mulungu analankhula ndi makolo athu m’njira zosiyanasiyana kupyolera mwa aneneri. Koma tsopano, m’nthawi yotsiliza ino, Mulungu analankhula nafe kupyolera mwa Mwana wake. Kudzera mwa iye Mulungu adalenga thambo ndi nthaka, ndipo adamupanga kukhala cholowa pa chilichonse. Mwa Mwana wasonyezedwa ulemerero waumulungu wa Atate wake, pakuti ali fanizo la Mulungu” (Kalata yopita kwa Aheberi 1,1-3 HFA). Akatswiri a zachikhalidwe cha anthu amagwiritsa ntchito mawu ngati ...

Yolembedwa padzanja lake

“Ndinapitirizabe kumutenga m'manja mwanga. Koma anthu a Israeli sanazindikire kuti zabwino zonse zomwe zinawachitikira zachokera kwa ine ”- Hoseya 11: 3 HFA. Ndikusaka chikwama changa, ndidakumana ndi paketi yakale ya ndudu, mwina kuyambira m'ma 60. Inali itadulidwa kuti malo akulu kwambiri apangidwe. Pa ilo panali chojambulidwa cha pulagi wa nsonga zitatu ndi malangizo a kagwiritsidwe ntchito ka waya. Who…