Kuyamikira ubatizo wathu

176 kuyamikira ubatizo wathuTikuwona spellbound momwe wamatsenga, wokutidwa ndi maunyolo ndi otetezedwa ndi zomangira, amatsitsidwa mu thanki yaikulu yamadzi. Kenako pamwambayo imatsekedwa ndipo wothandizira wamatsenga amaima pamwamba ndikuphimba thanki ndi nsalu, yomwe amanyamula pamutu pake. Patangopita nthawi pang'ono nsaluyo ikugwa ndipo kudabwa kwathu ndi kukondweretsa wamatsenga tsopano akuyima pa thanki ndipo wothandizira wake, wotetezedwa ndi unyolo, ali mkati. "Kusinthanitsa" kwadzidzidzi komanso kodabwitsaku kumachitika pamaso pathu. Tikudziwa kuti ndi chinyengo. Koma momwe zowoneka ngati zosatheka zinakwaniritsidwira sizinawululidwe, kotero chozizwitsa ichi cha "matsenga" chikhoza kubwerezedwa modabwitsa ndi kukondweretsa omvera ena.

Akristu ena amaona ubatizo kukhala matsenga; munthu amapita m’madzi kwa kamphindi, machimo amatsukidwa ndipo munthuyo amatuluka m’madzimo ngati kuti wabadwanso. Koma choonadi cha m’Baibulo chokhudza ubatizo n’chosangalatsa kwambiri. Si mchitidwe wa ubatizo mwa iwo wokha umene umabweretsa chipulumutso; Yesu amachita izi ngati woimira ndi wolowa mmalo mwathu. Pafupifupi zaka 2000 zapitazo, iye anatipulumutsa kupyolera mu moyo wake, imfa, chiukiriro, ndi kukwera kumwamba.

Si mu ubatizo umene timasintha makhalidwe athu oipa ndi uchimo ndi chilungamo cha Yesu. Yesu samachotsa machimo aanthu nthawi zonse pamene munthu wabatizidwa. Iye anachita zimenezi kamodzi kokha, kudzera mu ubatizo wake, moyo, imfa, kuuka kwake, ndi kukwera kumwamba. Choonadi chaulemerero ndi ichi: kudzera mu ubatizo wathu timatenga nawo gawo mu ubatizo wa Yesu mu mzimu! Timabatizidwa chifukwa Yesu, monga woimira ndi wolowa mmalo mwathu, anabatizidwa chifukwa cha ife. Ubatizo wathu ndi chifaniziro ndi tanthauzo la ubatizo wake. Timaika chikhulupiriro chathu mu ubatizo wa Yesu, osati wathu.

M’pofunika kuzindikira kuti chipulumutso chathu sichidalira ife. Zili monga mmene mtumwi Paulo analembera. Ndi za Yesu, yemwe iye ali ndi zomwe watichitira (ndipo adzapitiriza kuchita): «Iwenso, uli ndi ngongole zonse za chiyanjano ndi Yesu Khristu. Iye ndi nzeru za Mulungu kwa ife. Kudzera mwa iye tapeza chiyanjo pamaso pa Mulungu, kudzera mwa iye tingakhale ndi moyo wokondweretsa Mulungu, ndipo kudzera mwa iye timamasulidwa ku zolakwa ndi uchimo. Choncho zimene Malemba Opatulika amanena panopa ndi zoona: Ngati munthu akufuna kunyada, ayenera kunyadira zimene Mulungu wamuchitira!” (1. Akorinto 1,30-31 Chiyembekezo kwa Onse).

Nthawi zonse ndikaganizira mu Sabata Lopatulika, ndimakhudzidwa ndi malingaliro okondwerera ubatizo wanga ndi mwambo wachikondwerero. Pochita zimenezi, ndimakumbukira ubatizo wanga zaka zambiri zapitazo, umene uli woposa wanga, m’dzina la Kristu. Ndi ubatizo umene Yesu mwiniyo anabatizidwa, monga cholowa m’malo. Poimira mtundu wa anthu, Yesu ndiye Adamu womalizira. Mofanana ndi ife, iye anabadwa munthu. Iye anakhala ndi moyo, anamwalira, ndipo anaukitsidwa ndi thupi laumunthu laulemerero ndi kukwera kumwamba. Pamene tabatizidwa, timalumikizana ndi ubatizo wa Yesu mwa Mzimu Woyera. M’mawu ena, ngati tabatizidwa, ndiye kuti timabatizidwa mwa Yesu. Ubatizo umenewu ndi wa Utatu kotheratu. Yesu atabatizidwa ndi msuweni wake Yohane M’batizi, Utatu unaperekedwa kuti: “Yesu atatuluka m’madzimo, kumwamba kunam’tsegukira, ndipo anaona mzimu wa Mulungu ukutsika ngati nkhunda n’kutera pa iye. Nthawi yomweyo mau ocokera kumwamba anati: 3,16-17 Chiyembekezo kwa Onse).

Yesu anabatizidwa mu udindo wake monga mkhalapakati yekha pakati pa Mulungu ndi munthu. Iye anabatizidwa chifukwa cha mtundu wa anthu, ndipo ubatizo wathu umatanthauza kutengamo mbali m’chikondi chokwanira cha munthu cha Mwana wa Mulungu. Ubatizo ndi maziko mu mgwirizano wa hypostatic womwe Mulungu amayandikira kwa umunthu ndi momwe anthu amakondera kwa Mulungu. Kulumikizana kwa hypostatic ndi liwu la zaumulungu lochokera ku liwu lachi Greek lakuti hypostasis, lomwe limafotokoza mgwirizano wosalekanitsidwa wa umulungu wa Khristu ndi umunthu. Chotero Yesu ali Mulungu kotheratu ndi munthu kotheratu panthaŵi imodzi. Pokhala waumulungu wangwiro ndi umunthu wangwiro, Kristu mwa chikhalidwe chake amayandikira Mulungu kwa ife, ndi kutiyandikizitsa ife kwa Mulungu. TF Torrance akufotokoza izi motere:

Kwa Yesu, ubatizo unatanthauza kuti anapatulidwa kukhala Mesiya ndi kuti, monga wolungama, anakhala mmodzi nafe, natenga kupanda cilungamo kwathu kuti cilungamo cake cikhale cathu. Kwa ife ubatizo umatanthauza kuti timakhala amodzi ndi iye, kukhala ndi phande mu chilungamo chake, ndi kuti mwa iye timayeretsedwa monga ziwalo za anthu a Mulungu aumesiya, olumikizidwa pamodzi m’thupi limodzi la Kristu. Pali ubatizo umodzi ndi thupi limodzi mwa Mzimu umodzi. Khristu ndi mpingo wake amatenga nawo mbali mu ubatizo m'modzi munjira zosiyanasiyana, Khristu mokangalika komanso mogwira mtima ngati Mpulumutsi, mpingo mosasamala komanso wofunitsitsa kulandira ngati gulu loomboledwa.

Akhristu akamakhulupirira kuti adzapulumutsidwa kudzera mu ubatizo, samvetsa kuti Yesu ndi ndani komanso zimene anachita monga Mesiya, Mkhalapakati, Woyanjanitsa komanso Wowombola. Ndimakonda yankho lomwe TF Torrance anapereka atafunsidwa pamene adapulumutsidwa. "Ndinapulumutsidwa kudzera mu imfa ndi kuuka kwa Yesu zaka 2000 zapitazo." Yankho lake likusonyeza chowonadi chakuti chipulumutso sichipezeka mu ubatizo, koma mu ntchito ya Mulungu mwa Khristu kudzera mwa Mzimu Woyera. Tikamakamba za chipulumutso chathu, timabwezeredwa ku nthawi ya mbiri ya chipulumutso, yomwe inalibe kanthu ndi ife koma chilichonse chochita ndi Yesu. Inali nthawi imene ufumu wakumwamba unakhazikitsidwa ndipo dongosolo loyambirira la Mulungu lotikweza linakwaniritsidwa mu nthawi ndi mlengalenga.

Ngakhale kuti sindinamvetse bwino za choonadi cha mbali zinayi ichi cha chipulumutso pa nthawi ya ubatizo wanga, sichili chenicheni, ngakhalenso chowonadi. Ubatizo ndi Mgonero wa Ambuye umakhudza Yesu, momwe amakhalira umodzi ndi ife ndi ife naye. Kupembedza kodzazidwa ndi chisomo kumeneku sikuli malingaliro aumunthu, koma zomwe zimapezeka mu dongosolo la Mulungu. Kaya tinabatizidwa mwa kuwaza, kuthiridwa madzi, kapena kumizidwa m’madzi, chenicheni ndi chimene Yesu anatichitira tonsefe kudzera mu Chitetezero chake. Ku Grace Communion International, timatsatira chitsanzo cha Yesu ndipo nthawi zambiri timabatiza ndi kumizidwa kwathunthu. Komabe, izi sizingatheke nthawi zonse. Mwachitsanzo, ndende zambiri sizilola ubatizo womiza m’madzi. Anthu ambiri ofooka sangathenso kumizidwa, ndipo nkoyenera kuti makanda awaziwe. Ndiroleni ndiphatikize izi ndi mawu ena ochokera ku TF Torrance:

Zonsezi zimathandiza kumveketsa bwino kuti panthawi ya ubatizo zonse zomwe Khristu amachita komanso zochitika za tchalitchi m'dzina lake siziyenera kumveka m'lingaliro la zomwe mpingo umachita, koma zomwe Mulungu mwa Khristu adachita, zomwe akuchita lero komanso zomwe adzachita. mutichitire mtsogolo mwa mzimu wake. Tanthauzo lake siliri mu mwambo ndi machitidwe ake mwa iwo okha, kapena mu maganizo a obatizidwa ndi kumvera kwawo ku chikhulupiriro. Ngakhale kutchulidwa kwamwadzidzidzi ku ubatizo, umene mwachibadwa umakhala mchitidwe wapang’onopang’ono umene timalandira ubatizo ndi kusauchita, umatitsogolera ife kupeza tanthauzo la Kristu wamoyo, amene sangalekanitsidwe ku ntchito yake yotsirizidwa, amene amadzipanga kukhalapo kwa ife kupyolera mwa Kristu. mphamvu ya zenizeni zake ( Theology of Reconciliation, p. 302).

Pamene ndimakumbukira Sabata Loyera ndi kusangalala ndi chikondwerero cha nsembe yachikoka ya Yesu kaamba ka ife, ndimakumbukira mwachimwemwe tsiku limene ndinabatizidwa mwa kumizidwa. Tsopano ndikumvetsa bwino kwambiri kumvera kwa chikhulupiriro kwa Yesu chifukwa cha ife. Chiyembekezo changa ndi chakuti kumvetsetsa bwino za ubatizo wanu kumapanga mgwirizano weniweni ndi ubatizo wa Yesu ndipo nthawi zonse kudzakhala chifukwa chokondwerera.

Kuyamikira ubatizo wathu ndi chiyamiko ndi chikondi,

Joseph Tsoka

Purezidenti
CHISOMO CHOKHUDZANA NDI MADZIKO OTHANDIZA


keralaKuyamikira ubatizo wathu