Yesu dzulo, lero ndi nthawi zonse

171 yesu dzulo lero muyayaNthawi zina timapita ku chikondwerero cha Khrisimasi cha Kubadwa kwa Mwana wa Mulungu ndi chidwi chochuluka kotero kuti timalola Advent kukhala kumbuyo, mwachitsanzo, nthawi yomwe chaka cha mpingo wachikhristu chimayamba. Lamlungu linai la Advent limayamba chaka chino pa Novembara 29 ndipo likuwonetsa Khrisimasi, phwando la kubadwa kwa Yesu Khristu. Mawu akuti “Advent” amachokera ku liwu lachilatini lakuti adventus ndipo amatanthauza chinachake monga “kubwera” kapena “kufika”. Panthawi ya Advent atatu "kubwera" kwa Yesu kumakondwerera (nthawi zambiri mosinthana): zam'tsogolo (kubwerera kwa Yesu), zamakono (mu Mzimu Woyera) ndi zakale (kubadwa kwa Yesu / kubadwa).

Titha kumvetsetsa tanthauzo la Advent ngakhale titalingalira momwe kubwera kutatuku kumalumikizirana. Mlembi wa Kalata yopita kwa Aheberi ananena motere: “Yesu Khristu dzulo ndi lero, yemweyonso kwamuyaya” ( Ahebri 1 )3,8). Yesu anabwera monga munthu (dzulo), ali ndi moyo kudzera mwa Mzimu Woyera amene ali mwa ife (lero) ndipo adzabweranso monga Mfumu ya mafumu onse ndi Mbuye wa ambuye onse (kwanthawizonse). Njira ina yowonera izi ndi yokhudza ufumu wa Mulungu. Kubadwa kwa Yesu kunabweretsa munthu ufumu wa Mulungu (dzulo); Iye mwini akuwaitanira okhulupirira kuti akalowe mu ufumuwo ndi kutenga nawo gawo mu ufumuwo (lero); ndipo akadzabweranso adzaulula ufumu wa Mulungu umene unalipo kale kwa anthu onse (kwamuyaya).

Yesu anagwiritsa ntchito mafanizo angapo pofotokoza za ufumu umene anali pafupi kukhazikitsa: fanizo la mbewu imene inamera mwakachetechete ndi yosaoneka (Maliko. 4,26-29), wa kambewu kampiru, kamene kamatuluka mu kambewu kakang'ono ndikukula kukhala chitsamba chachikulu ( Markus 4,30-32), komanso chotupitsa, chomwe chimatupitsa mtanda wonse (Mateyu 13,33). Mafanizo amenewa akusonyeza kuti ufumu wa Mulungu unabweretsedwa padziko lapansi pamene Yesu analowa thupi la munthu, ndipo ukupitirirabe mpaka pano. Yesu ananenanso kuti: “Ngati ine ndimatulutsa mizimu yoipa ndi mzimu wa Mulungu [zimene anachita], Ufumu wa Mulungu wafika kwa inu.” ( Mateyu 1:2,28; Luka 11,20). Ufumu wa Mulungu ulipo, iye anatero, ndipo umboni wa zimenezi walembedwa m’kutulutsa kwake ziwanda ndi ntchito zina zabwino za mpingo.
 
Mphamvu ya Mulungu imavumbulutsidwa mosalekeza kudzera mwa okhulupilira amene amakhala mu zenizeni za ufumu wa Mulungu. Yesu Khristu ndiye mutu wa mpingo, iye anali dzulo, ali lero ndipo adzakhala kwanthawizonse. Monga momwe ufumu wa Mulungu udalipo mu ntchito ya uzimu ya Yesu, tsopano ukupezeka mu ntchito ya uzimu ya mpingo wake (ngakhale sunafike mu ungwiro). Yesu Mfumu amakhala ndi ife; mphamvu yake yauzimu imakhala mwa ife, ngakhale ufumu wake sunagwire ntchito mokwanira. Martin Luther anayerekezera kuti Yesu anamanga Satana, ngakhale pa unyolo wautali: «[...] iye [Satana] sangachite kanthu koposa galu woipa pa unyolo; akhoza kuuwa, kuthamanga uku ndi uku, nang’amba ndi unyolo.

Ufumu wa Mulungu udzakwaniritsidwa mu ungwiro wake wonse - ndiye "Wamuyaya" amene tikuyembekezera. Tikudziwa kuti sitingasinthe dziko lapansi pano komanso pano, ngakhale titayesetsa motani kutsanzira Yesu m'moyo wathu. Ndi Yesu yekha amene angachite izi, ndipo adzazichita muulemerero wonse pobwerera. Ngati ufumu wa Mulungu uli kale pakadali pano, udzakwaniritsidwa mtsogolo mokwanira. Ngati akadali obisika lero, adzawululidwa kwathunthu pakubweranso kwa Yesu.

Paulo ankalankhula kawirikawiri za ufumu wa Mulungu m’lingaliro lake la m’tsogolo. Iye anachenjeza za chilichonse chimene chingatilepheretse “kulowa ufumu wa Mulungu” (1. Akorinto 6,9-10 ndi 15,50; Agalatiya 5,21; Aefeso 5,5). Monga momwe tingawonere kaŵirikaŵiri m’kusankha kwake mawu, iye anakhulupirira mosalekeza kuti ufumu wa Mulungu udzakwaniritsidwa pa mapeto a dziko (1 Atesalonika 2,12; 2 Ates 1,5; Akolose 4,11; 2. Timoteo 4,2 ndi 18). Koma anadziŵanso kuti kulikonse kumene Yesu angakhale, ufumu wake ulipo kale, ngakhale “m’dziko loipa lilipoli,” monga anautcha. Popeza Yesu akukhala mwa ife pano ndi tsopano, ufumu wa Mulungu ulipo kale, ndipo malinga ndi kunena kwa Paulo ife tiri kale nzika mu ufumu wa kumwamba (Afilipi 3,20).

Advent ikunenedwanso ponena za chipulumutso chathu, chomwe chikutchulidwa m'Chipangano Chatsopano mu nthawi zitatu: zakale, zamakono ndi zam'tsogolo. Chipulumutso chimene tapanga kale chikuimira zakale. Idabwera ndi Yesu pakubwera kwake koyamba - kudzera mu moyo wake, imfa yake, kuuka kwake ndi kukwera kwake kumwamba. Timakumana ndi zomwe zikuchitika tsopano pamene Yesu akukhala mwa ife ndi kutiitana kuti tigwire nawo ntchito yake mu ufumu wa Mulungu (ufumu wakumwamba). Tsogolo likuyimira kukwaniritsidwa kwangwiro kwa chiombolo chimene chidzabwera kwa ife pamene Yesu adzabweranso kuti onse adzaone ndipo Mulungu adzakhala zonse mu zonse.

N’zochititsa chidwi kudziwa kuti Baibulo limatsindika za kuonekera kwa Yesu pakubwera kwake koyamba komanso komaliza. Pakati pa “dzulo” ndi “losatha” kubwera kwa Yesu komweko sikuonekanso mpaka pamene sitikuona akuyenda monga aja amene anakhalako m’zaka za zana loyamba. Koma popeza tsopano ndife akazembe a Khristu (2. Akorinto 5,20), tayitanidwa kuyimira chenicheni cha Khristu ndi ufumu wake. Ngakhale kuti Yesu saoneka, timadziwa kuti ali nafe ndipo sadzatisiya kapena kutikhumudwitsa. Anthu anzathu akhoza kumuzindikira mwa ife. Timatsutsidwa kukhetsa zidutswa za ulemerero wa ufumu mwa kulola chipatso cha Mzimu Woyera kulowa mkati mwathu ndi kusunga lamulo latsopano la Yesu lokondana wina ndi mnzake.3,34-35 ndi).
 
Pamene timvetsetsa kuti Advent ili pakati, kuti Yesu ali dzulo, lero, ndi kwanthawizonse, timatha kumvetsa bwino chikhalidwe cha chikhalidwe mu mawonekedwe a makandulo anayi omwe amatsogola nthawi ya kubwera kwa Ambuye: chiyembekezo, Mtendere, chimwemwe ndi chimwemwe. chikondi. Monga Mesiya amene aneneri ananena, Yesu ndiye chitsanzo chenicheni cha chiyembekezo chimene chinalimbitsa anthu a Mulungu. Iye sanabwere monga wankhondo kapena mfumu yogonjetsa, koma monga Kalonga wa Mtendere kusonyeza kuti ndi dongosolo la Mulungu lobweretsa mtendere. Cholinga cha chisangalalo chimasonyeza kuyembekezera mwachimwemwe kubadwa ndi kubweranso kwa Mpulumutsi wathu. Ndi chikondi chimene Mulungu ali nacho. Iye amene ali chikondi anatikonda dzulo (dziko lisanakhazikitsidwe) ndipo akupitiriza kutero (payekha payekha komanso mwachikondi) lero ndi kwanthawizonse.

Ndikupemphera kuti nyengo ya Adventi idzazidwe ndi chiyembekezo cha Yesu, mtendere ndi chisangalalo kwa inu komanso kuti mwa mphamvu ya Mzimu Woyera mudzakumbutsidwa tsiku ndi tsiku momwe amakukondani.

Kukhulupirira Yesu dzulo, lero ndi nthawi zonse,

Joseph Tsoka

Purezidenti
CHISOMO CHOKHUDZANA NDI MADZIKO OTHANDIZA


keralaKubwera: Yesu dzulo, lero ndi nthawi zonse