ZIKHULUPIRIRO


Mulungu Utatu

Malinga ndi umboni wa m'Malemba, Mulungu ndi waumulungu mwa anthu atatu amuyaya, ofanana koma osiyana Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Iye ndiye Mulungu woona yekha, wamuyaya, wosasintha, wamphamvuyonse, wodziwa zonse, wopezeka paliponse. Iye ndiye mlengi wa kumwamba ndi dziko lapansi, wosamalira chilengedwe chonse ndi gwero la chipulumutso cha munthu. Ngakhale kuti ndi woposa mphamvu, Mulungu amachita zinthu mwachindunji ndiponso payekha pa anthu. Mulungu ndiye chikondi ndi ubwino wopanda malire....

Mulungu Atate

Mulungu Atate ndiye munthu woyamba wa Umulungu, Wopanda Chiyambi, amene Mwana anabadwa kwa nthawi yamuyaya ndi amene Mzimu Woyera amatuluka kwamuyaya kudzera mwa Mwana. Atate, amene analenga zonse zooneka ndi zosaoneka kupyolera mwa Mwana, amatumiza Mwanayo kuti akhale chipulumutso ndi kupereka Mzimu Woyera kuti tikonzenso ndi kulandiridwa monga ana a Mulungu. (Johannes 1,1.14, 18; Aroma 15,6; Akolose 1,15-16; Yohane 3,16; 14,26; 15,26; Aroma...

Mulungu mwana

Mulungu Mwana ndi Munthu wachiwiri wa Umulungu, wobadwa ndi Atate kuchokera ku nthawi zosayamba. Iye ndiye mawu ndi chifaniziro cha Atate kudzera mwa iye ndipo kwa iye Mulungu analenga zinthu zonse. Iye anatumidwa ndi Atate monga Yesu Kristu, Mulungu, wovumbulidwa m’thupi kutitheketsa ife kupeza chipulumutso. Iye anabadwa mwa Mzimu Woyera ndipo anabadwa mwa Namwali Mariya, anali Mulungu wathunthu ndi munthu wathunthu, anagwirizanitsa makhalidwe awiri mwa munthu mmodzi. Iye, mwana ...

Mzimu Woyera

Mzimu Woyera ndi munthu wachitatu wa Umulungu ndipo amatuluka kwamuyaya kuchokera kwa Atate kudzera mwa Mwana. Iye ndiye wotonthoza amene analonjezedwa ndi Yesu Kristu amene Mulungu anam’tuma kwa okhulupirira onse. Mzimu Woyera umakhala mwa ife, umatigwirizanitsa ife ndi Atate ndi Mwana, ndipo umatisintha ife kupyolera mu kulapa ndi kuyeretsedwa, ndi kutigwirizanitsa ife ndi chifaniziro cha Khristu kupyolera mu kukonzanso kosalekeza. Mzimu Woyera ndiye gwero la kudzoza ndi uneneri mu Baibulo ndi gwero la umodzi ndi ...

Ufumu wa Mulungu

Ufumu wa Mulungu, m’lingaliro lalikulu koposa, ndiwo ulamuliro wa Mulungu. Ulamuliro wa Mulungu waonekera kale mu mpingo ndi m’moyo wa wokhulupirira aliyense amene amagonjera ku chifuniro chake. Ufumu wa Mulungu udzakhazikitsidwa kotheratu monga dongosolo la dziko pambuyo pa kudza kwachiŵiri kwa Kristu, pamene zinthu zonse zidzakhala pansi pake. (Sal 2,6-9; 93,1-2; Luka 17,20-21; Danieli 2,44; Mark 1,14-15; 1. Korinto 15,24-28; epiphany 11,15; 21.3.22/27/2; 2,1-5) Masiku ano ndi mtsogolo ...

Mwamuna [mtundu wa anthu]

Mulungu analenga mwamuna ndi mkazi m’chifanizo cha Mulungu. Mulungu anadalitsa munthu ndi kumuuza kuti achulukane ndi kudzaza dziko lapansi. M’chikondi Yehova anapatsa munthu mphamvu zogonjetsa dziko lapansi monga kapitawo ndi kulamulira zolengedwa zake. Munkhani yakulenga, munthu ndiye korona wa chilengedwe; munthu woyamba ndi Adamu. Mophiphiritsidwa ndi Adamu yemwe adachimwa, anthu amakhala mopandukira Mlengi wake ndipo ...

Malemba Opatulika

Malemba ndi Mau ouziridwa a Mulungu, umboni wokhulupirika wa Uthenga Wabwino, ndi kutulutsa kowona ndi kolondola kwa vumbulutso la Mulungu kwa munthu. Pachifukwa chimenechi, Malemba Opatulika ndi osalakwa ndipo ndi ofunika kwa Tchalitchi pa mafunso onse a chiphunzitso ndi moyo. Kodi timadziwa bwanji kuti Yesu ndi ndani komanso zimene Yesu anaphunzitsa? Kodi tingadziwe bwanji ngati uthenga wabwino ndi weniweni kapena wabodza? Kodi pali maziko odalirika otani a chiphunzitso ndi moyo? Baibulo ndiye...

Mpingo

Mpingo, thupi la Khristu, ndi gulu la onse amene akhulupirira Yesu Khristu ndi amene Mzimu Woyera amakhala. Mpingo wapatsidwa ntchito yolalikira uthenga wabwino, kuphunzitsa zonse zimene Kristu analamula kuti abatizidwe, ndi kudyetsa nkhosa. Pokwaniritsa ntchito imeneyi, Mpingo, motsogozedwa ndi Mzimu Woyera, umatenga Baibulo ngati chitsogozo ndipo nthawi zonse umalunjika kwa Yesu Khristu, mutu wake wamoyo. Baibulo limati: “Ndani mwa Khristu . . .

Khristu

Aliyense amene amaika chikhulupiriro chake mwa Khristu ndi Mkhristu. Ndi kukonzedwanso ndi Mzimu Woyera, Mkhristu amabadwanso mwatsopano ndipo amabweretsedwa mu ubale wabwino ndi Mulungu ndi anthu anzake kudzera mu chisomo cha Mulungu kudzera mu kutengedwa kukhala ana ake. Moyo wa Mkhristu umadziwika ndi chipatso cha Mzimu Woyera. (Aroma 10,9-13; Agalatiya 2,20; Yohane 3,5-7; Mark 8,34; Yohane 1,12-13; 3,16-17; Aroma 5,1; 8,9; Yohane 13,35; Agalatiya 5,22-23) Kodi kukhala ndi mwana kumatanthauza chiyani?

Dziko la mngelo

Angelo ndi zolengedwa zauzimu. Mwapatsidwa ufulu wosankha. Angelo oyera amatumikira Mulungu monga amithenga ndi nthumwi, ndi mizimu yomvera kwa iwo amene adzalandira chipulumutso, ndipo adzatsagana ndi Khristu pakubwera kwake. Angelo osamverawo amatchedwa ziwanda, mizimu yoipa, ndi mizimu yonyansa. Angelo ndi zolengedwa zauzimu, amithenga ndi atumiki a Mulungu. (Aheb 1,14; epiphany 1,1; 22,6; Mateyu 25,31; 2. Peter 2,4; Mark 1,23; Mateyu 10,1) ...

Satana

Satana ndi mngelo wakugwa, mtsogoleri wa mphamvu zoipa za dziko la mizimu. Lemba limalankhula naye mosiyanasiyana: mdierekezi, mdani, woipayo, wakupha, wabodza, wakuba, woyesa, wonenera abale athu, chinjoka, mulungu wa dziko lapansi. Nthawi zonse amakhala wopandukira Mulungu. Kupyolera mu chikoka chake, amafesa mikangano, chinyengo ndi kusamvera pakati pa anthu. Mwa Khristu wagonjetsedwa kale, ndipo ulamuliro wake ndi chikoka ngati Mulungu ...

Uthenga Wabwino

Uthenga wabwino ndi uthenga wabwino wa chipulumutso kudzera mu chisomo cha Mulungu kudzera mu chikhulupiriro mwa Yesu Khristu. Ndi uthenga wakuti Khristu anafera machimo athu, kuti anaikidwa m’manda, mogwirizana ndi malemba, anaukitsidwa pa tsiku lachitatu, kenako anaonekera kwa ophunzira ake. Uthenga wabwino ndi uthenga wabwino wakuti tingalowe mu ufumu wa Mulungu kudzera mu ntchito yopulumutsa ya Yesu Khristu. (1. Korinto 15,1-5; Machitidwe a Atumwi 5,31; Luka 24,46-48; Johannes...

Khalidwe lachikhristu

Khalidwe lachikhristu lakhazikika pa chikhulupiriro ndi kukhulupirika kwa chikondi kwa Mpulumutsi wathu, amene anatikonda ndi kudzipereka yekha chifukwa cha ife. Kudalira mwa Yesu Khristu kumaonekera mu chikhulupiriro mu uthenga wabwino ndi ntchito za chikondi. Kudzera mwa Mzimu Woyera, Khristu amasintha mitima ya okhulupirira ake ndi kuwapangitsa kuti abereke zipatso: chikondi, chimwemwe, mtendere, chikhulupiriro, kuleza mtima, chifundo, chifatso, chiletso, chilungamo ndi choonadi. (1. Johannes...

Chisomo cha Mulungu

Chisomo cha Mulungu ndi chisomo chosayenera chimene Mulungu ali wokonzeka kupatsa zolengedwa zonse. M’lingaliro lalikulu koposa, chisomo cha Mulungu chimasonyezedwa m’ntchito iriyonse ya kudzionetsera kwa umulungu. Chifukwa cha chisomo munthu ndi cosmos lonse awomboledwa ku uchimo ndi imfa kudzera mwa Yesu Khristu, ndipo chifukwa chisomo munthu amapeza mphamvu kudziwa ndi kukonda Mulungu ndi Yesu Khristu ndi kulowa mu chimwemwe cha chipulumutso chamuyaya mu Ufumu wa Mulungu. (Akolose 1,20;...

tchimo

Uchimo ndi kusayeruzika, mkhalidwe wa kupandukira Mulungu. Kuyambira nthawi imene uchimo unabwera padziko lapansi kudzera mwa Adamu ndi Hava, munthu wakhala pansi pa goli la uchimo – goli limene lingachotsedwe ndi chisomo cha Mulungu kudzera mwa Yesu Khristu. Mkhalidwe wauchimo wa anthu umadzisonyeza iwo eni m’chikhoterero cha kudziika eni eni ndi zofuna zake pamwamba pa Mulungu ndi chifuniro chake. Uchimo umachititsa kuti tipatuke kwa Mulungu ndi kuvutika ndi imfa. Chifukwa zonse ...

Khulupirirani Mulungu

Chikhulupiriro mwa Mulungu ndi mphatso yochokera kwa Mulungu, yozikidwa mwa Mwana wake wobadwa m’thupi ndi kuunikiridwa ndi mawu ake amuyaya kudzera mu umboni wa Mzimu Woyera m’Malemba. Chikhulupiriro mwa Mulungu chimapangitsa mitima ya anthu ndi malingaliro kulandira mphatso ya Mulungu ya chisomo, chipulumutso. Kudzera mwa Yesu Khristu ndi Mzimu Woyera, chikhulupiriro chimatithandiza kukhala ogwirizana mu uzimu ndi kukhala okhulupirika kwa Mulungu Atate wathu. Yesu Khristu ndiye mlembi ndi wotsiriza...

Chipulumutso

Chipulumutso ndicho kubwezeretsedwa kwa chiyanjano cha munthu ndi Mulungu ndi chiombolo cha zolengedwa zonse ku ukapolo wa uchimo ndi imfa. Mulungu amapereka chipulumutso osati ku moyo uno wokha, komanso kwa muyaya kwa munthu aliyense amene avomereza Yesu Khristu ngati Ambuye ndi Mpulumutsi. Chipulumutso ndi mphatso yochokera kwa Mulungu, yotheka ndi chisomo, yoperekedwa pamaziko a chikhulupiriro mwa Yesu Khristu, osayenerera zabwino zake kapena zabwino ...

Chitsimikizo cha chipulumutso

Baibulo limatsimikizira kuti amene amakhulupirira Yesu Kristu adzapulumuka ndipo palibe chimene chidzawachotse m’dzanja la Kristu. Baibulo limatsindika kukhulupirika kopanda malire kwa Ambuye ndi kukwanira kotheratu kwa Yesu Khristu pa chipulumutso chathu. Kuonjezera apo, akutsindika za chikondi chosatha cha Mulungu kwa anthu onse ndipo akulongosola uthenga wabwino ngati mphamvu ya Mulungu ya chipulumutso cha onse okhulupirira. Pokhala ndi chitsimikizo cha chipulumutso ichi, wokhulupirira ...

kulungamitsa

Kulungamitsidwa ndi mchitidwe wa chisomo chochokera kwa Mulungu mwa ndi kudzera mwa Yesu Khristu, kudzera mwa amene wokhulupirira amalungamitsidwa pamaso pa Mulungu. Chotero, mwa chikhulupiriro mwa Yesu Kristu, munthu amapatsidwa chikhululukiro cha Mulungu ndipo amapeza mtendere ndi Ambuye ndi Mpulumutsi wake. Khristu ndiye mbadwa ndipo pangano lakale lachikale. M’pangano latsopano, unansi wathu ndi Mulungu umazikidwa pa maziko osiyana, ozikidwa pa pangano losiyana. ( Aroma 3:21-31; 4,1-8;...

Sabata Lachikhristu

Sabata lachikhristu ndi moyo mwa Yesu Khristu, momwe wokhulupirira aliyense amapeza mpumulo weniweni. Sabata la sabata la sabata la sabata lolamulidwa ndi Israeli mu Malamulo Khumi linali mthunzi wolozera ku chenicheni chenicheni cha Ambuye ndi Mpulumutsi wathu Yesu Khristu monga chizindikiro cha chenicheni chenicheni. (Aheb 4,3.8-10; Mateyu 11,28-30; 2. Mose 20,8:11; Akolose 2,16-17) Kukondwerera chipulumutso mwa Khristu Kupembedza ndiko kuyankha kwathu ku ntchito zachisomo zimene Mulungu watichitira. ...

Kulapa

Kulapa (kumasuliridwanso kuti "kulapa") kwa Mulungu wachisomo ndiko kusintha kwa malingaliro, komwe kumadza ndi Mzimu Woyera ndikuzika mizu mu Mau a Mulungu. Kulapa kumaphatikizapo kuzindikira kuchimwa kwanu ndi kutsagana ndi moyo watsopano, woyeretsedwa mwa chikhulupiriro mwa Yesu Kristu. (Machitidwe a Atumwi 2,38; Aroma 2,4; 10,17; Aroma 12,2) Kuphunzira kumvetsa kulapa Mantha oopsa, "anali kufotokoza kwa mnyamata chifukwa cha mantha ake aakulu kuti Mulungu anali naye chifukwa cha ...

Kuyeretsedwa

Chiyeretso ndi mchitidwe wa chisomo umene Mulungu kudzera mwa iye amapereka chilungamo ndi chiyero cha Yesu Khristu kwa okhulupirira ndikumuphatikiza iye mu izo. Kuyeretsedwa kumachitika kudzera mu chikhulupiriro mwa Yesu Khristu ndipo kumachitika kudzera mu kupezeka kwa Mzimu Woyera mwa anthu. (Aroma 6,11; 1. Johannes 1,8-9; Aroma 6,22; 2. Atesalonika 2,13; ( Agalatiya 5:22-23 ) Kuyeretsedwa Malinga ndi buku lina lotanthauzira mawu lakuti Concise Oxford Dictionary, kuyeretsa kumatanthauza “kupatutsa kapena kusunga chinthu chopatulika,” kapena “ku uchimo . . .

lambira

Kupembedza ndiko kuyankha kolengedwa mwaumulungu ku ulemerero wa Mulungu. Zimalimbikitsidwa ndi chikondi cha umulungu ndipo zimachokera ku kudziwonetsera kwa umulungu kwa chilengedwe chake. Polambira wokhulupirira amalowa mukulankhulana ndi Mulungu Atate kudzera mwa Yesu Khristu woyimira pakati ndi Mzimu Woyera. Kulambira kumatanthauzanso kuika Mulungu patsogolo modzichepetsa ndi mosangalala. Imadziwonetsera yokha mu malingaliro ndi zochita ...

ubatizo

Ubatizo wa madzi ndi chizindikiro cha kulapa kwa wokhulupirira, chizindikiro chakuti avomereza Yesu Khristu kukhala Ambuye ndi Mpulumutsi, ndi kutenga nawo mbali pa imfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu. Kubatizidwa “ndi Mzimu Woyera ndi moto” kumatanthauza kukonzanso ndi kuyeretsa ntchito ya Mzimu Woyera. Mpingo wa Dziko Lonse wa Mulungu umachita ubatizo womiza. (Mateyu 28,19; Machitidwe a Atumwi 2,38; Aroma 6,4-5; Luka 3,16; 1. Korinto 12,13; 1. Peter 1,3-9; Mateyu...

Mgonero wa Ambuye

Mgonero wa Ambuye umatikumbutsa zimene Yesu anachita m’mbuyomo, chizindikiro cha ubwenzi wathu ndi iye masiku ano, ndiponso lonjezo la zimene adzachite m’tsogolo. Nthawi zonse tikamakondwerera sakalamenti, timatenga mkate ndi vinyo kuti tikumbukire Mpulumutsi wathu ndi kulengeza imfa yake kufikira atabwera. Mgonero wa Ambuye ndi kudya nawo imfa ndi kuuka kwa Ambuye wathu, amene anapereka thupi lake ndi kukhetsa mwazi wake kuti ife tikhululukidwe ...

Kuyang'anira ndalama

Ukapitawo wa ndalama wachikristu umatanthauza kusamalira chuma chaumwini m’njira yosonyeza chikondi ndi kuwolowa manja kwa Mulungu. Izi zikuphatikizapo kudzipereka kupereka gawo la chuma chaumwini ku ntchito ya Mpingo. Ntchito yopatsidwa ndi Mulungu ya mpingo yolalikira uthenga wabwino ndi kudyetsa nkhosa imatengedwa ndi zopereka. Kupereka ndi kupereka kumawonetsa ulemu, chikhulupiriro, kumvera ndi ...

Kapangidwe kazoyang'anira mipingo

Mutu wa mpingo ndi Yesu Khristu. Amawulula chifuniro cha Atate ku Mpingo kudzera mwa Mzimu Woyera. Kudzera m'Malemba, Mzimu Woyera umaphunzitsa ndi kupatsa mphamvu mpingo kutumikira zosowa za anthu. Mpingo wa Worldwide Church of God umayesetsa kutsatira utsogoleri wa Mzimu Woyera posamalira mipingo yake komanso poika akulu, madikoni ndi madikoni ndi atsogoleri. (Akolose 1,18; Aefeso 1,15-23; Yohane 16,13-15;...

Ulosi wa m'Baibulo

Ulosi umavumbula chifuniro cha Mulungu ndi dongosolo lake kwa anthu. Mu ulosi wa m’Baibulo, Mulungu amalengeza kuti uchimo wa munthu umakhululukidwa mwa kulapa ndi chikhulupiriro mu ntchito ya chiombolo ya Yesu Kristu. Ulosi umalengeza kuti Mulungu ndi Mlengi wamphamvuyonse ndi Woweruza pa chilichonse ndipo umatsimikizira anthu za chikondi, chisomo ndi kukhulupirika kwake ndipo umalimbikitsa wokhulupirira kukhala ndi moyo waumulungu mwa Yesu Khristu. (Yesaya 4.)6,9-11; Luka 24,44-48;...

Kubweranso kwachiwiri kwa Khristu

Monga mmene analonjezera, Yesu Khristu adzabweranso padziko lapansi kudzaweruza ndi kulamulira anthu onse mu ufumu wa Mulungu. Kubwera kwake kwachiwiri mu mphamvu ndi ulemerero kudzaoneka. Chochitika ichi chikubweretsa kuuka kwa akufa ndi mphotho ya oyera mtima. (Yohane 14,3; epiphany 1,7; Mateyu 24,30; 1. Atesalonika 4,15-17; Chivumbulutso 22,12) Kodi Khristu Adzabweranso? Kodi mukuganiza kuti chingakhale chochitika chachikulu kwambiri chiti chomwe chingachitike padziko lapansi? ...

Cholowa cha okhulupirira

Cholowa cha okhulupirira ndi chipulumutso ndi moyo wosatha mwa Khristu monga ana a Mulungu mu chiyanjano ndi Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ngakhale tsopano atate ali kusamutsa okhulupirira mu ufumu wa mwana wake; cholowa chawo chili kumwamba ndipo chidzaperekedwa mu chidzalo pa kudza kwachiwiri kwa Khristu. Oyera mtima oukitsidwawo akulamulira limodzi ndi Kristu mu ufumu wa Mulungu. (1. Johannes 3,1-2; 2,25; Aroma 8:16-21; Akolose 1,13; Danieli 7,27; 1. Peter 1,3-5;...

Chiweruzo Chotsiriza [Chiweruzo Chamuyaya]

Pamapeto a nthawi ino, Mulungu adzasonkhanitsa anthu onse amoyo ndi akufa kumpando wachifumu wakumwamba wa Khristu kuti adzaweruze. Olungama adzalandira ulemerero wosatha, oipa adzaweruzidwa m’nyanja yamoto. Mwa Khristu, Ambuye amakonza za chisomo ndi chilungamo kwa onse, kuphatikizapo iwo amene sanawonekere kuti sanakhulupirire uthenga wabwino pamene anafa. (Mateyu 25,31-32; Machitidwe 24,15; Yohane 5,28-29; Chivumbulutso 20,11:15; 1. Timoteo 2,3-6; 2. Peter 3,9;...

gehena

Gahena ndi kulekanitsidwa ndi kutalikirana ndi Mulungu kumene ochimwa osasinthika asankha. M’Chipangano Chatsopano, gehena amatchulidwa mophiphiritsa kuti “nyanja yamoto”, “mdima” ndi Gehena (pambuyo pa chigwa cha Hinomu pafupi ndi Yerusalemu, malo otenthetserako zinyalala). Gehena imafotokozedwa ngati chilango, kuzunzika, kuzunzidwa, chiwonongeko chamuyaya, kulira ndi kukukuta kwa mano. Sheol ndi Hade, mawu awiri ochokera m'Baibulo ...

kumwamba

“Kumwamba” monga liwu la m’Baibulo limatanthauza malo okhalamo osankhidwa a Mulungu, komanso tsogolo lamuyaya la ana onse oomboledwa a Mulungu. “Kukhala kumwamba” kumatanthauza: kukhala mwa Khristu ndi Mulungu kumene kulibenso imfa, kulira, kulira ndi zowawa. Kumwamba kumanenedwa kukhala “chisangalalo chosatha”, “chisangalalo”, “mtendere” ndi “chilungamo cha Mulungu”. (1. Mafumu 8,27-30; 5. Mose 26,15; Mateyu 6,9; Machitidwe a Atumwi 7,55-56; Yohane 14,2-3; Chivumbulutso 21,3-4; 22,1-5; 2....

Dziko lapakatikati

Chikhalidwe chapakati ndi chikhalidwe chomwe akufa amakhala mpaka kuuka kwa thupi. Malinga ndi kutanthauzira kwa malemba oyenerera, Akristu ali ndi malingaliro osiyanasiyana pa chikhalidwe cha dziko lapakatili. Ndime zina zimasonyeza kuti akufa amakumana ndi mkhalidwe umenewu mwachidwi, ena amati chikumbumtima chawo chazimitsidwa. The Worldwide Church of God imakhulupirira kuti malingaliro onse aŵiriwo ayenera kulemekezedwa. (Yesaya 14,9-10; Ezekieli...

Zakachikwi

Zakachikwi ndi nthawi yofotokozedwa m'buku la Chivumbulutso pomwe ofera achikhristu adzalamulira ndi Yesu Khristu. Zitatha Zakachikwi, pomwe Khristu waponya pansi adani onse ndikugonjetsa zinthu zonse, Adzapereka ufumuwo kwa Mulungu Atate, ndipo kumwamba ndi dziko lapansi zidzasinthidwa. Miyambo ina yachikhristu imamasulira kwenikweni Zakachikwi ngati zaka chikwi kutsogola kapena kutsatira kubwera kwa Khristu; ...

Zikhulupiriro Zakale

Chikhulupiriro (chikhulupiriro, kuchokera ku Chilatini "Ndikukhulupirira") ndi chidule cha zikhulupiriro. Imafuna kutchula mfundo zofunika za choonadi, kumveketsa bwino mfundo za chiphunzitso, kulekanitsa choonadi ndi cholakwika. Kaŵirikaŵiri limalembedwa m’njira yoti likhoza kuloweza pamtima. Ndime zingapo m’Baibulo zili ndi makhalidwe a zikhulupiriro. Chotero Yesu anagwiritsira ntchito chiŵembu chozikidwa pa 5. Cunt 6,4-9, ngati chikhulupiriro. Paulo akupanga...