Khalidwe lachikhristu

Khalidwe la Chikhristu

Khalidwe lachikhristu lakhazikika pa chikhulupiriro ndi kukhulupirika kwa chikondi kwa Mpulumutsi wathu, amene anatikonda ndi kudzipereka yekha chifukwa cha ife. Kudalira mwa Yesu Khristu kumaonekera mu chikhulupiriro mu uthenga wabwino ndi ntchito za chikondi. Kudzera mwa Mzimu Woyera, Khristu amasintha mitima ya okhulupirira ake ndi kuwapangitsa kuti abereke zipatso: chikondi, chimwemwe, mtendere, chikhulupiriro, kuleza mtima, chifundo, chifatso, chiletso, chilungamo ndi choonadi. (1. Johannes 3,23-24; 4,20-21; 2. Akorinto 5,15; Agalatiya 5,6.22-23; Aefeso 5,9) 

Miyezo yamakhalidwe m'Chikhristu

Akhristu sali pansi pa chilamulo cha Mose, ndipo sitingapulumutsidwe ndi lamulo lililonse, kuphatikizapo malamulo a Chipangano Chatsopano. Koma Chikhristu chidakali ndi miyezo yamakhalidwe. Kumaphatikizapo kusintha kwa moyo wathu. Zimatibweretsera mavuto pamoyo wathu. Tiyenera kukhala ndi moyo kwa Khristu, osati kwa ife tokha (2. Akorinto 5,15). Mulungu ndiye Mulungu wathu, amene ndi wofunika kwambiri pa chilichonse, ndipo ali ndi chinachake choti anene pa moyo wathu.

Chimodzi mwa zinthu zomalizira zimene Yesu anauza ophunzira ake chinali kuphunzitsa anthu kuti “azisunga zonse zimene ndikukulamulani.” ( Mateyu 2        8,20). Yesu anapereka malamulo, ndipo monga ophunzira ake tiyeneranso kulalikira malamulo ndi kumvera. Timalalikira ndi kumvera malamulo ameneŵa osati monga njira yopulumutsira, osati monga chizoloŵezi chotsutsa, koma monga malangizo ochokera kwa Mwana wa Mulungu. Anthu ayenera kumvera mawu ake, osati chifukwa choopa chilango, koma chifukwa chakuti Mpulumutsi wawo wanena choncho.

Kumvera kokwanira sicholinga cha moyo wachikhristu; cholinga cha moyo wachikhristu ndi kukhala wa Mulungu. Ndife a Mulungu pamene Khristu akhala mwa ife, ndipo Khristu amakhala mwa ife tikamamukhulupirira. Khristu mwa ife amatitsogolera kumvera kudzera mwa Mzimu Woyera.

Mulungu amatisandutsa kukhala chifanizo cha Khristu. Mwa mphamvu ndi chisomo cha Mulungu, timakhala ngati Khristu. Malamulo ake samangokhudza za kunja kokha, komanso malingaliro ndi zolinga za mitima yathu. Malingaliro ndi zokopa za mitima yathu zimafuna mphamvu yosintha ya Mzimu Woyera; sitingathe kungosintha mwa kufuna kwathu. Chifukwa chake chikhulupiriro ndi kudalira Mulungu kuti achite ntchito yake yosintha mwa ife.

Lamulo lalikulu kwambiri - chikondi cha Mulungu - ndiye chilimbikitso chachikulu cha kumvera. Timamumvera chifukwa timamukonda komanso timamukonda chifukwa mwa chisomo anatilowetsa m’nyumba yake. Ndi Mulungu amene amagwira ntchito mwa ife kuti achite mofunitsitsa ndi kuchita mogwirizana ndi chifuniro chake chabwino (Afilipi 2,13).

Kodi timatani tikapanda kukwaniritsa cholinga chathu? Zachidziwikire kuti timalapa ndikupempha chikhululukiro ndi chidaliro chonse kuti tikupezeka. Sitikufuna kunyalanyaza izi, koma tiyenera kuzigwiritsa ntchito nthawi zonse.

Kodi timatani ena akalephera? Kodi mukuwatsutsa ndi kuumirira kuti achite ntchito zabwino kutsimikizira chilungamo chawo? Izi zikuwoneka ngati zizolowezi zaumunthu, koma ndizomwe Khristu akunena kuti sitiyenera kuchita7,3).

Malamulo a Chipangano Chatsopano

Kodi moyo wachikhristu ndi wotani? Pali malamulo mazana angapo mu Chipangano Chatsopano. Sitikusowa chitsogozo cha momwe moyo wozikidwa pachikhulupiriro umagwirira ntchito zenizeni. Pali malamulo okhudza momwe olemera ayenera kuchitira osauka, pali malamulo okhudza momwe amuna ayenera kuchitira akazi awo, pali malamulo okhudza momwe ife monga mpingo tiyenera kugwirira ntchito limodzi.

1. Atesalonika 5,21-22 ili ndi mndandanda wosavuta:

 • Khalani mwamtendere wina ndi mnzake ...
 • Konzani zosokoneza
 • mutonthoze ofooka mtima, thandizani ofooka, khalani oleza mtima ndi aliyense.
 • Onetsetsani kuti palibe amene akubwezera choyipa ndi choyipa ...
 • nthawi zonse amatsata zabwino ...
 • Khalani okondwa nthawi zonse;
 • pempherani kosaleka;
 • khalani othokoza m'zonse ...
 • Sizimasokoneza malingaliro;
 • mawu olosera samanyoza.
 • Koma onani zonse.
 • Sungani zabwino.
 • Pewani zoipa zonse.

Paulo ankadziwa kuti Akhristu ku Tesalonika anali ndi Mzimu Woyera wowatsogolera ndi kuwaphunzitsa. Amadziwanso kuti amafunikira kulangizidwa ndikukumbutsidwa za moyo wachikhristu. Mzimu Woyera adasankha kuwaphunzitsa ndikuwatsogolera kudzera mwa Paulo mwini. Paul sanawopseze kuti awatulutsa mu tchalitchi ngati sakwaniritsa zofunikira - amangowapatsa malamulo owatsogolera kuti ayende munjira zachikhulupiriro.

Chenjezo la kusamvera

Paulo anali ndi miyezo yapamwamba. Ngakhale chikhululukiro cha machimo chilipo, uchimo uli ndi zilango m'moyo uno - ndipo izi nthawi zina zimaphatikizapo zilango za anthu. “Musakhale ndi kanthu ndi munthu wodzitcha mbale ali wachigololo, kapena wonyansa, kapena wopembedza mafano, kapena wonyoza Mulungu, kapena woledzera, kapena wolanda; suyenera kumadya ndi munthu wotero »(1. Akorinto 5,11).

Paulo sanafune kuti mpingo ukhale malo otetezeka kwa ochimwa odziwikiratu, olapa. Tchalitchi ndi mtundu wa chipatala kuti achire, koma osati "malo otetezeka" a tizilombo toyambitsa matenda. Paulo analangiza Akhristu a ku Korinto kuti azilanga munthu amene anabereka ana.1. Akorinto 5,58. Ndipo adamulimbikitsanso kuti amkhululukire pambuyo polapa.2. Akorinto 2,5-8 ndi).

Chipangano Chatsopano chili ndi zambiri zonena za uchimo, ndipo chimatipatsa malamulo ambiri. Tiyeni tingoyang'ana mwachangu Agalatiya. M’chisonyezero chimenechi cha ufulu Wachikristu ku chilamulo, Paulo akutipatsanso malamulo ena olimba mtima. Akristu sali pansi pa chilamulo, ngakhalenso osamvera malamulo. Amachenjeza kuti, "Musadulidwe kuti mungagwe kuchisomo!" Ili ndi lamulo lalikulu kwambiri (Agalatiya 5,2-4). Musakhale akapolo ndi lamulo lachikale!

Paulo anachenjeza Agalatiya za anthu amene akanayesa “kuwaletsa kumvera chowonadi” (v. 7). Pawulu wayilejeli atumbanji twindi. Iwo ankati amamvera Mulungu, koma Paulo ananena kuti samvera. Timasamvera Mulungu tikamayesa kulamula zinthu zimene zachikale.

Paulo akutenga njira yosiyana mu vesi 9: “Chotupitsa pang’ono chitupitsa mtanda wonse. Pamenepa, chotupitsa chauchimo ndi maganizo ozikidwa pa chipembedzo. Kulakwitsa uku kungathe kufalikira ngati choonadi cha chisomo sichikulalikidwa. Nthaŵi zonse pali anthu ofunitsitsa kuyang’ana ku lamulo monga muyezo wa mmene iwo aliri achipembedzo. Ngakhale malamulo okhwima amasangalatsa anthu amene amafuna kuchita zabwino.” (Akolose 2,23).

Akhristu ayitanidwa ku ufulu - «Chokhacho penyani kuti mwa ufulu simupereka malo ku thupi; koma mwa chikondi tumikiranani wina ndi mnzake.” (Agalatiya 5,13). Ufulu umabwera ndi udindo, apo ayi "ufulu" wa munthu mmodzi ukhoza kusokoneza wa winayo. Palibe amene ayenera kukhala ndi ufulu wolalikira anthu ena muukapolo, kudzipezera okha otsatira kapena kupezera anthu a Mulungu katundu. Khalidwe logawanitsa ndi losakhala lachikristu loterolo sililoledwa.

Udindo wathu

“Chilamulo chonse chikwaniritsidwa m’mawu amodzi,” akutero Paulo mu vesi 14 : “Uzikonda mnzako monga udzikonda iwe mwini; Izi zikuphatikiza udindo wathu kwa wina ndi mnzake. Njira yotsutsana ndi kumenyera kupindula ndi kudziwononga (v. 15)

“Khalani mu mzimu ndipo simudzakwaniritsa zilakolako za thupi” (v. 16). Mzimu udzatitsogolera ku chikondi, osati kudzikonda. Maganizo odzikonda amachokera ku thupi, koma Mzimu wa Mulungu umapanga maganizo abwino. “Pakuti thupi limalimbana ndi mzimu, ndi mzimu potsutsana ndi thupi; amatsutsana wina ndi mnzake ... »(v. 17). Chifukwa cha mkanganowu pakati pa Mzimu ndi thupi, nthawi zina timachimwa pamene sitikufuna.

Nanga yankho lake ndi liti ku machimo omwe amativutitsa? Kubweretsa lamulo? Ayi!
“Koma ngati Mzimu akukulamulirani, simuli omvera lamulo” (v. 18). Njira yathu ya moyo ndi yosiyana. Timayang'ana kwa Mzimu ndipo Mzimu udzakulitsa mwa ife chikhumbo ndi mphamvu zakukhala molingana ndi malamulo a Khristu. Timangirira kavalo pangolo.

Timayang'ana kwa Yesu koyamba ndipo timawona malamulo ake potengera kukhulupirika kwathu kwa iye, osati ngati malamulo "omwe ayenera kutsatira, apo ayi tidzalangidwa".

Pa Agalatiya 5, Paulo akutchula machimo osiyanasiyana: “Dama, chidetso, chidetso; Kupembedza mafano ndi matsenga; udani, ndewu, kaduka, kupsa mtima, ndewu, mikangano, magawano, kaduka; Kumwa, kudya ndi zina zotero ” ( vv. 19-21 ). Zina mwa izi ndi makhalidwe, zina ndi makhalidwe, koma onse ndi odzikonda ndipo amachokera mu mtima wochimwa.

Paulo akutichenjeza mozama kuti: “…akuchita ichi sadzalowa Ufumu wa Mulungu” (v. 21). Iyi si njira ya Mulungu; izi si momwe timafunira kukhalira; umu si momwe timafunira mpingo...

Chikhululukiro chilipo pa machimo onsewa (1. Akorinto 6,9-11). Kodi zimenezi zikutanthauza kuti mpingo uyenera kunyalanyaza uchimo? Ayi, tchalitchi sichiri chofunda kapena malo otetezeka a machimo oterowo. Mpingo uyenera kukhala malo amene chisomo ndi chikhululukiro zimasonyezedwa ndi kuperekedwa, osati malo amene uchimo umaloledwa kufalikira mosalamulirika.

“Koma chipatso cha mzimu ndicho chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, chikhulupiriro, chifatso, chiyero; 5,22-23). Izi ndi zotsatira za mtima wodzipereka kwa Mulungu. “Iwo amene ali a Khristu Yesu adapachika thupi lawo pamodzi ndi zokhumba zawo ndi zilakolako zawo” (v. 24). Ndi Mzimu ukugwira ntchito mwa ife, timakula mu chifuniro ndi mphamvu yakukana ntchito za thupi. Timabala zipatso za ntchito ya Mulungu mwa ife.

Uthenga wa Paulo ndi womveka bwino: sitili pansi pa lamulo - koma sitiri osamvera malamulo. Tili pansi pa ulamuliro wa Khristu, pansi pa lamulo lake, motsogozedwa ndi Mzimu Woyera. Moyo wathu wakhazikika pa chikhulupiriro, chosonkhezeredwa ndi chikondi, chodziwika ndi chimwemwe, mtendere ndi kukula. “Ngati tikhala ndi moyo mwa Mzimu, tiyendenso mu Mzimu” (v. 25).

Joseph Tsoka


keralaKhalidwe lachikhristu