Malemba Opatulika

107 malemba

Malemba ndi Mau ouziridwa a Mulungu, umboni wokhulupirika wa uthenga wabwino, ndi kutulutsa kowona ndi kolondola kwa vumbulutso la Mulungu kwa munthu. Pachifukwa ichi, Malemba Opatulika ndi osalakwa ndipo ndi ofunika kwa Tchalitchi pa mafunso onse a chiphunzitso ndi moyo. Kodi timadziwa bwanji kuti Yesu ndi ndani komanso zimene Yesu anaphunzitsa? Kodi tingadziwe bwanji ngati uthenga wabwino ndi weniweni kapena wabodza? Kodi pali maziko odalirika otani a chiphunzitso ndi moyo? Baibulo ndilo gwero louziridwa ndi losalephera la zimene chifuniro cha Mulungu chiri kuti tidziŵe ndi kuchita. (2. Timoteo 3,15-17; 2. Peter 1,20-21; Yohane 17,17)

Umboni wa Yesu

Mwina munaonapo nkhani za m’nyuzipepala za “Seminale ya Yesu,” gulu la akatswiri amene amanena kuti Yesu sananene zambiri zimene ananena mogwirizana ndi Baibulo. Kapena munamvapo za akatswiri ena amene amanena kuti Baibulo ndi buku la zinthu zotsutsana ndi nthano.

Anthu ophunzira ambiri amakana Baibulo. Ena, ophunzira mofananamo, amaiona kukhala mbiri yodalirika ya zimene Mulungu anachita ndi kunena. Ngati sitikhulupirira zimene Baibulo limanena ponena za Yesu, ndiye kuti sitikudziwa chilichonse chokhudza iye.

“Msonkhano wa Yesu” unayamba ndi lingaliro loyambirira la zimene Yesu akanaphunzitsa. Iwo adangovomereza mawu omwe akugwirizana ndi chithunzichi ndikukana zomwe sizinali zoyenera. Potero, munalenga Yesu m’chifanizo chanu. Izi ndizokayikitsa mwasayansi ndipo ngakhale asayansi ambiri omasuka sagwirizana ndi "semina ya Yesu".

Kodi tili ndi zifukwa zomveka zokhulupirira kuti nkhani za m’Baibulo za Yesu n’zodalirika? Inde - zinalembedwa zaka makumi angapo pambuyo pa imfa ya Yesu pamene mboni zowona ndi maso zinali zidakali moyo. Ophunzira achiyuda nthawi zambiri ankaloweza mawu a aphunzitsi awo; Choncho n’zosakayikitsa kuti ophunzira a Yesu ankaphunzitsanso Mbuye wawo molondola kwambiri. Tilibe umboni wosonyeza kuti iwo anayambitsa mawu othetsa nkhani mu mpingo woyamba, monga nkhani ya mdulidwe. Zimenezi zikusonyeza kuti nkhani zawo zimasonyezadi zimene Yesu anaphunzitsa.

Tikhozanso kuganiza kuti ndife odalirika kwambiri pofalitsa malemba. Tili ndi mipukutu yochokera m’zaka za zana lachinayi ndi zigawo zing’onozing’ono za m’zaka za zana lachinayi. (Mpukutu wakale kwambiri wa Virgil womwe udakalipo unalembedwa zaka 350 pambuyo pa imfa ya wolemba ndakatuloyo; Plato zaka 1300 pambuyo pake.) Tikayerekeza mipukutuyo timasonyeza kuti Baibulo linakopedwa mosamalitsa ndiponso kuti tili ndi malemba odalirika kwambiri.

Yesu: Umboni Wofunika wa Malemba

Yesu anali wokonzeka kukangana ndi Afarisi pa nkhani zambiri, koma mwachiwonekere osati pa nkhani imodzi: kuzindikira khalidwe la vumbulutso la Malemba. Kaŵirikaŵiri iye anali ndi malingaliro osiyanasiyana pa kumasulira ndi miyambo, koma mwachiwonekere anavomerezana ndi ansembe Achiyuda kuti Malemba anali maziko odalirika a chikhulupiriro ndi zochita.

Yesu ankayembekezera kuti mawu onse a m’Malemba akwaniritsidwe (Mateyu 5,17-18; Marko 14,49). Iye anagwira mawu malemba kuchirikiza zonena zake2,29; 26,24; 26,31; Yohane 10,34); Iye anadzudzula anthu kuti asawerenge malemba mosamala2,29; Luka 24,25; Yohane 5,39). Iye analankhula za anthu a Chipangano Chakale ndi zochitika popanda lingaliro ngakhale pang’ono losonyeza kuti mwina iwo sanaliko.

Kumbuyo kwa malembo opatulika kunali ulamuliro wa Mulungu. Yesu anatsutsa mayesero a Satana kuti: “Kwalembedwa.” (Mat 4,4-10). Mfundo yakuti china chake chinali m’malembo inachititsa kuti chikhale chovomerezeka kwa Yesu. Mawu a Davide anauziridwa ndi Mzimu Woyera (Marko 12,36); ulosi unaperekedwa “kudzera mwa” Danieli (Mateyu 2).4,15) chifukwa Mulungu ndiye anali chiyambi chawo chenicheni.

Mu Mateyu 19,4-5 akuti Yesu Mlengi amalankhula mkati 1. Cunt 2,24: “N’chifukwa chake mwamuna adzasiya bambo ake ndi mayi ake n’kudziphatika kwa mkazi wake, ndipo awiriwo adzakhala thupi limodzi. Nkhani yakulenga sikunena kuti mawu awa ndi ochokera kwa Mulungu. Yesu anatha kunena kuti ilo linachokera kwa Mulungu chifukwa chakuti linali m’Malemba. Lingaliro loyambira: mlembi weniweni wa malembo ndi Mulungu.

Mauthenga Abwino onse amasonyeza kuti Yesu ankaona kuti malembawo ndi odalirika komanso odalirika. Iye anatsutsa anthu amene ankafuna kumuponya miyala kuti: “Malemba sangathe kuthyoledwa.” ( Yoh. Yesu ankawaona kuti ndi oyenereradi; iye anateteza ngakhale kutsimikizirika kwa malamulo a chipangano chakale pamene pangano lakale linali likugwirabe ntchito ( Mateyu 8,4; 23,23).

Umboni wa atumwi

Mofanana ndi mphunzitsi wawo, atumwi ankakhulupirira kuti malembawo anali odalirika. Iwo ankawatchula kawirikawiri, kuti atsimikizire mfundo yake. Mawu a m'Malemba amatengedwa ngati mawu a Mulungu. Malemba amapangidwanso ngati Mulungu amene analankhula kwa Abrahamu ndi Farao (Aroma 9,17; Agalatiya 3,8). Zimene Davide ndi Yesaya ndi Yeremiya analemba zinalankhulidwadi ndi Mulungu motero n’zotsimikizika (Machitidwe a Atumwi 1,16; 4,25; 13,35; 28,25; Ahebri 1,6-10; 10,15). Chilamulo cha Mose, chimaganiziridwa kuti chimawonetsa malingaliro a Mulungu (1. Akorinto 9,9). Mlembi weniweni wa malembo opatulika ndi Mulungu (1. Akorinto 6,16; Aroma 9,25).

Paulo anatchula Malemba kuti “chimene Mulungu analankhula.” (Aroma ). 3,2). Malinga ndi kunena kwa Petro, aneneri sanalankhule “mwa kufuna kwa munthu,” “koma m’malo mwake, motsogozedwa ndi Mzimu Woyera, anthu analankhula m’dzina la Mulungu.”2. Peter 1,21). Aneneri sanabwere ndi iwo okha - Mulungu adawapereka kwa iwo, ndiye mlembi weniweni wa mawuwo. Nthawi zambiri amalemba kuti: "Ndipo mawu a Yehova adatuluka ..." kapena: "Atero Yehova ..."

Paulo analembera Timoteyo kuti: “Malemba onse anawauzira ndi Mulungu, ndipo ndi opindulitsa pa chiphunzitso, potsutsa, chikonzero, chilangizo cha m’chilungamo . . .2. Timoteo 3,16, Baibulo la Elberfeld). Komabe, tisawerenge mmenemo malingaliro athu amakono a tanthauzo la “kupumira kwa Mulungu”. Tiyenera kukumbukira kuti Paulo ankanena za kumasulira kwa Septuagint, kumasulira kwachigiriki kwa malemba Achihebri (amenewo anali malemba amene Timoteyo ankawadziwa kuyambira ali mwana - vesi 15). Paulo anagwiritsa ntchito matembenuzidwe ameneŵa monga mawu a Mulungu opanda tanthauzo kunena kuti anali malemba angwiro.

Mosasamala kanthu za kusiyana kwa matembenuzidwewo, linauziridwa ndi Mulungu ndi lothandiza “kuphunzitsa m’chilungamo” ndipo lingapangitse “munthu wa Mulungu kukhala wangwiro, wotumidwa ku ntchito yonse yabwino” ( vesi 16-17 ).

Kulephera kulankhulana

Mawu oyambirira a Mulungu ndi angwiro, ndipo Mulungu akhoza kuonetsetsa kuti anthu akugwiritsa ntchito mawu oyenerera, kuwasunga molondola, ndi (kumaliza kulankhulana) kuti amvetse bwino. Koma Mulungu sanachite zimenezi kotheratu ndiponso popanda mipata. Makope athu ali ndi zolakwika za galamala ndi zolembera ndipo, koposa zonse, pali zolakwika pakulandila uthengawo. Kumlingo wakutiwakuti, “maphokoso akumbuyo” amatilepheretsa kumva bwino lomwe liwu limene iye analoŵa. Komabe Mulungu amagwiritsa ntchito Lemba kulankhula kwa ife lero.

Ngakhale "mbiri phokoso", ngakhale zolakwa zaumunthu kuti Wopanda pakati pa ife ndi Mulungu, Lemba amakwaniritsa cholinga chake: kutiuza za chipulumutso ndi khalidwe lolondola. Mulungu amakwaniritsa zimene ankafuna pogwiritsa ntchito malemba: Amabweretsa mawu ake pafupi ndi ife momveka bwino kuti tipulumuke ndiponso kuti tipeze zimene amafuna kwa ife.

Malemba amakwaniritsa cholinga ichi, komanso m'mawu omasuliridwa. Komabe, tinalakwa, tikumayembekezera zambiri kwa iye osati cholinga cha Mulungu. Si buku lophunzirira zakuthambo ndi sayansi. Manambala operekedwa m'mafonti samakhala olondola masamu nthawi zonse malinga ndi masiku ano. Tiyenera kupita ndi cholinga chachikulu cha Lemba ndipo tisatengeke muzochita zazing'ono.

Chitsanzo: Mu Machitidwe 21,11 Agabo anapatsidwa kunena kuti Ayuda adzamanga Paulo ndi kumpereka kwa Amitundu. Ena angaganize kuti Agabo anatchula amene adzamanga Paulo ndi zimene akanachita naye. Koma monga momwe zinakhalira, Paulo anapulumutsidwa ndi amitundu ndi kumangidwa ndi amitundu (v. 30-33).

Kodi izi ndi zotsutsana? Mwaukadaulo inde. Ulosiwu unali woona, koma osati mwatsatanetsatane. Ndithudi, pamene Luka analemba zimenezi, akananamiza mosavuta ulosiwo kuti ugwirizane ndi zotsatirapo zake, koma sanayese kubisa kusiyanako. Sanayembekezere owerenga kuyembekezera kulondola mwatsatanetsatane. Zimenezi ziyenera kutichenjeza kuti tisayembekezere kulondola m’mbali zonse za Malemba.

Tiyenera kuika maganizo athu pa mfundo yaikulu ya uthengawo. Mofananamo, Paulo analakwitsa pamene analakwitsa 1. Akorinto 1,14 analemba - kulakwitsa komwe adakonza mu ndime 16. Malemba ouziridwa ali ndi zolakwa ndi kuwongolera.

Anthu ena amayerekezera malemba ndi Yesu. Limodzi ndi mau a Mulungu m’chinenero cha anthu; chinacho ndi Mawu a Mulungu opangidwa thupi. Yesu anali wangwiro m’lingaliro lakuti anali wopanda uchimo, koma zimenezo sizikutanthauza kuti sanalakwitse konse. Ali mwana, ngakhale atakula, angakhale analakwitsa za kalankhulidwe ndi kalipentala, koma zolakwa zoterozo sizinali uchimo. Sanaletse Yesu kukwaniritsa cholinga chake chokhala nsembe yopanda uchimo ya machimo athu. Mofanana ndi zimenezi, zolakwika za kalankhulidwe ndi mfundo zina zazing’ono siziwononga tanthauzo la Baibulo: kutitsogolera ku kupeza chipulumutso kudzera mwa Khristu.

Umboni wa Baibulo

Palibe amene angatsimikizire kuti zonse za m’Baibulo n’zoona. Mungathe kutsimikizira kuti ulosi wina wachitikadi, koma simungathe kutsimikizira kuti Baibulo lonse lili ndi tanthauzo lofanana. Ndi zambiri funso la chikhulupiriro. Timaona umboni wa mbiri yakale wosonyeza kuti Yesu ndi atumwi ankaona kuti Chipangano Chakale ndi mawu a Mulungu. Yesu wa m’Baibulo ndiye yekha amene tili naye; malingaliro ena ndi kungongoganizira chabe, osati umboni watsopano. Timavomereza chiphunzitso cha Yesu chakuti Mzimu Woyera udzatsogolera ophunzira ku choonadi chatsopano. Timavomereza zonena za Paulo kuti analemba ndi ulamuliro waumulungu. Timavomereza kuti Baibulo limatiuza kuti Mulungu ndi ndani komanso mmene tingakhalire paubwenzi ndi iye.

Timavomereza umboni wa mbiri ya mpingo kuti Akhristu kwa zaka mazana ambiri apeza Baibulo kukhala lothandiza pa chikhulupiriro ndi moyo. Bukuli limatiuza kuti Mulungu ndani, zimene watichitira, ndiponso zimene tiyenera kuchita. Mwambo umatiuzanso kuti ndi mabuku ati amene ali m’gulu la mabuku ovomerezeka a m’Baibulo. Timadalira Mulungu kuti atsogolere ndondomeko yovomerezeka kuti zotsatira zake zikhale chifuniro Chake.

Chokumana nacho chathu chimanenanso chowonadi cha malembo. Bukhu ili silimangonena mawu ndi kutiwonetsa ife kuchimwa kwathu; koma ndiye zimatipatsanso chisomo ndi chikumbumtima choyeretsedwa. Zimatipatsa mphamvu zamakhalidwe osati kudzera mu malamulo ndi malamulo, koma m'njira zosayembekezereka - kudzera mu chisomo ndi imfa yochititsa manyazi ya Ambuye wathu.

Baibulo limachitira umboni za chikondi, chimwemwe, ndi mtendere umene tingakhale nawo chifukwa cha chikhulupiriro—malingaliro amene, monga momwe Baibulo limalembera, sitingathe kuwafotokoza m’mawu. Bukuli limatipatsa tanthauzo ndi cholinga cha moyo mwa kutiuza za chilengedwe cha Mulungu ndi chipulumutso. Mbali zimenezi za ulamuliro wa Baibulo sizingatsimikiziridwe kwa okayikira, koma zimathandiza kutsimikizira malemba pamene amatiuza za zinthu zomwe timakumana nazo.

Baibulo silikometsera ngwazi zake; izi zimatithandizanso kuwavomereza kukhala odalirika. Limanena za zofooka zaumunthu za Abrahamu, Mose, Davide, anthu a Israyeli, ophunzira. Baibulo ndi mawu amene amachitira umboni mawu amphamvu kwambiri, mawu opangidwa thupi ndi uthenga wabwino wa chisomo cha Mulungu.

Baibulo silili losavuta; sadzipangitsa kukhala kosavuta kwa iyemwini. Chipangano Chatsopano chikupitirirabe ndi kuswa pangano lakale. Zingakhale zosavuta kuchita popanda chimodzi kapena china chonse, koma ndizovuta kwambiri kukhala nazo zonse. Mofananamo, Yesu akusonyezedwa monga munthu ndi Mulungu panthaŵi imodzimodziyo, chisakanizo chimene sichikugwirizana bwino ndi malingaliro Achihebri, Achigiriki kapena amakono. Kuvuta kumeneku kunapangidwa osati chifukwa chosadziwa mavuto afilosofi, koma mosasamala kanthu za iwo.

Baibulo ndi buku lovuta kwambiri, ndipo silinalembedwe nkomwe ndi anthu osaphunzira omwe ankafuna kupanga zabodza kapena kupereka tanthauzo ku ziwonetsero. Kuukitsidwa kwa Yesu kumatsimikizira kuti buku lolengeza za chochitika chochititsa chidwi choterocho n'lofunika kwambiri. Zimawonjezera mphamvu ku umboni wa ophunzira wa yemwe Yesu anali - ndi malingaliro osayembekezeka a chigonjetso cha imfa kudzera mu imfa ya Mwana wa Mulungu.

Baibulo limafunsa mobwerezabwereza maganizo athu ponena za Mulungu, za ife eni, za moyo, za chabwino ndi choipa. Zimafuna ulemu chifukwa zimatipatsa choonadi chimene sitingazipeze kwina kulikonse. Kuphatikiza pa kulingalira konse kwanthanthi, Baibulo “limadzilungamitsa” lokha koposa zonse m’kugwiritsa ntchito kwake m’miyoyo yathu.

Umboni wa Malemba, miyambo, zochitika zaumwini, ndi kulingalira zonse zimachirikiza kudzinenera kwa Baibulo kukhala ndi ulamuliro. Mfundo yakuti akhoza kuyankhula modutsa malire a chikhalidwe, kuti amalankhula ndi zochitika zomwe zinalibe panthawiyo - zomwe zimachitiranso umboni ku ulamuliro wake wokhalitsa. Umboni wabwino kwambiri wa Baibulo kwa okhulupirira, komabe, ndi wakuti Mzimu Woyera, ndi thandizo lawo, akhoza kusintha mitima ndi kusintha miyoyo kwambiri.

Michael Morrison


keralaMalemba Opatulika