lambira

122 kupembedza

Kupembedza ndiko kuyankha kolengedwa mwaumulungu ku ulemerero wa Mulungu. Zimalimbikitsidwa ndi chikondi cha umulungu ndipo zimachokera ku kudziwonetsera kwa umulungu kwa chilengedwe chake. Polambira wokhulupirira amalowa mukulankhulana ndi Mulungu Atate kudzera mwa Yesu Khristu woyimira pakati ndi Mzimu Woyera. Kulambira kumatanthauzanso kuika Mulungu patsogolo modzichepetsa ndi mosangalala. Zimasonyezedwa m’mikhalidwe ndi zochita monga: pemphero, matamando, chikondwerero, kuwolowa manja, chifundo chogwira ntchito, kulapa. (Johannes 4,23; 1. Johannes 4,19; Afilipi 2,5-11; 1. Peter 2,9-10; Aefeso 5,18-20; Akolose 3,16-17; Aroma 5,8-11; 12,1; Ahebri 12,28; 13,15-16)

Yankhani kwa Mulungu pomulambira

Timayankha kwa Mulungu pomulambira chifukwa kumulambira ndikungopatsa Mulungu zomwe zikuyenera kwa iye. Iye ndiye woyenera kutamandidwa.

Mulungu ndiye chikondi ndipo chilichonse chimene amachita amachita ndi chikondi. Izi ndizabwino. Timadzitamandira ndi chikondi pamunthu, sichoncho? Timayamika anthu omwe amapereka moyo wawo kuthandiza ena. Iwo analibe mphamvu zokwanira zopulumutsa miyoyo yawo, koma mphamvu zomwe anali nazo zinagwiritsidwa ntchito kuthandiza ena - ndizoyamikirika. Mosiyana ndi izi, timatsutsa anthu omwe anali ndi mphamvu zothandizira koma amakana kuthandiza. Ubwino ndi woyenera kutamandidwa kuposa mphamvu, ndipo Mulungu ndi wabwino komanso wamphamvu.

Kutamandidwa kumakulitsa chomangira cha chikondi pakati pathu ndi Mulungu. Chikondi cha Mulungu kwa ife sichizimiririka, koma chikondi chathu pa iye chimachepa. Potamanda timakumbukira chikondi chake pa ife ndipo timayatsa moto wachikondi kwa iye womwe Mzimu Woyera watisonyeza mwa ife. Ndibwino kukumbukira ndikuchita momwe Mulungu aliri wodabwitsa, chifukwa izi zimatilimbitsa mwa Khristu ndikuwonjezera chidwi chathu chokhala ngati iye muubwino wake, zomwe zimawonjezera chimwemwe chathu.

Tinapangidwa ndi cholinga choyamika Mulungu (1. Peter 2,9) kuti tim’patse ulemerero ndi ulemu, ndipo tikamakhala ogwirizana kwambiri ndi Mulungu, m’pamenenso chimwemwe chathu chidzakhala chachikulu. Moyo umakhala wosangalatsa kwambiri tikamachita zimene tinalengedwa kuti tichite: kulemekeza Mulungu. Sitimachita zimenezi polambira komanso pa moyo wathu.

Njira ya moyo

Kulambira ndi njira ya moyo. Timapereka matupi athu ndi malingaliro athu kwa Mulungu monga nsembe2,1-2). Timalambira Mulungu tikamauza ena uthenga wabwino5,16). Timalambira Mulungu pamene tipereka nsembe zandalama (Afilipi 4,18). Timalambira Mulungu tikamathandiza anthu ena3,16). Timasonyeza kuti iye ndi woyenerera, woyenerera nthawi yathu, chisamaliro ndi kukhulupirika. Timatamanda ulemerero ndi kudzichepetsa kwake pokhala mmodzi wa ife chifukwa cha ife. Timatamanda chilungamo ndi chisomo chake. Timamutamanda chifukwa cha mmene alili.

Ndicho chimene adatilengera - kulengeza ulemerero wake. Ndikoyenera kuti titamande Iye amene anatipanga, amene anatifera ndi kutifera, kuti atipulumutse ndi kutipatsa moyo wosatha, Iye amene akugwira ntchito ngakhale tsopano kuti atithandize, Iye akhale ofanana. Tiyenera kukhala okhulupirika komanso odzipereka kwa iye, ndipo tiyenera kumukonda.

Tinalengedwa kuti tizitamanda Mulungu, ndipo tidzatero mpaka kalekale. Yohane anaona masomphenya a m’tsogolo: “Cholengedwa chilichonse cha m’mwamba, ndi cha padziko, ndi cha pansi pa dziko lapansi, ndi cha m’nyanja, ndi zonse zili mmenemo, ndinachimva chikunena kuti: Kwa Iye wokhala pampando wachifumu, ndi kwa Iye Mwanawankhosa. matamando ndi ulemu ndi chiyamiko ndi chiwawa mpaka kalekale!” (Epiphany 5,13). Yankho lolondola ndi ili: kulemekeza woyenera kuopa, ulemu kwa olemekezeka, kukhulupirika kwa okhulupirika.

Mfundo zisanu za kupembedza

Mu Salimo 33,1-3 timawerenga kuti: Kondwerani mwa Ambuye, olungama inu; oongoka mtima amlemekeze. Yamikani Yehova ndi azeze; muyimbireni zomutamanda m’zasate ya zingwe khumi. Muyimbireni nyimbo yatsopano; amasewera bwino pazingwe ndi mawu osangalatsa! " Malemba amatilangiza kuti tiyimbire Yehova nyimbo yatsopano, kukondwera, kugwiritsa ntchito azeze, zitoliro, maseche, malipenga, ndi zinganga - ngakhale kulambira ndi kuvina (Masalimo 149-150). Chifanizirocho ndi cha chisangalalo, chimwemwe chosaneneka, chimwemwe chimene chimasonyezedwa popanda zopinga.

Baibulo limatipatsa zitsanzo za kupembedza kochokera mu mtima. Zimatipatsanso zitsanzo za mitundu yolambirira yakulambira, ndimachitidwe achikhalidwe omwe akhala chimodzimodzi kwazaka zambiri. Mapembedzedwe onsewa akhoza kukhala oyenera, ndipo palibe amene anganene kuti ndiyo njira yokhayo yotamanda Mulungu. Ndikufuna kuyambiranso mfundo zina zokhudzana ndi kupembedza.

1. Taitanidwa kuti tizipembedza

Choyamba, Mulungu amafuna kuti tizimulambira. Izi ndi zokhazikika zomwe tikuziwona kuyambira koyambirira mpaka kumapeto kwa Lemba (1. Cunt 4,4; Yohane 4,23; Chivumbulutso 22,9). Kupembedza ndi chimodzi mwa zifukwa zomwe tidaitanidwa: Kulengeza ntchito Zake zolemekezeka (1. Peter 2,9). Sikuti anthu a Mulungu amangokonda ndi kumumvera, komanso amachita zinthu zina zokhudza kulambira. Amapereka nsembe, amaimba zotamanda, amapemphera.

Timawona mitundu yosiyanasiyana ya kupembedza m'Malemba. Zambiri zinalembedwa m’chilamulo cha Mose. Anthu ena ankapatsidwa ntchito zina nthawi zina m’malo ena. Ndani, chiyani, liti, kuti ndi motani zinaperekedwa mwatsatanetsatane. M'malo mwake, tikuwona m'nkhaniyi 1. Buku la Mose lili ndi malamulo ochepa chabe a mmene makolo akale ankalambirira. Iwo analibe ansembe oikidwa, sanali malo enieni okha, ndipo anapatsidwa malangizo ochepa okhudza zimene ayenera kupereka ndi nthawi yopereka nsembe.

Apanso, tikuwona zochepa mu Chipangano Chatsopano za momwe zimakhalira ndikupembedza. Zochita zopembedza sizimangokhala pagulu kapena malo ena aliwonse. Khristu adachotsa zofunikira za Mose ndi zolephera zake. Okhulupirira onse ndi ansembe ndipo nthawi zonse amadzipereka okha ngati nsembe yamoyo.

2. Mulungu yekha ndiye ayenera kupembedzedwa

Ngakhale pali mitundu yambiri yakulambira, munthu amapitilira Lemba lonse kuti: Ndi Mulungu yekha amene ayenera kupembedzedwa. Kupembedza kuyenera kukhala kwapadera ngati kuli kovomerezeka. Mulungu amafuna chikondi chathu chonse, kukhulupirika kwathu konse. Sitingatumikire milungu iwiri. Ngakhale titha kumpembedza munjira zosiyanasiyana, umodzi wathu umadalira kuti ndi Iye amene timamupembedza.

Mu Israyeli wakale, mulungu wopikisana naye kaŵirikaŵiri anali Baala. M'masiku a Yesu zinali miyambo yachipembedzo, kudzilungamitsa, ndi chinyengo. Zowonadi, chilichonse chomwe chimabwera pakati pa ife ndi Mulungu - chilichonse chomwe chimapangitsa kuti tisamumvere - ndi mulungu wonyenga, fano. Kwa anthu ena lero ndi ndalama. Kwa ena, ndi kugonana. Ena ali ndi vuto lalikulu lodzikuza kapena kuda nkhawa ndi zomwe anthu ena angaganize za iwo. John akutchula milungu yonyenga wamba polemba kuti:

“Musakonde dziko lapansi kapena za m’dziko. Ngati wina akonda dziko lapansi, mulibe chikondi cha Atate mwa iye. Pakuti chilichonse cha m’dziko lapansi, chilakolako cha thupi, chilakolako cha maso, matamando, sizichokera kwa Atate, koma ku dziko lapansi. Ndipo dziko lipita ndi chilakolako chake; koma iye amene achita chifuniro cha Mulungu akhala ku nthawi zonse” (1. Johannes 2,15-17 ndi).

Ngakhale zofooka zathu zikhale zotani, tiyenera kuwapachika, kuwapha, tiyenera kusiya milungu yonse yabodza pambali. Ngati china chake chikutilepheretsa kumvera Mulungu, tiyenera kuchichotsa. Mulungu amafuna kuti anthu azilambira iye yekha.

3. kuwona mtima

Kukhazikika kwachitatu kokhudza kupembedza komwe timawona m'Malemba ndikuti kupembedza kuyenera kukhala koona mtima. Palibe ntchito kuchita kanthu chifukwa cha mawonekedwe, kuimba nyimbo zolondola, kusonkhana pamodzi pa masiku oyenera, kunena mawu oyenera ngati sitikondadi Mulungu m’mitima yathu. Yesu anadzudzula anthu amene amalemekeza Mulungu ndi milomo yawo koma amene ankamulambira pachabe chifukwa chakuti mitima yawo siili pafupi ndi Mulungu. Miyambo yawo (yomwe poyamba inalinganizidwira kusonyeza chikondi ndi kulambira) inakhala zopinga ku chikondi chenicheni ndi kulambira.

Yesu anatsindikanso kufunika kwa chilungamo pamene ananena kuti tiyenera kumulambira mumzimu ndi m’choonadi (Yoh 4,24). Tikamanena kuti timakonda Mulungu koma tikukwiyiradi malangizo ake, ndife achinyengo. Ngati timaona kuti ufulu wathu ndi wofunika kwambili kuposa ulamulilo wake, sitingamulambiladi. Sitingathe kutenga pangano lake pakamwa pathu ndi kutaya mawu ake kumbuyo kwathu (Masalimo 50,16: 17). Sitingathe kumutcha Ambuye ndi kunyalanyaza zomwe akunena.

4. kumvera

M'malemba onse tikuwona kuti kupembedza koona kuyenera kuphatikizapo kumvera. Kumvera kumeneku kuyenera kuphatikizapo mawu a Mulungu onena za momwe timachitira zinthu ndi anzathu.

Sitingathe kulemekeza Mulungu ngati sitilemekeza ana ake. “Ngati wina anena kuti: “Ndimakonda Mulungu, ndipo amadana ndi m’bale wake, ndi wabodza. Pakuti ndani amene sakonda mbale wake amene amamuona, angakonde bwanji Mulungu amene samuona?” (1. Johannes 4,20-21). Zimandikumbutsa za kudzudzula kopanda chifundo kwa Yesaya kwa awo amene amachita miyambo ya kulambira pamene akuchita chisalungamo:

"Mukutanthauza chiyani ndi kuchuluka kwa omwe akuzunzidwa? atero Yehova. + Ndadzala ndi nsembe zopsereza za nkhosa zamphongo + ndi mafuta a ng’ombe zonenepa, + ndipo sindisangalala ndi magazi a ng’ombe zamphongo, ana a nkhosa ndi mbuzi. Ukadzabwera kudzaonekera pamaso panga, ndani adzakufunsa kuti uponde pa bwalo langa? Musaperekenso nsembe zopanda pake zoterozo! Ndimadana ndi zofukiza! Mwezi watsopano ndi masabata, pamene musonkhana pamodzi, sindikonda mphulupulu ndi maphwando! Moyo wanga waudani ndi mwezi wanu wokhala ndi zikondwerero; zandilemera ine, ndatopa nazo; Ndipo ngakhale mutambasula manja anu, ndidzabisira maso anga kwa inu; ndipo ngakhale mupemphera kwambiri, sindikumva; pakuti manja anu adzala mwazi” (Yesaya 1,11-15).

Monga momwe tikudziwira, panalibe cholakwika ndi masiku omwe anthuwa ankasunga kapena mtundu wa zofukiza kapena nyama zomwe amapereka. Vuto linali momwe amakhalira nthawi yonseyo. "Manja anu ali ndi magazi," adatero - komabe ndikutsimikiza kuti vuto silinali okhawo omwe adapha.

Iye anapempha kuti papezeke yankho lomveka bwino: “Lekani zoipa, phunzirani kuchita zabwino, funani chilungamo, thandizani otsenderezedwa, weruzani ana amasiye, weruzani mlandu wa akazi amasiye! ( Mav. 16-17 ). Anayenera kuyika ubale wawo pakati pa anthu mu dongosolo. Anafunika kuthetsa tsankho laufuko, maganizo olakwika okhudza mmene anthu amakhalira komanso makhalidwe oipa a zachuma.

5. Moyo wonse

Kupembedza, ngati kuli koona, kuyenera kusintha momwe timakhalira masiku asanu ndi awiri pa sabata. Ili ndi mfundo ina yomwe timawona m'malemba.

Kodi tiyenera kupembedza motani? Micha amafunsa funso ili ndikutipatsa yankho:
“Ndingayandikire bwanji kwa Yehova, kuwerama pamaso pa Mulungu Wam’mwambamwamba? Kodi ndimufikire ndi nsembe zopsereza ndi ana a ng’ombe achaka chimodzi? Kodi Yehova adzakondwera ndi nkhosa zamphongo zikwi zambiri, ndi mitsinje yamafuta yosawerengeka? Kodi ndipereke mwana wanga woyamba chifukwa cha kulakwa kwanga, chipatso cha thupi langa chifukwa cha tchimo langa? Wauzidwa, munthuwe, chabwino, ndi chimene Yehova akufuna kwa iwe, kuti usunge mawu a Mulungu, ndi kusonyeza chikondi, ndi kudzichepetsa pamaso pa Mulungu wako.” 6,6-8 ndi).

Hoseya anatsindikanso kuti maunansi a anthu ndi ofunika kwambiri kuposa njira zolambirira. “Pakuti ndikondwera ndi cikondi, osati nsembe, cidziwitso ca Mulungu, si nsembe yopsereza; Timayitanidwa osati kutamanda kokha komanso ku ntchito zabwino (Aefeso 2,10).

Lingaliro lathu lakupembedza liyenera kupitilira nyimbo ndi masiku. Izi sizofunikira kwenikweni monga moyo wathu. Ndi kwachinyengo kusunga Sabata kwinaku kufesa kusagwirizana pakati pa abale. Ndikopanda pake kungoyimba Masalmo ndikukana kupembedza momwe amafotokozera. Ndi zachinyengo kunyadira chikondwerero cha Umunthu, chomwe chimapereka chitsanzo cha kudzichepetsa. Ndikopanda pake kumutcha Yesu Ambuye ngati sitifunafuna chilungamo chake ndi chifundo chake.

Kupembedza kumangopitilira zochitika zakunja - zimakhudza kusintha kwa kakhalidwe kathu komwe kumabwera chifukwa cha kusintha kwa mitima yathu, kusintha komwe kwabwera mwa ife ndi Mzimu Woyera. Kuti tibweretse kusintha kumeneku, zimatengera kufunitsitsa kwathu kupatula nthawi ndi Mulungu popemphera, kuphunzira, ndi zina mwauzimu. Kusinthaku sikuchitika kudzera m'mawu amatsenga kapena madzi amatsenga - zimachitika pocheza ndi Mulungu.

Malingaliro ofalikira a Paulo pa kulambira

Kupembedza kumakhudza moyo wathu wonse. Timaona zimenezi makamaka m’mawu a Paulo. Paulo anagwiritsa ntchito mawu otanthauza nsembe ndi kulambira (kupembedza) motere: «Ine tsopano, abale okondedwa, ndikudandaulirani mwa chifundo cha Mulungu, kuti mupereke matupi anu nsembe yamoyo, yopatulika, yokondweretsa Mulungu. Kumeneko kukhale kulambira kwanu koyenera” (Aroma 12,1). Moyo wonse uyenera kukhala wopembedza, osati maola ochepa mlungu uliwonse. Zoonadi, ngati moyo wathu ndi wodzipereka pa kulambira, ndithudi timaphatikizapo maola angapo ndi Akristu ena mlungu uliwonse!

Paulo akugwiritsa ntchito mau ena popereka nsembe ndi kupembedza mu Aroma 15,16“Kuti ndikhale kapolo wa Kristu Yesu pakati pa amitundu, kutsogolera Uthenga Wabwino wa Mulungu wansembe, kuti amitundu akhale nsembe yokondweretsa Mulungu, yoyeretsedwa ndi Woyerayo. Mzimu.” Apa tikuona kuti kulengeza uthenga wabwino ndi njira ya kulambira.

Popeza ife tonse ndife ansembe, tili ndi udindo wa ansembe wolalikira za ubwino wa iwo amene anatiyitana ife.1. Peter 2,9) - msonkhano womwe membala aliyense atha kupezekapo, kapena kutenga nawo mbali, pothandiza ena kulalikira uthenga wabwino.

Pamene Paulo anayamikira Afilipi chifukwa chom’tumizira chithandizo chandalama, anagwiritsira ntchito mawu osonyeza kulambira: “Ndinalandira kwa Epafrodito zochokera kwa inu, fungo lokoma, nsembe yokondweretsa, yokondweretsa Mulungu.” ( Afilipi 4,18).

Thandizo la ndalama limene timapereka kwa Akristu ena lingakhale mtundu wa kulambira. Ahebri 13 amafotokoza za kupembedza kumene kumachitika m’mawu ndi ntchito: “Chotero tiyeni tiyamike Mulungu nthawi zonse mwa Iye, chimene chiri chipatso cha milomo yovomereza dzina lake. Musaiwale kuchita zabwino ndikugawana ndi ena; pakuti nsembe zotere zikondweretsa Mulungu ” (v. 15-16).

Ngati timvetsetsa kupembedza monga njira yamoyo yomwe imaphatikizapo kumvera tsiku ndi tsiku, kupemphera, ndi kuphunzira, ndiye ndikuganiza kuti tili ndi malingaliro abwino tikamayang'ana nkhani ya nyimbo ndi masiku. Ngakhale nyimbo idakhala gawo lofunika kwambiri pakulambira kuyambira nthawi ya Davide, nyimbo siyofunika kwambiri pakulambira.

Momwemonso, ngakhale Chipangano Chakale chimavomereza kuti tsiku lopembedzera silofunika monga momwe timachitira ndi anzathu. Pangano latsopano silifuna tsiku lapadera lolambirira, koma limafunikira ntchito zenizeni za kukondana. Amati tikumane, koma sanena kuti tizikumana liti.

Anzathu, tidayitanidwa kupembedza, kukondwerera, ndi kulemekeza Mulungu. Ndicho chisangalalo chathu kulengeza madalitso Ake, kugawana uthenga wabwino ndi ena, za zomwe watichitira kudzera mwa Ambuye ndi Mpulumutsi wathu Yesu Khristu.

Joseph Tsoka


keralalambira