Chisomo cha Mulungu

276 chisomo

Chisomo cha Mulungu ndi chisomo chosayenera chimene Mulungu ali wokonzeka kupatsa zolengedwa zonse. M’lingaliro lalikulu koposa, chisomo cha Mulungu chimasonyezedwa m’ntchito iriyonse ya kudzionetsera kwa umulungu. Chifukwa cha chisomo munthu ndi cosmos lonse awomboledwa ku uchimo ndi imfa kudzera mwa Yesu Khristu, ndipo chifukwa chisomo munthu amapeza mphamvu kudziwa ndi kukonda Mulungu ndi Yesu Khristu ndi kulowa mu chimwemwe cha chipulumutso chamuyaya mu Ufumu wa Mulungu. (Akolose 1,20; 1. Johannes 2,1-2; Aroma 8,19-21; 3,24; 5,2.15-17.21; Yohane 1,12; Aefeso 2,8-9; Tito 3,7)

chisomo

“Pakuti ngati chilungamo chidza mwa lamulo, Kristu anafa pachabe,” analemba motero Paulo mu Agalatiya 2,21. Njira yokhayo, iye akuti m’vesi lomweli, ndi “chisomo cha Mulungu”. Timapulumutsidwa mwa chisomo, osati mwa kusunga lamulo.

Izi ndi zina zomwe sizingaphatikizidwe. Sitinapulumutsidwe ndi chisomo ndi ntchito, koma ndi chisomo chokha. Paulo ananena momveka bwino kuti tiyenera kusankha chimodzi kapena chinacho. Kusankha zonse ziwiri si njira (Aroma 11,6). “Pakuti ngati cholowa chinapezedwa mwa lamulo, sichikadaperekedwa ndi lonjezano; Koma Mulungu anaupereka kwaulere kwa Abrahamu mwa lonjezano (Agalatiya 3,18). Chipulumutso sichidalira lamulo, koma chisomo cha Mulungu.

“Pakuti chikadapatsidwa lamulo lopatsa moyo, chilungamo chikachokeradi m’chilamulo” (v. 21). Ngati pakanakhala njira iliyonse yopezera moyo wosatha mwa kusunga malamulo, ndiye kuti Mulungu akanatipulumutsa ndi lamulo. Koma zimenezo sizinatheke. Lamulo silingapulumutse aliyense.

Mulungu amafuna kuti tikhale ndi khalidwe labwino. Amafuna kuti tizikonda ena ndipo potero tikwaniritse chilamulo. Koma safuna kuti tiziganiza kuti ntchito zathu n’zimene zingatipulumutse. Kupereka kwake chisomo kumatanthauza kuti nthawi zonse ankadziwa kuti sitingakhale “abwino mokwanira” ngakhale titayesetsa kwambiri. Ngati ntchito zathu ziwonjezera chipulumutso, ndiye kuti tili ndi chodzitamandira. Koma Mulungu anakonza dongosolo lake la chipulumutso kuti tisadzitengere chiyeneretso chilichonse cha chipulumutso chathu (Aef 2,8-9). Sitinganene kuti tiyenera kuchita chilichonse. Sitinganene kuti Mulungu ali ndi ngongole kwa ife.

Izi zimakhudza maziko a chikhulupiriro chachikhristu ndikupanga chikhristu kukhala chapadera. Zipembedzo zina zimati anthu amatha kuchita zabwino ngati atayesetsa mwakhama. Chikhristu chimati sitingakhale abwino mokwanira. Tikufuna chisomo.

Sitidzakwanitsa patokha, chifukwa chake zipembedzo zina sizidzakhala zokwanira. Njira yokhayo yopulumutsidwira ndi chisomo cha Mulungu. Sitingakhale oyenera kukhala ndi moyo kwamuyaya, ndiye njira yokhayo yomwe tingakhalire ndi moyo wosatha ndi kuti Mulungu atipatse zomwe sitiyenera kulandira. Izi ndi zomwe Paulo akupeza pamene amagwiritsa ntchito mawu oti chisomo. Chipulumutso ndi mphatso yochokera kwa Mulungu, chinthu chomwe sitingakhale nacho - ngakhale posunga malamulo kwa zaka zikwi zambiri.

Yesu ndi chisomo

“Pakuti chilamulo chinapatsidwa mwa Mose,” akulemba motero Yohane, napitiriza kuti: “Chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Kristu.” ( Yoh. 1,17). Yohane anaona kusiyana pakati pa lamulo ndi chisomo, pakati pa zimene timachita ndi zimene zapatsidwa kwa ife.

Komabe Yesu sanagwiritse ntchito liwu lakuti chisomo. Koma moyo wake wonse wakhala chitsanzo cha chisomo, ndipo mafanizo ake amasonyeza chisomo. Nthawi zina ankagwiritsa ntchito mawu oti chifundo pofotokoza zimene Mulungu amatipatsa. Iye anati: “Odala ndi anthu achifundo, chifukwa adzalandira chifundo.” (Mat 5,7). Ndi mawu amenewa, anasonyeza kuti tonsefe timafunika chifundo. Ndipo ananena kuti tiyenera kukhala ngati Mulungu pankhani imeneyi. Ngati tiyamikira chisomo, tidzasonyezanso chisomo kwa anthu ena.

Pambuyo pake, pamene Yesu anafunsidwa chifukwa chake anali kuyanjana ndi ochimwa otchuka, iye anauza anthuwo kuti: “Koma pitani mukaphunzire tanthauzo lake: Ndikondwera ndi chifundo, osati nsembe.” ( Mateyu 9,13, mawu ochokera kwa Hoseya 6,6). Mulungu amafuna kuti tizisonyeza chifundo m’malo mongofuna kuti tizisunga malamulo mwangwiro.

Sitikufuna kuti anthu achimwe. Koma popeza kulakwa sikungapeweke, chifundo ndichofunikira. Izi zimakhudzanso ubale wathu wina ndi mnzake komanso ubale wathu ndi Mulungu. Mulungu amafuna kuti tizindikire kufunika kwa chifundo komanso kuchitira chifundo anthu ena. Yesu adapereka chitsanzo cha izi pamene adadya ndi amisonkho ndipo adalankhula ndi ochimwa - adawonetsa kudzera mu machitidwe ake kuti Mulungu akufuna kuyanjana ndi tonsefe. Anasenza machimo athu onse ndikutikhululukira kuti tikhale ndi chiyanjano ichi.

Yesu anafotokoza fanizo la amangongole awiri, mmodzi anali ndi ngongole yaikulu ndipo winayo anali ndi ngongole yochepa kwambiri. Mbuyeyo anakhululukira kapolo amene anam’kongolayo zambiri, koma kapoloyo analephera kukhululukira kapolo mnzake amene anam’kongolayo. Mbuyeyo anakwiya ndipo anati: “Kodi sukanayenera kuchitira chifundo kapolo mnzako monga ine ndinakuchitira iwe chifundo? (Mateyu 18,33).

Phunziro la fanizo ili: Aliyense wa ife ayenera kudziona ngati kapolo woyamba kupatsidwa ndalama zochuluka. Tonsefe sitingakwaniritse zofunikira zamalamulo, chifukwa chake Mulungu amatichitira chifundo - ndipo amafuna kuti tiziwachitiranso chifundo. Zachidziwikire, m'malo onse achifundo komanso malamulo, zochita zathu zimaperewera pazomwe timayembekezera, chifukwa chake tiyenera kupitiriza kudalira chifundo cha Mulungu.

Fanizo la Msamariya wachifundo likutha ndi kuitanira anthu chifundo (Luka 10,37). Wokhometsa msonkho amene anachonderera kuti amchitire chifundo ndiye amene anali wolungama pamaso pa Mulungu8,13-14). Mwana wolowerera, amene anawononga chuma chake kenako n’kubwera kunyumba, analandiridwa popanda kuchita chilichonse “chomuyenerera” ( Luka 1 Akor.5,20). Mkazi wamasiye wa ku Naini kapena mwana wake sanachite kalikonse kuti ayenerere chiukiriro; Yesu anachita izi chifukwa cha chifundo (Luka 7,11-15 ndi).

Chisomo cha Ambuye wathu Yesu Khristu

Zozizwitsa za Yesu zinagwiritsidwa ntchito kukwaniritsa zosowa zakanthawi. Anthu akhadya mikate na nyama za m'madzi adadzakhalanso na njala. Mwana yemwe adakulira pamapeto pake adamwalira. Koma chisomo cha Yesu Khristu chimaperekedwa kwa ife tonse kudzera muchisomo chachikulu chaumulungu: Imfa Yake yansembe pamtanda. Mwanjira imeneyi, Yesu adadzipereka yekha chifukwa cha ife - ndi zotsatira zosatha, osati zakanthawi.

Monga momwe Petro ananenera kuti: “M’malo mwake, tikhulupirira kuti ndife opulumutsidwa ndi chisomo cha Ambuye Yesu.” ( Machitidwe 15,11). Uthenga Wabwino ndi uthenga wa chisomo cha Mulungu (Machitidwe 14,3; 20,24. 32). Timakhala mwa chisomo “mwa chiwombolo chimene chinadza mwa Yesu Khristu.” ( Aroma 3,24) kulungamitsidwa. Chisomo cha Mulungu chimagwirizana ndi nsembe ya Yesu pa mtanda. Yesu anatifera ife, chifukwa cha machimo athu, ndipo tinapulumutsidwa chifukwa cha zimene anachita pa mtanda (v. 25). Tili ndi chipulumutso kudzera mwazi wake (Aefeso 1,7).

Koma chisomo cha Mulungu chimaposa chikhululuko. Luka akutiuza kuti chisomo cha Mulungu chinali ndi ophunzira pamene ankalalikira uthenga wabwino (Mac 4,33). Mulungu anawakomera mtima powapatsa thandizo limene sankawayenerera. Koma kodi atate aumunthu samachita chimodzimodzi? Sikuti timangopatsa ana athu pamene sanachite chilichonse chowayenerera, koma timawapatsanso mphatso zimene sakanawayenerera. Chimenecho ndi mbali ya chikondi ndipo chimasonyeza mmene Mulungu alili. Chisomo ndi kuwolowa manja.

Pamene Akhristu a ku Antiokeya anatumiza Paulo ndi Baranaba pa ulendo waumishonale, anawalamula kuti akhale mwa chisomo cha Mulungu.4,26; 15,40). M’mawu ena, iwo anawaika m’manja mwa Mulungu, akudalira kuti Mulungu adzapereka zosoŵa za apaulendo ndi kuwapatsa zimene anafunikira. Icho ndi gawo la chisomo chake.

Mphatso zauzimu ndi ntchito ya chisomo. “Tili ndi mphatso zosiyana,” akulemba motero Paulo, “monga mwa chisomo chapatsidwa kwa ife” ( Aroma 1 .2,6). “Koma kwa yense wa ife kwapatsidwa chisomo, monga mwa muyeso wa mphatso ya Kristu.” (Aef 4,7). “Ndipo tumikiranani wina ndi mnzake, yense ndi mphatso imene walandira, monga mdindo wabwino wa chisomo cha Mulungu cha mitundumitundu.”1. Peter 4,10).

Paulo anayamika Mulungu chifukwa cha mphatso zauzimu zimene anapatsa okhulupirira mochuluka (1. Akorinto 1,4-5). Anali ndi chidaliro kuti chisomo cha Mulungu chikachuluka pakati pawo, kuti achuluke koposa m’ntchito iriyonse yabwino;2. Akorinto 9,8).

Mphatso iliyonse yabwino ndi mphatso yochokera kwa Mulungu, chifukwa cha chisomo osati chinthu choyenera ife. Chifukwa chake tiyenera kukhala othokoza chifukwa chamadalitso osavuta - kuyimba kwa mbalame, kununkhira kwa maluwa, ndi kuseka kwa ana. Ngakhale moyo ndiwokha mwawokha, osati wofunikira.

Utumiki wa Paulo mwini unaperekedwa kwa iye mwa chisomo (Aroma 1,5; 15,15; 1. Akorinto 3,10; Agalatiya 2,9; Aefeso 3,7). Chilichonse chomwe adachita adafuna kuchita molingana ndi chisomo cha Mulungu (2. Akorinto 1,12). Mphamvu ndi luso lake zinali mphatso ya chisomo (2. Korinto 12,9). Ngati Mulungu akanatha kupulumutsa ndi kugwiritsira ntchito ochimwa oipitsitsa (umu ndi mmene Paulo anadzifotokozera), ndithudi angathe kukhululukira aliyense wa ife ndi kutigwiritsa ntchito. Palibe chimene chingatilekanitse ndi chikondi chake, kufunitsitsa kwake kutipatsa mphatso.

Kuyankha kwathu ku chisomo

Kodi tiyenera kuchita chiyani ndi chisomo cha Mulungu? Ndi chisomo, ndithudi. Tiyenera kukhala achifundo, monganso Mulungu ali wodzala chifundo (Luka 6,36). Ifenso tiyenera kukhululukira ena ngati mmene ife tinakhululukidwira. Tiyenera kutumikira ena monga mmene tinatumikiridwa. Tiyenera kukhala okoma mtima kwa ena mwa kuwachitira chifundo ndi kuwakomera mtima.

Mawu athu akhale odzaza chisomo (Akolose 4,6). Tiyenera kukhala okoma mtima ndi achisomo, okhululukira ndi kupereka muukwati, mu bizinesi, kuntchito, mu mpingo, kwa anzathu, banja, ndi alendo.

Paulo anatchulanso za kuwolowa manja kwachuma kukhala ntchito yachisomo: “Koma tikudziwitsani, abale okondedwa, chisomo cha Mulungu chopatsidwa mwa Mipingo ya ku Makedoniya. Pakuti chimwemwe chawo chinasefukira pamene adayesedwa m’zisautso zambiri; Pakuti ndikuchitira umboni monga momwe akanathawira, ndipo adapereka mofunitsitsa kuposa mphamvu zawo.”2. Akorinto 8,1-3). Iwo anali atalandira zambiri ndipo anali okonzeka kupereka zambiri pambuyo pake.

Kupereka ndi machitidwe a chisomo (v. 6) ndi kuwolowa manja - kaya ndi ndalama, nthawi, ulemu, kapena zina - ndipo ndi njira yoyenera kuti tiyankhe ku chisomo cha Yesu Khristu amene anadzipereka yekha chifukwa cha iye anatipatsa kuti akhoza kudalitsidwa mochuluka (v. 9).

ndi Joseph Tkach


keralaChisomo cha Mulungu