Khulupirirani Mulungu

116 khulupirirani Mulungu

Chikhulupiriro mwa Mulungu ndi mphatso yochokera kwa Mulungu, yozikidwa mwa Mwana wake wobadwa m’thupi ndi kuunikiridwa ndi mawu ake amuyaya kudzera mu umboni wa Mzimu Woyera m’Malemba. Chikhulupiriro mwa Mulungu chimapangitsa mitima ya anthu ndi malingaliro kulandira mphatso ya Mulungu ya chisomo, chipulumutso. Kudzera mwa Yesu Khristu ndi Mzimu Woyera, chikhulupiriro chimatithandiza kulankhulana mwauzimu ndi kukhala okhulupirika kwa Mulungu Atate wathu. Yesu Khristu ndiye mlembi ndi womaliza wa chikhulupiriro chathu, ndipo ndi kudzera mu chikhulupiriro, osati ntchito, kuti timapeza chipulumutso kudzera mu chisomo. ( Aefeso 2,8; Machitidwe 15,9; 14,27; Aroma 12,3; Yohane 1,1.4; Machitidwe a Atumwi 3,16; Aroma 10,17; Ahebri 11,1; Aroma 5,1-2; 1,17; 3,21-28; 11,6; Aefeso 3,12; 1. Akorinto 2,5; Ahebri 12,2)

Yankhani kwa Mulungu mwa chikhulupiriro

Mulungu ndi wamkulu ndi wabwino. Mulungu amagwiritsa ntchito mphamvu zake zazikulu kupititsa patsogolo lonjezo lake la chikondi ndi chisomo kwa anthu ake. Iye ndi wofatsa, wachikondi, wosakwiya msanga, ndiponso wolemera mu chisomo.

Ndizo zabwino, koma zikugwirizana bwanji ndi ife? Kodi zimakhudza bwanji moyo wathu? Kodi timatani kwa Mulungu yemwe ndi wamphamvu komanso wachifundo pa nthawi imodzi? Timayankha m'njira ziwiri.

kukhulupirira

Tikazindikira kuti Mulungu ali ndi mphamvu zonse zochitira chilichonse chimene akufuna, ndiponso kuti nthawi zonse amagwiritsa ntchito mphamvuzo kudalitsa anthu, tikhoza kukhala ndi chikhulupiriro chonse kuti tili m’manja abwino. Iye ali ndi mphamvu ndiponso cholinga chake chochitira zinthu zonse, kuphatikizapo kupanduka, kudana, ndi kusakhulupirika kwa wina ndi mnzake, kuti tipulumuke. Iye ndi wodalirika kotheratu ndipo tiyenera kumukhulupirira.

Tikakhala m’mayesero, kudwala, kuzunzika, ngakhale kufa kumene, tingakhale ndi chidaliro chakuti Mulungu akali nafe, amatisamalira, ndi kuti akulamulira. Zingaoneke ngati sizingachitike, ndipo timadzimva kuti tikulamulira, koma tingakhale ndi chidaliro kuti Mulungu sadzadabwa. Iye akhoza kusintha mkhalidwe uliwonse, tsoka lililonse, kaamba ka ubwino wathu.

Sitiyenera kukayikira chikondi cha Mulungu pa ife. “Koma Mulungu aonetsa cikondi cake kwa ife, mmene Khristu anatifela pamene tinali ocimwa.” ( Aroma 5,8). “Tinazindikira chikondicho Yesu Kristu anasiya moyo wake chifukwa cha ife” (1. Johannes 3,16). Tingadalire chenicheni chakuti Mulungu, amene sanaleke ngakhale Mwana wake, adzatipatsa ife kupyolera mwa Mwana wake zonse zimene tifunikira kaamba ka chimwemwe chosatha.

Mulungu sanatumize wina aliyense: Mwana wa Mulungu, wofunikira kwa Umulungu, anakhala munthu kuti athe kutifera ndi kuuka kwa akufa (Ahebri 2,14). Sitinaomboledwe ndi mwazi wa nyama, osati ndi mwazi wa munthu wabwino, koma ndi mwazi wa Mulungu amene anakhala munthu. Nthawi zonse tikatenga sakramenti timakumbutsidwa za chikondi ichi kwa ife. Tingakhale otsimikiza kuti amatikonda. Iye
wachititsa kuti timukhulupirire.

“Mulungu ali wokhulupirika,” akutero Paulo, “amene salola kuti muyesedwe ndi mphamvu yanu, koma amaletsa chiyesocho kuti mukhoze kupirira nacho.”1. Akorinto 10,13). “Koma Ambuye ali wokhulupirika; adzakulimbitsani ndi kukutchinjirizani ku choipa”.2. Atesalonika 3,3). Ngakhale “titakhala osakhulupirika, iye amakhalabe wokhulupirika” (2. Timoteo 2,13). Sadzasintha maganizo ake otifuna, kutiitana, kutichitira chisomo. «Tiyeni tigwiritsire ntchito chikhulupiriro cha chiyembekezo ndipo tisagwedezeke; pakuti Iye amene adawalonjeza ali wokhulupirika” (Aheb 10,23).

Iye wapanga lonjezo kwa ife, anapanga pangano kuti adzatiombola, kutipatsa moyo wosatha, kutikonda kwamuyaya. Safuna kukhala opanda ife. Iye ndi wodalirika, koma kodi tiyenera kuchita chiyani kwa iye? Kodi tili ndi nkhawa Kodi tikuyesetsa kuti tikhale oyenerera chikondi chake? Kapena timamukhulupirira?

Sitiyenera kukayikira mphamvu za Mulungu. Izi zikuoneka pa kuukitsidwa kwa Yesu kwa akufa. Uyu ndiye Mulungu amene ali ndi mphamvu pa imfa yokha, mphamvu pa zolengedwa zonse, mphamvu pa mphamvu zonse (Akolose. 2,15). Iye anagonjetsa zinthu zonse ndi mtanda, ndipo ichi ndi umboni mwa kuuka kwake. Imfa sinamugwire chifukwa ndiye kalonga wa moyo (Machitidwe a Atumwi 3,15).

Mphamvu yomweyo imene inaukitsa Yesu kwa akufa idzatipatsa moyo wosafa (Aroma 8,11). Tikhoza kukhulupirira kuti ali ndi mphamvu komanso amafunitsitsa kukwaniritsa malonjezo ake onse kwa ife. Tikhoza kumukhulupirira m’zinthu zonse, ndipo zimenezo nzabwino chifukwa n’kupusa kukhulupirira china chilichonse.

Tikasiyidwa tokha, tidzalephera. Likasiyidwa lokha, ngakhale dzuwa lidzalephera. Chiyembekezo chokha chili mwa Mulungu yemwe ali ndi mphamvu zazikulu kuposa dzuwa, wamphamvu kuposa chilengedwe chonse, yemwe ali wokhulupirika kwambiri kuposa nthawi ndi malo, wodzala ndi chikondi ndi kukhulupirika kwa ife. Tili ndi chiyembekezo chotsimikizika ichi mwa Yesu Mpulumutsi wathu.

Chikhulupiriro ndi kudalira

Onse amene akhulupirira mwa Yesu Khristu adzapulumutsidwa (Machitidwe 16,31). Koma kodi kukhulupirira Yesu Khristu kumatanthauza chiyani? Ngakhale Satana amakhulupirira kuti Yesu ndi Khristu, Mwana wa Mulungu. Sakonda, koma akudziwa kuti ndi zoona. Komanso, Satana amadziŵa kuti Mulungu aliko ndipo amafupa amene amam’funafuna (Aheberi 11,6).

Ndiye pali kusiyana kotani pakati pa chikhulupiriro chathu ndi chikhulupiriro cha Satana? Ambiri aife timadziwa yankho limodzi kuchokera kwa Yakobo: Chikhulupiriro choona chimaoneka ndi zochita (Yakobo 2,18-19). Zimene timachita zimasonyeza zimene timakhulupirira. Khalidwe lingakhale umboni wa chikhulupiriro ngakhale kuti anthu ena amamvera pazifukwa zolakwika. Ngakhale Satana amachita zinthu m’ziletso zoikidwa ndi Mulungu.

Ndiye kodi chikhulupiriro ndi chiyani ndipo chimasiyana bwanji ndi “kukhulupirira kuti nzoona”? Ndikuganiza kuti kufotokoza kosavuta ndiko kuti chikhulupiriro chopulumutsa ndi kudalira. Timakhulupirira kuti Mulungu adzatisamalira, kutichitira zabwino m’malo mwa zoipa, kuti atipatse moyo wosatha. Kukhulupirira kumatanthauza kudziŵa kuti Mulungu aliko, kuti ndi wabwino, ali ndi mphamvu zochitira zimene amafuna, ndi kukhulupirira kuti adzagwiritsa ntchito mphamvuzo kutichitira zabwino. Kukhulupirira kumatanthauza kufunitsitsa kuti tigonjetse kwa iye ndi kukhala okonzeka kumumvera - osati chifukwa cha mantha, koma chifukwa cha chikondi. Ngati tikhulupirira Mulungu, ndiye kuti timamukonda.

Kudalira kumaonekera mu zomwe timachita. Koma mchitidwewo si kudalira ndipo sikupangitsa kudalira - ndi zotsatira chabe za kukhulupirirana. Chikhulupiriro choona ndicho chidaliro chachikulu mwa Yesu Kristu.

Mphatso yochokera kwa Mulungu

Kodi kukhulupirirana kumeneku kumachokera kuti? Sichinthu chomwe tingatulutse mwa ife tokha. Sitingathe kudzitsimikizira tokha kapena kugwiritsa ntchito malingaliro aumunthu kuti tipange nkhani yolimba. Sitidzakhalanso ndi nthawi yolimbana ndi zotsutsa zonse, mikangano yonse yafilosofi yokhudza Mulungu. Koma timakakamizika kupanga chosankha tsiku lililonse: kodi tidzadalira Mulungu kapena ayi? Kuyesera kuyika chigamulo pa chowotcha kumbuyo ndi chisankho chokha - sitimukhulupirira panobe.

Mkhristu aliyense wapanga chosankha pa nthawi ina kuti akhulupirire Khristu. Kwa ena, chinali chisankho choganiziridwa bwino. Kwa ena, chinali chisankho chosamveka chomwe chinapangidwa pazifukwa zolakwika - koma chinali chisankho choyenera. Sitikanadalira wina aliyense, ngakhale ife eni. Tikasiya tokha, timasokoneza miyoyo yathu. Sitinakhulupirirenso maulamuliro ena aumunthu. Kwa ena aife, chikhulupiriro chinali chisankho chopangidwa chifukwa cha kusimidwa - kunalibe kwina komwe tingapite koma kwa Khristu (Yohane 6,68).

Ndi zachilendo kuti chikhulupiriro chathu choyambirira chikhale chikhulupiliro chosakhwima - chiyambi chabwino, koma osati malo abwino oyimira. Tiyenera kukula m’chikhulupiriro chathu. Monga munthu anati kwa Yesu:
"Ndikuganiza; thandizani kusakhulupirira kwanga! (Marko 9,24). Ophunzira nawonso anali ndi zikayikiro zina ngakhale pambuyo polambira Yesu woukitsidwayo8,17).

Ndiye chikhulupiriro chimachokera kuti? Ndi mphatso yochokera kwa Mulungu. Aefeso 2,8 limatiuza kuti chipulumutso ndi mphatso yochokera kwa Mulungu, kutanthauza kuti chikhulupiriro chimene chimatsogolera ku chipulumutso chiyeneranso kukhala mphatso.
Mu Machitidwe 15,9 tikuuzidwa kuti ndi chikhulupiriro Mulungu adayeretsa mitima ya okhulupirira. Mulungu ankagwira ntchito mwa iwo. Iye ndi amene “anatsegula khomo la chikhulupiriro” (Machitidwe 14,27). Mulungu anachita zimenezi chifukwa ndi amene amatithandiza kukhulupirira.

Sitikadakhulupirira Mulungu ngati sanatipatse mphamvu yomukhulupirira. Anthu aipitsidwa kwambiri ndi uchimo kuti asakhulupirire kapena kudalira Mulungu ndi mphamvu zawo kapena nzeru zawo. Ndicho chifukwa chake chikhulupiriro sichiri “ntchito” imene imatiyeneretsa kupulumuka. Sitipeza kutchuka chifukwa tili ndi ziyeneretso - chikhulupiriro ndikungolandira mphatso, kukhala othokoza chifukwa cha mphatsoyo. Mulungu amatipatsa mwayi wolandira mphatsoyo, kuti tizisangalala nayo.

Wodalirika

Mulungu ali ndi zifukwa zomveka zotikhulupirira chifukwa pali wina amene ali wokhulupirika kotheratu kuti akhulupirire mwa iye ndi kupulumutsidwa kudzera mwa iye. Chikhulupiriro chimene amatipatsa n’chokhazikika mwa Mwana wake, amene anakhala thupi kuti tipulumuke. Tili ndi zifukwa zomveka zokhalira ndi chikhulupiriro chifukwa tili ndi Mpulumutsi amene anatigulira chipulumutso. Iye wachita zonse zofunika, kamodzi kokha, kusaina, kusindikizidwa, ndi kuperekedwa. Chikhulupiriro chathu chili ndi maziko olimba: Yesu Khristu.

Yesu ndiye woyamba ndi wotsiriza wa chikhulupiriro (Ahebri 12,2), koma samagwira ntchito yekha. Yesu amangochita zimene Atate amafuna ndipo amagwira ntchito m’mitima mwathu kudzera mwa Mzimu Woyera. Mzimu Woyera amatiphunzitsa, amatitsutsa, ndipo amatipatsa chikhulupiriro4,26; 15,26; 16,10).

Kupyolera mu mawu

Kodi Mulungu (Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera) amatipatsa bwanji chikhulupiriro? Nthawi zambiri zimachitika kudzera mu ulaliki. “Chikhulupiriro chimabwera ndi kulalikira, koma kulalikira m’mawu a Kristu.” ( Aroma 10,17). Ulalikiwo uli m’mawu olembedwa a Mulungu, Baibulo, ndipo uli m’mawu olankhulidwa ndi Mulungu, kaya mu ulaliki wa mu mpingo kapena umboni wosavuta wa munthu wina kwa wina.

Mau a Uthenga Wabwino amatiuza za Yesu, za Mau a Mulungu, ndipo Mzimu Woyera amagwiritsa ntchito mau amenewa kutiunikira ndipo mwanjira ina amatilola kudzipereka ku mauwo. Nthawi zina umenewu umatchedwa “umboni wa Mzimu Woyera,” koma sizili ngati mboni ya m’khoti imene tingafunse mafunso.

Zili ngati chotchinga chamkati chimene chimapindidwa ndi kutilola kulandira uthenga wabwino umene ukulalikidwa. Zimamveka bwino; ngakhale tingakhalebe ndi mafunso, timakhulupirira kuti tikhoza kukhala ndi moyo ndi uthenga uwu. Tikhoza kumanga miyoyo yathu pa izo, tikhoza kupanga zosankha pamaziko awa. Ndizomveka. Ndi chisankho chabwino kwambiri. Mulungu amatipatsa mphamvu zomukhulupirira. Amatipatsanso mphamvu kuti tikule m’chikhulupiriro. Chikhulupiriro ndi mbewu yomwe imamera. Amatheketsa ndi kupatsa mphamvu malingaliro ndi malingaliro athu kuti timvetsetse zambiri za uthenga wabwino. Iye amatithandiza kudziwa zambiri zokhudza Mulungu mwa kudziulula kwa ife kudzera mwa Yesu Khristu. Kuti tigwiritse ntchito chifaniziro cha Chipangano Chakale, timayamba kuyenda ndi Mulungu. Timakhala mwa iye, timaganiza mwa iye, timakhulupirira mwa iye.

Zweifel

Koma nthawi zina Akhristu ambiri amavutika ndi chikhulupiriro chawo. Kukula kwathu sikumakhala kosalala komanso kosasunthika - kumachitika kudzera mu kuyesa ndi kufunsa mafunso. Kwa ena, kukayikira kumabuka chifukwa cha tsoka kapena mavuto aakulu. Kwa ena, kutukuka kapena nthaŵi zabwino ndi zimene zimayesa kukhulupirira zinthu zakuthupi zambiri kuposa Mulungu. Ambiri aife tidzakumana ndi mitundu yonse iwiri ya zovuta za chikhulupiriro chathu.

Nthawi zambiri anthu osauka amakhala ndi chikhulupiriro cholimba kuposa olemera. Anthu amene akukumana ndi ziyeso zosalekeza amadziŵa kuti alibe ciyembekezo koma Mulungu, kuti sangachitire mwina koma kumukhulupirira. Ziwerengero zikusonyeza kuti anthu osauka amapereka ndalama zambiri ku Tchalitchi kuposa mmene anthu olemera amachitira. Zikuoneka kuti zikhulupiriro zawo (ngakhale kuti si zangwiro) nzolimbikira.

Mdani wamkulu wa chikhulupiriro, zikuwoneka, ndi pamene zonse zikuyenda bwino. Anthu amakopeka kukhulupirira kuti ndi mphamvu ya luntha lawo kuti apindula kwambiri. Amataya mtima ngati wamwana wodalira Mulungu. Atsamira pa zomwe ali nazo kusiya Mulungu.

Anthu osauka ali ndi mwayi wophunzira kuti zamoyo padziko lapansili zili ndi mafunso ambiri komanso kuti Mulungu ndi amene amafunsidwa kwambiri. Mumamukhulupirira chifukwa china chilichonse sichinatsimikizike kuti n’chodalirika. Ndalama, thanzi, ndi mabwenzi - zonsezi ndi zosasintha. Sitingathe kuwadalira.

Tingadalire Mulungu kokha, koma ngakhale titatero, nthaŵi zina sitikhala ndi umboni umene tingafune kukhala nawo. Choncho tiyenera kumudalira. Monga momwe Yobu ananenera: Ngakhale andipha ine, ine ndidzamukhulupirira iye3,15). Iye yekha ndi amene amapereka chiyembekezo cha moyo wosatha. Ndi iye yekha amene amapereka chiyembekezo chakuti moyo ndi womveka kapena uli ndi cholinga.

Gawo la kukula

Ngakhale zili choncho, nthawi zina timakayikira. Ndi gawo chabe la kukula mu chikhulupiriro pamene tikuphunzira kudalira Mulungu ndi moyo wochuluka. Timaona zosankha zimene zili patsogolo pathu, ndiyeno, timasankha Mulungu monga yankho labwino koposa.

Monga momwe Blaise Pascal ananenera zaka mazana ambiri zapitazo, ngati sitikhulupirira popanda chifukwa china, tiyenera kukhulupirira chifukwa Mulungu ndiye wobetcha bwino kwambiri. Ngati titsatira ndipo palibe, ndiye kuti palibe chomwe tataya. Koma ngati sitimutsatira ndipo alipo, ndiye kuti tataya chilichonse. Choncho palibe chimene tingataye, koma chilichonse chimene tingapeze ngati tikhulupirira mwa Mulungu pokhala ndi kuganiza kuti iye ndiye weniweni wotetezeka m’chilengedwe chonse.

Izi sizikutanthauza kuti tidzamvetsa chilichonse. Ayi, sitidzamvetsa chilichonse. Chikhulupiriro chimatanthauza kudalira Mulungu, ngakhale ngati sitimvetsa nthawi zonse. Tingamulambire ngakhale tikayikayika8,17). Chipulumutso si mpikisano wanzeru. Chikhulupiriro chimene chimatipulumutsa sichichokera ku mikangano yafilosofi yomwe ili ndi yankho la kukayikira kulikonse. Chikhulupiriro chimachokera kwa Mulungu. Ngati tidalira kudziŵa yankho la funso lililonse, ndiye kuti sitidalira Mulungu.

Chifukwa chokha chimene tingakhalire mu ufumu wa Mulungu ndi kudzera mu chisomo, kudzera mu chikhulupiriro mwa Mpulumutsi wathu Yesu Khristu. Tikamadalira kumvera kwathu, timadalira chinthu cholakwika, chosadalirika. Tiyenera kukonzanso chikhulupiriro chathu mwa Khristu (kulola Mulungu kukonzanso chikhulupiriro chathu) ndi kwa iye yekha. Malamulo, ngakhale malamulo abwino, sangakhale maziko a chipulumutso chathu. Kumvera ngakhale malamulo a pangano latsopano sikungakhale magwero a chitetezo chathu. Khristu yekha ndi wodalirika.

Nthawi zambiri, pamene tikukula mu uzimu, timazindikira kwambiri za machimo athu ndi uchimo. Timazindikira kuti tili kutali kwambiri ndi Mulungu, ndipo zimenezinso zingatipangitse kukayikira zoti Mulungu anatumizadi Mwana wake kudzafera anthu oipa ngati ifeyo.

Kukayika, ngakhale kutakhala kwakukulu bwanji, kuyenera kutitsogolera kubwerera ku chikhulupiriro chokulirapo mwa Khristu, chifukwa mwa Iye yekha ndi amene timakhala ndi mwayi uliwonse. Palibenso malo ena amene tingatembenukire. Timaona m’mawu ake ndi zochita zake kuti ankadziwa bwinobwino mmene tinalili oipitsidwa asanafe chifukwa cha machimo athu. Pamene tidziona tokha bwino, m’pamenenso timaona kufunika kodzipereka ku chisomo cha Mulungu. Ndi iye yekha amene ali wabwino kuti atipulumutse kwa ife tokha, ndipo ndi iye yekha amene adzatimasula ku zokayika zathu.

Gulu

Ndi kupyolera mu chikhulupiriro kuti tili ndi ubale wobala zipatso ndi Mulungu. Ndi kupyolera mu chikhulupiriro kuti timapemphera, kupyolera mu chikhulupiriro kuti timapembedza, kupyolera mu chikhulupiriro kuti timamva mawu ake mu ulaliki ndi mu chiyanjano. Chikhulupiriro chimatipangitsa ife kukhala m'chiyanjano ndi Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndi chikhulupiriro timatha kuonetsa kukhulupirika kwathu kwa Mulungu, kudzera mwa Mpulumutsi wathu Yesu Khristu, kudzera mwa Mzimu Woyera ukugwira ntchito m’mitima yathu.

Zimachitika chifukwa chokhulupirira kuti tikhoza kukonda anthu ena. Chikhulupiriro chimatimasula ku mantha a kunyozedwa ndi kukanidwa. Tikhoza kukonda ena popanda kudera nkhawa zimene angatichitire chifukwa timakhulupirira kuti Khristu adzatipatsa mphoto mowolowa manja. Mwa kukhulupirira Mulungu, tingakhale owolowa manja kwa ena.

Mwa kukhulupirira Mulungu, tingamuike patsogolo pa moyo wathu. Ngati timakhulupirira kuti Mulungu ndi wabwino monga momwe amanenera, ndiye kuti timamulemekeza kuposa china chilichonse ndipo tidzakhala okonzeka kudzipereka kwa iye. Tidzam’khulupirira, ndipo ndi mwa chikhulupiriro kuti tidzapeza chisangalalo cha chipulumutso. Moyo wachikhristu ndi nkhani yodalira Mulungu kuyambira pachiyambi mpaka kumapeto.

Joseph Tsoka


keralaKhulupirirani Mulungu