Mgonero wa Ambuye

124 mgonero wa Ambuye

Mgonero wa Ambuye ndi chikumbutso cha zimene Yesu anachita m’mbuyomo, chizindikiro cha unansi wathu ndi iye tsopano lino, ndi lonjezo la zimene adzachite m’tsogolo. Nthawi zonse tikamakondwerera sakramenti, timatenga mkate ndi vinyo kuti tikumbukire Mpulumutsi wathu ndi kulengeza imfa yake kufikira atabwera. Mgonero wa Ambuye ndi kutenga nawo mbali pa imfa ndi kuuka kwa Ambuye wathu, amene anapereka thupi lake ndi kukhetsa mwazi wake kuti ife tikhululukidwe. (1. Akorinto 11,23-26; 10,16; Mateyu 26,26-28)

Mgonero wa Ambuye umatikumbutsa za imfa ya Yesu pa mtanda

Madzulo a tsiku limenelo, pamene anaperekedwa, pamene Yesu anali kudya pamodzi ndi ophunzira ake, anatenga mkate, nati, “Ichi ndi thupi langa loperekedwa chifukwa cha inu; chitani ichi chikumbukiro changa.” ( Luka 2 Kor2,19). Aliyense wa iwo anadya chidutswa cha mkate. Pamene tidya Mgonero wa Ambuye, aliyense amadya chidutswa cha mkate pokumbukira Yesu.

“Chomwechonso chikho, atatha mgonero, adati kwa ife, Chikho ichi ndi pangano latsopano m’mwazi wanga wokhetsedwa chifukwa cha inu” (v. 20). Pamene tikumwa vinyo pa mgonero, timakumbukira kuti mwazi wa Yesu unakhetsedwa chifukwa cha ife ndipo mwazi umaimira pangano latsopano. Monga momwe pangano lakale linasindikizidwa ndi kuwaza kwa mwazi, momwemonso pangano latsopano linakhazikitsidwa ndi mwazi wa Yesu (Aheb. 9,18-28 ndi).

Monga momwe Paulo ananenera, “Pakuti nthawi zonse pamene mudya mkate uwu ndi kumwa mwazi uwu, mulalikira imfa ya Ambuye kufikira akadza Iye.”1. Akorinto 11,26). Mgonero wa Ambuye umayang'ana mmbuyo ku imfa ya Yesu Khristu pa mtanda.

Kodi Imfa ya Yesu Ndi Yabwino Kapena Yoipa? Pali zinthu zina zomvetsa chisoni kwambiri kumwalira kwake, koma chithunzi chachikulu ndichakuti imfa yake ndiye nkhani yabwino kwambiri yomwe ilipo. Zimatiwonetsa momwe Mulungu amatikondera - kotero kuti adatumiza Mwana wake kudzatifera kuti machimo athu akhululukidwe ndikukhala ndi moyo kosatha.

Imfa ya Yesu ndi mphatso yayikulu kwambiri kwa ife. Ndi wamtengo wapatali. Ngati tapatsidwa mphatso yamtengo wapatali, mphatso yomwe idaphatikizapo kudzipereka kwakukulu kwa ife, kodi tiyenera kuilandira bwanji? Ndi chisoni ndi chisoni? Ayi, sizomwe woperekayo akufuna. M'malo mwake, tiyenera kuchilandira ndikuthokoza kwakukulu, monga chisonyezero cha chikondi chachikulu. Ngati talira, iyenera kukhala misozi yachisangalalo.

Chotero, ngakhale kuti Mgonero wa Ambuye uli chikumbutso cha imfa, sikuli kuikidwa m’manda, monga ngati kuti Yesu anali akali imfa. M'malo mwake - timakondwerera kukumbukira uku podziwa kuti imfa idagwira Yesu kwa masiku atatu okha - podziwa kuti imfa sidzatisunga kwamuyaya. Timasangalala kuti Yesu anagonjetsa imfa ndi kumasula onse amene anali mu ukapolo chifukwa choopa imfa (Aheb 2,14-15). Tikhoza kukumbukira imfa ya Yesu podziwa kuti iye anagonjetsa uchimo ndi imfa. Yesu ananena kuti chisoni chathu chidzasanduka chimwemwe (Yohane 16,20). Kubwera ku gome la Ambuye ndi kukhala ndi chiyanjano ziyenera kukhala chikondwerero, osati maliro.

Aisraele akale amayang'ana kumbuyo zochitika za Paskha ngati nthawi yofunika kwambiri m'mbiri yawo, nthawi yomwe mtundu wawo udayamba. Inali nthawi yomwe adapulumuka kuimfa ndi ukapolo ndi dzanja lamphamvu la Mulungu ndipo adamasulidwa kuti atumikire Ambuye. Mu Mpingo wa Chikhristu timayang'ana kumbuyo ku zochitika zokhudzana ndi kupachikidwa ndi kuukitsidwa kwa Yesu ngati mphindi yodziwika bwino m'mbiri yathu. Pochita izi, timapulumuka ku imfa ndi ukapolo wa uchimo, ndipo potero timamasulidwa kutumikira Ambuye. Mgonero wa Ambuye ndi chikumbutso cha nthawi yomweyi m'mbiri yathu.

Mgonero wa Ambuye umaimira ubale wathu wapano ndi Yesu Khristu

Kupachikidwa kwa Yesu kuli ndi tanthauzo losatha kwa onse amene anyamula mtanda kuti amutsate Iye. Timapitiriza kukhala ndi mbali pa imfa yake ndi m’pangano latsopano chifukwa tili ndi mbali m’moyo wake. Paulo analemba kuti: “Chikho cha dalitso chimene tidalitsa, sichiri chiyanjano cha mwazi wa Kristu kodi? Mkate umene tinyema, suli kuyanjana kwa thupi la Kristu kodi?1. Akorinto 10,16). Kupyolera m’Mgonero wa Ambuye, timasonyeza mbali yathu mwa Yesu Kristu. Tili ndi chiyanjano ndi iye. Ndife ogwirizana naye.

Chipangano Chatsopano chimakamba za kutengapo mbali kwathu mwa Yesu m’njira zingapo. Timagawana nawo za kupachikidwa kwake (Agalatiya 2,20; Akolose 2,20), imfa yake (Aroma 6,4), kuukitsidwa kwake ( Aefeso 2,6; Akolose 2,13; 3,1) ndi moyo wake (Agalatiya 2,20). Moyo wathu uli mwa iye ndipo iye ali mwa ife. Mgonero wa Ambuye umaimira chenicheni chauzimu chimenechi.

Chaputala 6 cha Uthenga Wabwino wa Yohane chimatipatsa chithunzi chofananacho. Yesu atalengeza kuti ndi “mkate wa moyo,” ananena kuti: “Aliyense wakudya thupi langa ndi kumwa magazi anga ali nawo moyo wosatha, ndipo ndidzamuukitsa pa tsiku lomaliza.” ( Yoh. 6,54). M’pofunika kwambiri kuti tipeze chakudya chathu chauzimu mwa Yesu Khristu. Mgonero wa Ambuye umasonyeza choonadi chokhalitsa chimenechi. “Iye wakudya thupi langa ndi kumwa mwazi wanga akhala mwa Ine, ndi Ine mwa iye” (v. 56). Timasonyeza kuti tikukhala mwa Khristu ndi iye mwa ife.

Potero Mgonero wa Ambuye umatithandiza kuyang'ana mmwamba, kwa Khristu, ndipo timazindikira kuti moyo weniweni ungakhale mwa iye.

Koma tikazindikira kuti Yesu amakhala mwa ife, ndiye kuti timayimanso ndikuganiza za nyumba yomwe timamupatsa. Asanabwere m'miyoyo yathu, tinali malo okhala tchimo. Yesu anadziwa izi asanagogode pa khomo la miyoyo yathu. Akufuna kulowa kuti ayambe kuyeretsa. Koma pamene Yesu agogoda, ambiri amayesa kuyeretsa msanga asanatsegule chitseko. Monga anthu, komabe, sitingathe kutsuka machimo athu - chabwino chomwe tingachite ndikubisa mchipinda.

Chifukwa chake timabisa machimo athu mchipinda ndikumuitanira Yesu mchipinda chochezera. Pomaliza timalowa kukhitchini, kenako polowera, kenako ndikuchipinda. Ndi njira pang'onopang'ono. Pomaliza, Yesu amabwera kuchipinda komwe machimo athu akulu kwambiri abisika, ndipo amawatsukanso. Chaka ndi chaka, pamene tikukula mu kukhwima mu uzimu, timapereka miyoyo yathu yambiri kwa Mpulumutsi wathu.

Ndi ndondomeko ndipo Mgonero wa Ambuye umagwira ntchito pa izi. Paulo analemba kuti: “Munthu adziyese yekha, ndipo chotero adyeko mkate uwu ndi kumwera chikho ichi.”1. Akorinto 11,28). Nthawi zonse tikapezekapo tizidzifufuza tokha, podziwa kufunika kwakukulu kwa mwambo umenewu.

Tikadziyesa tokha, nthawi zambiri timapeza tchimo. Izi ndi zachilendo - si chifukwa chopewa Mgonero wa Ambuye. Ndi chokumbutsa chabe kuti timafunikira Yesu m'miyoyo yathu. Ndi Iye yekha amene angachotse machimo athu.

Paulo adadzudzula akhristu aku Korinto chifukwa cha momwe amakondwerera Mgonero wa Ambuye. Olemera adabwera koyamba, adadya mpaka kukhuta. Mamembala osauka adamaliza ndikukhalabe ndi njala. Chuma sichidagawana ndi osauka (vv. 20-22). Sanagawana moyo wa Khristu chifukwa sanali kuchita zomwe Iye akanachita. Sanamvetse tanthauzo la kukhala mamembala a thupi la Khristu ndikuti mamembala ali ndiudindo wina ndi mnzake.

Chifukwa chake pamene tikudziyesa tokha, tifunika kuyang'anayang'ana kuti tiwone ngati tikuchitirana wina ndi mnzake momwe Yesu Khristu adalamulira. Ngati muli ogwirizana ndi Khristu ndipo inenso ndilumikizidwa ndi Khristu, ndiye kuti ndife olumikizana wina ndi mnzake. Chifukwa chake, Mgonero wa Ambuye umaimira kutenga nawo gawo kwathu mwa Khristu, komanso kutenga nawo mbali (kumasulira kwina kumatcha mgonero kapena kugawana kapena kuyanjana) wina ndi mnzake.

Monga Paulo mu 1. Akorinto 10,17 “Pakuti mkate ndiwo umodzi: chotero ife ambiri ndife thupi limodzi, chifukwa ife tonse tidya mkate umodzi.” Podya mgonero wa Ambuye pamodzi timaimira chowonadi chakuti ndife thupi limodzi mwa Khristu, lolumikizidwa pamodzi, ndi udindo wa wina ndi mnzake.

Pa ‘mgonero womaliza ndi ophunzira ake, Yesu anachitira chithunzi moyo wa ufumu wa Mulungu posambitsa mapazi a ophunzira ake (Yohane 1)3,1-15). Petro atatsutsa, Yesu ananena kuti kunali koyenera kuti asambitse mapazi ake. Moyo wachikhristu umaphatikizapo zonse ziwiri - kutumikira ndi kutumikiridwa.

Mgonero wa Ambuye ukutikumbutsa za kubweranso kwa Yesu

Alembi atatu a Mauthenga Abwino amatiuza kuti Yesu sakanamwa chipatso cha mpesa kufikira atabwera mu chidzalo cha ufumu wa Mulungu.6,29; Luka 22,18; Marko 14,25). Nthawi iliyonse tikatenga nawo mbali, timakumbutsidwa za lonjezo la Yesu. Padzakhala “phwando” lalikulu la Umesiya, “mgonero wa ukwati” wolemekezeka. Mkate ndi vinyo ndi “zitsanzo” za chikondwerero cha kupambana kwakukulu m’mbiri yonse. Paulo analemba kuti: “Pakuti nthawi zonse mukamadya mkate uwu ndi kumwera chikho, mulalikira imfa ya Ambuye kufikira akadza Iye.”1. Akorinto 11,26).

Nthawi zonse timayang'ana kutsogolo, komanso kumbuyo ndi kumbuyo, mkati ndi kutizungulira. Mgonero wa Ambuye uli ndi tanthauzo lambiri. Chifukwa cha ichi, lakhala gawo lodziwika bwino pachikhalidwe chachikhristu kwazaka mazana ambiri. Kunena zowona, nthawi zina amaloledwa kusintha kukhala miyambo yopanda moyo yomwe imasungidwa monga chizolowezi m'malo mokondwerera ndi tanthauzo lakuya. Mwambo ukakhala wopanda tanthauzo, anthu ena amakwiya ndikusiya mwambowo. Yankho labwino ndikubwezeretsanso tanthauzo. Ndicho chifukwa chake kuli kothandiza kuti tiganizirenso zomwe tikuchita mophiphiritsira.

Joseph Tsoka


keralaMgonero wa Ambuye