Mpingo

108 mpingo

Mpingo, thupi la Khristu, ndi gulu la onse amene akhulupirira Yesu Khristu ndi amene Mzimu Woyera amakhala. Mpingo wapatsidwa ntchito yolalikira uthenga wabwino, kuphunzitsa zonse zimene Kristu analamulira kuti abatizidwe, ndi kudyetsa nkhosa. Pokwaniritsa ntchito imeneyi, Mpingo, motsogozedwa ndi Mzimu Woyera, umatenga Baibulo ngati chitsogozo ndipo nthawi zonse umalunjika kwa Yesu Khristu, mutu wake wamoyo. Baibulo limati: “Aliyense wokhulupirira Khristu amakhala mbali ya “mpingo” kapena “mpingo”. Ndi chiyani icho, “Mpingo,” “Osonkhana”? Kodi zakonzedwa bwanji? Mfundo yake ndi yotani? (1. Korinto 12,13; Aroma 8,9; Mateyu 28,19-20; Akolose 1,18; Aefeso 1,22)

Yesu amamanga mpingo wake

Yesu anati: “Ndikufuna kumanga mpingo wanga (Mateyu 16,18). Mpingo ndi wofunika kwa iye—anaukonda kwambiri kotero kuti anapereka moyo wake chifukwa cha iye (Aef 5,25). Ngati tili ndi malingaliro onga iye, ifenso tidzakonda ndi kudzipereka tokha ku Mpingo.

Mawu achigiriki otanthauza “mpingo” [mpingo] ndi ekklesia, kutanthauza msonkhano. Mu Machitidwe 19,39-40 mawuwa amagwiritsidwa ntchito potanthauza kusonkhana kwa anthu wamba. Kwa mkhristu, komabe, ekklesia yatenga tanthauzo lapadera: onse okhulupirira mwa Yesu Khristu.

Mwachitsanzo, pamene anagwiritsa ntchito mawuwa koyamba, Luka analemba kuti: “Ndipo panali mantha aakulu pa gulu lonse la anthu . . . . . . 5,11). Iye sasowa kuti afotokoze chomwe mawuwo amatanthauza; owerenga ake ankadziwa kale. Linkanena za Akhristu onse, osati okhawo amene anasonkhana pamalo amenewa panthawiyo. “Mpingo” ukuimira mpingo, womwe umaimira ophunzira onse a Khristu. Gulu la anthu, osati nyumba.

Gulu lirilonse la okhulupirira ndi mpingo. Paulo analembera “mpingo wa Mulungu wa ku Korinto”.1. Akorinto 1,2); amalankhula za “mipingo yonse ya Kristu” ( Aroma 16,16) ndi “Mpingo wa Laodikaya” (Akolose 4,16). Koma amagwiritsanso ntchito liwu lakuti mpingo monga dzina la gulu la okhulupirira onse pamene akunena kuti “Kristu anakonda Eklesia, nadzipereka yekha chifukwa cha mpingowo.” ( Aefeso. 5,25).

Mpingo umakhalapo pamiyezo ingapo. Pa gawo limodzi pali gulu la anthu onse kapena mpingo, womwe umaphatikizapo aliyense padziko lapansi amene amavomereza kuti Yesu Khristu ndi Ambuye ndi Mpulumutsi. Pa mlingo wina ndi midzi ya m'deralo, midzi m'lingaliro lochepetsetsa, magulu a zigawo za anthu omwe amakumana nthawi zonse. Pa mlingo wapakati pali mipingo kapena kuulula, magulu a mipingo amene amagwirira ntchito pamodzi pa maziko a mbiri ndi chikhulupiriro.

Mipingo yapamalo nthawi zina imaphatikizanso osakhulupirira - achibale omwe savomereza kuti Yesu ndi Mpulumutsi koma amatenga nawo mbali mu moyo wa mpingo. Izi zingaphatikizeponso anthu amene amadziona ngati Akhristu koma akudzinamiza. Zochitika zimasonyeza kuti ena a iwo pambuyo pake anavomereza kuti sanali Akristu enieni.

Chifukwa chomwe tikufunikira mpingo

Anthu ambiri amadzitcha okha okhulupirira mwa Khristu, koma safuna kulowa mpingo uliwonse. Izi, nazonso, ziyenera kutchedwa kaimidwe koyipa. Chipangano Chatsopano chikusonyeza kuti: Chochitika chodziwika bwino ndi chakuti okhulupirira amakumana nthawi zonse (Ahebri 10,25).

Mobwerezabwereza Paulo akuitana akhristu kukhala kwa wina ndi mzake ndi kugwira ntchito wina ndi mzake, kutumikira wina ndi mzake, ku umodzi (Aroma 1).2,10; 15,7; 1. Korinto 12,25; Agalatiya 5,13; Aefeso 4,32; Afilipi 2,3; Akolose 3,13; 2. Atesalonika 5,13). N’zovuta kwa anthu kumvera malamulo amenewa ngati sakumana ndi okhulupirira anzawo.

Mpingo wapamalo ukhoza kutipatsa ife kudzimva kuti ndife ogwirizana, kumva kukhala olumikizidwa ndi okhulupirira ena. Kungatipatse chitetezo chauzimu chocheperako kuti tisasocheretsedwe ndi malingaliro achilendo. Mpingo ukhoza kutipatsa ife ubwenzi, chiyanjano, chilimbikitso. Ikhoza kutiphunzitsa zinthu zimene sitikanaphunzira tokha. Kungathandize kulera ana athu, kungatipangitse ife kukhala ogwira mtima kwambiri mu utumiki Wachikristu, kungatipatse mipata ya kutumikira mmene timakuliramo, kaŵirikaŵiri m’njira zosaneneka. Mwambiri tinganene kuti: Phindu lomwe dera limatipatsa limalingana ndi kudzipereka komwe timayika.

Koma mwina chifukwa chofunika kwambiri kuti wokhulupirira aliyense alowe mu mpingo ndi: Mpingo umafuna ife. Mulungu wapereka mphatso zosiyanasiyana kwa okhulupirira aliyense payekha ndipo akufuna kuti tigwire ntchito limodzi “kuti onse apindule” (1. Korinto 12,4-7). Ngati ena mwa antchito abwera kuntchito, ndiye kuti sizodabwitsa kuti tchalitchi sichimakwaniritsa zomwe tikuyembekezera kapena kuti tilibe thanzi monga momwe timayembekezera. Tsoka ilo, ena amaona kukhala kosavuta kudzudzula kusiyana ndi kuthandiza.

Mpingo umafuna nthawi yathu, luso lathu, mphatso zathu. Amafuna anthu omwe angadalire - amafunikira kudzipereka kwathu. Yesu anaitana antchito kuti azipemphera (Mateyu 9,38). Iye amafuna kuti aliyense wa ife athandizepo osati kungosewera chabe.

Aliyense amene akufuna kukhala Mkristu wopanda mpingo sagwiritsa ntchito mphamvu zake monga momwe tiyenera kuzigwiritsira ntchito molingana ndi Baibulo, lomwe ndi kuthandiza. Mpingo ndi «mudzi wothandizana wina ndi mnzake» ndipo tiyenera kuthandizana wina ndi mnzake, podziwa kuti tsiku lifika (inde lafika kale), kuti tifunikira thandizo tokha.

Mafotokozedwe a parishi

Mpingo umalankhulidwa m'njira zosiyanasiyana: anthu a Mulungu, banja la Mulungu, mkwatibwi wa Khristu. Ndife nyumba, kachisi, thupi. Yesu anati kwa ife ngati nkhosa, ngati munda, ngati munda wamphesa. Chizindikiro chilichonse chikuwonetsera mbali ina ya Mpingo.

Mafanizo ambiri a Yesu onena za ufumu wa Mulungu amafotokozanso za mpingo. Monga kambewu kampiru, Mpingo unayamba pang'ono ndikukula (Mateyu 13,31-32). Mpingo uli ngati munda umene namsongole amamera pamodzi ndi tirigu (vesi 24-30). Lili ngati ukonde umene umakola nsomba zabwino komanso zoipa ( vv. 47-50 ). Uli ngati munda wamphesa umene ena amagwira ntchito nthawi yaitali ndipo ena kwa nthawi yochepa (Mateyu 20,1:16-2). Iye ali ngati antchito amene anaikizidwa ndalama ndi mbuye wawo ndipo amene anaisunga bwino pang’ono ndi pang’ono moipa ( Mateyu 5,14-30 ndi).

Yesu anadzitcha yekha m’busa ndipo ophunzira ake gulu la nkhosa (Mateyu 26,31); ntchito yake inali kuyang'ana nkhosa zotayika (Mateyu 18,11-14). Iye akufotokoza okhulupirira ake kukhala nkhosa zodyetsedwa ndi kusamaliridwa1,15-17). Paulo ndi Petulo anagwiritsanso ntchito chizindikiro chimenechi ndipo ananena kuti atsogoleri a mipingo ayenera “kuweta gulu la nkhosa.” ( Machitidwe 20,28; 1. Peter 5,2).

“Inu ndinu nyumba ya Mulungu,” akulemba motero Paulo 1. Akorinto 3,9. Maziko ake ndi Khristu (v. 11), pamene dongosolo la umunthu lakhazikika. Petro akutitcha ife “miyala yamoyo, yomangidwa nyumba yauzimu.”1. Peter 2,5). Tonse timamangidwa “kukhalamo Mulungu mwa mzimu.” (Aef 2,22). Ndife kachisi wa Mulungu, kachisi wa Mzimu Woyera (1. Akorinto 3,17; 6,19). N’zoona kuti Mulungu akhoza kulambiridwa pamalo alionse; koma tchalitchi chili ndi kulambira monga chimodzi mwa zolinga zake zazikulu.

Ndife “anthu a Mulungu,” limatero 1. Peter 2,10. Ndife chimene anthu a Israyeli anayenera kukhala: “mbadwo wosankhika, ansembe achifumu, anthu oyera mtima, anthu achuma” (v. 9; onani 2. Mose 19,6). Ndife a Mulungu chifukwa Khristu anatigula ndi magazi ake (Chiv 5,9). Ndife ana a Mulungu, iye ndiye atate wathu (Aef 3,15). Takhala ndi choloŵa chachikulu monga ana ndipo potero tikuyembekezera kumkondweretsa ndi kuchita zinthu mogwirizana ndi dzina lake.

Lemba limatinso ife Mkwatibwi wa Khristu - liwu lomwe limafanana ndi momwe Khristu amatikondera komanso kusintha kwakukulu komwe kukuchitika mwa ife kuti tithe kukhala paubwenzi wapamtima ndi Mwana wa Mulungu. M'mafanizo ake ena, Yesu akuitanira anthu ku chakudya chamadzulo chaukwati; apa tikuitanidwa kuti tikhale mkwatibwi.

“Tiyeni tikondwere, tisekere, ndipo tim’patse ulemu; pakuti ukwati wa Mwanawankhosa wafika, ndipo mkwatibwi wake wakonza” (Chibvumbulutso 19,7). Kodi “timadzikonzekeretsa” motani? Ndi mphatso:

“Ndipo anapatsidwa kwa iye kudziveka yekha ndi bafuta wonyezimira wonyezimira” (v. 8). Khristu amatiyeretsa “mwa kutisambitsa ndi madzi m’Mawu” (Aef 5,26). Amayika Mpingo pamaso pake ataupanga kukhala waulemerero ndi wopanda chilema, woyera ndi wopanda chilema (v. 27). Iye amagwira ntchito mwa ife.

Kugwirira ntchito limodzi

Chizindikiro chomwe chikuwonetsa bwino momwe ma parishi ayenera kukhalira wina ndi mnzake ndi thupi. “Koma inu ndinu thupi la Kristu,” akulemba motero Paulo, “ndipo yense wa inu ali chiwalo.”1. Korinto 12,27). Yesu Khristu “ndiye mutu wa thupi, ndiwo mpingo.” (Akolose 1,18) ndipo ife tonse ndife ziwalo za thupi. Tikalumikizidwa ndi Khristu, timalumikizananso wina ndi mnzake ndipo timakhala odzipereka kwa wina ndi mnzake.

Palibe amene anganene kuti: "Sindikufuna iwe" (1. Korinto 12,21), palibe amene anganene kuti alibe chochita ndi mpingo (v. 18). Mulungu amagawira mphatso zathu kuti tigwire ntchito limodzi kuti tipindule komanso kuti tithandize ndi kulandira thandizo pogwira ntchito limodzi. Pasakhale “magawano” m’thupi (v. 25). Nthawi zambiri Paulo amatsutsa mzimu wachipani; aliyense wofesa chikangano achotsedwe mu mpingo (Aroma 16,17; Tito 3,10-11). Mulungu amalola kuti mpingo “ukule m’mbali zonse” mwa “chiŵalo chilichonse kuchirikizana ndi muyeso wa mphamvu yake.” ( Aefeso. 4,16).

Tsoka ilo, dziko lachikhristu lagawika m’zipembedzo, zomwe sizimakangana pafupipafupi. Mpingo sunakhale wangwiro chifukwa palibe aliyense wa mamembala ake amene ali angwiro. Komabe: Khristu akufuna mpingo umodzi (Yohane 17,21). Izi sizikutanthauza kuphatikizika kwa bungwe, koma zimafuna cholinga chimodzi.

Umodzi weniweni ungapezeke mwa kuyesetsa kuyandikira kwambiri kwa Khristu, kulalikira uthenga wabwino wa Khristu, kukhala motsatira mfundo zake. Cholinga chake ndi kufalitsa iye, osati ifeyo.” Komabe, kukhala ndi zipembedzo zosiyanasiyana kulinso ndi ubwino wake: Kudzera m’njira zosiyanasiyana, uthenga wa Khristu umafikira anthu ambiri m’njira imene angamvetse.

gulu

Pali mitundu itatu yofunikira ya dongosolo la mipingo ndi utsogoleri m'dziko lachikhristu: utsogoleri, demokalase ndi oyimira. Iwo amatchedwa ma episcopal, mpingo ndi presbyterial.

Mtundu uliwonse wofunikira uli ndi kusiyana kwake, koma kwenikweni chitsanzo cha maepiskopi chimatanthauza kuti m'busa ali ndi mphamvu zokhazikitsa mfundo za mpingo ndi kudzoza abusa. Mu chitsanzo cha mpingo, mipingo payokha imasankha zinthu ziwiri izi. Akulu amasankhidwa ndikupatsidwa luso la utsogoleri.

Gulu lapadera kapena Kapangidwe ka mpingo sikumalamula Chipangano Chatsopano. Imalankhula za oyang'anira (mabishopu), akulu ndi abusa (abusa), ngakhale kuti mayina audindowa akuwoneka ngati osinthika. Petro akulamula akulu kuchita monga abusa ndi oyang’anira: “Dyetsani gulu lankhosa . . .1. Peter 5,1-2). M’mawu ofananawo, Paulo anapereka malangizo omwewo kwa akulu ( Machitidwe 20,17:28, ).

Mpingo wa ku Yerusalemu unkatsogoleredwa ndi gulu la akulu; parishi ya ku Filipi ya mabishopu (Machitidwe 15,2-6; Afilipi 1,1). Paulo analamula Tito kuti asankhe akulu, iye analemba vesi limodzi lonena za akulu ndi angapo za mabishopu, ngati kuti awa anali mawu ofanana kwa atsogoleri ammudzi (Tito. 1,5-9). M’kalata yopita kwa Ahebri (13,7, Quantity ndi Elberfeld Bible) atsogoleri ammudzi amangotchedwa "atsogoleri".

Atsogoleri ena a matchalitchi amatchedwanso “aphunzitsi” (1. Korinto 12,29; James 3,1). Kalankhulidwe ka Aefeso 4,11 zimasonyeza kuti “abusa” ndi “aphunzitsi” anali m’gulu limodzi. Chimodzi mwa ziyeneretso zazikulu za atumiki mu mpingo chinali chakuti iwo “...akhoza kuphunzitsa ena” (1. Timoteo 3,2).

Chodziwika bwino ndi chakuti atsogoleri a mipingo anasankhidwa. Panali gawo lina la bungwe la anthu, ngakhale kuti maudindo enieni anali apamwamba.

Mamembala amayenera kusonyeza ulemu ndi kumvera akuluakulu aboma (2. Atesalonika 5,12; 1. Timoteo 5,17; Ahebri 13,17). Ngati mkulu alamulira molakwa, mpingo usamvere; koma nthawi zambiri ankayembekezera kuti mpingo uthandize mkuluyo.

Kodi akulu amachita chiyani? Ndiwe woyang'anira dera (1. Timoteo 5,17). Amaweta gulu la nkhosa, amatsogolela mwa citsanzo ndi ciphunzitso. Amayang'anira gulu la nkhosa (Machitidwe 20,28). Sakuyenera kulamulira mwankhanza, koma kutumikira (1. Peter 5,23), «Kuti oyera mtima akhale okonzekera ntchito ya utumiki. Mwa ichi thupi la Khristu liyenera kumangidwa.” ( Aefeso 4,12).

Kodi akulu amatsimikiza bwanji? Muzochitika zingapo timapeza zambiri: Paulo amaika akulu (Machitidwe 14,23), akuganiza kuti Timoteo amaika mabishopu (1. Timoteo 3,17), ndipo anapatsa mphamvu Tito kuika akulu (Tito 1,5). Mulimonsemo, pamilandu imeneyi panali utsogoleri wotsogola. Sitipeza zitsanzo zosonyeza mmene mpingo umasankhira akulu.

Atumiki

Komabe, tikuona mu Machitidwe 6,1-6, momwe otchedwa osamalira osauka [madikoni] amasankhidwa ndi mpingo. Amuna amenewa anasankhidwa kuti azigawira chakudya kwa osowa, ndipo atumwiwo anawaika m’maudindo amenewa. Izi zinalola atumwi kuika maganizo ake pa ntchito ya uzimu, ndipo ntchito yakuthupi inachitidwanso (v. 2). Kusiyana kumeneku pakati pa ntchito ya mpingo wauzimu ndi yakuthupi imapezekanso mu 1. Peter 4,10-11.

Makwerero a ntchito yamanja nthawi zambiri amatchedwa madikoni, kuchokera ku liwu lachi Greek diakoneo, chiyani
“Kutumikira” kumatanthauza. Kwenikweni, mamembala ndi atsogoleri onse akuyenera "kutumikira", koma panali oyimilira osiyana kuti agwire ntchito mocheperapo. Madikoni achikazi amatchulidwanso pamalo amodzi (Aroma 16,1). Paulo anatchula Timoteo makhalidwe angapo amene dikoni ayenera kukhala nawo (1. Timoteo 3,8-12), osatchula ndendende zomwe ntchito yawo inali. Chifukwa cha zimenezi, mipingo yosiyanasiyana imapatsa madikoni ntchito zosiyanasiyana, kuyambira kwa oyang’anira holo mpaka kuwerengera ndalama.

Si dzina, osati kapangidwe kake, kapena momwe limadzazidwira zomwe ndizofunikira pamaudindo oyang'anira. Tanthauzo ndi cholinga chawo n’chofunika kwambiri: kuthandiza anthu a Mulungu pakukula “kufikira chidzalo cha Khristu” ( Aefeso. 4,13).

Zolinga za anthu ammudzi

Kristu anamanga mpingo wake, anapereka mphatso ndi malangizo kwa anthu ake, ndipo anatipatsa ntchito. Kodi zolinga za mpingo ndi zotani?

Chimodzi mwa zolinga zazikulu zamagulu achipembedzo ndi kupembedza. Mulungu watiitana ife “kuti mulengeze za ubwino wa Iye amene anakuitanani kuchokera mumdima kulowa mu kuunika kwake kodabwitsa” (1. Peter 2,9). Mulungu akufunafuna anthu amene adzamulambira (Yoh 4,23) amene amamukonda kwambiri kuposa china chilichonse ( Mateyu 4,10). Chilichonse chimene timachita, kaya munthu payekha kapena monga gulu, chizichitika mwaulemu wake nthawi zonse.1. Akorinto 10,31). Tiyenera “kulemekeza Mulungu nthawi zonse” (Aheberi 13,15).

Timalamulidwa kuti: “Limbikitsani wina ndi mnzake ndi masalmo, ndi nyimbo, ndi nyimbo zauzimu.” ( Aefeso. 5,19). Tikasonkhana pamodzi monga mpingo, timaimba nyimbo zotamanda Mulungu, kupemphera kwa iye ndiponso kumva mawu ake. Izi ndi mitundu ya kulambira. Monga Mgonero wa Ambuye, monga ubatizo, monga kumvera.

Cholinga china cha mpingo ndicho kuphunzitsa. Ndi pamtima pa lamulo lakuti: “…aphunzitseni iwo kusunga zonse zimene ndinakulamulirani inu” ( Mateyu 2 )8,20). Atsogoleri a mpingo ayenera kuphunzitsa, ndipo membala aliyense ayenera kuphunzitsa ena (Akolose 3,16). Tiyenera kuchenjezana (1. Korinto 14,31; 2. Atesalonika 5,11; Ahebri 10,25). Magulu ang'onoang'ono ndi omwe ali abwino kwambiri pothandizana ndi kuphunzitsana.

Paulo akuti iwo amene akufunafuna mphatso za Mzimu ayenera kuyesetsa kulimbikitsa mpingo (1. Korinto 14,12). Cholinga chake ndi: kumangirira, kuchenjeza, kulimbikitsa, kutonthoza (v. 3). Zonse zimene zimachitika mu mpingo zimanenedwa kuti zimamangirira mpingo (v. 26). Tiyenera kukhala ophunzira, anthu amene amafika podziŵa ndi kugwiritsira ntchito mawu a Mulungu. Akristu oyambirira anayamikiridwa chifukwa chakuti “anapitiriza” “m’chiphunzitso cha atumwi, ndi m’magulu, m’kunyema mkate, ndi m’mapemphero.” ( Machitidwe a Atumwi 2,42).

Cholinga chachikulu chachitatu cha mpingo ndi utumiki wa anthu. “Chotero, tiyeni tichite zabwino kwa aliyense, koma makamaka kwa iwo a chikhulupiriro,” akufunsa motero Paulo (Agalatiya 6,10). Choyamba, kudzipereka kwathu ndi banja lathu, kenaka kwa anthu ammudzi, ndiyeno ku dziko lotizungulira. Lamulo lachiwiri lalikulu kwambiri ndi lakuti: Uzikonda mnzako (Mateyu 2).2,39).

Dzikoli lili ndi zosowa zambiri zakuthupi ndipo sitiyenera kuzinyalanyaza. Koma koposa zonse umafunika uthenga wabwino, ndipo ifenso tisanyalanyaze izo. Monga gawo la utumiki wathu ku dziko lapansi, mpingo uyenera kulalikira uthenga wabwino wa chipulumutso kudzera mwa Yesu Khristu. Palibe bungwe lina lomwe limagwira ntchitoyi - ndi ntchito ya Mpingo. Wogwira ntchito aliyense amafunikira izi - ena "kutsogolo", ena pantchito yothandizira. Ena amabzala, ena feteleza, ena amakolola; ngati tigwira ntchito limodzi, Khristu adzakulitsa mpingo (Aef 4,16).

Michael Morrison


keralaMpingo