Mulungu Atate

102 mulungu bambo

Mulungu Atate ndiye munthu woyamba wa Umulungu, Wopanda Chiyambi, amene Mwana anabadwa kwa nthawi yamuyaya ndi amene Mzimu Woyera amatuluka kwamuyaya kudzera mwa Mwana. Atate, amene analenga zonse zooneka ndi zosaoneka kupyolera mwa Mwana, amatumiza Mwanayo kuti akhale chipulumutso ndi kupereka Mzimu Woyera kuti tikonzenso ndi kulandiridwa monga ana a Mulungu. (Johannes 1,1.14, 18; Aroma 15,6; Akolose 1,15-16; Yohane 3,16; 14,26; 15,26; Aroma 8,14-17; Machitidwe 17,28).

Mulungu - chiyambi

Kwa ife monga akhristu, chikhulupiriro chachikulu ndichakuti Mulungu alipo. Mwa "Mulungu" - popanda cholembedwa, popanda chowonjezerapo - timamvetsetsa Mulungu wa m'Baibulo: mzimu wabwino ndi wamphamvu amene adalenga zinthu zonse, amene amasamala za ife, amene amasamala za zochita zathu, amene amasamala za moyo wathu ndipo amatipatsa moyo wamuyaya ndi zabwino zake.

Mulungu sangathe kumvetsetsedwa ndi munthu mu uthunthu wake. Koma titha kuyambitsa: Titha kusonkhanitsa zomanga za Mulungu zomwe zingatilole kuzindikira zofunikira zake pachithunzichi ndikutipatsa poyambira pabwino podziwa yemwe Mulungu ali ndi zomwe amachita m'miyoyo yathu. Tiyeni tiwone mikhalidwe ya Mulungu yomwe wokhulupirira watsopano angapeze yothandiza kwambiri.

Kukhalapo kwake

Anthu ambiri, kuphatikizapo okhulupirira kwa nthaŵi yaitali, amafuna umboni wakuti kuli Mulungu. Koma palibe umboni wa Mulungu umene ungakhutiritse aliyense. Mwina ndi bwino kunena za umboni wongochitika zokha osati umboni. Umboni umatitsimikizira kuti Mulungu aliko ndiponso kuti makhalidwe ake ndi ofanana ndi zimene Baibulo limanena zokhudza iye. Mulungu “sanadzisiye yekha wopanda umboni,” Paulo analalikira kwa Amitundu ku Lustra (Machitidwe 14,17). Kudzichitira umboni - kumatanthauza chiyani?

Kulenga

Mu Salmo 19,1 steht: Kumwamba kumasonyeza ulemerero wa Mulungu. Mu Roman 1,20 ndi [otchedwa:
Kwa munthu wosawoneka wa Mulungu, ndiye mphamvu yake yosatha ndi umulungu wake, zawoneka kuchokera m'ntchito zake chiyambireni kulengedwa kwa dziko lapansi ... »Chilengedwe chimatiwuza ife za Mulungu.

Zifukwa zimayankhula zokhulupirira kuti china chake chinapanga dziko lapansi, dzuwa ndi nyenyezi momwe zililimu. Malinga ndi sayansi, chilengedwe chidayamba ndi phokoso lalikulu; Chifukwa chimalankhulira pokhulupirira kuti china chake chachitika. Chinachake chimene ife timakhulupirira chinali Mulungu.

Plan

Chilengedwe chimasonyeza zizindikiro za dongosolo, la malamulo achilengedwe. Ngati zina mwazinthu zofunikira zinali zosiyana pang'ono, ngati dziko lapansi kulibe, anthu sakadakhalako. Ngati dziko lapansi likadakhala ndi kukula kosiyana kapena njira ina, zikhalidwe padziko lathu lapansi sizingalole moyo wamunthu. Ena amaganiza kuti izi zidachitika mwangozi; ena amaona kuti ndi bwino kunena kuti mapulaneti olizungulira analinganizidwa ndi Mlengi wanzeru.

Leben imazikidwa pazinthu zamagulu zovuta kwambiri komanso momwe zimachitikira. Ena amati moyo "unalengedwa mwanzeru"; ena amawawona ngati mwangozi. Ena amakhulupirira kuti sayansi nthawi ina idzatsimikizira chiyambi cha moyo "popanda Mulungu". Kwa anthu ambiri, komabe, kukhalapo kwa moyo ndi chisonyezo cha mulungu wopanga.

Munthu wokhalapo ali ndi chinyezimiro chazokha. Amasanthula chilengedwe chonse, amaganiza za tanthauzo la moyo, amatha kutanthauzira tanthauzo. Njala yakuthupi imalimbikitsa kukhalapo kwa chakudya; Ludzu likusonyeza kuti pali china chake chomwe chingathetse ludzu. Kodi kulakalaka kwathu tanthauzo lauzimu kukutanthauza kuti tanthauzo lilipodi ndipo lingapezeke? Anthu ambiri amati ubale wawo ndi Mulungu watha.

Makhalidwe abwino

Kodi chabwino ndi choipa ndi nkhani yamalingaliro chabe kapena funso la malingaliro ambiri, kapena kodi pali ulamuliro wina pamwamba pa munthu amene angasankhe chabwino ndi choipa? Ngati kulibe Mulungu, ndiye kuti munthu alibe chifukwa chilichonse chonenera chilichonse choyipa, palibe chifukwa chodzudzula kusankhana mitundu, kuphana, kuzunza komanso nkhanza zomwezi. Kukhalapo kwa zoyipa ndiye chisonyezo chakuti kuli Mulungu. Ngati kulibe, ndiye kuti mphamvu yoyera iyenera kulamulira. Zifukwa zimalankhulira mokomera kukhulupirira Mulungu.

Kukula kwake

Kodi Mulungu ndi Wotani? Chachikulu kuposa momwe tingaganizire! Ngati adalenga chilengedwe chonse, ndi wamkulu kuposa chilengedwe chonse - ndipo samatsatira malire a nthawi, danga ndi mphamvu, chifukwa adakhalako nthawi isanakhale, danga, zinthu ndi mphamvu.

2. Timoteo 1,9 imakamba za cinthu cimene Mulungu anacita “nthawi yake isanakwane”. Nthawi inali ndi chiyambi, ndipo Mulungu analipo kale. Iye ali ndi moyo wosatha umene sungathe kuyezedwa m’zaka. Ndi yamuyaya, ya m'badwo wopandamalire - ndipo zopanda malire kuphatikiza mabiliyoni angapo akadali opanda malire. Masamu athu amafika polekezera pofotokoza mmene Mulungu alili.

Popeza Mulungu ndiye adalenga zinthu, adakhalako zinthu zisanachitike ndipo siwanthu. Ndi mzimu - koma "sunapangidwe" ndi mzimu. Mulungu sanapangidwe konse; ndizosavuta ndipo imakhalapo ngati mzimu. Limatanthauzira kukhala, limatanthauzira mzimu, komanso limatanthauzira chinthu.

Kupezeka kwa Mulungu kumabwerera kuseri kwa zinthu ndipo miyeso ndi mphamvu za zinthu sizimukhudza iye. Sizingayesedwe mu mailosi ndi kilowatts. Solomo akuvomereza kuti ngakhale kumwambamwamba sikungathe kumvetsa Mulungu (1. Mafumu 8,27). Iye amadzaza kumwamba ndi dziko lapansi (Yeremiya 23,24); lili paliponse, lili paliponse. Palibe malo mu cosmos kumene kulibe.

Kodi Mulungu ndi wamphamvu bwanji? Ngati angayambitse kuphulika kwakukulu, kupanga mapulaneti a dzuwa omwe amatha kupanga zizindikiro za DNA, ngati ali "wokhoza" pamagulu onsewa a mphamvu, ndiye kuti chiwawa chake chiyenera kukhala chopanda malire, ndiye kuti ayenera kukhala wamphamvu zonse. “Pakuti ndi Mulungu palibe chosatheka,” Luka akutiuza motero 1,37. Mulungu akhoza kuchita chilichonse chimene akufuna.

M’chilengedwe cha Mulungu muli nzeru zimene sitingathe kuzimvetsa. Iye amalamulira chilengedwe chonse ndipo amaonetsetsa kuti chilipobe pa sekondi iliyonse (Ahebri 1,3). Zimenezi zikutanthauza kuti ayenera kudziwa zimene zikuchitika m’chilengedwe chonse; nzeru zake zilibe malire - ndi wodziwa zonse. Chilichonse chomwe akufuna kudziwa, kuzindikira, kudziwa, kudziwa, kuzindikira, kumva.

Popeza kuti Mulungu amatanthauzira chabwino ndi choipa, Iye ali ndi tanthauzo lolondola ndipo ali ndi mphamvu zochitira zabwino nthawi zonse. “Pakuti Mulungu sakhoza kuyesedwa kuti achite zoipa.” (Yakobo 1,13). Iye ndi wolungama kotheratu ndi wolungama kotheratu (Sal 11,7). Miyezo yake ndi yolondola, zigamulo zake nzolungama, ndipo amaweruza dziko mwachilungamo, pakuti iye kwenikweni ndi wabwino ndi wolondola.

Mwa njira zonsezi, Mulungu ndi wosiyana kwambiri ndi ife kotero kuti tili ndi mawu apadera omwe timangogwiritsa ntchito polumikizana ndi Mulungu. Mulungu yekha ndiye wodziwa zonse, wopezeka ponseponse, wamphamvuyonse, wamuyaya. Ndife ofunika; iye ndiye mzimu. Ndife achivundi; iye ali wosakhoza kufa. Timachitcha kusiyana kumeneku pakati pa ife ndi Mulungu, izi, kupitilira kwake. Iye "amatipitirira", ndiko kuti, amatipitirira, sali monga ife.

Zikhalidwe zina zamakedzana zimakhulupirira milungu ndi azimayi omwe amamenyana wina ndi mnzake, omwe amachita modzikonda, osadalirika. Komano, Baibulo limavumbula Mulungu amene ali wolamulira kotheratu, amene safuna kalikonse kuchokera kwa wina aliyense, amene amangothandiza ena. Amasinthasintha bwino, machitidwe ake ndi achilungamo komanso odalirika kwathunthu. Izi ndi zomwe Baibulo limatanthauza pamene limamutcha Mulungu "woyera": wamakhalidwe abwino.

Izi zimapangitsa moyo kukhala wosavuta kwambiri. Mmodzi sayeneranso kuyesa kusangalatsa milungu khumi kapena makumi awiri osiyana; alipo m'modzi yekha. Mlengi wazinthu zonse amakhalabe wolamulira pazonse ndipo adzakhala woweruza wa anthu onse. Zakale zathu, zamtsogolo zathu komanso tsogolo lathu zonse zimatsimikizika ndi Mulungu m'modzi, Wanzeru zakuya, Wamphamvu zonse, Wamuyaya.

Ubwino wake

Tikadangodziwa kuti Mulungu ali ndi mphamvu zopanda malire pa ife, tikanamumvera chifukwa cha mantha, ndi mawondo opindika ndi mitima yotsutsa. Koma Mulungu wavumbula mbali ina ya umunthu wake kwa ife: Mulungu wamkulu modabwitsa alinso wachifundo ndi wabwino.

Wophunzira wina anafunsa Yesu kuti: “Ambuye, tisonyezeni Atate . . .4,8). Iye ankafuna kudziwa kuti Mulungu ndi wotani. Iye ankadziwa nkhani za chitsamba choyaka moto, lawi la moto ndi mtambo pa Sinai, mpando wachifumu wauzimu umene Ezekieli anaona, kubangula kumene Eliya anamva.2. Cunt 3,4; 13,21; 1 Kon. 19,12; Ezekieli 1). Mulungu akhoza kuwoneka m'zinthu zonsezi, koma kodi iye ali wotani kwenikweni? Kodi tingamuyerekeze bwanji?

“Amene waona ine waona Atate,” anatero Yesu (Yohane 14,9). Ngati tikufuna kudziwa kuti Mulungu ndi wotani, tiyenera kuyang’ana kwa Yesu. Tingathe kudziwa Mulungu kuchokera m’chilengedwe; kudziwa kowonjezereka kwa Mulungu kuchokera m’mene amadziulula m’Chipangano Chakale; Koma zambiri za chidziŵitso cha Mulungu zimachokera m’mene anadziulula mwa Yesu.

Yesu akutionetsa mbali zofunika kwambiri za chilengedwe cha Mulungu. Iye ndi Emanueli, kutanthauza kuti “Mulungu ali nafe.” (Mat 1,23). Anakhala wopanda uchimo, wopanda kudzikonda. Chifundo chimamuzungulira. Amamva chikondi ndi chisangalalo, kukhumudwa ndi mkwiyo. Amasamala za munthu payekha. Amaitana chilungamo ndipo amakhululukira machimo. Anatumikira ena kufikira kuzunzika ndi imfa yansembe.

Momwemonso Mulungu. Kale Mose anadzifotokoza motere: “Ambuye, Ambuye, Mulungu wachifundo ndi wachisomo, woleza mtima, wachisomo chachikulu ndi kukhulupirika, amene amasunga chisomo cha anthu zikwi, ndi wokhululukira mphulupulu, kulakwa ndi machimo, koma osasiya aliyense wosalangidwa . ." (2. (Ŵelengani Mose 34:6-7.)

Mulungu amene ali pamwamba pa chilengedwe alinso ndi ufulu wogwira ntchito mkati mwa chilengedwe. Uwu ndiye ukulu wake, kukhala ndi ife. Ngakhale kuti iye ndi wamkulu kuposa chilengedwe chonse ndipo ali paliponse m’chilengedwe chonse, iye “ali nafe” m’njira yakuti sali “ndi” osakhulupirira. Mulungu wamphamvu ali pafupi nafe nthawi zonse. Iye ali pafupi ndi patali nthawi yomweyo (Yeremiya 23,23).

Kupyolera mwa Yesu analoŵa m’mbiri ya anthu, m’malo ndi nthaŵi. Anagwira ntchito m’mawonekedwe athupi, anatisonyeza mmene moyo wathupi uyenera kuonekera, ndipo amatisonyeza kuti Mulungu amafuna kuti moyo wathu ukhale pamwamba pa wathupi. Moyo wamuyaya umaperekedwa kwa ife, moyo wopyola malire athupi omwe tikudziwa tsopano. Moyo wa Mzimu umaperekedwa kwa ife: Mzimu wa Mulungu wokha ubwera mwa ife, ukhala mwa ife ndipo utipanga ife ana a Mulungu (Aroma 8,11; 1. Johannes 3,2). Mulungu ali nafe nthawi zonse, amagwira ntchito mumlengalenga ndi nthawi kuti atithandize.

Mulungu wamkulu ndi wamphamvu nthawi yomweyo ndi Mulungu wachikondi ndi wachisomo; woweruza olungama mwangwiro nthawi yomweyo ndi wowombola wachifundo komanso wodekha. Mulungu amene wakwiya ndi tchimo amaperekanso chiombolo ku uchimo. Iye ndi wamkulu mu chisomo, wamkulu mu ubwino. Izi zikuyembekezeredwa kwa munthu yemwe amatha kupanga ma code a DNA, mitundu ya utawaleza, maluwa abwino a dandelion. Mulungu akanakhala wopanda chifundo ndi wachikondi, sitikadakhalako.

Mulungu amafotokoza ubale wake nafe kudzera pazilankhulo zosiyanasiyana. Monga kuti ndiye atate, ife ana; iye mwamunayo ndi ife, tonse pamodzi, mkazi wake; iye mfumu ndi ife omvera ake; Iye ndiye m'busa ndi ife nkhosa. Zomwe mafano azilankhulowa amafanana ndikuti Mulungu amadzionetsera ngati munthu amene ali ndi udindo, amene amateteza anthu ake ndikukwaniritsa zosowa zawo.

Mulungu amadziwa kuti ndife ochepa bwanji. Amadziwa kuti akhoza kutipukuta ndi zala zake pang'ono, powerengera pang'ono mphamvu zakuthambo. Mwa Yesu, komabe, Mulungu amatisonyeza momwe amatikondera komanso amasamala za ife. Yesu anali wodzichepetsa, ndipo anali wofunitsitsa kuvutika ngati zikatithandiza. Amadziwa kuwawa komwe timakumana nako chifukwa adavutika nayenso. Amadziwa kuwawa kwa zoyipa ndipo wazitengera yekha, kutisonyeza kuti titha kudalira Mulungu.

Mulungu ali ndi zolinga kwa ife chifukwa anatilenga m’chifanizo chake (1. Cunt 1,27). Amatifunsa ife kuti tifanane naye - mu kukoma mtima, osati mu mphamvu. Mwa Yesu, Mulungu amatipatsa chitsanzo chimene tingatsanzire: chitsanzo cha kudzichepetsa, kutumikira mopanda dyera, chikondi ndi chifundo, chikhulupiriro ndi chiyembekezo.

“Mulungu ndiye chikondi,” akulemba motero Johannes (1. Johannes 4,8). Iye anaonetsa cikondi cake kwa ife mwa kutumiza Yesu kudzafa cifukwa ca macimo athu, kuti zotchinga za pakati pathu ndi Mulungu zigwe, ndipo pamapeto pake tidzakhala naye m’cimwemwe cosatha. Chikondi cha Mulungu si nkhambakamwa chabe - ndi zochita zomwe zimatithandiza muzosowa zathu zakuya.

Timaphunzira zambiri za Mulungu kuchokera pakupachikidwa kwa Yesu kusiyana ndi kuukitsidwa kwake. Yesu akutiwonetsa ife kuti Mulungu ndi wokonzeka kumva zowawa, ngakhale zopweteka zomwe zimadza chifukwa cha anthu omwe akuwathandiza. Chikondi chake chimayitana, chimalimbikitsa. Samatikakamiza kuchita chifuniro chake.

Chikondi cha Mulungu kwa ife, chimene chimasonyezedwa bwino kwambiri mwa Yesu Kristu, ndicho chitsanzo chathu: “Ichi ndi chikondi: osati kuti ife tinakonda Mulungu, koma kuti Iye anatikonda ife, ndipo anatumiza Mwana wake akhale chiwombolo cha machimo athu. Okondedwa, ngati Mulungu anatikonda ife kotero, tikondane wina ndi mnzake.”1. Johannes 4,10-11). Ngati tikhala m’cikondi, moyo wosatha udzakhala cimwemwe osati kwa ife tokha komanso kwa iwo amene ali nafe.

Tikamatsatira Yesu m’moyo, tidzamutsatira mu imfa kenako pa kuukitsidwa. Mulungu yemweyo amene anaukitsa Yesu kwa akufa adzaukitsanso ife ndi kutipatsa moyo wosatha (Aroma 8,11). Koma: ngati sitiphunzira kukonda, sitidzasangalalanso ndi moyo wosatha. Ndi chifukwa chake Mulungu amatiphunzitsa chikondi pa liwiro limene tingathe kuyendera limodzi, kudzera mu chitsanzo chabwino chimene ali nacho pamaso pathu, kusandulika mitima yathu kudzera mwa Mzimu Woyera akugwira ntchito mwa ife. Mphamvu imene imalamulira zida za nyukiliya za dzuŵa imagwira ntchito mwachikondi m’mitima yathu, imatikopa, imatikomera chikondi, imapeza kukhulupirika kwathu.

Mulungu amatipatsa tanthauzo m’moyo, zimene timakonda, chiyembekezo cha moyo wosatha. Tingamukhulupirire ngakhale titakumana ndi mavuto chifukwa chochita zabwino. Kumbuyo kwa ubwino wa Mulungu kuli mphamvu zake; chikondi chake chimatsogozedwa ndi nzeru zake. Mphamvu zonse za chilengedwe chonse zili m’manja mwake ndipo amazigwiritsira ntchito kaamba ka ubwino wathu. Koma tikudziwa kuti anthu amene amakonda Mulungu zinthu zonse zimawayendera bwino.” ( Aroma ) 8,28).

Antwort

Kodi tingamuyankhe bwanji Mulungu wamkulu komanso wachifundo, woopsa komanso wachifundo? Timayankha ndi ulemu: kulemekeza ulemerero wake, kuyamika chifukwa cha ntchito zake, ulemu wa chiyero chake, ulemu chifukwa cha mphamvu zake, kulapa pamaso pa ungwiro wake, kugonjera ulamuliro womwe timapeza mu chowonadi chake ndi nzeru zake.

Timayankha ku chifundo chake ndi kuthokoza; pa chisomo chake ndi kukhulupirika; pa kukoma mtima kwake ndi chikondi chathu. Timamusilira, timamukonda, timadzipereka kwa iye ndi chikhumbo choti tikhale ndi zambiri zoti tiwapatse. Monga momwe adationetsera chikondi chake, timamulola kuti atisinthe kuti tizikonda anthu omwe atizungulira. Timagwiritsa ntchito zonse zomwe tili nazo, chilichonse chomwe tili, zonse zomwe amatipatsa kuti tithandizire ena potengera chitsanzo cha Yesu.

Uyu ndi Mulungu yemwe timamupempherera, podziwa kuti amamva mawu aliwonse, amadziwa malingaliro onse, amadziwa zomwe timafunikira, amatimvera chisoni, amafuna kukhala nafe kwamuyaya, kuti ali ndi mphamvu kupereka zokhumba zathu zonse ndi nzeru kuti tisachite. Mwa Yesu Khristu, Mulungu watsimikizira kuti ndi wokhulupirika. Mulungu alipo kuti atumikire, osati kudzikonda. Mphamvu zake zimagwiritsidwa ntchito mchikondi. Mulungu wathu ndiye wam'mwambamwamba mu mphamvu ndi wachikondi kwambiri. Titha kumudalira kwathunthu.

Michael Morrison


keralaMulungu Atate