Mulungu mwana

103 mulungu mwana

Mulungu Mwana ndi Munthu wachiwiri wa Umulungu, wobadwa ndi Atate kuyambira ku nthawi zosayamba. Iye ndiye mawu ndi chifaniziro cha Atate kudzera mwa iye ndipo kwa iye Mulungu analenga zinthu zonse. Iye anatumidwa ndi Atate monga Yesu Kristu, Mulungu, wovumbulidwa m’thupi kutitheketsa ife kupeza chipulumutso. Iye anabadwa mwa Mzimu Woyera ndipo anabadwa mwa Namwali Mariya, anali Mulungu wathunthu ndi munthu wathunthu, anagwirizanitsa makhalidwe awiri mwa munthu mmodzi. Iye, Mwana wa Mulungu ndi Ambuye wa zonse, ali woyenera kulemekezedwa ndi kulambiridwa. Monga wowombola wa anthu amene analoseredwa, iye anafera machimo athu, anaukitsidwa mwakuthupi ndi kukwera kumwamba, kumene amakhala ngati mkhalapakati pakati pa munthu ndi Mulungu. Iye adzabweranso mu ulemerero kulamulira mitundu yonse monga Mfumu ya mafumu mu ufumu wa Mulungu. (Johannes 1,1.10.14; Akolose 1,15-16; Ahebri 1,3; Yohane 3,16; Tito 2,13; Mateyu 1,20; Machitidwe a Atumwi 10,36; 1. Korinto 15,3-4; Ahebri 1,8; Chivumbulutso 19,16)

Mwamuna ameneyu ndi ndani?

Yesu mwiniyo anafunsa ophunzira ake funso lokhudza kudziŵika, limene tiyenera kudzifunsa kuti: “Kodi anthu anena kuti Mwana wa munthu ndiye yani?” Lidakali lofunika kwa ife lerolino: Kodi munthu ameneyu ndani? Kodi ali ndi ulamuliro wotani? N’chifukwa chiyani tiyenera kumudalira? Yesu Khristu ali pakati pa chikhulupiriro chachikhristu. Tiyenera kumvetsa kuti iye ndi munthu wotani.

Munthu wathunthu - ndi zina zambiri

Yesu anabadwa mwachibadwa, anakula bwinobwino, anamva njala ndi ludzu ndi kutopa, anadya ndi kumwa ndi kugona. Ankawoneka bwino, ankalankhula chinenero chosavuta, ankayenda bwinobwino. Anali ndi zomvera: chisoni, mkwiyo, kudabwa, chisoni, mantha (Mateyu 9,36; Luka 7,9; Yohane 11,38; Mateyu 26,37). Anapemphera kwa Mulungu mmene anthu ayenera kukhalira. Ankangodzitchula kuti ndi mwamuna ndipo ankamutchula ngati mwamuna. Iye anali munthu.

Koma adali munthu wodabwitsa kotero kuti atakwera kumwamba ena adakana kuti iye ndi munthu.2. Yohane 7). Iwo ankaganiza kuti Yesu anali woyera kwambiri moti sanakhulupirire kuti anali ndi zochita ndi thupi, litsiro, thukuta, kugaya chakudya, ndi kupanda ungwiro kwa thupi. N’kutheka kuti anangooneka ngati munthu, monga mmene angelo nthawi zina amaonekera asanakhale munthu.

Mosiyana ndi izi, Chipangano Chatsopano chimafotokoza momveka bwino: Yesu anali munthu mokwanira m'mawuwo. Yohane akutsimikizira kuti:
“Ndipo Mawu anasandulika thupi.” ( Yoh 1,14). Iye “sanaoneke” monga thupi chabe ndipo “sanadziveke” yekha ndi thupi. Iye anakhala thupi. Yesu Khristu “anadza m’thupi.” (1 Yoh. 4,2). Tikudziwa, akutero Johannes, chifukwa tinamuwona komanso chifukwa tidamukhudza (1. Johannes 1,1-2 ndi).

Malinga ndi kunena kwa Paulo, Yesu “anapangidwa monga anthu” (Afilipi 2,7), “kuchitidwa pansi pa lamulo” (Agalatiya 4,4), “m’chifaniziro cha thupi lauchimo” ( Aroma 8,3). Iye amene anabwera kudzawombola munthu anayenera kukhala munthu kwenikweni, akutsutsa mlembi wa Ahebri kuti: “Popeza ana ndiwo a thupi ndi mwazi, iyenso analandira mofanana… 2,14-17 ndi).

Chipulumutso chathu chimayima kapena kugwa ndi ngati Yesu analidi - ndipo ali. Udindo wake monga nkhoswe yathu, mkulu wa ansembe wathu, amaima kapena kugwa ngati iye anakumanapo ndi zinthu za umunthu (Aheb. 4,15). Ngakhale ataukitsidwa, Yesu anali ndi mnofu ndi mafupa (Yohane 20,27:2; Luka ).4,39). Ngakhale mu ulemerero wakumwamba anapitirizabe kukhala munthu (1. Timoteo 2,5).

Chitani monga Mulungu

“Ndiye yani?” Afarisi anafunsa motero pamene anaona Yesu akukhululukira machimo. “Ndani angakhululukire machimo koma Mulungu yekha?” (Luka 5,21Tchimo ndi cholakwa pamaso pa Mulungu; Kodi munthu angalankhule bwanji m’malo mwa Mulungu ndi kunena kuti machimo ako afafanizidwa, afafanizidwa? Kumeneko ndi mwano, adatero. Yesu ankadziwa mmene iwo ankamvera ndipo ankakhululukirabe machimo. Anasonyezanso kuti iye anali wopanda uchimo (Yoh 8,46). Anapereka zonena zodabwitsa:

 • Yesu ananena kuti adzakhala kudzanja lamanja la Mulungu kumwamba. Ansembe achiyuda ankawaona kuti ndi mwano.6,63-65).
 • Anadzinenera kukhala Mwana wa Mulungu - uku kunalinso mwano, kunanenedwa, chifukwa mu chikhalidwe chimenecho chimatanthauza kudzikweza kwa Mulungu (Yohane. 5,18; 19,7).
 • Yesu ananena kuti anali wogwirizana kwambiri ndi Mulungu moti ankangochita zimene Mulungu ankafuna ( Yoh. 5,19).
 • Anadzinenera kukhala mmodzi ndi Atate (Yoh 10,30), zimenenso ansembe achiyuda ankaziona ngati zamwano ( Yoh 10,33).
 • Iye amadzinenera kukhala wonga Mulungu kotero kuti aliyense womuwona iye adzawona Atate4,9; 1,18).
 • Iye ankadzinenera kuti akhoza kutumiza Mzimu wa Mulungu kunja6,7).
 • Ananena kuti akhoza kutumiza angelo3,41).
 • Amadziwa kuti Mulungu ndiye woweruza padziko lapansi ndipo nthawi yomweyo amati Mulungu anali ndi chiweruzo chake
  kuperekedwa (Johannes 5,22).
 • Anadzinenera kukhala wokhoza kuukitsa akufa, kuphatikizapo iye mwini (Yohane 5,21; 6,40; 10,18).
 • Iye ananena kuti moyo wosatha wa munthu aliyense umadalira pa unansi wawo ndi iye, Yesu (Mateyu 7,22-23 ndi).
 • Iye anati mawu amene Mose ananena anali osakwanira (Mateyu 5,21-48 ndi).
 • Anadzitcha yekha Mbuye wa Sabata - lamulo lopatsidwa ndi Mulungu! (Mateyu 12,8.)

Iye akanakhala kuti anali munthu, ndiye kuti zimenezi zikanakhala ziphunzitso zodzikuza ndiponso zauchimo. Koma Yesu anachirikiza mawu ake ndi ntchito zodabwitsa. Khulupirirani Ine kuti Ine ndiri mwa Atate, ndi Atate ali mwa Ine; ngati sichoncho, khulupirirani Ine chifukwa cha ntchito.” ( Yoh4,11). Zozizwitsa sizingakakamize aliyense kukhulupirira, komabe zikhoza kukhala "umboni wokhazikika" wamphamvu.

Kuti asonyeze kuti anali ndi mphamvu zokhululukira machimo, Yesu anachiritsa munthu wopuwala (Luka 5:17-26). Zozizwitsa zake zimasonyeza kuti zimene ananena zokhudza iyeyo n’zoona. Ali ndi mphamvu zoposa zaumunthu chifukwa ndi woposa munthu. Zodzinenera za iwe mwini - ndi mwano wina uliwonse - zinali zozikidwa pa chowonadi ndi Yesu. Iye ankakhoza kulankhula monga Mulungu ndi kuchita monga Mulungu chifukwa iye anali Mulungu mu thupi.

Chithunzi chake

Yesu ankadziwa bwino lomwe. Ali ndi zaka khumi ndi ziwiri anali kale ndi ubale wapadera ndi Atate wa Kumwamba (Luka 2,49). Pa ubatizo wake anamva mawu ochokera kumwamba akuti: “Iwe ndiwe Mwana wanga wokondedwa (Luka 3,22). Iye ankadziwa kuti anali ndi ntchito yoti azitumikira (Luka 4,43; 9,22; 13,33; 22,37).

Yesu anayankha mawu a Petro kuti: “Inu ndinu Kristu, Mwana wa Mulungu wamoyo!”: “Wodala ndiwe, Simoni, mwana wa Yona; Pakuti thupi ndi mwazi sizinakuululireni ichi, koma Atate wanga wa Kumwamba” ( Mateyu 16:16-17 ) Yesu anali mwana wa Mulungu. Iye anali Kristu, Mesiya—wodzozedwa ndi Mulungu kaamba ka ntchito yapadera kwambiri.

Pamene adayitana ophunzira khumi ndi awiri, m'modzi wa fuko lililonse la Israeli, sanadziwe ngati mmodzi mwa khumi ndi awiriwo. Iye anali pamwamba pawo chifukwa anali pamwamba pa Aisraeli onse. Iye anali mlengi ndi womanga wa Israeli watsopano. Pasakramenti adadziulula kuti ndiye maziko a pangano latsopano, ubale watsopano ndi Mulungu. Anadziwona yekha ngati cholinga cha zomwe Mulungu akuchita padziko lapansi.

Molimba mtima Yesu adatsutsa miyambo, malamulo, kachisi, komanso atsogoleri achipembedzo. Iye anapempha ophunzira ake kusiya zonse ndi kumutsatira iye, kumuika iye choyamba m'miyoyo yawo, kukhala okhulupirika kwathunthu kwa iye. Iye analankhula ndi mphamvu ya Mulungu - ndipo nthawi yomweyo analankhula ndi mphamvu zake.

Yesu ankakhulupirira kuti maulosi a m’Chipangano Chakale anakwaniritsidwa mwa iye. Iye anali mtumiki wozunzika amene anayenera kufa kuti apulumutse anthu ku machimo awo (Yesaya 5).3,4-5 ndi 12; Mateyu 26,24; Mark 9,12; Luka 22,37; 24 ndime 46). Iye anali Kalonga wa Mtendere amene anayenera kulowa mu Yerusalemu atakwera bulu (Zekariya 9,9- 10; Mateyu 21,1-9). Iye anali Mwana wa munthu amene anapatsidwa mphamvu zonse ndi ulamuliro (Danieli 7,13-14; Mateyu 26,64).

Moyo wake wakale

Yesu ananena kuti anakhalako Abrahamu asanakhaleko ndipo ananena kuti “kusakhazikika kwa nthaŵi” kumeneku m’mawu apamtima: “Indetu, indetu, ndinena kwa inu, Abrahamu asanakhaleko, ine ndilipo.” ( Yoh. 8,58 ndi). Apanso ansembe achiyuda anakhulupirira kuti Yesu anali kulanda zinthu zaumulungu ndipo ankafuna kumuponya miyala (v. 59). M'mawu oti "ndine" amamveka 2. Cunt 3,14 kumene Mulungu amaulula dzina lake kwa Mose: “Ukatero kwa ana a Israyeli: [Iye] ‘Ine ndine’ wandituma kwa inu” (kumasulira kwa Elberfeld). Yesu adzitengera yekha dzina ili pano.

Yesu akutsimikizira kuti “dziko lisanakhaleko” Iye anagawana ulemerero ndi Atate (Yohane 17,5). Yohane akutiuza kuti iye analipo kale pa chiyambi cha nthawi: monga Mawu (Yoh 1,1). Komanso mu Yohane timawerenga kuti “zinthu zonse” zinapangidwa ndi mawu (Yoh 1,3). Bambo ndi amene anakonza, mawu akuti Mlengi amene anachita zimene anakonza. Chilichonse chinalengedwa ndi iye komanso chifukwa cha iye (Akolose 1,16; 1. Akorinto 8,6). Ahebri 1,2 limanena kuti Mulungu “analenga dziko” kudzera mwa Mwana.

Mu Ahebri, mofanana ndi Akolose, akunenedwa kuti Mwana “amanyamula” chilengedwe chonse, “chili” mwa iye ( Ahebri. 1,3; Akolose 1,17). Onse awiri amatiuza kuti iye ndi “chifaniziro cha Mulungu wosaonekayo” (Akolose 1,15), “chifaniziro cha chikhalidwe chake” ( Ahebri 1,3).

Yesu ndi ndani Iye ndi Mulungu amene anasandulika thupi. Iye ndiye mlengi wa zinthu zonse, kalonga wa moyo (Machitidwe a Atumwi 3,15). Amawoneka ngati Mulungu, ali ndi ulemerero ngati Mulungu, ali ndi mphamvu zochuluka zomwe Mulungu yekha ali nazo. M’pake kuti ophunzirawo anaganiza kuti iye anali waumulungu, Mulungu m’thupi.

Kupembedza koyenera

Kubadwa kwa Yesu kunali kwa uzimu (Mateyu 1,20; Luka 1,35). Anakhala wosachimwa konse (Aheb 4,15). Anali wopanda chilema, wopanda chilema (Aheb 7,26; 9,14). Iye sanachite tchimo (1 Pt 2,22); munalibe uchimo mwa iye (1. Johannes 3,5); sanadziwe tchimo lililonse (2. Akorinto 5,21). Ngakhale kuti mayeserowo anali aakulu bwanji, Yesu ankafunitsitsa kumvera Mulungu. Ntchito yake inali kuchita chifuniro cha Mulungu (Aheberi 10,7).

Anthu ankalambira Yesu maulendo angapo4,33; 28,9 ndi. 17; Yohane 9,38). Angelo salola kuti anthu azilambiridwa (Chibvumbulutso 1 Akor9,10), koma Yesu analola. Inde, angelo amalambiranso Mwana wa Mulungu (Aheberi 1,6). Mapemphero ena anali kupita kwa Yesu (Mac 7,59-60; 2. Korinto 12,8; Chivumbulutso 22,20).

Chipangano Chatsopano chimatamanda Yesu Kristu mopambanitsa, ndi mawu amene nthaŵi zambiri amasungidwa kwa Mulungu: “Kwa Iye kukhale ulemerero ku nthawi za nthawi! Amene "(2. Timoteo 4,18;
2. Peter 3,18; epiphany 1,6). Iye ali ndi udindo wapamwamba kwambiri wa wolamulira umene ungaperekedwe konse (Aef 1,20-21). Kumutcha kuti Mulungu sikukokomeza kwambiri.

M’Chibvumbulutso Mulungu ndi Mwanawankhosa akutamandidwa mofananamo, kusonyeza kufanana: “Kwa Iye wokhala pampando wachifumu, ndi kwa Mwanawankhosa kukhale ulemerero, ndi ulemu, ndi ulemerero, ndi ulamuliro, kufikira nthaŵi za nthaŵi!” ( Chibvumbulutso 5,13). Mwanayo ayenera kulemekezedwa monganso atate wake (Yoh 5,23). Mulungu ndi Yesu akutchedwa kuti Alefa ndi Omega, chiyambi ndi mapeto a zinthu zonse (Chibvumbulutso 1,8 ku 17; 21,6; 22,13).

Ndime za Chipangano Chakale zonena za Mulungu nthawi zambiri zimatengedwa mu Chipangano Chatsopano ndikugwiritsidwa ntchito kwa Yesu Khristu. Chimodzi mwa zodziwikiratu ndi ndime iyi yokhudza kupembedza: “Chifukwa chakenso Mulungu adamkweza Iye, nampatsa dzina loposa maina onse, ndilo m’dzina la Yesu mwini.

Bondo lililonse lipinde, la kumwamba, ndi la padziko, ndi la pansi pa dziko, ndi lilime lililonse livomereze kuti Yesu Khristu ndiye Ambuye, kuchitira ulemu Mulungu Atate.” ( Afilipi 2,9-11, mawu ochokera ku Yesaya 45,23). Yesu akupatsidwa ulemu ndi ulemu umene Yesaya ananena kuti uyenera kuperekedwa kwa Mulungu.

Yesaya akuti pali Mpulumutsi mmodzi yekha—Mulungu (Yesaya 43:11; 4).5,21). Paulo akunena momveka bwino kuti Mulungu ndi Mpulumutsi, komanso kuti Yesu ndi Mpulumutsi (Tit1,3; 2,10 ndi 13). Kodi pali Mpulumutsi kapena awiri? Akristu oyambirira anafika ponena kuti Atate ndi Mulungu ndipo Yesu ndi Mulungu, koma pali Mulungu mmodzi yekha ndipo chotero Mpulumutsi mmodzi yekha. Atate ndi Mwana kwenikweni ndi amodzi (Mulungu), koma ndi anthu osiyana.

Ndime zina zingapo za Chipangano Chatsopano zimatchulanso Yesu kuti Mulungu. Yohane 1,1: “Mulungu ndiye Mawu.” Vesi 18: “Palibe amene anaonapo Mulungu; wobadwa yekha, amene ali Mulungu, amene ali pachifuwa cha Atate, walengeza kwa ife.” Yesu ndiye Mulungu-munthu amene amatilola kuzindikira Atate. Pambuyo pa chiukiriro, Tomasi anazindikira Yesu kukhala Mulungu: “Tomasi anayankha, nati kwa iye, Ambuye wanga ndi Mulungu wanga!” ( Yohane 20,28 ).

Paulo ananena kuti makolo akale anali aakulu chifukwa “Khristu anadza monga mwa thupi, amene ali Mulungu woposa onse, wolemekezeka ku nthawi zonse. Amene” (Aroma 9,5). M’kalata yopita kwa Aheberi, Mulungu mwiniyo anatchula Mwanayo kuti “Mulungu” kuti: “Inu Mulungu, mpando wachifumu wanu udzakhalapo mpaka kalekale. 1,8).

“Pakuti mwa iye [Kristu],” anatero Paulo, “mukhala chidzalo chonse cha Umulungu m’thupi.” ( Akolose. 2,9). Yesu Khristu ndi Mulungu kwathunthu ndipo akadali ndi "mawonekedwe athupi". Iye ali chifaniziro chenicheni cha Mulungu – Mulungu wopangidwa thupi. Ngati Yesu akanakhala munthu, kukanakhala kulakwa kumudalira. Koma popeza iye ndi waumulungu, tikulamulidwa kumudalira. Iye ndi wodalirika kotheratu chifukwa iye ndi Mulungu.

Kwa ife, umulungu wa Yesu ndi wofunika kwambiri, chifukwa pokhapo pamene iye ali waumulungu akhoza kutiululira Mulungu molondola (Yohane. 1,18; 14,9). Ndi Mulungu yekha amene angatikhululukire, kutiombola, kutiyanjanitsa ndi Mulungu. Ndi Mulungu yekha amene angakhale munthu amene timamukhulupirira, Yehova amene ndife okhulupirika kotheratu kwa iye, Mpulumutsi amene timamulambira m’nyimbo ndi m’pemphero.

Mwamuna weniweni, Mulungu weniweni

Monga mmene taonera m’maumboni otchulidwa m’Baibulo, “chifaniziro cha Yesu” cha m’Baibulo chagawidwa m’miyala yojambulidwa m’Chipangano Chatsopano chonse. Chithunzicho ndi chokhazikika, koma sichipezeka pamalo amodzi. Mpingo woyamba umayenera kuyika izo pamodzi kuchokera ku midadada yomangira yomwe inalipo kale. Kuchokera ku vumbulutso la Baibulo iye anafika pa mfundo zotsatirazi:

 • Yesu, Mwana wa Mulungu, ndi waumulungu.
 • Mwana wa Mulungu adakhaladi munthu, koma Atate sanatero.
 • Mwana wa Mulungu ndi Atate ndi osiyana, osati ofanana
 • Pali Mulungu m'modzi yekha.
 • Mwana ndi Atate ndi anthu awiri mwa Mulungu m'modzi.

Msonkhano wa ku Nicaea (325 AD) unakhazikitsa umulungu wa Yesu, Mwana wa Mulungu, ndi kudziwika kwake kofunikira ndi Atate (Chikhulupiriro cha Nicaea). Bungwe la Chalcedon (451 AD) linawonjezera kuti anali munthu:

“[Chotero, potsatira atate oyera mtima, tiphunzitsa tonse pamodzi kuti kuvomereza Ambuye wathu Yesu Kristu ali Mwana mmodzi; yemweyo ali wangwiro mu umulungu ndi yemweyo wangwiro mu umunthu, yemweyo weniweni Mulungu ndi munthu weniweni...Wobadwa nthawi isanakwane ya Atate molingana ndi umulungu...ya Mariya, Namwali ndi Amayi a Mulungu (theotokos) [wobadwa] , ali ngati mmodzi yemweyo, Khristu, Mwana, wobadwa yekha, wosasanganizika mu makhalidwe awiri... Kusiyana kwa chikhalidwe sikumathetsedwa konse chifukwa cha umodzi; M'malo mwake, mawonekedwe amtundu uliwonse wamitundu iwiri amasungidwa ndikuphatikizidwa kukhala munthu m'modzi ...

Gawo lomaliza lidawonjezeredwa chifukwa anthu ena amati chikhalidwe cha Mulungu chidakankhira umunthu wa Yesu kumbuyo kotero kuti Yesu salinso munthu weniweni. Ena amati zikhalidwe ziwirizi zidalumikizana kukhala chinthu chachitatu kotero kuti Yesu sanali waumulungu kapena wamunthu. Ayi, umboni wa m'Baibulo umasonyeza kuti: Yesu anali munthu ndipo anali Mulungu wathunthu. Ndipo Mpingo uyenera kuphunzitsa izo nawonso.

Kodi izi zingatheke bwanji?

Kupeza kwathu chipulumutso kumadalira pa chenicheni chakuti Yesu adali ndipo ali munthu komanso Mulungu. Koma zingatheke bwanji kuti Mwana Woyera wa Mulungu akhale munthu, atenge mawonekedwe a mnofu wochimwa?

Funso limabuka makamaka chifukwa umunthu monga momwe timauwonera tsopano wawonongeka kwathunthu. Koma umu si momwe Mulungu adapangira. Yesu akutiwonetsa m'mene munthu angakhalire ndipo ayenera kukhala muchowonadi. Choyamba, akutiwonetsa munthu amene amadalira Atate kotheratu. Ziyeneranso chimodzimodzi ndi umunthu.

Amatisonyezanso zimene Mulungu angathe kuchita. Iye amatha kukhala mbali ya chilengedwe chake. Angathe kutsekereza kusiyana pakati pa zosalengedwa ndi zolengedwa, pakati pa opatulika ndi ochimwa. Tingaganize kuti sizingatheke; pakuti Mulungu ndi kotheka. Yesu amatisonyezanso zimene anthu adzakhala m’chilengedwe chatsopano. Akadzabweranso ndipo tidzaukitsidwa, tidzafanana ndi iye.1. Johannes 3,2). Tidzakhala ndi thupi ngati thupi lake losandulika (1. Korinto 15,42-49 ndi).

Yesu ndi mpainiya wathu, akutiwonetsa kuti njira yakufika kwa Mulungu ikutsogolera kudzera mwa Yesu. Chifukwa ndi munthu, amamvera ndi zofooka zathu; Chifukwa ndi Mulungu, amatha kutipempherera kudzanja lamanja la Mulungu. Ndi Yesu monga Mpulumutsi wathu, tikhoza kukhala ndi chidaliro kuti chipulumutso chathu ndichotsimikizika.

Michael Morrison


keralaMulungu mwana