Sabata Lachikhristu

120 sabata lachikhristu

Sabata lachikhristu ndi moyo mwa Yesu Khristu, momwe wokhulupirira aliyense amapeza mpumulo weniweni. Sabata la sabata la sabata la sabata lolamulidwa kwa Israeli mu Malamulo Khumi linali mthunzi wolozera ku chenicheni chenicheni cha Ambuye ndi Mpulumutsi wathu Yesu Khristu monga chizindikiro cha chenicheni chenicheni. (Aheb 4,3.8-10; Mateyu 11,28-30; 2. Mose 20,8:11; Akolose 2,16-17)

Kukondwerera chipulumutso mwa Khristu

Kupembedza ndiyankho lathu ku chisomo chomwe Mulungu watichitira. Kwa anthu aku Israeli, kuchoka, chidziwitso chakuchoka ku Aigupto, chinali pakatikati pakupembedza - zomwe Mulungu adawachitira. Kwa akhristu, uthenga wabwino uli pakatikati pa mapembedzedwe - zomwe Mulungu wachitira okhulupirira onse. Mukupembedza kwachikhristu timakondwerera ndikugawana nawo moyo, imfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu ku chipulumutso ndi chiombolo cha anthu onse.

Mapembedzedwe operekedwa kwa Israeli adapangidwira iwo. Mulungu adapatsa Aisraeli kudzera mwa Mose chitsanzo cha kupembedzera kudzera momwe Aisraeli amakondwerera ndikuthokoza Mulungu pazonse zomwe Mulungu adawachitira powatulutsa ku Igupto kupita nawo ku dziko lolonjezedwa.

Kupembedza kwachikhristu sikufuna malangizo ozikidwa pa Chipangano Chakale cha Israeli ndi Mulungu, koma kumayankha ku uthenga wabwino. Mofananamo, tinganene kuti “vinyo watsopano” wa Uthenga Wabwino uyenera kutsanuliridwa “m’mabotolo atsopano” ( Mateyu. 9,17). “Chombo chakale” cha chipangano chakale sichinapangidwe kuti tilandire vinyo watsopano wa uthenga wabwino (Ahebri 1).2,18-24 ndi).

Mitundu yatsopano

Kupembedza kwa Israeli kudapangidwira Israeli. Zinapitirira mpaka kudza kwa Khristu. Kuyambira pamenepo, anthu a Mulungu adalonjeza kupembedza kwawo munjira yatsopano ndipo potero amalabadira zatsopano - chinthu chatsopano kwambiri chomwe Mulungu wachita mwa Yesu Khristu. Kupembedza kwachikhristu kumangoyang'ana kubwereza ndi kutenga nawo gawo mthupi ndi mwazi wa Yesu Khristu. Zinthu zofunika kwambiri ndi izi:

 • Kukondwerera Mgonero wa Ambuye, womwe umatchedwanso Ukaristia (kapena Chiyamiko) ndi Mgonero, monga momwe Khristu anatilamulira.
 • Kuwerenga Malembo: Timawerengera ndikusinkhasinkha nkhani za chikondi cha Mulungu ndi malonjezo ake, makamaka lonjezo la Mpulumutsi Yesu Khristu, kudzera momwe timapezera chakudya ndi Mawu a Mulungu.
 • Mapemphero ndi nyimbo: Timapereka mapemphero athu kwa Mulungu mwachikhulupiriro, timalapa machimo athu modzichepetsa ndi ulemu ndikumutamanda ndi chimwemwe, kudzipereka.

Kuyang'ana kwambiri zomwe zili

Kupembedza kwachikhristu kumakhazikika pamalingaliro ndi tanthauzo osati pazovomerezeka kapena zakanthawi. Ndiye chifukwa chake kupembedza kwachikhristu sikumakhudzana ndi tsiku kapena sabata linalake. Palibenso tsiku kapena nyengo yoikika kwa Akhristu. Koma akhristu angasankhe nyengo zapadera zokondwerera zochitika zazikulu m'moyo ndi ntchito ya Yesu.

Momwemonso, akhristu "amasungira" tsiku limodzi pamlungu pautumiki wawo wamba: Amasonkhana pamodzi ngati thupi la Khristu kulemekeza Mulungu. Akristu ambiri amasankha kupembedza Lamlungu, ena Loweruka, ndipo ochepa amasonkhana nthawi zina - mwachitsanzo, Lachitatu madzulo.

Ndichizolowezi cha chiphunzitso cha Seventh-day Adventist kuti akhristu amachita tchimo ngati asankha Lamlungu ngati tsiku lawo lamisonkhano lanthawi zonse loti azipembedza. Koma palibe kuthandizira izi m'Baibulo.

Zochitika Zazikulu Zomwe Zachitika Lamlungu Zitha kudabwitsa anthu ambiri a Seventh-day Adventist, koma Mauthenga Abwino amafotokoza mwatsatanetsatane zochitika zazikulu zomwe zidachitika Lamlungu. Tipita mwatsatanetsatane pambuyo pake: Akhristu sakukakamizidwa kuti azipembedza Lamlungu, koma palibenso chifukwa choti tisasankhe Lamlungu pamsonkhano wopembedzera.

Uthenga Wabwino wa Yohane umanena kuti ophunzira a Yesu anakumana Lamlungu loyamba Yesu atapachikidwa ndipo Yesu anaonekera kwa iwo (Yohane 20,1:2). Mauthenga Abwino onse anayi amafotokoza mosasintha kuti kuuka kwa Yesu kwa akufa kunapezedwa m’maŵa Lamlungu m’maŵa8,1; Marko 16,2; Luka 24,1; Yohane 20,1).

Alaliki onse anayi adawona kuti ndikofunikira kunena kuti izi zidachitika nthawi inayake - Lamlungu. Akadatha kuchita popanda tsatanetsatane, koma sanatero. Mauthenga Abwino akuwonetsa kuti Yesu adadziwulula ngati Mesiya wowuka Lamlungu - woyamba m'mawa, kenako masana komaliza madzulo. Alaliki sanachite mantha kapena mantha chifukwa cha kuwonekera kwa Lamlungu kwa Yesu wouka kwa akufa; m'malo mwake, amafuna kuti ziwonekere kuti zonsezi zidachitika patsiku [loyamba] la sabata.

Njira yopita ku Emau

Aliyense amene amakayikirabe tsiku limene chiukiriro chinachitika ayenera kuwerenga nkhani yodziwika bwino ya “ophunzira aŵiri a Emau” mu Uthenga Wabwino wa Luka. Yesu anali ataneneratu kuti “pa tsiku lachitatu” adzauka kwa akufa (Luka 9,22; 18,33; 24,7).

Luka akufotokoza momveka bwino kuti Lamlungu limenelo - tsiku limene akazi anapeza manda a Yesu opanda kanthu - linalidi "tsiku lachitatu". Iye ananena mosapita m’mbali kuti akaziwo analemba za kuukitsidwa kwa Yesu Lamlungu m’mawa4,16) kuti ophunzira “tsiku lomwelo” (Luka 2).4,13) anapita ku Emau ndi kuti linali “tsiku lachitatu” ( Luka 24,21) linali tsiku limene Yesu ananena kuti adzauka kwa akufa (Luka 24,7).

Tiyeni tikumbukire zofunikira zomwe alaliki amatiuza za Lamlungu loyamba Yesu atapachikidwa:

 • Yesu anaukitsidwa kwa akufa (Luka 24,1-8 pa. 13. 21).
 • Yesu anadziŵika pamene “ananyema mkate” (Luka 2).4,30-31. 34-35).
 • Ophunzirawo anakumana ndipo Yesu anadza kwa iwo (Luka 24,15. 36; Yohane 20,1. 19). Yohane akusimba kuti ophunzirawo anakumananso Lamlungu lachiŵiri pambuyo pa kupachikidwa ndi kuti Yesu “anapondanso pakati pawo” (Yohane 20,26).

Mu mpingo woyambirira

Monga momwe Luka akunenera pa Machitidwe 20,7 , Paulo analalikira kwa anthu a m’tchalitchi ku Trowa amene anasonkhana Lamlungu “kunyema mkate.” mu 1. Korinto 16,2 Paulo anafuna mpingo wa ku Korinto komanso mipingo ya ku Galatiya (16,1) kuti apereke zopereka Lamlungu lililonse kwa anthu anjala ku Yerusalemu.

Paulo sakunena kuti mpingo uzikumana Lamlungu. Koma pempho lake likusonyeza kuti misonkhano ya Lamlungu inali yachilendo. Monga chifukwa cha zopereka za mlungu ndi mlungu, iye anatchula “kuti zosonkhanitsira zisamachitike ndikadzabwera” (1. Korinto 16,2). Ngati anthu a m’tchalitchicho akanapanda kupereka zopereka zawo pa msonkhano mlungu uliwonse ndipo ankasunga ndalamazo kunyumba, zopereka zikanafunikabe pamene mtumwi Paulo anafika.

Ndime zimenezi zimaŵerenga mwachibadwa kotero kuti timazindikira kuti sichinali chachilendo kwenikweni kwa Akristu kukumana Lamlungu, ndiponso sizinali zachilendo kwa iwo ‘kunyema mkate’ pamodzi pamisonkhano yawo ya Lamlungu (mawu amene Paulo anagwiritsa ntchito ndi Mgonero wa Ambuye amagwirizanitsa. ; onani 1. Akorinto 10,16-17 ndi).

Chifukwa chake tikuwona kuti alaliki ouziridwa a Chipangano Chatsopano akufuna kutiuza kuti Yesu adaukitsidwa Lamlungu. Sanalinso ndi nkhawa pomwe ena mwa okhulupirira adasonkhana Lamlungu kudzanyema mkate. Akhristu sanalangizidwe mwachindunji kuti azisonkhana pamodzi Lamlungu, koma monga zitsanzozi zikuwonetsera, palibe chifukwa chilichonse chokhala ndi mantha ndi izi.

Zovuta zomwe zingachitike

Monga tafotokozera pamwambapa, palinso zifukwa zomveka zoti akhristu abwere limodzi Lamlungu ngati Thupi la Khristu kukondwerera ubale wawo ndi Mulungu. Kodi Akhristu ayenera kusankha Lamlungu ngati tsiku lawo lamisonkhano? Ayi. Chikhulupiriro chachikhristu sichikhazikitsidwa masiku ena, koma chimakhulupirira Mulungu ndi Mwana wake Yesu Khristu.

Kungakhale kulakwa kusinthanitsa masiku angapo madyerero ndi ena. Chikhulupiriro chachikhristu ndi kupembedza sizokhudza masiku okhazikitsidwa, koma za kudziwa ndi kukonda Mulungu Atate wathu ndi Ambuye wathu ndi Mpulumutsi Yesu Khristu.

Posankha tsiku loti tizipembedza ndi okhulupirira anzathu, tiyenera kusankha pazifukwa zomveka. Pempho la Yesu lakuti “Tengani, idyani; uwu ndi thupi langa ”ndipo“ chakumwa chonsecho ”samangirizidwa ku tsiku linalake. Komabe, chinali chikhalidwe cha Akhristu amitundu kuyambira pachiyambi cha Mpingo woyambirira kuti asonkhane mu chiyanjano cha Khristu Lamlungu chifukwa Lamlungu linali tsiku lomwe Yesu adadziwulula kuti wauka kwa akufa.

Lamulo la Sabata, komanso Chilamulo chonse cha Mose, lidatha ndi imfa ndi kuukitsidwa kwa Yesu. Kugwiritsitsa kapena kuyesanso kuyigwiritsa ntchito ngati Sabata Lamlungu kumatanthauza kufooketsa vumbulutso la Mulungu lonena za Yesu Khristu, yemwe ndi kukwaniritsidwa kwa malonjezo ake onse.

Lingaliro loti Mulungu amafuna kuti akhristu azisunga Sabata kapena amawakakamiza kuti azimvera lamulo la Mose lingatanthauze kuti ife akhristu sitimakhala ndi chisangalalo chonse chomwe Mulungu akufuna kutipatsa mwa Khristu. Mulungu amafuna kuti tikhulupilire ndi ntchito yake ya chiwombolo ndikuti tipeze mpumulo ndi chitonthozo mwa iye yekha. Chipulumutso chathu ndi miyoyo yathu zili mu chisomo Chake.

chisokonezo

Nthawi zina timalandira kalata yomwe mlembi amafotokoza zakusakhutira kwake kuti tikukayikira lingaliro loti Sabata la sabata ndi tsiku lopatulika la Mulungu kwa Akhristu. Amalengeza kuti zivute zitani aliyense awauza kuti amvera "Mulungu koposa anthu".

Khama lochita zomwe amakhulupirira kuti ndi chifuniro cha Mulungu liyenera kuzindikiridwa; M'malo mwake, chomwe chimasokeretsa ndi zomwe Mulungu amafuna kwa ife. Kutsimikiza kotsimikiza kwa Sabbather kuti kumvera Mulungu kumatanthauza kuyeretsedwa kwa Sabata sabata iliyonse kumawonetsa chisokonezo ndi zolakwika zomwe Masabata adadzetsa pakati pa Akhristu osaganizira.

Kumbali ina, chiphunzitso cha Sabata chimalengeza kumvetsetsa kosagwirizana ndi Baibulo kwa zomwe kumatanthauza kumvera Mulungu, ndipo mbali inayo kumapangitsa kumvetsetsa uku kwa kumvera kukhala muyeso wa kukhulupirika kwachikhristu. Zotsatira zake ndikuti njira yotsutsana - "ife motsutsana ndi ena" - yakhazikika, kumvetsetsa kwa Mulungu komwe kumayambitsa magawano mthupi la Khristu chifukwa munthu amakhulupirira kuti ayenera kumvera lamulo lomwe molingana ndi chiphunzitso cha Chipangano Chatsopano silothandiza .

Kusunga mokhulupirika Sabata mlungu uliwonse si nkhani ya kumvera Mulungu chifukwa Mulungu safuna kuti Akristu azisunga Sabata mlungu uliwonse. Mulungu amatiuza kuti tizimukonda, ndipo chikondi chathu pa Mulungu sichimatsimikiziridwa ndi kusunga Sabata mlungu uliwonse. Zimatsimikiziridwa ndi chikhulupiriro chathu mwa Yesu Khristu ndi chikondi chathu pa anthu anzathu (1. Johannes 3,21-24; 4,19-21). Baibulo limati pali pangano latsopano ndi lamulo latsopano (Aheberi 7,12; 8,13; 9,15).

Ndi kolakwika kuti aphunzitsi achikhristu azigwiritsa ntchito Sabata sabata iliyonse ngati chikhazikitso cha chikhulupiriro chachikhristu. Chiphunzitso chakuti lamulo la Sabata ndichofunika kwa akhristu chimalemetsa chikumbumtima cha Mkhristu ndi chilungamo chalamulo chowononga, chimabisa choonadi ndi mphamvu ya uthenga wabwino, ndipo chimayambitsa magawano mthupi la Khristu.

Mpumulo wauzimu

Baibulo limati Mulungu amafuna kuti anthu azikhulupirira ndi kukonda uthenga wabwino (Yoh 6,40; 1. Johannes 3,21-24; 4,21; 5,2). Chimwemwe chachikulu chimene anthu angakhale nacho n’chakuti amadziwa ndi kukonda Ambuye wawo (Yohane 17,3), ndipo chikondi chimenecho sichimafotokozedwa kapena kuchirikizidwa mwa kusunga tsiku lapadera la mlungu.

Moyo wachikhristu ndi moyo wachitetezo mu chimwemwe cha Mpulumutsi, wa mpumulo waumulungu, moyo umene gawo lililonse la moyo limaperekedwa kwa Mulungu ndipo ntchito iliyonse imakhala yodzipereka. Kukhazikitsa kusunga Sabata monga chigawo chofotokozera za Chikhristu “choona” kumapangitsa munthu kuphonya zambiri za chisangalalo ndi mphamvu ya chowonadi kuti Khristu wabwera ndi kuti Mulungu mwa iye ndi mmodzi ndi onse amene akhulupirira uthenga wabwino wa pangano latsopano (Mateyu 26,28; Chiheberi
9,15), anaukitsidwa (Aroma 1,16; 1. Johannes 5,1).

Sabata ya mlungu ndi mlungu inali mthunzi—chitsimikizo cha zenizeni zimene zirinkudza (Akolose 2,16-17). Kusunga lingaliro ili ngati lofunikira kwanthawi zonse kumatanthauza kukana chowonadi kuti chowonadi chilipo kale ndipo chilipo. Munthu amadzilepheretsa kukhala ndi chimwemwe chosagawanika pa zinthu zofunika kwambiri.

Zili ngati kupachika pa chilengezo cha chibwenzi ndikufunitsitsa kusangalala pambuyo paukwati. M'malo mwake, ndi nthawi yofunika kutembenuzira chidwi choyambirira kwa wokondedwa wanu ndikulola kuti chibwenzicho chiwonongeke kumbuyo ngati kukumbukira kosangalatsa.

Malo ndi nthawi sizilinso cholinga cha kulambira kwa anthu a Mulungu. Yesu ananena kuti kulambira koona kukuchitika mumzimu ndi m’choonadi (Yoh 4,21-26). Mtima ndi wa mzimu. Yesu ndiye choonadi.

Yesu atafunsidwa kuti: “Tichite chiyani kuti tigwire ntchito za Mulungu?” Iye anayankha kuti: “Ntchito ya Mulungu ndi yakuti mukhulupirire mwa amene iye anamutuma.” ( Yoh. 6,28-29). N’chifukwa chake kulambira kwachikhristu kumakhudza kwambiri Yesu Khristu – ponena za kudziwika kwake monga Mwana wamuyaya wa Mulungu komanso za ntchito yake monga Ambuye, Mpulumutsi ndi Mphunzitsi.

Zosangalatsa kwambiri kwa Mulungu?

Aliyense amene amakhulupirira kuti kusunga lamulo la Sabata ndiye chofunikira chomwe chimatsimikizira chipulumutso chathu kapena kuweruzidwa pa Chiweruzo Chotsiriza samamvetsetsa tchimo komanso chisomo cha Mulungu. Ngati oyera a Sabata ndi okhawo omwe awomboledwa, ndiye kuti Sabata ndiye muyeso womwe adzaweruzidwe, osati Mwana wa Mulungu, yemwe adamwalira ndikuuka kwa akufa kuti chipulumutso chathu.

Sabata amakhulupirira kuti Mulungu amasangalala kwambiri ndi iwo omwe amasunga tsiku la Sabata kuposa omwe samasunga. Koma kulingalira kumeneku sikuchokera m’Baibulo. Baibulo limaphunzitsa kuti lamulo la Sabata, monga malamulo onse a Mose, adachotsedwa mwa Yesu Khristu ndikuyika pamwamba.

Chifukwa chake, kusunga Sabata sikutanthauza "chisangalalo chachikulu" kwa Mulungu. Sabata silinaperekedwe kwa Akhristu. Zowononga mu zamulungu za Sabata ndikulimbikira kwake kuti Sabata ndi Akhristu okhawo owona komanso okhulupirira, zomwe zikutanthauza kuti mwazi wa Yesu sudzakwanira chipulumutso cha munthu pokhapokha kuwonjezeredwa kwa Sabata.

Baibulo limatsutsana ndi chiphunzitso cholakwika chotere m’ndime zambiri zofunika kwambiri za m’malembawa: Tinaomboledwa ndi chisomo cha Mulungu, mwa chikhulupiriro chokha mwa mwazi wa Kristu ndi wopanda ntchito za mtundu uliwonse (Aefeso. 2,8-10; Aroma 3,21-22; 4,4-8; 2. Timoteo 1,9; Tito 3,4-8 ndi). Mawu omveka bwino awa akuti Khristu yekha, osati lamulo, ali wotsimikiza kuti tipulumutsidwe, amatsutsana momveka bwino ndi chiphunzitso cha Sabata chakuti anthu amene sasunga Sabata sangalandire chipulumutso.

Mulungu adafuna chimodzi?

Wachi Sabata wamba amaganiza kuti akuchita zomwe Mulungu amafuna kuposa munthu amene samasunga Sabata. Tiyeni tiwone ziganizo zotsatirazi kuchokera m'mabuku am'mbuyomu a WKG:

“Koma okhawo amene akupitiriza kumvera lamulo la Mulungu la kusunga Sabata potsirizira pake adzalowa mu ‘mpumulo’ waulemerero wa ufumu wa Mulungu ndi kulandira mphatso ya moyo wauzimu wamuyaya” ( Ambassador College Bible Correspondence Course, Lesson 27 of 58, 1964, 1967).

“Aliyense amene sasunga Sabata sadzakhala ndi ‘chizindikiro’ cha Sabata laumulungu, limene anthu a Mulungu amaikidwa chizindikiro, ndipo chifukwa chake SADZABADWA NDI MULUNGU pamene Khristu adzabweranso! (Ayi, 12).

Monga momwe zolembedwazi zikuwonetsera, sikuti kusungidwa kwa Sabata kunkakhulupilira kuti ndi chifuniro cha Mulungu chokha, komanso kunakhulupirira kuti palibe amene angaomboledwe popanda kusunga Sabata.

Mawu otsatirawa ochokera m'mabuku a Seventh-day Adventist:
“M’nkhani ya mkangano wa kutha kwa eschatology, utumiki wa Lamlungu umakhala chinthu chodziwika bwino, pano chizindikiro cha chilombo. Satana wapanga Lamlungu kukhala chizindikiro cha mphamvu zake, pamene Sabata lidzakhala chiyeso chachikulu cha kukhulupirika kwa Mulungu. Mkanganowu udzagawanitsa Chikhristu kukhala misasa iwiri ndikutsimikizira nthawi zotsutsana za anthu a Mulungu »(Don Neufeld, Seventh Day Adventist Encyclopedia, 2. Kubwereza, buku 3). Mawuwo akusonyeza chikhulupiriro cha Seventh-day Adventist kuti kusunga Sabata ndiye njira yodziwira amene amakhulupiriradi Mulungu ndi amene sakhulupirira, lingaliro limene limachokera ku kusamvetsetsa kwakukulu kwa ziphunzitso za Yesu ndi atumwi, lingaliro limene limalimbikitsa. mtima wodzikweza wauzimu.

chidule

Ziphunzitso za Sabata zimatsutsana ndi chisomo cha Mulungu mwa Yesu Khristu ndi uthenga womveka bwino wa m'Baibulo. Lamulo la Mose, kuphatikiza lamulo la Sabata, limapangidwira anthu aku Israeli osati mpingo wachikhristu. Pomwe akhristu amayenera kukhala omasuka kupembedza Mulungu tsiku lililonse la sabata, sitiyenera kulakwitsa kukhulupirira kuti pali chifukwa china chamu Bayibulo chosunthira Loweruka ngati tsiku lamisonkhano patsogolo pa tsiku lina lililonse.

Titha kufotokoza mwachidule zonsezi motere:

 • Ndi zosemphana ndi chiphunzitso cha m'Baibulo kunena kuti Sabata pa tsiku lachisanu ndi chiwiri ndilofunika kwa Akhristu.
 • Ndizosemphana ndi chiphunzitso cha m'Baibulo kunena kuti Mulungu amasangalala kwambiri ndi anthu amene amasunga tsiku la Sabata kuposa iwo amene satero, kaya ndi a Sabata Achisanu ndi Chiwiri kapena Lamlungu.
 • Ndizosemphana ndi chiphunzitso cha baibulo kunena kuti tsiku linalake loti likhale tsiku lokumaniranapo kwa anthu ampingo ndi lopatulika kapena lofunidwa kwambiri ndi Mulungu kuposa lina.
 • Pali chochitika chapakati mu uthenga wabwino chomwe chidachitika Lamlungu, ndipo ndiwo maziko achikhalidwe chachikhristu chosonkhanirana tsiku lomwelo.
 • Kuuka kwa Yesu Khristu, Mwana wa Mulungu, yemwe anabwera ngati m'modzi wa ife kuti atiwombole, ndiko maziko achikhulupiriro chathu. Chifukwa chake, utumiki wa Lamlungu ndi chisonyezero cha chikhulupiriro chathu mu uthenga wabwino. Komabe, kupembedza limodzi sikofunikira Lamlungu, komanso kupembedza Lamlungu sikuwapangitsa Akhristu kukhala oyera kapena okondedwa kwambiri ndi Mulungu kuposa mpingo tsiku lina lililonse la sabata.
 • Chiphunzitso chakuti Sabata ndichofunika kwa akhristu chimayambitsa kuwonongeka kwauzimu chifukwa ziphunzitsozi zimatsutsana ndi Lemba ndipo zimaika pachiswe umodzi ndi chikondi mthupi la Khristu.
 • Ndizowopsa mwauzimu kukhulupirira ndikuphunzitsa kuti akhristu ayenera kusonkhana Loweruka kapena Lamlungu chifukwa chiphunzitsochi chimakhazikitsa tsiku lopembedza ngati chopinga chovomerezeka kuti athe kuwomboledwa.

Lingaliro lomaliza

Monga otsatira a Yesu, tiyenera kuphunzira kusaweruzana pazosankha zomwe timapanga pamaso pa Mulungu molingana ndi chikumbumtima chathu. Ndipo tiyenera kudzifufuza tokha moona mtima pazifukwa zomwe tapangira chisankho. Ambuye Yesu Khristu wabweretsa okhulupirira mu mpumulo wake wauzimu, mu mtendere ndi iye mu chisomo chonse cha Mulungu. Tiyeni tonse, monga Yesu adatilamulira, tikulitse chikondi chathu kwa wina ndi mnzake.

Mike Feazell


keralaSabata Lachikhristu