Kodi Satana ndani?

024 wkg bs satana

Angelo ndi zolengedwa zauzimu. Mwapatsidwa ufulu wosankha. Angelo oyera amatumikira Mulungu monga amithenga ndi nthumwi, ndi mizimu yomvera kwa iwo amene adzalandira chipulumutso, ndipo adzatsagana ndi Khristu pakubwera kwake. Angelo osamverawo amatchedwa ziwanda, mizimu yoipa, ndi mizimu yonyansa (Aheb 1,14; epiphany 1,1; 22,6; Mateyu 25,31; 2. Peter 2,4; Mark 1,23; Mateyu 10,1).

Satana ndi mngelo wakugwa, mtsogoleri wa mphamvu zoipa za dziko la mizimu. Lemba limalankhula naye m'njira zosiyanasiyana: mdierekezi, mdani, woipayo, wakupha, wabodza, wakuba, woyesa, wonenera abale athu, chinjoka, mulungu wa dziko lino, ndi zina zotero. Iye ali mu kupandukira Mulungu kosalekeza. Kupyolera mu chikoka chake, amafesa mikangano, chinyengo ndi kusamvera pakati pa anthu. Mwa Khristu wagonjetsedwa kale, ndipo ulamuliro wake ndi chikoka chake monga Mulungu wa dziko lino zidzatha ndi kubweranso kwa Yesu Khristu (Luka 10,18; Chivumbulutso 12,9; 1. Peter 5,8; Yohane 8,44; Job 1,6-12; Zekariya 3,1-2; Chivumbulutso 12,10; 2. Akorinto 4,4; Chivumbulutso 20,1:3; Ahebri 2,14; 1. Johannes 3,8).

Satana si waumulungu

Baibulo limanena momveka bwino kuti pali Mulungu mmodzi yekha (Mal 2,10; Aefeso 4,6), ndipo Iye ndi Atate, Mwana, ndi Mzimu Woyera (onani Phunziro Na. 5). Satana alibe makhalidwe apadera a mulungu. Iye si mlengi, sali ponseponse, si wodziwa zonse, osati wodzala ndi chisomo ndi choonadi, osati “wamphamvu yekhayo, mfumu ya mafumu, ndi mbuye wa ambuye” ( Yoh.1. Timoteo 6,15). Lemba limasonyeza kuti Satana anali m’gulu la angelo amene analengedwa m’mikhalidwe yake yoyambirira. Angelo amalengedwa mizimu yotumikira (Nehemiya 9,6; Ahebri 1,13-14), wopatsidwa ufulu wosankha.

Angelo amatsatira malamulo a Mulungu ndipo ndi amphamvu kwambiri kuposa anthu (Salimo 10 Dec.3,20; 2. Peter 2,11). Amanenedwanso kuti amateteza okhulupirira1,11) ndi kulemekeza Mulungu (Luka 2,13-14; Chivumbulutso 4, etc.).
Satana, amene dzina lake limatanthauza “mdani,” ndipo dzina lake ndi Mdyerekezi, anatsogolera mwina gawo limodzi mwa magawo atatu a angelo kupandukira Mulungu (Chibvumbulutso 1)2,4). Ngakhale kuti pali mpatuko umenewu, Mulungu akusonkhanitsa “zikwi za angelo” (Aheberi 12,22). Ziwanda ndi angelo amene “sanasunge malo awo akumwamba, koma anasiya malo awo okhala” ( Yuda 6 ) n’kugwirizana ndi Satana. “Pakuti Mulungu sanalekerere angelo amene anachimwa, koma anawaponya m’gehena ndi maunyolo amdima, nawapereka m’manja mwawo kuti akatsekedwe ku chiweruzo;2. Peter 2,4). Ntchito za ziwanda zimachepetsedwa ndi maunyolo auzimu ndi ophiphiritsa.

Chifaniziro cha ndime za Chipangano Zonse monga Yesaya 14 ndi Ezekieli 28 zikusonyeza kuti satana anali mngelo wapadera, ena amalingalira kuti anali mngelo wamkulu yemwe anali paubwino ndi Mulungu. Satana anali “wangwiro” kuyambira tsiku limene analengedwa mpaka pamene kusaweruzika kunapezeka mwa iye, ndipo anali “wodzala ndi nzeru ndi kukongola koposa unyinji wa anthu” ( Ezekieli 2:8,12-15 ndi).

Koma anakhala “woipa,” mtima wake unadzikuza chifukwa cha kukongola kwake, ndipo nzeru zake zinaipitsidwa chifukwa cha kukongola kwake. Anasiya chiyero chake ndi kuthekera kwake kubisa chifundo ndikukhala “sewero” loti awonongedwe (Ezekieli 2).8,16-19 ndi).

Satana anasintha kuchoka kwa Wobweretsa Kuwala (dzina la Lusifala mu Yesaya 14,12 kutanthauza "wobweretsa kuwala") ku "mphamvu ya mdima" (Akolose 1,13; Aefeso 2,2) pamene anaganiza kuti udindo wake monga mngelo sunali wokwanira ndipo anafuna kukhala waumulungu monga “Wam’mwambamwamba” ( Yesaya 1 .4,13-14 ndi).

Yerekezerani zimenezo ndi zimene mngelo Yohane anafuna kumlambira: “Usatero! (Chivumbulutso 19,10). Angelo sayenera kulambiridwa chifukwa si Mulungu.

Chifukwa chakuti anthu apanga mafano ndi makhalidwe oipa amene Satana anachirikiza, Malemba Opatulika amamutcha “Mulungu wa dziko lapansi” ( NW )2. Akorinto 4,4), ndi “Wamphamvuyonse wakulamulira mlengalenga” ( Aefeso 2,2) amene mzimu woipa uli ponseponse ( Aefeso 2,2). Koma Satana si waumulungu ndipo sali panjira yauzimu yofanana ndi ya Mulungu.

Zomwe satana akuchita

“Mdyerekezi amachimwa kuyambira pachiyambi” (1. Johannes 3,8). “Iye wakhala wakupha kuyambira pachiyambi, ndipo sali m’chowonadi; pakuti mwa Iye mulibe chowonadi. Pamene alankhula zonama, alankhula za mwini yekha; pakuti ali wabodza, ndi atate wake wa bodza.” ( Yoh 8,44). Ndi mabodza ake akuimba mlandu okhulupirira “usana ndi usiku pamaso pa Mulungu wathu” ( Aroma 12,10).

Iye ndi woipa, monga momwe adatsogolera anthu ku zoipa m'masiku a Nowa: ndakatulo ndi zokhumba za mitima yawo zinali zoipa kwamuyaya.1. Cunt 6,5).

Chikhumbo chake ndi kusonyeza chisonkhezero chake choipa pa okhulupirira ndi okhulupirira omwe angakhale okhulupirira kuti awawopsyeze ku “kuwala koŵala kwa Uthenga Wabwino wa ulemerero wa Kristu” ( NW )2. Akorinto 4,4) kuwasokoneza kuti asapeze "gawo mu chikhalidwe chaumulungu" (2. Peter 1,4).

Kuti zimenezi zitheke, amatsogolera Akhristu kuchimwa, monga mmene anachitira Khristu (Mat 4,111), ndipo anagwiritsa ntchito mochenjera, monga momwe anachitira ndi Adamu ndi Hava, kuti awachotse “ku chipeko kulinga kwa Kristu” (2. Akorinto 11,3) kusokoneza. Kuti akwaniritse izi, nthawi zina amadziwonetsera ngati "mngelo wa kuwala" (2. Akorinto 11,14), ndipo amadzinamiza kukhala chinthu chomwe sichili.

Kupyolera mu nyambo ndi chisonkhezero cha anthu amene akuwalamulira, Satana amayesa kunyengerera Akristu kuti adzipatule kwa Mulungu. Wokhulupirira amadzilekanitsa yekha ndi Mulungu kudzera mwa ufulu wake wosankha kuchimwa pakugonjera ku chikhalidwe cha uchimo, kutsatira njira zonyansa za Satana ndi kuvomereza chinyengo chake chachikulu (Mateyu 4,1-10; 1. Johannes 2,16-17; 3,8; 5,19; Aefeso 2,2; Akolose 1,21; 1. Peter 5,8; James 3,15).

Komabe, m’pofunika kukumbukira kuti Satana ndi ziŵanda zake, kuphatikizapo ziyeso zonse za Satana, ali pansi pa ulamuliro wa Mulungu. Mulungu amalola zinthu zimenezi chifukwa ndi chifuniro cha Mulungu kuti okhulupirira akhale ndi ufulu (ufulu wosankha) wosankha zinthu zauzimu (Yobu 1 Dec.6,6-12; Mark 1,27; Luka 4,41; Akolose 1,16-17; 1. Akorinto 10,13; Luka 22,42; 1. Korinto 14,32).

Kodi wokhulupirirayo ayenera kuchita chiyani kwa Satana?

Zimene wokhulupirira amachitira, zimene Baibulo limanena, kwa Satana ndi zoyesayesa zake za kutikopa kuti tichite tchimo ndi “kukaniza Mdyerekezi ndipo adzakuthaŵani inu.” (Yakobo. 4,7; Mateyu 4,1-10), ndipo motero kumupatsa “malo” kapena opanda mpata ( Aefeso 4,27).

Kukaniza Satana kumaphatikizapo kupemphera kuti atetezedwe, kugonjera Mulungu m’kumvera Kristu, kuzindikira kukopa kwa choipa, kukhala ndi makhalidwe auzimu (chimene Paulo anachitcha kuvala zida zonse za Mulungu), chikhulupiriro mwa Kristu, amene kupyolera mwa Mzimu Woyera amatenga. kutisamalira (Mateyu 6,31; James 4,7; 2. Akorinto 2,11; 10,4-5; Aefeso 6,10-18; 2. Atesalonika 3,3). Kukaniza kumaphatikizaponso kukhala tcheru mwauzimu, “pakuti mdierekezi akuyendayenda ngati mkango wobuma, kufunafuna wina akamlikwire” ( NW )1. Peter 5,8-9 ndi).

Koposa zonse, timaika chidaliro chathu mwa Khristu. Mu 2. Atesalonika 3,3 tiyeni tiwerenge “kuti Ambuye ali wokhulupirika; adzakulimbitsani ndi kukutetezani ku zoipa”. Timadalira kukhulupirika kwa Kristu mwa “kuima okhazikika m’chikhulupiriro” ndi kudzipereka kotheratu kwa iye m’pemphero kuti atiwombole ku zoipa (Mateyu. 6,13).

Akhristu ayenera kukhala mwa Khristu (Yohane 15,4) ndi kupewa kuchita zinthu za Satana. Muyenera kuganizira zinthu zolemekezeka, zachilungamo, zoyera, zokongola, ndiponso zolemekezeka.” (Afil 4,8) Muzisinkhasinkha m’malo mofufuza “zozama za Satana” ( Chiv 2,24).

Okhulupirira ayeneranso kuvomera udindo wotenga udindo wa machimo awo ndipo osaimba mlandu Satana. Satana angakhale amene anayambitsa zoipa, koma si iye ndi ziwanda zake okha amene amalimbikitsa zoipa chifukwa amuna ndi akazi mwa kufuna kwawo analenga ndi kupitiriza kuchita zoipa. Anthu, osati Satana ndi ziwanda zake, ali ndi udindo pa machimo awo (Ezekieli 18,20; James 1,14-15 ndi).

Yesu wapambana kale chigonjetso

Nthawi zina malingaliro amafotokozedwa kuti Mulungu ndiye Mulungu wamkulu ndipo Satana ndiye Mulungu wocheperako, ndikuti mwanjira ina amakodwa mkangano wamuyaya. Lingaliro limeneli limatchedwa kuphatikana.
Lingaliro loterolo siligwirizana ndi Baibulo. Palibe kulimbana kosalekeza kwa ukulu wa chilengedwe chonse pakati pa mphamvu zamdima zotsogozedwa ndi Satana ndi mphamvu zabwino zotsogozedwa ndi Mulungu. Satana ndi cholengedwa cholengedwa, chogonjera Mulungu kotheratu, ndipo Mulungu ali ndi ulamuliro wapamwamba m’zinthu zonse. Yesu anagonjetsa zonena za Satana zonse. Pakukhulupilira mwa Khristu timapambana kale, ndipo Mulungu ali ndi mphamvu pa zinthu zonse (Akolose 1,13; 2,15; 1. Johannes 5,4; Masalimo 93,1; 97,1; 1. Timoteo 6,15; Chivumbulutso 19,6).

Chotero, Akristu sayenera kuda nkhaŵa mopambanitsa ponena za mphamvu ya kuukira kwa Satana pa iwo. Ngakhale angelo, mphamvu, kapena maulamuliro “sangathe kutilekanitsa ndi chikondi cha Mulungu chimene chili mwa Khristu Yesu.” ( Aroma 8,38-39 ndi).

Nthawi ndi nthawi timawerenga mu Mauthenga Abwino ndi Machitidwe a Atumwi kuti Yesu ndi ophunzira omwe Iye adawalamulira mwachindunji kuti atulutse ziwanda mwa anthu omwe anali ovutika kuthupi ndi / kapena kuuzimu. Izi zikuwonetsera chigonjetso cha Khristu pa mphamvu za mdima. Chisonkhezero chinaphatikizapo ponse paŵiri kuchitira chifundo awo amene akuvutika ndi kutsimikiziridwa kwa ulamuliro wa Kristu, Mwana wa Mulungu. Kutulutsidwa kwa ziwanda kunali kokhudzana ndi kuchepetsa matenda auzimu ndi/kapena akuthupi, osati nkhani ya uzimu yochotsa uchimo wa munthu ndi zotsatira zake (Mateyu 1).7,14-18; Mark 1,21-27; Mark 9,22; Luka 8,26-29; Luka 9,1; Machitidwe 16,1-18 ndi).

Satana sadzagwedezanso dziko lapansi, kugwedeza maufumu, kusandutsa dziko kukhala chipululu, kuwononga mizinda, ndi kusunga anthu m'nyumba ya akaidi auzimu.4,16-17 ndi).

“Iye amene achita tchimo ali wa mdierekezi; pakuti mdierekezi amachimwa kuyambira pachiyambi. Chifukwa cha ichi Mwana wa Mulungu adawonekera kuwononga ntchito za mdierekezi” (1. Johannes 3,8). Posonkhezera wokhulupirira kuchimwa, Satana anali ndi mphamvu ya kumtsogolera ku imfa yauzimu, ndiko kuti, kupatukana ndi Mulungu. Koma Yesu anadzipeleka yekha “kuti mwa imfa yake akatenge mphamvu kwa iye amene anali nayo mphamvu yogonjetsa imfa, ndiye mdyelekezi.” ( Aheberi. 2,14).

Pambuyo pa kubweranso kwa Kristu, iye adzachotsa chisonkhezero cha Satana ndi ziŵanda zake, kuwonjezera pa anthu amene amamamatira ku chisonkhezero cha Satana popanda kulapa, mwa kuwaponya kamodzi kokha m’nyanja yamoto ya Gehena ( Yoh.2. Atesalonika 2,8; Chivumbulutso 20).

Zokwanira

Satana ndi mngelo wakugwa amene amafuna kuipitsa cifuniro ca Mulungu ndi kuletsa wokhulupirira kufikila ku mphamvu zake zauzimu. Ndikofunika kuti wokhulupirira adziŵe zida za Satana popanda kutanganidwa ndi satana kapena ziwanda, kuti satana asatengerepo mwayi pa ife.2. Akorinto 2,11).

ndi James Henderson