Lolani kuunika kwa Khristu

480 kuwala kwa khristu kuwalaSwitzerland ndi dziko lokongola lomwe lili ndi nyanja, mapiri ndi zigwa. Masiku ena mapiri amakutidwa ndi nsalu yotchinga ya nkhungu yomwe imalowera mkati mwa zigwa. Pamasiku ngati awa, dzikolo lili ndi chithumwa, koma kukongola kwake kwathunthu sikungawonekere. Masiku ena, pamene mphamvu ya dzuŵa lotuluka mphamvu yakweza chophimba chotchinga ndi chifunga, malo onsewo akhoza kuwonedwa m’kuunika kwatsopano ndi kawonedwe kosiyana. Tsopano mapiri okhala ndi chipale chofewa, zigwa zobiriwira, mathithi a bingu ndi nyanja zamtundu wa emarodi zimatha kuwonedwa mu ulemerero wawo wonse.

Zimenezi zimandikumbutsa ndime zotsatirazi za m’Baibulo: “Koma maganizo ake apunthirapo. Pakuti mpaka lero chophimba ichi chikhalabe pa pangano lakale pamene liwerengedwa; sichinaululidwe chifukwa chachotsedwa mwa Khristu. Koma ikatembenukira kwa Yehova, chophimbacho chimachotsedwa.”2. Akorinto 3,14 ndi 16).

Paulo analangizidwa mosamalitsa “chilamulo cha makolo athu” ndi Gamaliël. Paulo akufotokoza mmene amadzionera mogwirizana ndi chilamulo: “Ndinadulidwa tsiku lachisanu ndi chitatu, ndine wa ana a Israyeli, wa fuko la Benjamini, Mhebri wa Ahebri, Mfarisi monga mwa chilamulo, wozunza. a mpingo monga mwachangu, opanda cholakwa monga mwa chilungamo chofunidwa ndi lamulo” (Afilipi 3,5-6 ndi).

Iye anafotokozera Agalatiya kuti: “Uthenga uwu sindinaulandira kwa munthu, kapena sindinaulangizidwa ndi munthu; ayi, Yesu Kristu mwiniyo anandivumbulutsira izo” (Agalatiya 1,12 Kumasulira kwatsopano kwa Geneva).

Tsopano, ataunikiridwa ndi Mwana wa Mulungu woukitsidwayo amene anachotsa chophimba kwa Paulo, Paulo anawona chilamulo ndi malo onse a m’Baibulo m’kuunika kwatsopano ndi kawonedwe kosiyana. Tsopano iye anawona kuti kutenga pakati kwa ana aŵiri a akazi aŵiri a Abrahamu, Hagara ndi Sara, kunali ndi tanthauzo lapamwamba, lophiphiritsa la Genesis, kusonyeza kuti pangano lakale linatha ndipo pangano latsopano linali kuyamba kugwira ntchito. Akunena za Yerusalemu awiri. Hagara akuimira Yerusalemu wa 1. Century, mzinda umene unagonjetsedwa ndi Aroma ndipo unali pansi pa ulamuliro wa lamulo. Koma Sara akufanana ndi Yerusalemu wakumwamba, ndiye mayi wa chisomo. Iye akuyerekezera kubadwa kwa Isake ndi kwa Akristu. Isake anali mwana wa lonjezo, monganso wokhulupirira aliyense amabadwanso mwa uzimu. (Agalatiya 4,21-31). Tsopano anaona kuti malonjezano amene anaperekedwa kwa Abrahamu anali cholowa chifukwa cha chikhulupiriro mwa Khristu. “Pamodzi ndi iye (Yesu) Mulungu amati inde ku malonjezo ake onse. Popemphedwa ndi iye, chotero tikulankhula ameni kwa ulemerero wa Mulungu. Mulungu watiika pamodzi ndi inu pa maziko olimba awa: pa Khristu”2. Akorinto 1,20-21 Baibulo la Uthenga Wabwino). Mosasamala kanthu za malingaliro ake a chilamulo akale, iye tsopano anawona kuti Malemba (chilamulo ndi aneneri) anavumbula chilungamo chochokera kwa Mulungu chopanda chilamulo: ‘Koma tsopano chilungamo cha Mulungu chavumbulutsidwa popanda lamulo, chochitiridwa umboni mwa lamulo. aneneri. Koma ndikunena za chilungamo pamaso pa Mulungu, chimene chimadza mwa chikhulupiriro mwa Yesu Khristu kwa onse okhulupirira.” ( Aroma 3,21-22). Tsopano anazindikira kuti uthenga wabwino ndi uthenga wabwino wa chisomo cha Mulungu.

Chipangano Chakale sichinachoke konse, koma monga Paulo ife akhristu tiyenera kuchimvetsetsa ndi kuchimasulira molingana ndi Mwana wa Mulungu woukitsidwayo, Yesu Khristu. Monga momwe Paulo analembera kuti: “Koma zonse zobvumbulutsidwa pamenepo ziwonekera m’kuunika, monga momwe zilili. Zowonjezereka: Chilichonse chomwe chawonekera ndicho cha kuwala. N’chifukwa chakenso amati, Dzuka wogona iwe, nuuke kwa akufa! Pamenepo Khristu adzaonetsa kuwala kwake pa inu.” ( Aefeso 5,13-14 Kumasulira kwatsopano kwa Geneva).

Ndi chodabwitsa chodabwitsa kwa inu kukhala ndi njira yatsopanoyi yowonera Yesu. Mwadzidzidzi malingaliro otambasulidwa amakutsegulirani, chifukwa Yesu adzawunikira ngodya yobisika ya mtima wanu ndi maso aunikiridwa kudzera m'mawu ake komanso nthawi zambiri kudzera mwa omwe akuzungulirani. Izi zingakhale zolakwa zaumwini kapena zovuta zomwe zimapangitsa kukhala kovuta kukhala ndi anansi anu ndi zomwe sizimatumikira konse ulemerero wa Mulungu. Pano, nayenso Yesu ali wokhoza kuchotsa chophimba pa inu. Amafuna kuti muyang'ane zenizeni ndi malingaliro omveka bwino ndikusintha zomwe zimasokoneza malingaliro anu ndi kusokoneza ubale wanu ndi ena komanso ndi iye.

Lolani Khristu kuwalira inu ndipo kudzera mwa iye chotsani chophimbacho. Moyo wanu ndi dziko lapansi zidzawoneka mosiyana ndi magalasi a Yesu, monga simunaganizirepo.

Edi Marsh


keralaLolani Khristu aunikire