Kodi mumakondabe Mulungu?

194 iye amakondabe mulunguKodi mukudziwa kuti akhristu ambiri amakhala tsiku lililonse osatsimikiza kwathunthu kuti Mulungu amawakondabe? Amada nkhawa kuti Mulungu adzawathamangitsa, ndipo choyipitsitsa, kuti Iye wawathamangitsa kale. Mwinanso muli ndi mantha omwewo. Kodi mukuganiza kuti nchifukwa ninji akhristu ali ndi nkhawa yotere?

Yankho lake ndikuti mumadzinenera moona mtima. Amadziwa kuti ndi ochimwa. Amazindikira kuwawa kulephera kwawo, zolakwa zawo, zolakwa zawo - machimo awo. Aphunzitsidwa kuti chikondi cha Mulungu, ngakhale chipulumutso chawo, zimadalira pa kumvera kwawo Mulungu.

Chifukwa chake amapitiliza kuuza Mulungu momwe aliri achisoni ndikupempha kuti awakhululukire, akuyembekeza kuti Mulungu awakhululukira osatembenuka ngati atadzetsa nkhawa.

Zimandikumbutsa za Hamlet, sewero la Shakespeare. Munkhaniyi, Prince Hamlet adamva kuti amalume ake a Klaudius adapha abambo a Hamlet ndikukwatira amayi ake kuti atenge mpando wachifumu. Zotsatira zake, Hamlet akukonzekera mwachinsinsi kupha amalume ake / abambo ake obwezera kubwezera. Mwayi wabwino umapezeka, koma Mfumu ikupemphera, chifukwa chake a Hamlet amasintha chiwembucho. "Ndikamupha panthawi yomwe akuulula, apita kumwamba," adamaliza Hamlet. "Ndikadikira kuti ndimuphe atachimwanso koma asanadziwe, apita kugehena." Anthu ambiri amagawana malingaliro a Hamlet onena za Mulungu ndi tchimo laumunthu.

Atafika pachikhulupiriro, adauzidwa kuti ngati mpaka salapa ndikukhulupirira, apatukana kotheratu ndi Mulungu ndipo magazi a Khristu sangawathandize. Kukhulupirira cholakwika ichi kudawatsogolera iwo ku cholakwika china: nthawi iliyonse akagweranso muuchimo, Mulungu amachotsa chisomo chake kwa iwo ndipo mwazi wa Khristu sudzawaphimbiranso. Ichi ndichifukwa chake, anthu akakhala achilungamo pazachimo zawo, m'moyo wawo wonse wachikhristu amakayikira ngati Mulungu adawathamangitsa. Zonsezi si nkhani yabwino. Koma uthenga wabwino ndi uthenga wabwino.

Uthenga Wabwino sumatiuza kuti ndife olekana ndi Mulungu ndipo pali chinachake chimene tiyenera kuchita kuti Mulungu atipatse chisomo chake. Uthenga Wabwino umatiuza kuti Mulungu Atate mwa Khristu adzabweretsa zinthu zonse, kuphatikizapo inu ndi ine, kuphatikizapo anthu onse (Akolose. 1,19-20) adalumikizana.

Palibe chotchinga, palibe kulekana pakati pa munthu ndi Mulungu chifukwa Yesu anawagwetsera pansi ndi chifukwa mu umunthu wake anakokera anthu m’chikondi cha Atate (1 Yohane. 2,1; Yohane 12,32). Chotchinga chokhacho ndi chongoyerekeza (Akolose 1,21) zomwe ife anthu tazikhazikitsa mwa kudzikonda kwathu, mantha ndi kudziyimira pawokha.
Uthengawu sutanthauza kuchita kapena kukhulupirira chilichonse chomwe chimapangitsa Mulungu kuti asinthe mkhalidwe wathu kuchokera kwa osakondedwa nkukhala okondedwa.

Chikondi cha Mulungu sichidalira chilichonse chimene timachita kapena kusachita. Uthenga Wabwino ndi chilengezo cha zomwe ziri kale zoona - kulengeza kwa chikondi chosagonja cha Atate kwa anthu onse chowululidwa mwa Yesu Khristu kudzera mwa Mzimu Woyera. Mulungu anakukondani inu musanalape kapena kukhulupirira kalikonse, ndipo palibe chimene inu kapena wina aliyense angachite chimene chingasinthe zimenezo (Aroma 5,8; 8,31-39 ndi).

Uthengawu ukunena za ubale, ubale ndi Mulungu umene unakhala chenicheni kwa ife kudzera mu machitidwe a Mulungu mwa Khristu. Si nkhani yokhazikitsa zofunika, komanso si kuvomereza kwanzeru kwa gulu lachipembedzo kapena chowonadi chabaibulo. Yesu Khristu sanangotiimirira pampando woweruzira milandu wa Mulungu; adatikoka mwa iye yekha ndikutipanga ndi iye komanso mwa Iye kudzera mwa Mzimu Woyera kuti tikhale ana okondedwa a Mulungu.

Si wina koma Yesu, Mombolo wathu, amene anatenga machimo athu onse pa iye yekha, amene kudzera mwa Mzimu Woyera amagwiranso ntchito mwa ife “kufuna ndi kuchita monga mwa kukondwera kwake” (Afilipi). 4,13; Aefeso 2,8-10). Tikhoza kudzipereka ndi mtima wonse kuti timutsatire, podziwa kuti ngati talephera, iye watikhululukira kale.

Ganizilani izi! Mulungu si “Mulungu amene amatiyang’ana kutali, kumwambako” koma Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, amene inu ndi ena onse mukukhala, mumaluka ndipo muli (Machitidwe 1).7,28). Amakukondani kwambiri, mosasamala kanthu kuti ndinu ndani kapena mwachita chiyani, kuti mwa Khristu, Mwana wa Mulungu, amene anabwera mu thupi laumunthu - ndi mwa Mzimu Woyera, amabwera mu thupi lathu - kutalikirana kwanu, mantha anu, Anatenga. adachotsa machimo anu ndikukuchiritsani ndi chisomo chake chopulumutsa. Adachotsa chotchinga chilichonse pakati pa iwe ndi iye.

Mumachotsa zonse mwa Khristu zomwe zidakulepheretsani kukumana ndi chimwemwe ndi bata zomwe zimadza chifukwa chokhala mu mayanjano apamtima, ubwenzi, ndi kukhala tate wachikondi ndi Iye. Umenewutu ndi uthenga wabwino kwambiri womwe Mulungu anatipatsa kuti tiuze ena!

ndi Joseph Tkach