Kunyengerera chuma

546 kunyengerera chumaMagazini ina inasimba kuti chiŵerengero chomawonjezereka cha anthu chikupeza tanthauzo ndi chifuno m’miyoyo yawo m’mawu akuti “Ndimagula, ndicho chifukwa chake nditero”. Mudzazindikira kupotoza koseketsa kumeneku pamawu odziwika bwino anzeru: "Ndikuganiza kuti ndichifukwa chake ndili". Koma chikhalidwe chathu chokonda kudya sichifuna malo ogulidwa kwambiri. Chimene chikhalidwe chathu chimasoweka ndi choonadi cha Uthenga Wabwino, chimene ndi kudzionetsera kwa Mulungu: Ndine amene ndili; ndichifukwa chake muli pano! Mofanana ndi anthu ambiri lerolino, wachichepere wolemerayo anadzitchula mu Uthenga Wabwino wa Marko ndi chuma chake ndi chuma chake. Iye ananyengedwa m’maganizo ake ndipo anaganiza kuti ubwino wake muno ndi tsopano uli wotetezedwa ndi chuma chake chakuthupi ndi moyo wamuyaya umatsimikiziridwa ndi ntchito zake zabwino.

Munthu wachuma uja anafunsa Yesu zimene ayenera kuchita kuti apeze moyo wosatha. “Mukusowa chinthu chimodzi. Pita kumeneko, kagulitse zonse uli nazo, nuzipereke kwa osauka; ndipo udzakhala ndi chuma kumwamba; ndipo ukadze kuno, unditsate Ine! (Marko 10,21). Yesu anayankha funso lake mwa kumuuza kuti asiye kukonda chuma chake, m’malo mwake akhudze mtima wake ndi njala ya chilungamo. Yankho la Yesu silinali lokhudza zimene munthu wolemerayo angam’chitire Yesu, koma zimene Yesu akanam’chitira. Yesu anapempha mwamunayo kusiya chidaliro chake m’zinthu zakuthupi, chinyengo chakuti angakhoze kulamulira moyo wake, kudzipereka kwa Mulungu ndi kukhulupirira chisungiko cha Mulungu. Yesu anatsutsa munthuyo kuti alandire chuma chamuyaya mwa chisomo cha Mulungu ndi chitsimikizo chotheratu cha moyo wosatha chozikidwa pa chilungamo cha Yesu mwini. Yesu analonjeza munthu wolemerayo kuti akhale mmodzi wa ophunzira ake. Apa panali lonjezo lochokera kwa Mesiya loti ayende naye, kukhala naye limodzi, ndi kuyenda naye tsiku ndi tsiku, mwachikondi. Munthu wachumayo sananyoze zimene Yesu anamuuza kapena kuzikana msanga. Buku lina lomasulira limanena kuti munthu wolemerayo anadabwa kwambiri ndipo anachoka ali wachisoni, ali ndi ululu woonekeratu. Anamva chowonadi cha matenda a Yesu, koma sanathe kuvomereza machiritso operekedwa.

Kumbukirani kuti mnyamata wolemera uja poyamba anasangalala ndi mawu a Yesu. Anali wotsimikiza kuti anali kumvera Mulungu, popeza anasunga malamulo ake “kuyambira ubwana wake” (v. 20). Yesu sanamuyankhe mopanda chipiriro kapena monyoza, koma ndi chikondi: “Yesu anamyang’ana, namkonda” (v. 21). Ndi chifundo chenicheni, Yesu mwamsanga anazindikira chopinga chimene chinatsekereza unansi wa mwamuna ameneyu ndi Mulungu—chikondi cha chuma chake chakuthupi ndi chikhulupiriro chakuti kumvera kwake kukanayenera kulandira moyo wosatha.

Zikuoneka kuti chuma cha munthuyu chamugwira. Munthu wolemerayo anali ndi chinyengo chofananacho m’moyo wake wauzimu. Anagwira ntchito ndi maganizo onyenga akuti ntchito zake zabwino zikakakamizika kuti Mulungu am’patse moyo wosatha. Chifukwa chake muyenera kudzifunsa nokha funso: "Ndani kapena zomwe zimalamulira moyo wanga?"

Tikukhala mu chikhalidwe cha ogula kuti mbali imodzi amapereka ufulu ndi ufulu. Panthawi imodzimodziyo, komabe, zimatipangitsa kukhala okondwa kukhala omasuka ndi udindo waukapolo wogula, wogula ndi kukhala ndi zinthu, ndi kukwera makwerero a chikhalidwe ndi zachuma kuti apambane. Timakumananso ndi chikhalidwe chachipembedzo chomwe chimagogomezera ntchito zabwino monga chinsinsi cha chipulumutso, kapena kunena kuti ntchito zabwino zimakhala ndi gawo lofunika kwambiri kuti tiyenerere kupulumutsidwa kapena ayi.
N’zomvetsa chisoni kuti Akhristu ena amaiwala kumene Khristu akutitsogolera komanso kuti tidzafika bwanji kumeneko. Yesu anafotokoza tsogolo lathu lodalirika pamene anauza ophunzira ake kuti: “Khulupirirani Mulungu, ndi kukhulupirira mwa ine. M’nyumba ya bambo anga muli zipinda zambiri. Ngati sikudali tero, ndikadati kwa inu, Ndidzakukonzerani inu malo? Ndipo pamene ndipita kukakukonzerani inu malo, ndidzabweranso kudzakutengerani kwa ine, kuti kumene kuli Ineko mukakhale inu. Ndipo kumene ndipita Ine, inu mukuidziwa njira” (Yohane 14,1-4). Ophunzirawo ankadziwa njira.

Dzikumbutseni nokha kuti Mulungu ndi amene ali ndipo chifukwa chake Mulungu amakukondani ndikukukhululukirani. Yesu mu chisomo chake akukupatsani inu chuma chonse cha ufumu wake. Iye ndiye maziko a zonse zomwe mumakhulupirira, Iye ndiye gwero la chipulumutso chanu. Muyankheni ndi chiyamiko ndi chikondi, ndi mtima wanu wonse, ndi moyo wanu wonse, ndi nzeru zanu zonse, ndi mphamvu zanu zonse.

ndi Joseph Tkach