CHISOMO CHA MULUNGU


Kodi Grace Amalekerera Tchimo?

Kukhala mu chisomo kumatanthauza kukana, kusalolera, kapena kuvomereza tchimo. Mulungu amadana ndi tchimo - amadana nalo. Iye anakana kutisiya mu uchimo ndipo anatumiza Mwana wake kuti adzatiwombole kwa iye ndi zotsatira zake. Pamene Yesu analankhula ndi mkazi wina amene anachita chigololo, anamuuza kuti: “Inenso sindikuweruza iwe,” Yesu anayankha. Ukhoza kupita, koma usachimwenso!” (Yoh 8,11 HFA). Mawu a Yesu...

Zomwe Mulungu amavumbula zimatikhudza tonsefe

Ndi chisomo choyera kuti mwapulumutsidwa. Palibe chimene mungachite kwa inu nokha koma kudalira zimene Mulungu wakupatsani. Simunayenere kuchita kalikonse; pakuti Mulungu safuna kuti munthu anene zimene wakwanitsa kuchita pamaso pake (Aef 2,8-9GN). Ndi zodabwitsa bwanji pamene ife akhristu timafika pomvetsetsa chisomo! Kumvetsetsa kumeneku kumachotsa kupsinjika ndi kupsinjika komwe timadziyika tokha nthawi zambiri. Zimatipangitsa ife...

Chisomo cha Mulungu - chabwino kwambiri kuti chikhale choona?

Zikumveka kuti sizabwino. Umu ndi m'mene mawu odziwika amayamba ndipo mukudziwa kuti mwina siwotheka. Koma zikafika pachisomo cha Mulungu, ndizowonadi. Ngakhale zili choncho, anthu ena amaumirira kuti chisomo sichingakhale chonchi ndipo amatsata malamulo kuti apewe zomwe amawona ngati chiphaso chauchimo. Kuyesayesa kwanu koona koma kolakwika ndi mtundu wa malamulo omwe amapatsa anthu mphamvu yosintha chisomo ...

Kalonga wa Mtendere

Yesu Kristu atabadwa, khamu la angelo linalengeza kuti: “Ulemerero ukhale kwa Mulungu Kumwambamwamba, ndi mtendere padziko lapansi mwa anthu amene iye akondwera nawo.” ( Lk. 2,14). Monga olandira mtendere wa Mulungu, Akristu ndi oitanidwa mwapadera m’dziko lino lachiwawa ndi ladyera. Mzimu wa Mulungu umatsogolera Akhristu ku moyo wamtendere, wokondana, wopatsa komanso wachikondi. Mosiyana ndi izi, dziko lozungulira ife liri mu…

Chisomo cha Mulungu

Chisomo cha Mulungu ndi chisomo chosayenera chimene Mulungu ali wokonzeka kupatsa zolengedwa zonse. M’lingaliro lalikulu koposa, chisomo cha Mulungu chimasonyezedwa m’ntchito iriyonse ya kudzionetsera kwa umulungu. Chifukwa cha chisomo munthu ndi cosmos lonse awomboledwa ku uchimo ndi imfa kudzera mwa Yesu Khristu, ndipo chifukwa chisomo munthu amapeza mphamvu kudziwa ndi kukonda Mulungu ndi Yesu Khristu ndi kulowa mu chimwemwe cha chipulumutso chamuyaya mu Ufumu wa Mulungu. (Akolose 1,20;...

Chachotsedwa kwamuyaya

Kodi mudataya fayilo yofunikira pa kompyuta yanu? Ngakhale izi zitha kukhala zosokoneza, anthu ambiri omwe amadziwa makompyuta amatha kubwezeretsa fayilo yomwe imawoneka ngati yotayika. Ndizosangalatsa kudziwa kuti zonse sizitayika poyesa kupeza zambiri zomwe zachotsedwa mwangozi. Komabe, sizitonthoza mukamafuna kuchita zinthu ...

Chikhulupiriro - Onani zosaoneka

Patsala milungu ingapo kuti tisangalale kufa ndi kuuka kwa Yesu. Zinthu ziwiri zidatichitikira pamene Yesu adamwalira ndikuukitsidwa. Choyamba ndi chakuti tidafa naye limodzi. Ndipo chachiwiri ndikuti tidakulira limodzi. Mtumwi Paulo ananena motere: “Ngati tsopano munaukitsidwa ndi Kristu, funani za kumwamba, kumene kuli Kristu, wokhala ku dzanja lamanja la Mulungu. Funani zomwe zili kumwamba, osati zapadziko lapansi. ...

Makandulo akubadwa

Chimodzi mwazinthu zovuta kwambiri zomwe timakhulupirira monga akhristu ndikuti Mulungu watikhululukira machimo athu onse. Tikudziwa kuti ndizowona, koma zikafika pazochitika za tsiku ndi tsiku, timakhala ngati sizinali choncho. Timakonda kuchita zomwe timachita tikakhululuka monga momwe timachitira tikamazima kandulo. Tikamayesetsa kuzimitsa, makandulo amangobwera mosasamala kanthu momwe tingayesere mozama. Makandulo awa ...

Ingobwerani momwe muliri!

Billy Graham nthawi zambiri amagwiritsa ntchito mawu kulimbikitsa anthu kuti alandire chipulumutso chomwe tili nacho mwa Yesu: Adati, "Ingobwerani momwe muliri!" Ichi ndi chikumbutso chakuti Mulungu amawona zonse: zabwino zathu komanso zoyipa zathu ndipo amatikondabe. Kuyitana kuti "ingobwerani monga momwe muliri" kukuwonetsa mawu a mtumwi Paulo akuti: "Pakuti Khristu adatifera ife oyipa, ngakhale tidali ofowoka. Tsopano…

Kodi Mulungu amatikondabe?

Ambirife tawerenga Baibulo kwa zaka zambiri. Ndibwino kuti muwerenge mavesi omwe mumawadziwa ndikudzikulunga ngati kuti ndi bulangeti lofunda. Zitha kuchitika kuti kudziwana kwathu kumatipangitsa kunyalanyaza zofunikira. Ngati tiziwerenga ndi maso akuthwa ndikuwonanso kwatsopano, Mzimu Woyera atha kutithandiza kuwona zambiri ndikutikumbutsa zinthu zomwe tayiwala. Ngati ine…

Kodi Mulungu amakhala padziko lapansi?

Nyimbo ziwiri za mbiri yakale zodziwika bwino zimati: "Nyumba yopanda anthu ikundiyembekezera" komanso "Katundu wanga ali kuseri kwa phiri". Mawu amenewa ndi ozikidwa pa mawu a Yesu akuti: “M’nyumba ya Atate wanga alimo malo okhalamo ambiri. Ngati sikudali tero, ndikadati kwa inu, Ndipita kukukonzerani inu malo? (Yohane 14,2). Mavesi amenewa nthawi zambiri amanenedwa pamaliro chifukwa amalonjeza kuti Yesu adzakonzekeretsa anthu a Mulungu...

Kukhudza kwa Mulungu

Palibe amene anandigwira kwa zaka zisanu. Palibe aliyense. Osati mzimu. Osati mkazi wanga. osati mwana wanga osati anzanga Palibe amene anandigwira. munandiwona Analankhula nane, ndinamva chikondi m'mawu awo. Ndinaona kukhudzidwa m’maso mwake, koma sindinamve kundigwira. Ndinafunsa zomwe zili wamba kwa inu anyamata, kugwirana chanza, kukumbatirana mwachikondi, kusisita paphewa kuti ndimvetsere kapena kundipsopsona...

Fanizo la woumba mbiya

Kodi munayang'anapo woumba mbiya akugwira ntchito kapena kutenga kalasi youmba mbiya? Mneneri Yeremiya anayendera malo opangira mbiya. Osati mwachidwi kapena chifukwa chakuti anali kufunafuna ntchito yatsopano, koma chifukwa chakuti Mulungu anamlamula kutero: “Tsegulani, tsikira ku nyumba ya woumba; pamenepo ndidzakudziwitsa iwe mawu anga” (Yer 18,2). Kalekale Yeremiya asanabadwe, Mulungu anali kale akugwira ntchito m’moyo wake monga woumba mbiya, ntchito imeneyi imatsogolera . . .

Khalani okhazikika pa chisomo cha Mulungu

Posachedwa ndidawona kanema akuwonetsa wotsatsa pa TV. Pankhaniyi zinali za CD yongopeka yopembedza yachikhristu yotchedwa "Zonse Ndi Za Ine". CDyo inali ndi nyimbo: "Lord I Lift My Name on High", "Ndikweze" ndi "Palibe Ena Ngati Ine". (Palibe amene ali ngati ine). Zachilendo? Inde, koma zikusonyeza chowonadi chomvetsa chisoni. Anthufe timaganiza tokha ...

Palibe chomwe chimatilekanitsa ndi chikondi cha Mulungu

Mobwerezabwereza "Paulo akunena mu Aroma kuti tili ndi ngongole kwa Khristu kuti Mulungu amatiyesa olungama. Ngakhale timachimwa nthawi zina, machimo amenewo amawerengedwa motsutsana ndi munthu wakale amene adapachikidwa ndi Khristu; machimo athu sawerengera zomwe tili mwa Khristu. Tili ndi udindo wolimbana ndi uchimo - osati kuti tipulumutsidwe, koma chifukwa ndife ana a Mulungu kale. Gawo lomaliza la Chaputala 8 ...

kulungamitsa

Kulungamitsidwa ndi mchitidwe wa chisomo chochokera kwa Mulungu mwa ndi kudzera mwa Yesu Khristu, kudzera mwa amene wokhulupirira amalungamitsidwa pamaso pa Mulungu. Chotero, mwa chikhulupiriro mwa Yesu Kristu, munthu amapatsidwa chikhululukiro cha Mulungu ndipo amapeza mtendere ndi Ambuye ndi Mpulumutsi wake. Khristu ndiye mbadwa ndipo pangano lakale lachikale. M’pangano latsopano, unansi wathu ndi Mulungu umazikidwa pa maziko osiyana, ozikidwa pa pangano losiyana. ( Aroma 3:21-31; 4,1-8;...

Kuopa Chiweruzo Chomaliza?

Pamene timvetsetsa kuti tikukhala, kuluka ndi kukhala mwa Khristu (Machitidwe 17,28), mwa Iye amene analenga zinthu zonse ndi kuombola zinthu zonse ndipo amatikonda kotheratu, tingathe kuchotsa mantha onse ndi kudera nkhaŵa za pamene tikuima ndi Mulungu, ndi kuyamba kukhaladi m’chowonadi cha chikondi chake ndi kutsogolera mphamvu mu kupumula miyoyo yathu. Uthenga wabwino ndi uthenga wabwino. Zowonadi, si za anthu ochepa chabe, koma za onse ...

Khalani chimphona cha chikhulupiriro

Kodi mukufuna kukhala munthu amene ali ndi chikhulupiriro? Kodi mungakonde chikhulupiriro chomwe chimatha kusuntha mapiri? Kodi mungafune kutenga nawo chikhulupiriro chomwe chitha kuukitsa akufa, chikhulupiriro chonga David yemwe amatha kupha chimphona? Pakhoza kukhala zimphona zambiri m'moyo wanu zomwe mukufuna kuziwononga. Umu ndi momwe zilili ndi Akhristu ambiri, kuphatikiza ine. Kodi mukufuna kukhala chimphona chachikhulupiriro? Mutha kuzichita, koma mutha kuzichita ...

Kukhala zabwino kwambiri kuti zisakhale zoona

Akhristu ambiri sakhulupirira Uthenga Wabwino - amaganiza kuti chipulumutso chingapezeke pokhapokha titachipeza kudzera mchikhulupiliro ndi moyo wabwino. "Simumalandira chilichonse kwaulere m'moyo." "Ngati zikumveka kuti sizabwino, ndiye kuti mwina sizowona." Zinthu zodziwika bwino za moyozi zimasinthidwa mwa aliyense wa ife mobwerezabwereza kudzera zokumana nazo zathu. Koma uthenga wachikhristu umatsutsana nazo. The…

Chuma chosayerekezeka

Welche Schätze oder Wertgegenstände besitzen Sie, bei denen es sich lohnt, sie sicher aufzubewahren? Den Schmuck von ihren Grosseltern? Oder das neueste Smartphone mit allem Drum und Dran? Was auch immer es sein mag, diese Dinge können leicht zu unseren Götzen werden und uns von dem ablenken, was wichtig ist. Die Bibel belehrt uns, dass wir nie Angst haben müssen, den wahren Schatz, Jesus Christus zu verlieren. Die innige Beziehung mit Jesus übertrifft alle…

Yakhazikitsidwa pa chisomo

Kodi njira zonse zimatsogolera kwa Mulungu? Ena amakhulupirira kuti zipembedzo zonse ndizosiyana pamutu womwewo - chitani ichi kapena icho ndi kupita kumwamba. Koyamba zimawoneka choncho. Chihindu chimalonjeza wokhulupirira umodzi ndi Mulungu wopanda umunthu. Kulowa mu nirvana kumatenga ntchito zabwino kudzera kubadwanso kwatsopano. Chibuda, chomwe chimalonjezanso nirvana, chimafuna zowonadi zinayi zabwino komanso njira zisanu ndi zitatu kudzera ...

Uthenga Wabwino - Nkhani Yabwino!

Aliyense ali ndi lingaliro la chabwino ndi choipa, ndipo aliyense wachita cholakwika - ngakhale malinga ndi malingaliro awo. “Kulakwa ndi munthu,” umatero mwambi wodziwika bwino. Aliyense wakhumudwitsa mnzake nthawi ina, waphwanya lonjezo, wakhumudwitsa malingaliro a wina. Aliyense amadziwa kulakwa. Chifukwa chake anthu safuna kukhala ndi chochita ndi Mulungu. Safuna tsiku lachiweruzo chifukwa akudziwa kuti si oyera ...

Kodi chilamulo cha Mose chimagwiranso ntchito kwa Akhristu?

Pomwe ine ndi Tammy timadikirira polandirira bwalo la eyapoti kuti tikwere ndege yathu posachedwa, ndidazindikira mnyamatayo yemwe adakhala pansi mipando iwiri ndikundiyang'ana mobwerezabwereza. Patapita mphindi zochepa anandifunsa kuti, “Pepani, kodi ndinu Bambo Joseph Tkach?” Anali wokondwa kulankhula nane ndipo anandiuza kuti achotsedwa kumene mu mpingo wa Sabata. Pokambirana kwathu zidapita ...

Chisomo mphunzitsi wabwino kwambiri

Chisomo chenicheni chimasokoneza, ndichachinyengo. Chisomo sichikhululukira tchimo, koma chimalandira wochimwa. Ndi chikhalidwe cha chisomo chomwe sitimayenera. Chisomo cha Mulungu chimasintha miyoyo yathu ndipo ndi zomwe chikhulupiriro chachikhristu chimafotokoza. Anthu ambiri omwe amakumana ndi chisomo cha Mulungu amawopa kuti sadzakhalanso pansi pa lamulo. Iwo amaganiza kuti izi zidzawatsogolera ku uchimo. Ndi malingaliro awa, Paulo anali ...

Lamulo ndi chisomo

Masabata angapo apitawa ndikumvetsera nyimbo ya Billy Joel, State of Mind New York, pomwe ndimasanthula nkhani zanga pa intaneti, ndidakumana ndi nkhani yotsatira. Limanenanso kuti boma la New York posachedwapa lidakhazikitsa lamulo loletsa zolemba mphini komanso kuboola ziweto. Zinandiseketsa kudziwa kuti lamulo ngati ili ndilofunika. Zikuwoneka kuti mchitidwewu ukukhala wofala. Ndikukayika kuti…

Kudabwitsa kwa chikondi cha Mulungu

Ngakhale ndinali ndi zaka 12 zokha panthawiyo, ndimakumbukirabe bambo anga ndi agogo anga, omwe anali osangalala kwambiri chifukwa chondibweretsa kunyumba onse `` onse '' (omaliza bwino kwambiri) mu lipoti langa kusukulu. Monga mphotho, agogo anga aamuna anandipatsa chikwama chowoneka ngati mtengo cha alligator chachikopa, ndipo bambo anga anandipatsa ndalama zokwana madola 10 monga dipositi. Ine ndikukumbukira onse a iwo akunena kuti iwo ...

Mulungu alibe kanthu kotsutsana nanu

Katswiri wazamisala wotchedwa Lawrence Kolberg adapanga mayeso ochulukirapo kuti athe kuyeza kukhwima pankhani yamakhalidwe. Anamaliza kunena kuti machitidwe abwino kuti mupewe kulangidwa ndiye njira yotsika kwambiri yolimbikitsira kuchita zabwino. Kodi tikungosintha machitidwe athu kuti tipewe kulangidwa? Kodi umu ndi momwe kulapa kwachikhristu kumawonekera? Kodi Chikhristu ndi njira imodzi yokha mwa njira zophunzitsira kukulitsa chikhalidwe? Akhristu ambiri ...