Mzimu wa chowonadi

586 mzimu wa choonadiUsiku umene Yesu anagwidwa, Yesu anauza ophunzira ake kuti awasiye koma anawatumizira wotonthoza mtima wake. “Kuli bwino kwa inu kuti ndipite. Chifukwa ngati sindichoka, Mtonthoziyo sadzabwera kwa inu. Koma pamene ndipita, ndidzam’tumiza kwa inu.” (Yohane 1)6,7). "Mtonthozi" ndi kumasulira kwa mawu achi Greek «Parakletos». Poyamba linali dzina la loya amene anaima m’khoti pa nkhani inayake kapena kukapereka mlandu. Mtonthozi ameneyu ndiye Mzimu Woyera wolonjezedwa, amene anabwera padziko lapansi m’njira yatsopano Yesu atakwera kumwamba, pa Pentekosite. “Pamene adzadza iye adzatsegula maso ake ku dziko ku uchimo, ndi chilungamo, ndi chiweruzo; za uchimo: kuti sakhulupirira Ine; za chilungamo: kuti ndipita kwa Atate, ndipo simudzandiwona Ine kuyambira pomwepo; za chiweruzo: kuti mkulu wa dziko lapansi waweruzidwa.” (Yohane 16,8-11). Dziko losaopa Mulungu likulakwa pa zinthu zitatu, Yesu anati: uchimo, chilungamo ndi chiweruzo. Koma Mzimu Woyera amavumbula zolakwa izi.

Chinthu choyamba chimene dziko losaopa Mulungu lalakwitsa ndi uchimo. Dziko lapansi limakhulupirira kuti ochimwa ayenera kudzichotsera machimo awo pochita ntchito zabwino. Palibe tchimo limene Yesu sanakhululukire. Koma ngati sitikhulupirira zimenezi, tidzapitiriza kusenza mtolo wa liwongo. Mzimu ukunena kuti uchimo umakhudza kusakhulupirira, kumene kumaonekera pokana kukhulupilira Yesu.

Chinthu chachiwiri chimene dziko lalakwitsa ndi chilungamo. Amakhulupirira kuti chilungamo ndi ukoma waumunthu ndi ubwino. Koma Mzimu Woyera akunena kuti chilungamo chikunena za Yesu mwini kukhala chilungamo chathu, osati ntchito zathu zabwino.

“Koma ndilankhula za chilungamo pamaso pa Mulungu, chimene chimadza mwa chikhulupiriro cha mwa Yesu Khristu kwa onse akukhulupirira. Pakuti palibe kusiyana pano: onse ndi ochimwa ndipo alibe ulemerero umene ayenera kukhala nawo pamaso pa Mulungu, ndipo amayesedwa olungama popanda chifukwa kudzera mu chisomo chake kudzera mwa chiwombolo chimene chinadza mwa Khristu Yesu.” 3,22-24). Koma tsopano popeza kuti Mwana wa Mulungu wakhala ndi moyo wangwiro, womvera m’malo mwathu monga Mulungu ndi munthu, monga mmodzi wa ife, chilungamo chaumunthu chitha kuperekedwa kokha monga mphatso yochokera kwa Mulungu kupyolera mwa Yesu Kristu.

Chinthu chachitatu chimene dziko lalakwitsa ndi chiweruzo. Dziko likunena kuti chiweruzo chidzatiwononga. Koma Mzimu Woyera akunena kuti chiweruzo chikutanthauza tsogolo la woipayo.

"Tikufuna kunena chiyani za izi tsopano? Ngati Mulungu ali ndi ife, ndani angatikanize? Ndani amene sanatimana mwana wake wa iye yekha, koma anampereka chifukwa cha ife tonse, nanga bwanji sadzatipatsa ife zonse pamodzi ndi iye? (Aroma 8,31-32 ndi).

Monga Yesu ananenera, Mzimu Woyera umavumbula mabodza a dziko lapansi ndi kutitsogolera ku choonadi chonse: Uchimo umachokera ku kusakhulupirira, osati mu malamulo, malamulo, kapena malamulo. Chilungamo chimabwera kudzera mwa Yesu, osati zoyesayesa zathu ndi zomwe tachita. Chiweruzo ndi kutsutsa zoipa, osati kwa iwo amene Yesu anawafera ndi kuukitsidwa pamodzi ndi iye. “Iye watipatsa mphamvu kuti tikhale atumiki a pangano latsopano – pangano limene silinakhazikikenso pa chilamulo cholembedwa, koma pa ntchito ya Mzimu wa Mulungu. Pakuti chilamulo chimabweretsa imfa, koma mzimu wa Mulungu upatsa moyo.”2. Akorinto 3,6).

Mwa Yesu Khristu, ndi mwa Yesu Khristu yekha, mwayanjanitsidwa ndi Atate ndikugawana chilungamo cha Khristu ndi ubale wa Khristu ndi Atate. Mwa Yesu ndinu mwana wokondedwa wa Atate. Uthenga wabwino ndi uthenga wabwinodi!

ndi Joseph Tkach