Kodi mpingo ndi ndani?

772 yemwe ali mpingoTitati tifunse odutsa m’njira funso lakuti, tchalitchi n’chiyani, yankho lodziwika bwino la mbiri yakale likanakhala lakuti ndi malo amene munthu amapita tsiku linalake la sabata kukalambira Mulungu, kuyanjana, ndi kutenga nawo mbali m’maprogramu a tchalitchi . Tikadachita kafukufuku wamsewu ndikufunsa komwe kuli tchalitchi, ambiri mwina angaganize za madera odziwika bwino atchalitchi monga matchalitchi a Katolika, Protestanti, Orthodox kapena Baptist ndikuwagwirizanitsa ndi malo kapena nyumba inayake.

Ngati tikufuna kumvetsetsa chikhalidwe cha mpingo, sitingafunse funso la chiyani ndi kuti. Tiyenera kufunsa funso la ndani. Kodi mpingo ndi ndani? Yankho tikulipeza mu Aefeso: “Ndipo anaika zonse pansi pa mapazi ake [Yesu], namkhazika mutu wa Eklesia pamwamba pa zinthu zonse, ndilo thupi lake, chidzalo cha Iye amene adzaza zonse mu zonse.” ( Aefeso. 1,22-23). Ife ndife mpingo, thupi la Khristu, amene Mutu wake ndi Yesu Khristu mwini. Pamene tikhulupirira kuti ndife mpingo m’malo moti mpingo ukhale malo omwe timapita, maganizo athu ndi zenizeni zathu zimasintha.

ziwalo za thupi

Yesu ataukitsidwa, anaitana ophunzira 2 aja ku phiri la Galileya limene anatchula poyamba. Yesu analankhula nawo ndi kuwapatsa lamulo lakuti: “Ulamuliro wonse wapatsidwa kwa Ine kumwamba ndi padziko lapansi. Chifukwa chake mukani, phunzitsani anthu amitundu yonse: muwabatize iwo m’dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera, ndi kuwaphunzitsa asunge zinthu zonse zimene ndinakulamulirani inu. Ndipo onani, Ine ndili pamodzi ndi inu masiku onse, kufikira chimaliziro cha dziko lapansi.” ( Mateyu 8,18-20 ndi).

Chilichonse chimene thupi limachita ndi mgwirizano wa ziwalo zake zonse: “Pakuti monga thupi liri limodzi, lili ndi ziwalo zambiri, koma ziwalo zonse za thupilo, ngakhale zili zambiri, zili thupi limodzi, momwemonso Khristu. Pakuti ndi Mzimu mmodzi ife tonse tinabatizidwa kulowa m’thupi limodzi, ngakhale Ayuda, kapena Ahelene, akapolo, kapena mfulu, ndipo tonse tinamwetsedwa Mzimu umodzi. Pakuti thupi siliri chiwalo chimodzi, koma zambiri” (1. Korinto 12,12-14 ndi).

Thupi lathanzi limagwira ntchito ngati gawo limodzi. Chilichonse chimene mutu wasankha kuchita, thupi lonse limayankha mogwirizana kuchikwaniritsa: “Koma inu ndinu thupi la Kristu, ndipo yense ndi chiwalo” ( NW )1. Korinto 12,27).

Monga ziwalo za thupi lauzimu la Khristu, ndife mpingo. M’pofunika kwambiri kuti tizidziona tokha m’kuunikaku. Uku ndi kuitanira munthu aliyense payekha kuti achite nawo zomwe Yesu akukwaniritsa. Pamene tikuyenda, timaitanidwa kupanga ophunzira. Monga gawo lalikulu, timawonetsa Yesu m'moyo wathu watsiku ndi tsiku ndikuchita nawo ntchito yake yowombola anthu.
Nthawi zambiri timadziona kuti ndife opereŵera ndipo timaganiza kuti sitingakwanitse. Ndi maganizo otere timapeputsa kuti Yesu ndi ndani komanso kuti nthawi zonse amakhala kumbali yathu. Ndikofunikira kuzindikira kufunikira kwa Mzimu Woyera. Atatsala pang’ono kumangidwa, Yesu anatsimikizira ophunzira ake kuti sadzawasiya amasiye kuti: “Ndipo ndidzapempha Atate, ndipo adzakupatsani inu Mtonthozi wina, kuti akhale ndi inu kosatha: Mzimu wa choonadi, amene dziko lapansi silichita. Iye akhoza kulandira, chifukwa iye samuwona iye, ndipo sakumudziwa iye. Inu mukumudziwa, chifukwa amakhala ndi inu ndipo adzakhala mwa inu.” ( Yoh4,16-17 ndi).

Kukhalapo kwa Yesu m'miyoyo yathu lero kumawonekera kudzera mukukhalamo kwa Mzimu Woyera. Pamene pali Mzimu, palinso mpingo. Umunthu wathu, zomwe takumana nazo m'moyo ndi zilakolako zimatipanga ndikuyimira mphatso za Mzimu.Paulo akuwunikira chisangalalo ndi mazunzo a utumiki wake ku mpingo. Iye akunena za uthenga wachinsinsi wa Mulungu umene tsopano wavumbulutsidwa kwa okhulupirira: “Mulungu anafuna kuwazindikiritsa iwo chimene chuma chaulemerero cha chinsinsi chimenechi chili mwa amitundu, ndiye Kristu mwa inu, chiyembekezo cha ulemerero. Pa chifukwa chimenechinso ndikuyesetsa mwamphamvu ndiponso kulimbana ndi mphamvu yake imene ikugwira ntchito mwamphamvu mwa ine.” (Akolose 1,27).

Aliyense wa ife ali wokonzeka kutsiriza ntchito ya Mulungu, ntchito ya Yesu mwa ife, imene amachita mwa ife kupyolera mu moyo wake. Yesu sanatiitane ife kukhala patokha; timafuna anthu ena. Mpingo, monga thupi la Khristu, uli ndi ziwalo zosiyanasiyana. Yesu watiyitana ife kuti tilowe mu ubale ndi Akhristu ena. zimawoneka bwanji mukuchita?

Ndife mpingo tikakumana ndi Akhristu anzathu. Yesu anati: “Ngati awiri a inu agwirizana padziko lapansi pa zimene adzapempha, Atate wanga wakumwamba adzawachitira. Pakuti kumene kuli awiri kapena atatu asonkhana m’dzina langa, ndili komweko pakati pawo.” ( Mateyu 18,19-20 ndi).
Pamene tilumikizana pamodzi ndi akhristu ena amalingaliro ofanana omwe amakhulupirira monga ife ndi kuvomereza kuti Yesu ndi Ambuye ndikutiitana ife kuti tikondane wina ndi mzake, timagwirira ntchito pamodzi ubwino wa ubale wabwino mkati mwa thupi la Khristu.

Ndife mpingo pamene tifikira ndi kutumikira m’chikondi: “Mwaitanidwa, okondedwa, kuti mukhale m’ufulu, osati m’ufulu wa kulekerera zilakolako zanu zauchimo, koma m’ufulu wa kutumikira wina ndi mnzake mwa chikondi.” ( Agalatiya 5,13 New Life Bible).

Tidaitanidwa ndi Mulungu kumanga ubale ndi anthu. Yesu amafuna kuti tikhazikitse maubwenzi okhazikika ndi kupanga mabwenzi atsopano. Timadziwana ndi anthu atsopano ndipo amatidziwanso chimodzimodzi - ndi za kusunga ubale wabwino wina ndi mzake. Tikalola kutsogoleredwa ndi chikondi cha Mulungu, aliyense amapindula. Pakuti Mzimu umagwira ntchito mwa ife ndipo umabala chipatso cha Mzimu (Agalatiya 5,22-23 ndi).

Mu Ahebri timaphunzira za msonkhano wauzimu wosaoneka umene Mkristu aliyense akuitanidwako: “Koma mwafika ku phiri la Ziyoni, ndi ku mzinda wa Mulungu wamoyo, Yerusalemu wakumwamba, ndi kwa zikwi zambiri za angelo, ndi ku mpingo. , ndi kwa...mpingo wa obadwa oyamba, olembedwa kumwamba, ndi kwa Mulungu Woweruza wa onse, ndi mizimu ya olungama opangidwa angwiro, ndi nkhoswe ya pangano latsopano, Yesu, ndi mwazi. wakuwaza, wolankhula bwino koposa mwazi wa Abele.” ( Ahebri 12,22-24.

Zambiri zimachitika mu mpingo kuposa momwe zimachitikira. Mpingo ukasonkhana, si gulu lokha la anthu abwino. Muli anthu owomboledwa amene akonzedwanso mwa imfa ndi kuukitsidwa kwa Mwana wa Mulungu. Zolengedwa zonse zimakondwerera vumbulutso lodabwitsa la mphamvu ya chiombolo ya Mulungu ndi chisomo chowonekera mu gulu losiyanali. Ndi mwai waukulu kwa ife kugwira nawo ntchito yopitirizabe ya Yesu yowombola chilengedwe chake.

Mukuitanidwa mwachikondi kudzachezera umodzi wa mipingo yathu. Tikuyembekezera kukumana nanu!

ndi Sam Butler


Zambiri zokhudza mpingo:

Utumiki wa Mpingo   Kodi mpingo ndi chiyani?