Uthenga Wabwino - Nkhani Yabwino!

442 Uthenga WabwinoAliyense ali ndi lingaliro la chabwino ndi choipa, ndipo aliyense wachita chinachake cholakwika—ngakhale m’maganizo mwake. “Kulakwa ndi munthu,” umatero mwambi wina wodziwika bwino. Aliyense wakhumudwitsa mnzake, waphwanya lonjezo, wakhumudwitsa wina pa nthawi ina. Aliyense amadziwa kudzimva wolakwa. Chotero anthu safuna kukhala ndi chirichonse chochita ndi Mulungu. Safuna tsiku la chiweruzo chifukwa akudziwa kuti sangathe kuyima pamaso pa Mulungu ndi chikumbumtima choyera. Amadziwa kuti ayenera kumumvera, koma amadziwanso kuti sanamumvere. Iwo amachita manyazi ndipo amadziimba mlandu.

Kodi ngongole yawo ingawomboledwe bwanji? Kodi kuyeretsa chikumbumtima? “Chikhululukiro ndi chaumulungu,” akumaliza mawu ofunikawo. Mulungu mwiniyo adzakhululukira. Anthu ambiri akudziwa mwambi uwu, koma sakhulupirira kuti Mulungu ndi waumulungu wokwanira kupereka Sündi kukhululukira. Mumadziimbabe mlandu. Iwo amaopabe maonekedwe a Mulungu ndi tsiku lachiweruzo.

Koma Mulungu anaonekera kale - mu umunthu wa Yesu Khristu. Iye sanabwere kudzaweruza koma kudzapulumutsa. Iye anabweretsa uthenga wa chikhululukiro ndipo anafa pa mtanda kutsimikizira kuti ife tikhoza kukhululukidwa.

Uthenga wa Yesu, uthenga wa mtanda, ndi uthenga wabwino kwa iwo amene amadziona kuti ndi olakwa. Yesu, Munthu waumulungu, anatenga chilango chathu pa iye yekha. Chikhululukiro chaperekedwa kwa onse amene adzichepetsa kuti akhulupirire Uthenga Wabwino wa Yesu Khristu.

Tikufuna uthenga wabwino umenewu. Uthenga Wabwino wa Khristu umabweretsa mtendere wamumtima, chisangalalo, ndi chigonjetso chaumwini. Uthenga weniweni, uthenga wabwino, ndi uthenga umene Khristu analalikira. Atumwi analalikira uthenga wofanana: Yesu Khristu wopachikidwa (1. Akorinto 2,2), Yesu Khristu mwa Akhristu, chiyembekezo cha ulemerero (Akolose 1,27), kuuka kwa akufa, uthenga wa chiyembekezo ndi chiombolo cha anthu umene uli Uthenga Wabwino wa ufumu wa Mulungu.

Mulungu wapatsa mpingo wake ntchito yolengeza uthenga umenewuündi Mzimu Woyera kuti akwaniritse ntchito imeneyo. M’kalata yake yopita kwa Akorinto, Paulo anafotokoza za uthenga wabwino umene Yesu anapatsa mpingo wake kuti: “Koma ndikuchitirani inu, Ambuye.üamene alalikira Uthenga Wabwino umene ndidaulalikira kwa inu, umenenso mudaulandira, umenenso muyimiriramo, umenenso mudzapulumutsidwa nawo, ngati mugwiritsa mawu amene ndinalalikira kwa inu, ngati adabwera ku chikhulupiriro pachabe. Pakuti koposa zonse ndinapereka kwa inu, chimenenso ndinalandira: kuti Khristu chifukwa cha Mpulumutsi wathu.ünafa monga mwa malembo; ndi kuti anaikidwa, naukitsidwa tsiku lacitatu, monga mwa malembo; ndi kuti anawonekera kwa Kefa, pamenepo kwa khumi ndi awiriwo. Pambuyo pake adawonekera kuposa fümazana asanu Brümodzidzimutsa, ambiri a iwo akhala kufikira tsopano, koma ena agona. Pamenepo anaonekera kwa Yakobo, pamenepo kwa atumwi onse; koma pa mapeto a onse, monga ngati wa kubadwa kwa mbanda, anawonekeranso kwa ine.1. Korinto 15,1-8 Baibulo la Ebefeld).

Paulo akugogomezera “koposa zonse” kuti, mogwirizana ndi Malemba Opatulika, Yesu ndiye Mesiya kapena Kristu, kuti kwa Ambuye wathu.ünafa, naikidwa, naukanso. Iye akutsindikanso kuti anthu ambiri akhoza kuchitira umboni za kuuka kwa Khristu ngati wina akukayikira.

Paulo akufotokoza momveka bwino kuti ndi uthenga wabwino “umenenso mudzapulumutsidwa nawo”. Cholinga chathu chiyenera kukhala, monga Paulo, kupereka zimene talandira ndi “zoposa zonse” kwa ena.

Zomwe talandira ndipo chifukwa chake tiyenera kupereka zimagwirizana ndi zomwe Paulo ndi atumwi ena adalandira - zomwe zili pamwamba pa china chilichonse - "Khristu chifukwa cha Ambuye wathu.ünafa monga mwa malembo; ndi kuti anaikidwa m’manda, ndi kuti anaukitsidwa tsiku lachitatu, monga mwa malembo . . .

Ziphunzitso zina zonse za m’Baibulo n’zozikidwa pa mfundo za choonadi zofunika zimenezi. Mwana wa Mulungu yekha ndi amene akanatha kwa S.ündi kufa, ndipo kokha chifukwa chakuti anachita zimenezo nauka kwa akufa tingayembekezere kubwera kwake ndi cholowa chathu, moyo wosatha, ndi chidaliro chosagwedezeka.

N’chifukwa chake Yohane analemba kuti: “Ngati tivomereza umboni wa anthu, umboni wa Mulungu ndi waukulu kwambiri, chifukwa umenewo ndiwo umboni wa Mulungu umene anachitira Mwana wake. t kukhulupirira, amamupanga iye Lügner; pakuti sakhulupirira umboni umene Mulungu anaupereka wa Mwana wake.

“Ndipo uwu ndi umboni wakuti Mulungu anatipatsa ife moyo wosatha, ndipo moyo umenewo uli mwa Mwana wake. Iye amene ali ndi mwana ali nawo moyo; amene alibe Mwana wa Mulungu alibe moyo.”1. Yoh. 5,9- 12).

Uthenga wolalikidwa ndi Yesu

Ena akhoza, zikuwoneka, ükutenthedwa ndi uneneri wa Baibulo, koma muvutike für kuuzira uthenga wapakati wa Baibulo - chipulumutso kudzera mwa Yesu Khristu! Mulungu wapatsa Akristu mphatso yamtengo wapatali kuposa zonse ndipo anawapatsa udindo wokagulitsa kwa enaündi mmene iwonso angalandirire mphatso imeneyi!

Pamene Petro analongosola ntchito ya atumwi kwa kapitawo wa asilikali Korneliyo, iye anati: “Ndipo [Yesu] anatilamulira ife kulalikira kwa anthu, ndi kuchita umboni kuti iye anamuika ndi Mulungu kuweruza amoyo ndi akufa. Aneneri kuti m'dzina lake onse amene akhulupirira Iye adzakhululukidwa Süayenera kulandira” (Mac 10,42-43 ndi).

Uwu ndi uthenga waukulu; Uthenga wabwino wovumbulutsidwa kwa atumwi unali uthenga waukulu wa aneneri onse - kuti Mulungu Yesu Khristu monga woweruza üwopangidwa za amoyo ndi akufa ndi aliyense wokhulupirira mwa Iye, püPezani chikhululukiro kudzera mu dzina lake!

Choonadi chapakati

Luka analemba kuti Yesu anali ndi JüKutali, asanakwere kumwamba, mpaka pakati pa GüKutsimikizirika kwa uthenga wake kukukumbukiridwa: “Ndipo anatsegula maganizo awo kuti amvetse malemba, nati kwa iwo, Kwalembedwa, kuti Kristu adzamva zowawa, nadzauka kwa akufa tsiku lachitatu, ndi kuti kulapa kudzakhalako. analalikira m’dzina lake [Kulapa] kukhululukira Sündi mwa anthu onse. Yambira ku Yerusalemu ndipo ukakhale kumenekoümboni” ( Luka 24,45-48 ndi).

Kodi atumwi anayenera kumvetsa chiyani za nkhani za m’Malemba Opatulika kuposa zimene Yesu anawapatsa?ür anatsegula? Mwanjira ina, molingana ndi Yesu, chowonadi chapakati ndi chofunikira kwambiri chotani chomwe chiyenera kumveka kuchokera m'malemba a Chipangano Chakale?

Kuti Khristu adzamva zowawa ndi kuuka kwa akufa pa tsiku lachitatu ndi kuti kulapa kwa chikhululukiro cha S.ündi kulalikidwa m’dzina lake kwa anthu a mitundu yonse!

“Ndipo palibe chipulumutso mwa wina yense, kapena palibe dzina lina pansi pa thambo lakumwamba, limene tingapulumutsidwe nalo,” analalikira motero Petro (Machitidwe a Atumwi). 4,12).

Koma kodi Init mu uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu ndi chiyani? Kodi Yesu sanali kulalikira uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu? Natüzenizeni!

Kodi Uthenga Wabwino wa Ufumu wa Mulungu umasiyana ndi zimene Paulo, Petro ndi Yohane? üanalalikira za chipulumutso mwa Yesu Khristu? Ayi ndithu!

Tiyeni timvetse kuti kulowa mu ufumu wa Mulungu ndi chipulumutso. Kupulumutsidwa ndi kulowa mu ufumu wa Mulungu ndi chimodzimodzi! Kulandira moyo wosatha n’chimodzimodzi ndi kupeza chipulumutso [kapena chipulumutso] chifukwa chipulumutso n’chofanana ndi kupulumutsidwa kwa S.ündi.

Mwa Yesu muli moyo - moyo wosatha. Moyo wamuyaya umafuna chikhululukiro cha Sünde. Ndipo chikhululukiro cha Sünde, kapena kulungamitsidwa, tingaphunzire mwa chikhulupiriro mwa Yesu Khristu.

Yesu ndi woweruza komanso mpulumutsi. Iyenso ndi mfumu ya ufumuwo. Uthenga Wabwino wa Ufumu wa Mulungu ndi Uthenga Wabwino wachipulumutso mwa Yesu Khristu. Yesu ndi atumwi ake analalikira uthenga wofanana – Yesu Khristu ndi Mwana wa Mulungu ndipo njira yokhayo yopezera chipulumutso, chiwombolo, moyo wosatha ndi kulowa mu ufumu wa Mulungu.

Ndipo mphamvu zikatsegulidwa kuti athe kumvetsetsa maulosi a m’Chipangano Chakale, monganso mmene Yesu anatsegulira atumwi kuti amvetse (Luka 2)4,45), zikuwonekeratu kuti uthenga waukulu wa aneneri unalinso Yesu Khristu (Machitidwe a Atumwi 10,43).

Tiyeni tipite patsogolo. Yohane analemba kuti: “Iye amene akhulupirira Mwanayo ali nawo moyo wosatha. üpa iye” (Yoh 3,36). Umenewo ndi chilankhulo chomveka!

Yesu anati: “Ine ndine njira, ndi choonadi, ndi moyo; palibe amene adza kwa Atate, koma mwa Ine.” ( Yohane 14,6). Zomwe timamvetsetsa za Mau a Mulungu müssen, ndikuti munthu wopanda Yesu Kristu sangabwere kwa Atate kapena kudziwa Mulungu, kapena kulowa moyo wosatha kapena kulowa mu ufumu wa Mulungu.

M’kalata yake yopita kwa Akolose, Paulo analemba kuti: “Muyamikire Atate amene anakupatsani mokondweraüanapangidwa kukhala cholowa cha oyera mtima m’kuunika. Iye watipulumutsa ife ku mphamvu ya mdima, natisamutsira ku ufumu wa Mwana wake wokondedwa, mmene tili ndi chiwombolo, ndiko kuti chikhululukiro cha S.ündi" (Akolose 1,12- 14).

Taonani mmene cholowa cha oyera mtima, ufumu wa kuunika, ufumu wa Mwana, chiwombolo ndi chikhululukiro cha S.ünden mu chobvala chopanda msoko cha mawu a chowonadi, Uthenga Wabwino.

Mu vesi 4 Paulo ananena za “chikhulupiriro [cha Akolose] mwa Khristu Yesu, ndi chikondi chimene uli nacho pa oyera mtima onse”. Iye akulemba kuti chikhulupiriro chimenecho ndi chikondicho zimachokera ku “chiyembekezo . . .ür wakonzeka kwa inu Kumwamba. Mudamva za iye kale kudzera m’mau a chowonadi, Uthenga Wabwino umene wadza kwa inu…” (vesi 5-6). Ndiponso Uthenga Wabwino uli pakati pa chiyembekezo cha chipulumutso chamuyaya mu ufumu wa Mulungu kudzera mwa chikhulupiriro cha Yesu. Kristu, Mwana wa Mulungu, amene tinaomboledwa.

M’mavesi 21 mpaka 23 Paulo akupitiriza kuti: “Koma inunso, amene kale munali alendo ndi odana ndi ntchito zoipa, wakuyanjanitsani tsopano mwa imfa ya thupi lake lachivundi, kuti akakuyeseni oyera, ndi opanda banga, ndi opanda banga pamaso pake; ingokhalani mu chikhulupiriro, estüpezani ndi kulimbikitsa, ndipo musapatuke pa chiyembekezo cha Uthenga Wabwino, umene mudaumva, ndi wolalikidwa kwa zolengedwa zonse za pansi pa thambo. Ine Paulo ndakhala mtumiki wake.”

M’ndime 25 mpaka 29 Paulo akupita patsogolo mu Uthenga Wabwino, i11 amene anaikidwa utumiki wake, ndi cholinga chake choulalikira.ündi. Iye analemba kuti: “Inu [mpingo] ndakhala akapolo mwa utumiki umene Mulungu anandipatsa, kuti ndilalikire mawu ake mowolowa manja kwa inu, ndicho chinsinsi chimene chinali chobisika kuyambira nthawi zakale ndi mibadwo, koma tsopano chavumbulutsidwa m’mawu ake. oyera mtima, amene Mulungu anafuna kuwadziwitsa za ulemerero wa cuma ca cinsinsi ici ciri mwa amitundu, ndiwo Kristu mwa inu, ciyembekezo ca ulemerero.üTiyeni tigonjetse ndi kuchenjeza anthu onse, ndi kuphunzitsa anthu onse mu nzeru zonse, kuti tikhale munthu wangwiro mwa Khristu. DafürmüNdidzitamandira ndi kulimbana ndi mphamvu ya iye amene ali wamphamvu mwa ine.

Kodi uthenga wabwino ndi chiyani

Uthenga Wabwino wonse umanena za Yesu Khristu. Ikunena za dzina lake ndi ntchito yake monga Mwana wa Mulungu (Yoh. 3,18), monga oweruza a amoyo ndi akufa (2. Timoteo 4,1), monga Khristu (Machitidwe 17,3), monga Mpulumutsi (2. Tim. 1:10), monga mkulu wa ansembe (Aheb 4,14), monga Füwokamba (1. Johannes 2,1), monga Mfumu ya mafumu ndi Mbuye wa ambuye ( Chivumbulutso 17:14 ), monga woyamba kubadwa mwaüdern (Aroma 8,29), monga bwenzi (Yohane 15,14-15 ndi).

Ndi za iye ngati m'busa wa miyoyo yathu (1. peter  2,25), monga Mwanawankhosa wa Mulungu, amene S.üamachotsa dziko lapansi (Yoh. 1,29), ndi füMwanawankhosa wa Paskha woperekedwa kwa ife (1. Akorinto 5,7) monga chifaniziro cha Mulungu wosaonekayo ndiponso monga woyamba kubadwa chisanachitike chilengedwe chonse (Akol.1,15), monga mutu wa mpingo ndi chiyambi ndi monga woyamba kubadwa kuchokera kwa akufa ( vesi 18 ), monga chiwalitsiro cha ulemerero wa Mulungu ndi chifaniziro cha umunthu wake ( Aheb. 1,3), monga wovumbulutsa wa Atate (Mat. 11,27), monga njira, choonadi ndi moyo (Yohane 14,6), monga Tür (Yohane10,7).

Uthenga Wabwino umanena za Khristu monga woyambitsa ndi wotsiriza wa chikhulupiriro chathu (Ahebri 1 Akor2,2), monga wolamulira üZa chilengedwe cha Mulungu (Chibvumbulutso 3,14), monga woyamba ndi wotsiriza, chiyambi ndi mapeto (Chibvumbulutso 2).2,13), monga mthandizi ( Yer. 23,5), monga mwala wapangodya (1. Peter 2,6), monga mphamvu ya Mulungu ndi nzeru za Mulungu (1. Akorinto 1,24), monga wamkuluüzosowa za mitundu yonse (Hagai 2,7).

Ndi za Khristu, Mboni Yokhulupirika ndi Yoona (Chiv 3,14), wolandira cholowa cha zonse (Aheb. 1,2), nyanga ya chipulumutso ( Luk 1,69), kuwala kwa dziko ( Yoh 8,12), mkate wamoyo ( Yoh. 6,51), muzu wa Jese (Yes. 11,10), chipulumutso chathu (Luk. 2,30), dzuwa la chilungamo (Mal. 3,20), mawu a moyo (1. Yoh. 1:1) Mwana wa Mulungu anakhazikitsidwa ndi mphamvu mwa kuuka kwake kwa akufa (Aroma ). 1,4) - ndi zina zotero.

Paulo analemba kuti: “Palibe munthu akhoza kuika maziko ena, koma amene aikidwawo, ndiwo Yesu Khristu.”1. Akorinto 3,11). Yesu Khristu ndiye fulcrum, mutu wapakati, maziko a uthenga wabwino. Kodi tingalalikire bwanji china chilichonse popanda kutsutsa Baibulo?

Yesu anati kwa FüAyuda, “Mumasanthula m’malembo, mukuyesa kuti momwemo muli nawo moyo wosatha; ndipo iye amene achita umboni za Ine, koma simukufuna kubwera kwa Ine kuti mukhale nawo moyo.” ( Yoh. 5,39-40 ndi).

Uthenga wachipulumutso

Uthenga wa kulengeza kwa Akristuükutchedwa, ndi za chipulumutso, ndiko kuti, za moyo wosatha mu ufumu wa Mulungu. Chipulumutso chamuyaya kapena ufumu wa Mulungu ungapezeke kudzera mwa T.ür, njira yokhayo yowona - Yesu Khristu. Iye ndiye mfumu ya dziko limenelo.

Yohane analemba kuti: “Iye wakukana mwana alibe atate; iye wovomereza mwana ali ndi atate wake.”1. Johannes 2,23). Mtumwi Paulo analembera Timoteyo kuti: “Pakuti pali Mulungu mmodzi, ndi mkhalapakati mmodzi pakati pa Mulungu ndi anthu, ndiye munthu, Khristu Yesu, amene anadzipereka yekha.üzonse za chipulumutso, kuti ichi chikalalikidwe m’nthaŵi yake.”1. (Timoteo 2:5-6).

Mu Ahebri 2,3 tikuchenjezedwa kuti: “...tingapulumuke bwanji ife, ngati sitilemekeza chipulumutso chachikulu chotero, chimene chinayamba ndi kulalikira kwa Ambuye, ndipo chinatsimikiziridwa mwa ife ndi iwo amene adachimva? Uthenga wachipulumutso unayamba kulengezedwa ndi Yesu mwiniyoüunali uthenga wa Yesu mwini kuchokera kwa Atate.

Yohane analemba zimene Mulungu Mwiniwake üAnachitira umboni za Mwana wake kuti: “Ndipo uwu ndi umboni wakuti Mulungu anatipatsa ife moyo wosatha, ndipo moyo umenewu uli mwa Mwana wake. Iye amene ali ndi Mwana ali nawo moyo;1. Johannes 5,11-12 ndi).

Mu Johannes 5,22 mpaka 23, Yohane akugogomezeranso kufunika kwa mwana: “Pakuti atate saweruza munthu, koma ali ndi chiweruzo pa mwana. ükupatsidwa kuti onse akalemekeze Mwana monga alemekeza Atate. Iye amene salemekeza Mwana salemekeza Atate amene anamutuma.” N’chifukwa chake mpingo umalalikira mosalekeza. üZa Yesu Khristu! Yesaya analosera kuti: “Chifukwa chake atero Mulungu Ren: Taonani, ndidzaika m’Ziyoni mwala, mwala woyesedwa, mwala wapangondya wa mtengo wake, wa maziko.8,16 Baibulo la Zurich).

Pamene tikuyenda m’moyo watsopano umene tayitanidwamo mwa Yesu Kristu, kukhulupirira mwa iye monga malo athu otetezeka ndi chiyembekezo chatsiku ndi tsiku cha kubweranso kwake mu kutchuka ndi mphamvu, tingayembekezere choloŵa chathu chamuyaya ndi chiyembekezo ndi chidaliro.

Kuyitanidwa kuti mukhale ndi tsogolo pano komanso pano

Koma Yohane atamangidwa, Yesu anadza ku Galileya, nalalikira Uthenga Wabwino wa Mulungu, kuti, Yafika nthawi.ündipo Ufumu wa Mulungu wayandikira. Lapani ndi kukhulupirira Uthenga Wabwino” (Marko 1:14-15).

Uthenga wabwino umene Yesu anabweretsa ndi “uthenga wabwino” womwe ndi uthenga wamphamvu umene umasintha ndi kusintha moyo. Uthenga Wabwino üreqüOsati kungomva ndi kutembenuza, koma pamapeto aliyense adzakhala bwinoüChitani dokotala yemwe akumukanaükupulumuka.

Uthenga Wabwino ndi “mphamvu ya Mulungu yopulumutsa onse akukhulupirira” ( Aroma 1:16 ). Uthenga Wabwino ndi kuitana kwa Mulungu kwa ife kuti tikhale ndi moyo wosiyana kotheratuümverani. Uthenga wabwino ndi wakuti pali cholowa chimene chikutiyembekezera chimene chidzakhala chathu chonse Khristu akadzabweranso. Kulinso chiitano ku zinthu zauzimu zolimbikitsa zimene tingakhale nazo pakali pano.

Paulo akutcha Uthenga Wabwino “Uthenga Wabwino wa Khristu” (1. Akorinto 9:12), “uthenga wabwino wa Mulungu” ( Aroma 15:16 ) ndi “uthenga wa mtendere” ( Aefeso 6:15 ). Kuyambira kwa Yesu, akuyamba kuti jükutanthauziranso kawonedwe kake ka ufumu wa Mulungu, kulunjika pa tanthauzo la padziko lonse la kubwera koyamba kwa Khristu.

Yesu amene üPaulo akuphunzitsa kuti iye amene anayenda m’misewu yafumbi ya Yudeya ndi Galileya tsopano ndi Kristu woukitsidwayo, amene akukhala kudzanja lamanja la Mulungu ndipo ndi “mutu wa maulamuliro onse ndi maulamuliro.” ( Ako. 2:10 ) Panthaŵi imodzimodziyo, Paulo anali kunena kuti: “M’kupita kwa nthaŵi, iye anayenda m’njira zafumbi za ku Yudeya ndi ku Galileya.

Malinga ndi kunena kwa Paulo, imfa ndi kuuka kwa Yesu Khristu zimabwera “poyamba” mu Uthenga Wabwino; iwo ndi Schlüzochitika mu dongosolo la Mulungu (1. Ŵerengani Ŵakorinte 15:1-11. Uthenga wabwino ndi uthenga wabwino für osauka ndi oponderezedwaüchita. Nkhaniyi ili ndi cholinga. Pamapeto pake, lamulo lidzapambana, osati mphamvu.

Dzanja lolasidwa latero üAnapambana nkhonya ya zida. Ufumu wa choipa ulowa m’malo mwa ufumu wa Yesu Khristu, dongosolo la zinthu zimene Akhristu akukumana nazo kale pang’ono.

Paulo anatsindika mbali iyi ya uthenga wabwino motsutsaüPonena za Akolose: “Momwemo, thokozani Atate amene anakupatsani inu mokondweraüanapangidwa kukhala cholowa cha oyera mtima m’kuunika. Iye watipulumutsa ife ku mphamvu ya mdima, natisamutsira ku ufumu wa Mwana wake wokondedwa, mmene tili ndi chiwombolo, ndiko kuti chikhululukiro cha S.ündi" (Akolose 1,12-14 ndi).

FüKwa Akhristu onse, uthenga wabwino ndi weniweni komanso unalipo wamtsogoloüchiyembekezo chamtsogolo. Khristu woukitsidwayo amene ali Ambuye üZa nthawi, danga ndi zonse zomwe zimachitika pansi pano ndi wopikisana nawo fündi Akhristu. Iye amene anatengedwa kupita kumwamba ndiye gwero la mphamvu yopezeka paliponse (Aef 3,20-21 ndi).

Uthenga wabwino ndi wakuti Yesu Kristu ali ndi zopinga zilizonse pa moyo wake wapadziko lapansi üwagonjetsa. Njira ya mtanda ndi njira yovuta koma yopambana yolowa mu ufumu wa Mulungu. Ichi ndichifukwa chake Paulo angafotokoze mwachidule uthenga wabwino mwachidule, “Chifukwa ndinausunga füsindiyenera kudziwa kanthu mwa inu koma Yesu Khristu wopachikidwa”1. Akorinto 2,2).

Kusintha kwakukulu

Pamene Yesu anaonekera ku Galileya ndi kulalikira uthenga wabwino moona mtima, anayembekezera yankho. Amayembekezeranso yankho kwa ife lerolino.

Koma chiitano cha Yesu choti alowe mu ufumuwo sichinachitike mwachibwanabwana. Kuitana kwa Yesu füUfumu wa Mulungu unatsagana ndi zizindikiro ndi zodabwitsa zimene zinachititsa dziko losautsidwa mu ulamuliro wa Aroma kukhala maso ndi kuzindikira.

N’chifukwa chake Yesu anafunika kufotokoza momveka bwino zimene ankatanthauza ponena za Ufumu wa Mulungu. Ayuda a m’tsiku la Yesu anali kuyembekezera kubwera kwa Füamene akanabwezeretsa ku mtundu wawo ulemerero wa nthawi za Davide ndi Solomoürde. Komabe uthenga wa Yesu unali “wosintha kaŵiri,” monga momwe katswiri wamaphunziro a Oxford NT Wright akulembera. Choyamba, iye ankayembekezera kuti a jüdischer superstate kutaya goli lachiroma würde, ndikusintha kukhala china chake chosiyana. Iye anasandutsa chiyembekezo chofalikira cha kumasulidwa kwa ndale kukhala uthenga wa chipulumutso chauzimu: Uthenga Wabwino!

"Ufumu wa Mulungu wayandikira, ankawoneka kuti akunena, koma sizomwe mumaganizira" ( NT Wright, Who was Jesus ?, p. 98).

Yesu anadabwitsa anthu ndi zotsatira za uthenga wake wabwino. “Koma ambiri oyamba adzakhala akuthungo, ndi akuthungo adzakhala oyamba.” ( Mateyu 19,30).

"Kudzakhala kulira ndi kung'ung'udza mano," adatero kwa j wakeüAnthu a ku India, “pamene mudzaona Abrahamu, Isake, ndi Yakobo, ndi aneneri onse mu Ufumu wa Mulungu, koma inu mwaponyedwa kunja” ( Luka 13:28 ).

Mgonero waukulu unali füonse kumeneko (Luka 14,16-24). Amitundunso anaitanidwa kulowa mu ufumu wa Mulungu. Ndipo sekondi imodzi inali yosinthiratu.

Mneneri uyu waku Nazarete ankawoneka nthawi zambiri für kukhala ndi osayeruzika - kuchokera kwa akhate ndi Krüppeln kwa okhometsa msonkho aumbombo - ndipo nthawi zina ngakhale für opondereza achiroma odedwaücker.

Uthenga wabwino umene Yesu anabweretsa unali wosiyana ndi ziyembekezo zonse, ngakhale zija za wokhulupirika J.ündi (Luk. 9,51-56). Mobwerezabwereza Yesu ananena kuti ufumu umene iwo anali kuyembekezera m’tsogolo unali kale ndi mphamvu pa ntchito yake. Pambuyo pa chochitika chochititsa chidwi kwambiri iye anati: “Ngati ine ndimatulutsa mizimu yoipa ndi zala za Mulungu, ufumu wa Mulungu wafikira inu.” ( Luk. 11,20). M’mawu ena, anthu amene anaona utumiki wa Yesu anali kuona za m’tsogolo. Munjira zitatu, Yesu anasintha zimene ankayembekezera masiku ano:

  1. Yesu anaphunzitsa uthenga wabwino kuti ufumu wa Mulungu ndi mphatso—ulamuliro wa Mulungu umene unabweretsa machiritso. Yesu anayambitsa “chaka cha kukoma mtima kwa Yehova” (Luka 4,19; Yesaya 61,1-2). Koma Müodala ndi othodwa, aumphawi ndi opempha, ana opulupudza, ndi amisonkho olapa, akazi achigololo olapa, ndi akunja kwa anthu. F.ür nkhosa zakuda ndi nkhosa zotayika mwauzimu anadzitcha mbusa wawo.
  2. Uthenga Wabwino wa Yesu unalinso für anthu amene anali okonzeka kutembenukira kwa Mulungu kupyolera mu chiyeretso chowawa cha kulapa kowona. Wolapa moona mtima S.ündi wüchita zoipa mwa MulunguüPezani bambo wabwino amene amafufuza m’chizimezime za ana ake aamuna ndi aakazi osochera n’kuwaona pamene “adakali kutali” ( Luka 1 )5,20). Uthenga Wabwino wa Uthenga Wabwino umatanthauza kuti aliyense amene ananena kuchokera pansi pa mtima kuti, “Mulungu akhale ine Süwachisomo” (Luka 18,13) tmd akuganiza mowona mtima kuti iye ndi gawo la Mulunguükupeza kumva wüdziko lapansi. Nthawi zonse “Pemphani ndipo adzakupatsani; funani, ndipo mudzapeza; gogodani, ndipo adzakutsegulirani.” (Lk. 11,9). FüKwa amene adakhulupirira ndikusiya njira zadziko lapansi, iyi inali nkhani yabwino kwambiri yomwe adali kuimva.
  3. Uthenga Wabwino wa Yesu umatanthawuzanso kuti palibe chimene chingaletse chigonjetso cha ufumu umene Yesu anabweretsa, ngakhale zikanakhala zosiyana. Dziko ili würde kukumana kowawa, kopanda chifundo, koma pamapeto pake würde mu üBernatüchigonjetso cha mphamvu zenizeni ndi ulemerero. Khristu anati Jü“Koma pamene Mwana wa munthu adzadza mu ulemerero wake, ndi angelo onse pamodzi naye, pamenepo Iye adzakhala pa mpando wachifumu wa ulemerero wake, ndipo anthu adzasonkhanitsidwa pamaso pake anthu onse, ndipo Iye adzawalekanitsa iwo wina ndi mzake. monga m’busa amagaŵira nkhosa ndi mbuzi.” ( Mat. 25,31-32 ndi).

Uthenga Wabwino wa Yesu unali ndi mkangano waukulu pakati pa “zimenezi” ndi “zinafikebe”. Uthenga Wabwino wa Ufumuwo umanena za ulamuliro wa Mulungu umene unalipo kale—kuti: “Akhungu akuona, olumala akuyenda, akhate akuyeretsedwa, ogontha akumva, akufa akuuka, ndipo aumphawi alalikidwa uthenga wabwino.” (Mat. 11,5). Koma ufumuwo “unalibe” pamenepo m’lingaliro lakuti chotulukapo chake chonseülling anali akadali pafupi. Kumvetsetsa Uthenga Wabwino kumatanthauza kumvetsetsa mbali ziwiri izi: kumbali imodzi, kukhalapo kolonjezedwa kwa mfumu, yomwe ikukhala kale mwa anthu ake, ndipo, kumbali ina, kubwerera kwake kochititsa chidwi.

Uthenga wabwino wa chiombolo chanu

Mmishonale Paulo anathandizira kuyambitsa ulendo waukulu wachiwiri wa uthenga wabwino - kufalikira kwake kuchokera ku Yudeya yaing'ono kupita ku dziko la Agiriki ndi Aroma lapakati pa zaka za zana loyamba. Paulo, yemwe anali wozunza Akhristu otembenuka, amatsogolera kuunika kochititsa khungu kwa uthenga wabwino kudzera m'moyo watsiku ndi tsiku. Pamene akutamanda Khristu wolemekezedwa, amakhudzidwanso ndi zotsatirapo za uthenga wabwino.

Ngakhale kuti ankatsutsidwa kwambiri, Paulo akuuza Akhristu ena tanthauzo lochititsa chidwi la moyo, imfa ndi kuuka kwa Yesu:

“Ngakhale inu, amene kale munali alendo ndi adani a ntchito zoipa, iye tsopano anakukhululukirani mwa imfa ya thupi lake la imfa, kuti akakuwonetseni pamaso pake oyera ndi opanda banga ndi opanda banga; ngati mukhalabe m’chikhulupiriro, okhazikika ndi okhazikika, osataya mtima ndi chiyembekezo cha Uthenga Wabwino umene mudaumva, ndi kulalikidwa kwa zolengedwa zonse za pansi pa thambo.” ( Akol. 1,21-23 ndi).

Kuyanjanitsidwa. Zopanda cholakwika. Chisomo. Chipulumutso. Kukhululuka. Ndipo osati m'tsogolo, koma pano ndi pano. Umenewo ndi Uthenga Wabwino wa Paulo.

Chiwukitsiro, pachimake chimene Masynoptics ndi Yohane adathamangitsira owerenga awo  ( Yohane 20,31 ) amamasula mphamvu ya mkati ya Uthenga Wabwino pa moyo watsiku ndi tsiku wa Mkhristu. Kuuka kwa Khristu kumatsimikizira Uthenga Wabwino. Chotero, Paulo akuphunzitsa, zochitika zimenezo ku Yudeya wakutali zimapereka chiyembekezo kwa anthu onse:

“...Sindichita manyazi ndi Uthenga Wabwino; pakuti ndi mphamvu ya Mulungu yakupulumutsa yense wakukhulupirira, poyamba Ayuda, ndi Ahelene. Pakuti m’menemo chaululidwa chilungamo cha Mulungu, chimene chimachokera ku chikhulupiriro kupita ku chikhulupiriro.” ( Aroma ) 1,16-17 ndi).

Mtumwi Yohane akuwonjezera mbali ina ya uthenga wabwino. Zimasonyeza Yesu mmene “J.üamene anam’konda” (Yohane 19,26), anamukumbukira, munthu wamtima waubusa, mtsogoleri wa mpingo wokonda kwambiri anthu ndi nkhawa zawo ndi mantha.

“Zizindikiro zina zambiri Yesu anachita pamaso pa ophunzira ake, zimene sizinalembedwe m’buku ili. Izi zinalembedwa kuti mukhulupirire kuti Yesu ndiye Khristu Mwana wa Mulungu, ndi kuti pakukhulupirira mukhale nawo moyo m’dzina lake.” ( Yohane 20,30:31 ) Choncho, Yesu anasonyeza kuti anali ndi moyo.

Ulaliki wa Yohane wa Uthenga Wabwino uli ndi tsinde lake mu mawu odabwitsa: "... kuti mwa chikhulupiriro mukhale nawo moyo."

Yohane mozizwitsa akupereka mbali ina ya uthenga wabwino: Yesu Kristu mu mphindi za kuyandikana kwakukulu kwaumwini. Yohane akupereka nkhani yamoyo ya kukhalapo kwa Mesiya.

Uthenga waumwini

Mu Uthenga Wabwino wa Yohane timakumana ndi Khristu amene anali mlaliki wamphamvu wapoyera (Yoh 7,37-46). Timaona Yesu wachikondi ndi wochereza. Kuchokera pa chiitano chake choitanira “Bwerani mudzawone! (Yoh. 1,39) ku chitsutso kwa Tomasi wokaikirayo kuti aike chala chake m’mabala pa manja ake (Yohane 20,27), apa akusonyezedwa mwanjira yosaiŵalika, amene anakhala thupi nakhala pakati pathu (Yohane ) 1,14).

Anthu analandiridwa bwino ndi Yesu moti anakambirana naye mosangalala (Yoh. 6,5-8 ndi). Anagona pambali pake pamene ankadya ndi kudya mbale imodzi (Yohane 13,23-26 ndi).

Iwo ankamukonda kwambiri moti anasambira kupita ku gombe atangomuona kuti akudya pamodzi nsomba imene anakazinga yekha (Yohane 2)1,7-14 ndi).

Uthenga Wabwino wa Yohane umatikumbutsa mmene uthenga wabwino ulili wonena za Yesu Khristu, chitsanzo chake ndiponso moyo wosatha umene timalandira kudzera mwa Iye (Yohane. 10,10). Zimatikumbutsa kuti kulalikira uthenga wabwino sikokwanira. Ifenso tiyenera kukhala moyo. Mtumwi Yohane akutilimbikitsa kuti ena angapindule ndi chitsanzo chathu kuti atiuze uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu. Umu ndi mmene zinalili ndi mkazi wachisamariya amene anakumana ndi Yesu Khristu pachitsime (Yoh 4,27-30), ndi Mariya waku Mandala (Yohane 20,10:18).

Iye amene analira pa manda a Lazaro, wantchito wodzichepetsa amene anapatsa ophunzira ake Füsse anali akadali moyo lero. Amatipatsa kupezeka kwake kudzera mu kukhalamo kwa Mzimu Woyera: “Iye wondikonda Ine adzasunga mawu anga; ndipo Atate wanga adzamkonda;ümusachite mantha” (Yohane 14,23, 27). Yesu akutsogolera anthu ake masiku ano kudzera mwa Mzimu Woyera. Kuitana kwake kuli kwaumwini ndi kolimbikitsa monga kale: "Bwerani mudzawone!" (Yohane 1,39).

Brosha la Worldwide Church of God