Moyo wotsanulidwa wa Khristu

189 moyo watsanulidwa wa kristuLero ndikukulimbikitsani kutsatira malangizo omwe Paulo adapatsa Afilipi. Adakufunsani kuti muchite kena kake ndipo ndikuwonetsani tanthauzo la izi ndikukufunsani kuti mupange lingaliro lanu kuti muchite chimodzimodzi.

Yesu anali Mulungu wathunthu ndi munthu. Lemba lina lomwe limalankhula za kutayika kwa umulungu wake likupezeka mu Afilipi.

“Pakuti mtima umenewo ukhale mwa inu, umene unalinso mwa Kristu Yesu, amene, pokhala m’maonekedwe a Mulungu, sanagwiritsire ntchito ngati chifwamba kuti afanane ndi Mulungu; koma anadzikhuthula yekha, natenga maonekedwe a kapolo, nakhala ngati munthu, napangidwa monga munthu m’maonekedwe ake akunja, anadzichepetsa yekha, nakhala womvera kufikira imfa, ndiyo imfa ya pamtanda. Chifukwa chake Mulungu adamkweza pamwamba pa makamu onse, nampatsa dzina loposa maina onse, kuti m'dzina la Yesu mawondo onse akumwamba, ndi a padziko, ndi a pansi pa dziko, apinde, ndi malilime onse avomereze kuti Yesu Khristu. Ambuye, chifukwa cha ulemerero wa Mulungu.” (Afilipi. 2,5-11 ndi).

Mothandizidwa ndi mavesiwa ndikufuna ndikweze zinthu ziwiri:

1. Zimene Paulo ananena zokhudza chikhalidwe cha Yesu.
2. Chifukwa chiyani akunena choncho.

Titha kudziwa chifukwa chake adanenapo za umunthu wa Yesu, ndiye kuti tili ndi chisankho chathu chaka chamawa. Komabe, wina samatha kumvetsetsa tanthauzo la mavesi 6-7 kutanthauza kuti Yesu mwanjira ina adapereka umulungu wake wathunthu kapena gawo. Koma Paulo sananene izi. Tiyeni tisanthule mavesi awa kuti tiwone zomwe akunena.

Iye anali mu mawonekedwe a Mulungu

Funso: Kodi akutanthauzanji ndi mawonekedwe a Mulungu?

Vesi 6-7 ndi mavesi okha mu NT omwe ali ndi mawu achigiriki omwe Paulo adagwiritsa ntchito
"Gestalt" adagwiritsidwa ntchito, koma OT yachi Greek ili ndi mawuwo kanayi.
Richter 8,18 Ndipo iye anati kwa Zebaki ndi Zalimuna, Kodi anthu amene munawapha ku Tabori? Iwo adati: Iwo adali ngati inu, aliyense wokongola ngati ana achifumu.
 
Job 4,16 "Iye anayima pamenepo ndipo sindinazindikire maonekedwe ake, chithunzi chinali pamaso panga, ndinamva mawu akunong'oneza:"
Yesaya 44,13 “Wosema amatambasula chitsogozo, nachijambula ndi pensulo, nachipanga ndi mipeni, nachilemba ndi kampasi; naipanga ngati chifaniziro cha munthu, monga kukongola kwa munthu, kuti ikhale m’nyumba.

Daniel 3,19 “Nebukadinezara anakwiya koopsa, ndipo maonekedwe a nkhope yake anasandulikira Sadirake, Mesake, ndi Abedinego. Analamula kuti uvuniwo utenthedwe kasanu ndi kawiri kuposa masiku onse.”
Chifukwa chake Paulo amatanthauza [mwa mawuwo] ulemerero ndi ukulu wa Khristu. Anali ndi ulemerero ndi ukulu komanso zokopa zonse zaumulungu.

Kukhala wofanana ndi mulungu

Kugwiritsiridwa ntchito kofananirako kwa kufanana kukupezeka mu Yohane. Yoh. 5,18 “Chifukwa chake tsopano Ayuda anawonjezera kufunafuna kumupha Iye, chifukwa sanaswa tsiku la Sabata kokha, komanso anatcha Mulungu Atate wake wa Iye yekha, nadziyesera wolingana ndi Mulungu.

Chifukwa chake Paulo amaganiza za Khristu yemwe anali wofanana kwenikweni ndi Mulungu. Mwanjira ina, Paulo ananena kuti Yesu anali ndi ukulu wathunthu wa Mulungu ndipo anali Mulungu mu uthunthu Wake. Pamlingo wamunthu, izi zikufanana ndikunena kuti winawake anali ndi machitidwe achifumu ndipo anali wachifumu.

Tonse timadziwa anthu amene amachita zinthu ngati mafumu koma osatero, ndipo timawerenga za anthu ena a m’banja lachifumu amene sachita zinthu ngati mafumu. Yesu anali ndi zonse ziwiri “maonekedwe” ndi chiyambi cha umulungu.

ogwidwa ngati achifwamba

Mwanjira ina, china chake chomwe mungagwiritse ntchito kuti mupindule. Ndikosavuta kuti anthu omwe ali ndi mwayi azigwiritsa ntchito udindo wawo kuti apindule nawo. Mudzalandira chithandizo chapadera. Paulo akunena kuti ngakhale Yesu anali Mulungu mmaonekedwe ndi mawonekedwe, monga munthu sanagwiritse ntchito mwayiwu. Vesi 7-8 limasonyeza kuti maganizo ake anali otsutsana kotheratu.

Yesu adadzichotsa yekha

Kodi adalankhula chiyani? Yankho ndilakuti: palibe. Iye anali Mulungu kwathunthu. Mulungu sangasiye kukhala Mulungu, ngakhale kwakanthawi. Sanataye chilichonse cha umulungu kapena mphamvu zomwe anali nazo. Iye ankachita zozizwitsa. Amatha kudziwa zomwe zili m'malingaliro. Anagwiritsa ntchito mphamvu zake. Ndipo pakusandulikako anaonetsa ulemerero wake.

Zimene Paulo ankatanthauza apa tingazione m’vesi lina limene anagwiritsa ntchito liwu limodzimodzilo kutanthauza “kupanda kanthu.”
1. Akorinto 9,15 “Koma sindinaugwiritse ntchito [ufulu umenewu]; Sindinalembe izi kuti ndikhalebe choncho ndi ine. Ndikanakonda kufa m’malo mowononga mbiri yanga!”

"Anasiya udindo wake wonse" (GN1997 trans.), "sanaumirire zomwe anali nazo. Ayi, anachikana” (Hope for All). Monga munthu, Yesu sanagwiritse ntchito umunthu wake waumulungu kapena mphamvu zaumulungu kaamba ka phindu lake. Anawagwiritsa ntchito kulalikira uthenga wabwino, kuphunzitsa ophunzira, ndi zina zotero - koma kuti asafewetse moyo wake. M’mawu ena, iye sanagwiritse ntchito mphamvu zake kuti apeze phindu.

  • Chiyeso chovuta m'chipululu.
  • Pamene sanayitane moto kuchokera kumwamba kuti uwononge mizinda yosavomerezeka.
  • Kupachikidwa. (Ananena kuti akadaitana makamu a angelo kuti amteteze.)

Anapereka mofunitsitsa zabwino zonse zomwe akanatha kukhala nazo ngati Mulungu kuti atenge nawo gawo pamoyo wathu waumunthu. Tiyeni tiwererenso mavesi 5-8 kuti tiwone momwe mfundo iyi ikumvekera tsopano.

Filipo. 2,5-8 “Pakuti mtima uwu ukhale mwa inu, umene unalinso mwa Kristu Yesu, 6 amene, pokhala m’mafanizidwe a Mulungu, sanakangamira pa zauchifwamba, kuti akhale wolingana ndi Mulungu; 7 Koma anadzikhuthula yekha, natenga maonekedwe a kapolo, nafanizidwa ndi anthu, napezedwa m’maonekedwe akunja monga a munthu, 8 anadzichepetsa yekha, nakhala womvera kufikira imfa, ndiyo imfa ya pamtanda.

Kenako Paulo akumaliza ndi mawu akuti Mulungu potsiriza anakweza Khristu pamwamba pa anthu onse. Filipo. 2,9
“Choncho Mulungu anamukweza pamwamba pa unyinji wonse, nampatsa dzina loposa maina onse. Kuti m’dzina la Yesu bondo lililonse lipinde, zakumwamba, ndi za padziko, ndi za pansi pa dziko, ndi malilime onse avomereze kuti Yesu Khristu ali Ambuye, kuchitira ulemu Mulungu Atate.”

Chifukwa chake pali magawo atatu:

  • Ufulu wa Khristu ndi mwayi wake monga Mulungu.

  • Kusankha kwake kuti asagwiritse ntchito maufuluwa koma kukhala wantchito.

  • Kukula kwake kumapeto chifukwa chamoyo uno.

Mwayi - kufunitsitsa kutumikira - kuwonjezeka

Tsopano funso lalikulu ndilakuti chifukwa chiyani mavesiwa ali mu Afilipi? Choyamba, tiyenera kukumbukira kuti Afilipi ndi kalata yopita ku mpingo wapadera pa nthawi yapadera pa zifukwa zenizeni. Chifukwa chake, zomwe Paulo ananena mu 2,5-11 akuti zikuyenera kuchita ndi cholinga cha kalata yonse.

Cholinga cha kalatayo

Choyamba, tiyenera kukumbukira kuti pamene Paulo anapita ku Filipi koyamba ndi kuyambitsa mpingo kumeneko, anamangidwa (Machitidwe 1 Dec.6,11-40). Komabe, ubale wake ndi Mpingo wakhala wachikondi kwambiri kuyambira pachiyambi. Afilipi 1,3-5 “Ndimayamika Mulungu wanga nthawi zonse ndikakumbukira za inu, 4 nthawi zonse m’mapemphero anga onse chifukwa cha inu nonse, ndi kupembedzera mokondwera 5 chifukwa cha chiyanjano chanu mu Uthenga Wabwino, kuyambira tsiku loyamba kufikira tsopano.

Iye akulemba kalatayi ali m’ndende ya ku Roma. Afilipi 1,7 “N’koyenera kuti ndiganize choncho za inu nonse, chifukwa ndili nanu mumtima mwanga, inu nonse akugawana m’chisomo changa m’zomangira zanga, ndi poteteza ndi kutsimikizira Uthenga Wabwino pamodzi ndi ine.
 
Koma sakukhumudwa kapena kukhumudwa nazo, koma wokondwa.
Afil. 2,1718 “Koma ndingakhale nditsanulidwa ngati nsembe yothira pa nsembe ndi utumiki wa ansembe wa chikhulupiriro chanu, ndikondwera, ndipo ndikondwera pamodzi ndi inu nonse; 18 Momwemonso kondwerani ndi kusangalala pamodzi ndi ine.

Ngakhale pamene analemba kalatayi, iwo anapitirizabe kuchita khama powathandiza. Filipo. 4,15-18 “Ndiponso inu Afilipi, mudziwa kuti pa chiyambi [cha kulalikira] Uthenga Wabwino, pamene ndinachoka ku Makedoniya, panalibe mpingo wina umene unandiwerengera ine za ndalama ndi ndalama zimene zinaperekedwa, koma inu nokha; 16 Ngakhale ku Tesalonika mudanditumizira kamodzi, ngakhale kawiri, kuti mundithandize pa zosowa zanga. 17 Sindilakalaka mphatsoyo, koma ndilakalaka kuti chipatso chichuluke m’chiwerengero chanu. 18 Ndiri nazo zonse, ndipo ndiri nazo zambiri; Ndakhuta ndithu, popeza ndinalandira mphatso yanu kwa Epafrodito, nsembe yokondweretsa, yolandirika kwa Mulungu.”

Potero kamvekedwe ka kalatayo kakunena za maubale apamtima, gulu lolimba lachikhristu lachikondi komanso kufunitsitsa kutumikira ndikumva zowawa chifukwa cha uthenga wabwino. Koma palinso zisonyezo kuti zonse sizili momwe ziyenera kukhalira.
Afil. 1,27 “Kokha khalani ndi moyo woyenerera Uthenga Wabwino wa Khristu, kuti ngakhale ndibwera kudzakuonani kapena kukakhala kwina kwina, ndimve za inu, muli okhazikika mu mzimu umodzi, ndikulimbana ndi mtima umodzi chikhulupiriro cha Uthenga Wabwino.
"Tsogolerani moyo wanu" - Greek. Politeuestanthawuza kukwaniritsa zomwe munthu ayenera kuchita monga nzika ya dera.

Paulo ali ndi nkhawa chifukwa akuwona kuti mayanjano achikondi ndi chikondi omwe kale anali owonekera ku Filipi ali ndi mavuto. Kusamvana kwamkati kumawopseza chikondi, umodzi, ndi chiyanjano cha mpingo.
Afilipi 2,14 "Chitani chilichonse popanda kung'ung'udza kapena kukayika."

Filipo. 4,2+ 3 “Ndikuchenjeza Evodiya ndiponso Suntuke + kuti akhale ndi maganizo amodzi mwa Ambuye.
3 Ndikupemphanso iwe mtumiki mnzanga wokhulupirika, samalira amene anamenyana nane pa ichi, pamodzi ndi Kelemeni ndi anchito anzanga, amene maina awo ali m’buku la moyo.”

Mwachidule, gulu lokhulupirira lidalimbana pomwe ena adayamba kudzikonda komanso kudzikweza.
Filipo. 2,14 “Ngati pali chilangizo mwa Khristu, ngati chilipo chitsimikiziro cha chikondi, ngati pali chiyanjano cha Mzimu, ngati pali kukoma mtima ndi chifundo, 2 kwaniritsani chimwemwe changa, kukhala a mtima umodzi, akufanana. chikondi, kukhala a mtima umodzi, ndi kukumbukira chinthu chimodzi. 3 Musachite kanthu ndi mtima wodzikonda kapena wokonda mtima wopanda pake, + koma modzichepetsa muziganizira ena kukhala apamwamba kuposa inuyo.

Tikuwona mavuto otsatirawa apa:
1. Pali mikangano.
2. Pali mikangano yamphamvu.
3. Ndinu wofunitsitsa.
4. Amadzitukumula poumirira njira zawo.
5. Izi zikuwonetsa kudzipenda kokwezeka mopambanitsa.
 
Amangoganizira zofuna zawo zokha.

Ndikosavuta kugwera pamalingaliro onsewa. Ndaziwona mwa ine komanso mwa ena pazaka zambiri. Zimakhalanso zosavuta kuzindikira kuti izi ndizolakwika kwa Mkhristu. Vesi 5-11 likuyang'ana makamaka pa chitsanzo cha Yesu kuti alole mpweya kutuluka mu kudzikuza ndi kudzikonda komwe kungatilowerere mosavuta.

Paul akuti: Kodi mukuganiza kuti ndinu opambana ena ndipo mukuyenera ulemu ndi ulemu kuchokera ku tchalitchi? Ganizirani momwe Khristu analiri wamkulu ndi wamphamvu. Paulo akuti: Simukufuna kugonjera ena, simukufuna kutumikira mosazindikira, mumakwiya chifukwa ena amakuonani ngati opatsidwa? Ganizirani zinthu zonse zomwe Khristu anali wokonzeka kusiya.

"Adanenanso m'buku labwino kwambiri la William Hendrick Exit Interviews
za kuphunzira komwe anapanga omwe adachoka kutchalitchicho. Anthu ambiri 'okula mpingo' ayimirira pakhomo lolowera kutchalitchi amafunsa anthu chifukwa chomwe abwerera. Mwanjira imeneyi amafuna kuyesa kukwaniritsa zosowa "za anthu omwe amafuna kufikira. Koma ndi ochepa, ngati alipo, ayime pakhomo lotuluka kumbuyo kuti afunse chifukwa chomwe akuchoka. Ndi zomwe Hendricks adachita, ndipo zotsatira za kafukufukuyu ndizoyenera kuwerengedwa.

Pamene ndinkawerenga ndemanga za anthu amene anachoka, ndinadabwa (pamodzi ndi ndemanga zina zomvetsa chisoni ndi zopweteka zochokera kwa anthu oganiza bwino amene anachoka) zimene anthu ena ankayembekezera ku Mpingo. Anafuna zinthu zamtundu uliwonse zomwe sizili zofunika ku tchalitchi; monga kuyamikiridwa, kulandira 'kukumbatira' ndikuyembekezera ena kukwaniritsa zosowa zawo zonse popanda kukakamizidwa kuti akwaniritse zosowa za ena "(The Plain Truth, Jan 2000, 23).

Paulo akulozera Khristu kwa Afilipi. Akuwalimbikitsa kuti azikhala moyo wawo wachikhristu monga momwe Khristu adakhalira. Ngati akadakhala motere, Mulungu adzawapatsa ulemerero monga Iye adachitira ndi Khristu.

Filipo. 2,5-11
“Pakuti mtima uwu ukhale mwa inu, umene unalinso mwa Khristu Yesu, 6 amene, pokhala m’chifanizo cha Mulungu, sanakangamira ku chifaniziro cha Mulungu monga chofunkha; 7 Koma adadzikhuthula yekha, natenga maonekedwe a kapolo, nafanizidwa ndi anthu, napezedwa m’mawonekedwe akunja monga a munthu, 8 adadzichepetsa yekha, nakhala womvera kufikira imfa, ndiyo imfa ya pamtanda. 9 Chifukwa chakenso Mulungu adamkweza Iye pamwamba pa zinthu zonse, nampatsa dzina loposa maina onse, 10 kuti m’dzina la Yesu bondo liri lonse lipinde; Ambuye, kwa ulemerero wa Mulungu Atate.”

Paulo ananena kuti kukwaniritsa udindo wake monga nzika ya ufumu wakumwamba ndiko kufotokoza mmene Yesu anachitira ndi kuvomereza udindo wa kapolo. Munthu ayenera kudzipereka yekha osati kuti alandire chisomo chokha komanso kuti azunzike (1,57.29-30). Filipo. 1,29 "Pakuti mwapatsidwa chisomo cha Khristu, osati kuti mukhulupirire mwa iye kokha, komanso kumva zowawa chifukwa cha iye."
 
Munthu ayenera kukhala wofunitsitsa kutumikira ena (2,17) kukhala "kutsanulidwa" - kukhala ndi maganizo ndi moyo wosiyana ndi makhalidwe a dziko (3,18-19). Filipo. 2,17 “Ngakhale nditsanulidwa ngati chopereka pa nsembe ndi utumiki wa ansembe wa chikhulupiriro chanu, ndikondwera, ndi kukondwera pamodzi ndi inu nonse.
Filipo. 3,18-19 “Pakuti ambiri akuyenda, monga ndinakuuzani kawiri kawiri, koma tsopano ndinenanso ndikulira, monga adani a mtanda wa Khristu; 19 Mapeto awo ndi chiwonongeko, mulungu wawo ndi mimba yawo, akudzitamandira m’manyazi awo, ndipo maganizo awo ali pa zinthu zapadziko.”

Pamafunika kudzichepetsa kwenikweni kuti timvetse kuti kukhala “mwa Khristu” kumatanthauza kukhala kapolo, chifukwa Khristu anabwera padziko lapansi osati monga Ambuye koma ngati kapolo.

Pali chiopsezo chodzisamalira mokomera ena ndikupweteketsa ena, komanso kukulitsa kudzikuza komwe kumadza chifukwa chodzitama chifukwa cha udindo wako, maluso awo kapena zotsatira zake zakupambana.

Njira yothetsera mavuto muubwenzi wapakati imakhala pamalingaliro odzipereka kwa ena. Mzimu wodzimana ndi chiwonetsero cha chikondi cha ena chomwe chafotokozedwa mwa Khristu, chikondi chomwe "chidamvera kufikira imfa, kufikira imfa"!

Utumiki weniweni ndikudziwonetsera wekha. Paulo akugwiritsa ntchito Khristu kufotokoza izi. Anali ndi ufulu wosasankha njira ya wantchito, koma amatha kunena kuti ali woyenera.

Paulo akutiuza kuti palibe malo achipembedzo chodzikakamiza omwe sagwira ntchito yake mokhulupirika. Palibenso malo opembedzera omwe samatuluka kwathunthu ngakhale pokwaniritsa zofuna za ena.

Pomaliza

Tikukhala m'gulu la anthu odzikonda, odzazidwa ndi filosofi ya "ine first" ndipo amapangidwa ndi malingaliro amakampani ochita bwino komanso kuchita bwino. Koma izi siziri mfundo za mpingo monga zalongosoledwa ndi Khristu ndi Paulo. Thupi la Khristu liyenera kukhalanso ndi cholinga cha kudzichepetsa kwa chikhristu, umodzi ndi mgonero. Tiyenera kutumikira ena ndikuupanga kukhala udindo wathu woyamba wa chikondi changwiro kudzera m'zochita. Mkhalidwe wa Kristu, mofanana ndi kudzichepetsa, sufuna ufulu kapena chitetezo cha zofuna za munthu, koma amakhala wokonzeka kutumikira.

ndi Joseph Tkach