Baibulo

651 baibuloMabuku, makalata ndi apocrypha

Mawu akuti Baibulo amachokera ku Chigriki ndipo amatanthauza mabuku (biblia). “Bukhu la Mabuku” lagawidwa mu Chipangano Chakale ndi Chatsopano. Buku la Uthenga Wabwino lili ndi zolembedwa 39 za m’Chipangano Chakale ndi zolembedwa 27 za m’Chipangano Chatsopano komanso zolembedwa mochedwa 11 za Chipangano Chakale – zomwe zimatchedwa Apocrypha.

Mabukuwa ndi osiyana kwambiri pamakhalidwe, amasiyana mosiyanasiyana komanso momwe zinthu ziliri komanso mawonekedwe ake. Ena amagwira ntchito ngati mabuku a mbiri yakale, ena ngati mabuku ophunzirira, ngati ndakatulo ndi ulosi, ngati mpambo wamalamulo kapena ngati kalata.

Zomwe zili mu Chipangano Chakale

kufa Mabuku azamalamulo muli mabuku asanu a Mose ndikunena nkhani ya anthu aku Israeli kuyambira pomwe adayamba kumasulidwa ku ukapolo ku Egypt. Mabuku ena a Chipangano Chakale amafotokoza zakugonjetsedwa kwa Aisraeli ku Kanani, maufumu a Israeli ndi Yuda, kuthamangitsidwa kwa Aisraeli ndikumapeto kwa kubwerera kwawo kuchokera ku ukapolo ku Babulo. Nyimbo, nyimbo ndi miyambi zitha kupezeka mu chipangano chakale komanso mabuku a aneneri.

kufa Mabuku a mbiriyakale adadzipereka ku mbiriyakale ya Israeli kuyambira pa kulowa mdziko lolonjezedwa mpaka kuthamangitsidwa kwawo ndikubwerera kuchokera ku ukapolo ku Babulo.

kufa Mabuku ndi mabuku a ndakatulo onetsani nzeru, chidziwitso ndi zokumana nazo zomwe zalembedwa m'mawu osinkhasinkha ndi mwinanso mwinanso nyimbo zapamwamba.

Mu Mabuku a aneneri ndi za zochitika ndi zochitika munthawiyo, momwe aneneri amapangitsa zochita za Mulungu kuzindikirika ndikuwakumbutsa njira yofananira yogwirira ndikukhalira anthu. Mauthengawa, omwe adalengedwa kudzera m'masomphenya ndi kudzoza kwaumulungu, adalembedwa ndi aneneri iwowo kapena ophunzira awo ndipo motero adalembedwera mtsogolo.

Chidule cha zomwe zili mu Chipangano Chakale

Mabuku a chilamulo, mabuku asanu a Mose:

 • 1. Buku la Mose (Genesis)
 • 2. Buku la Mose (Eksodo)
 • 3. Buku la Mose (Levitiko)
 • 4. Buku la Mose (Numeri)
 • 5. Buku la Mose (Deuteronomo)

Mabuku a mbiriyakale:

 • Bukhu la Yoswa
 • Bukhu la Oweruza
 • Bukhu la Rute
 • Das 1. Buku la Samueli
 • Das 2. Buku la Samueli
 • Das 1. Buku la mafumu
 • Das 2. Buku la mafumu
 • Mabuku a Mbiri (1. ndi 2. Nthawi)
 • Buku la Ezara
 • Buku la Nehemiya
 • Bukhu la Estere

Mabuku ndi mabuku a ndakatulo:

 • Bukhu la Yobu
 • Masalmo
 • Miyambi ya Solomo
 • Mlaliki wa Solomo
 • Nyimbo ya Solomo

Mabuku Aulosi:

 • Yesaya
 • Yeremiya
 • Maliro
 • Ezekieli (Ezekiel)
 • Daniel
 • Hoseya
 • Joel
 • Amosi
 • Obadiya
 • Jona
 • Micha
 • Nahumu
 • Habakuku
 • Zefaniah
 • Hagai
 • Zekariya
 • Malaki

Zomwe zili mu Chipangano Chatsopano

Chipangano Chatsopano chikufotokoza tanthauzo la moyo ndi imfa ya Yesu ku dziko lapansi.

kufa Mabuku a mbiriyakale ndi Mauthenga Abwino anayi ndi Machitidwe a Atumwi amafotokoza za Yesu Khristu, utumiki wake, imfa yake ndi kuuka kwake. Buku la Machitidwe limafotokoza za kufalikira kwa chikhristu mu ufumu wa Roma komanso za magulu achikhristu oyamba.

kufa Makalata ayenera kuti adalembedwera kumadera achikhristu ndi atumwi osiyanasiyana. Kutolere kwakukulu kwambiri ndi makalata khumi ndi atatu a mtumwi Paulo.

Mu Kuwululidwa kwa a Johannes ikunena za Apocalypse, chithunzi cholosera zamapeto a dziko lapansi, chophatikizidwa ndi chiyembekezo chakumwamba chatsopano ndi dziko lapansi latsopano.

Chidule cha zomwe zili mu Chipangano Chatsopano

Mabuku a mbiriyakale

 • Mauthenga Abwino

Mateyu

Markus

ndine Lukas

Johannes

 • Machitidwe a Atumwi

 Makalata

 • Kalata ya Paulo kwa Aroma
 • Der 1. ndi 2. Kalata yochokera kwa Paulo kwa Akorinto
 • Kalata ya Paulo kwa Agalatiya
 • Kalata ya Paulo kwa Aefeso
 • Kalata ya Paulo kwa Afilipi
 • Kalata ya Paulo kwa Akolose
 • Der 1. Kalata yochokera kwa Paulo kwa Atesalonika
 • Der 2. Kalata yochokera kwa Paulo kwa Atesalonika
 • Der 1. ndi 2. Kalata yochokera kwa Paulo kwa Timoteo ndi kwa Tito (makalata aubusa)
 • Kalata ya Paulo kwa Filemoni
 • Der 1. Kalata yochokera kwa Petro
 • Der 2. Kalata yochokera kwa Petro
 • Der 1. Kalata yochokera kwa Johannes
 • Der 2. ndi 3. Kalata yochokera kwa Johannes
 • Kalata yopita kwa Aheberi
 • Kalata yochokera kwa James
 • Kalata yochokera kwa Yuda

Buku laulosi

 • Chibvumbulutso cha Yohane (Apocalypse)

Zolemba mochedwa / owonjezera a Chipangano Chakale

Mabaibulo a Katolika ndi Achiprotestanti amasiyana mu Chipangano Chakale. Mtundu wachikatolika uli ndi mabuku enanso angapo:

 • Weruzani
 • Tobit
 • 1. ndi 2. Buku la Maccabees
 • nzeru
 • Yesu Sirach
 • Baruki
 • Zowonjezera ku Bukhu la Ester
 • Zowonjezera m'buku la Danieli
 • Pemphero la Manase

Tchalitchi chakale chidatenga mtundu wa Greek, wotchedwa Septuagint, ngati maziko. Munali mabuku ambiri kuposa achiheberi achikhalidwe ochokera ku Yerusalemu.

Nayenso Martin Luther anagwiritsa ntchito Baibulo lachiheberi pomasulira Baibuloli, lomwe linalibe mabuku ogwirizana a Septuagint. Anawonjezera malemba m’matembenuzidwe ake monga “Apocrypha” (kwenikweni: chobisika, chobisika).


Gwero: German Bible Society http://www.die-bibel.de