Yesu amakudziwani bwino

550 Yesu akuwadziwa iwo ndendendeNdikuganiza kuti ndimamudziwa bwino mwana wanga wamkazi. Tinakhala limodzi nthawi yambiri ndipo tinkasangalalanso. Ndikamuuza kuti ndimamumvetsa, amandiyankha kuti: “Simukundidziwa bwino lomwe! Kenako ndimamuuza kuti ndimamudziwa bwino chifukwa ndine mayi ake. Izi zinandipangitsa kuganiza kuti: Sitikudziwa bwino anthu ena - komanso satidziwa, osati pansi pamtima. Timaweruza kapena kuweruza ena mosavuta ndi momwe timaganizira kuti timawadziwa, koma osaganizira kuti nawonso akula ndikusintha. Timayika anthu m'mabokosi ndipo tikuwoneka kuti tikudziwa bwino makoma ndi ngodya zowazungulira.

Timachita chimodzimodzi ndi Mulungu. Kuyandikana ndi kudziŵana bwino kumabweretsa kutsutsidwa ndi kudzilungamitsa. Monga momwe timachitira nthawi zambiri ndi anthu monga momwe timawonera zochita zawo - molingana ndi ziyembekezo zathu - momwemonso timakumana ndi Mulungu. Timaganiza kuti tikudziwa mmene angayankhire mapemphero athu, mmene amachitira zinthu ndi anthu komanso mmene amaganizira. Timakonda kupanga chifaniziro chathu cha iye, tikumalingalira kuti ali ngati ife. Ngati tichita zimenezo, sitim’dziŵa bwino lomwe. Ife sitikumudziwa iye nkomwe.
Paulo ananena kuti amangoona tizidutswa ta chifanizirocho, choncho satha kuona chithunzi chonse. koma pamenepo maso ndi maso. Tsopano ndikuzindikira pang'onopang'ono; koma pamenepo ndidzadziwa, monga ndidziwika (1. Korinto 13,12). Mawu ochepawa amanena zambiri. Choyamba, tsiku lina tidzamudziwa monga mmene amatidziwira panopa. Ife sitimamumvetsa Mulungu, ndipo chimenecho ndi chinthu chabwino ndithu. Kodi tingapirire kudziwa chilichonse chokhudza iye popeza tsopano ndife anthu okhala ndi mphamvu zochepa zaumunthu? Pakali pano Mulungu sali womveka kwa ife. Ndipo chachiwiri: Amatidziwa mpaka pachimake, ngakhale kumalo obisika omwe palibe amene angawone. Amadziwa zomwe zikuchitika mkati mwathu - komanso chifukwa chake china chake chimatisuntha mwanjira yathuyathu. Davide akufotokoza mmene Mulungu amam’dziŵira bwino kuti: “Ndikhala, kapena ndinyamuka, inu mukudziwa; muzindikira maganizo anga muli kutali. Ndiyenda kapena kunama, kotero inu muli pafupi nane ndi kuona njira zanga zonse. Pakuti taonani, palibe mau pa lilime langa amene Inu, Ambuye, simuwadziwa. Mwandizinga kuchokera kumbali zonse ndikugwira dzanja lanu pa ine. Kudziwa zimenezi n’kodabwitsa kwambiri ndipo n’kwapamwamba kwambiri moti sindingathe kumvetsa.” ( Salimo 139,2-6). Ndikukhulupirira kuti mavesi amenewa tingawagwiritse ntchito pa ife eni. Kodi zimenezi zikukuchititsani mantha? - Siziyenera! Mulungu sali ngati ife. Nthawi zina timasiya anthu tikamadziwana nawo kwambiri, koma iye satero. Aliyense amafuna kumvetsedwa, kumva ndi kuzindikiridwa. Ndikuganiza kuti ndichifukwa chake anthu ambiri amalemba china chake pa Facebook kapena ma port ena. Aliyense ali ndi chonena, kaya wina akumvetsera kapena ayi. Aliyense amene amalemba chinachake pa Facebook amadzipangitsa kukhala kosavuta; chifukwa amatha kudziwonetsera momwe angafunire. Koma zimenezo sizidzaloŵa m’malo kulankhulana pamasom’pamaso. Wina akhoza kukhala ndi tsamba pa intaneti lomwe limakhala ndi anthu ambiri, koma amatha kukhala osungulumwa komanso achisoni.

Kukhala paubwenzi ndi Mulungu kumatitsimikizira kuti timamva, kuwonedwa, kumvetsetsedwa ndi kudziwidwa. Ndi iye yekha amene angathe kuona mtima wanu ndipo amadziwa zonse zomwe munaganizapo. Ndipo chodabwitsa n’chakuti amakukondabe. Pamene dziko likuwoneka lozizira ndi lopanda umunthu ndipo mumadzimva kuti ndinu nokha komanso osakumvetsetsani, mungapeze nyonga podziwa kuti pali winawake amene amakudziwani bwino.

ndi Tammy Tkach