Mavesi a Gold Lump

David Letterman, woonetsa zisangalalo ku America, amadziwika pamndandanda wake khumi wapamwamba; Nthawi zambiri ndimafunsidwa za makanema omwe ndimakonda kwambiri khumi, mabuku, nyimbo, zakudya, ndi mowa. Muyenera kuti muli ndi mindandanda yomwe mumakonda. M'zaka zingapo zapitazi, zina mwa nkhani zanga zachokera m'mavesi khumi omwe ndimawakonda kwambiri kuchokera m'Baibulo. Nazi zisanu ndi chimodzi mwa izo:

  • “Iye wosakonda sadziwa Mulungu, chifukwa Mulungu ndiye chikondi.1. Johannes 4,8)
  • “Khristu anatimasula kuti tikhale mfulu! Chotero chirimikani, ndipo musalole kuti goli laukapolo lisenzedwenso!” (Agalatiya 5,1)
  • “Pakuti Mulungu sanatume Mwana wake kudziko lapansi kuti adzaweruze dziko lapansi, koma kuti dziko lapansi likapulumutsidwe ndi Iye.” ( Yohane 3:17 ) “
  • Koma Mulungu amaonetsa cikondi cake kwa ife, pakuti Khristu anatifela pamene tinali ocimwa.” 5,8)"
  • Chotero tsopano palibe kutsutsidwa kwa iwo amene ali mwa Kristu Yesu ”(Rom 8,1)"
  • Pakuti chikondi cha Khristu chimatilimbikitsa, makamaka popeza timakhulupirira kuti ngati ‘m’modzi’ anafera onse, ndiye kuti ‘onse’ anafa. N’chifukwa chake anafera onse, kuti amene akukhala mmenemo asakhalenso ndi moyo kwa iwo okha, koma kwa iye amene anafa ndi kuuka chifukwa cha iwo.”2. Akorinto 5,14-15)

Kuwerenga mavesiwa kumandipatsa mphamvu ndipo ndimawatcha mavesi anga agolide. Kwa zaka zingapo zapitazi pamene ndaphunzira zambiri za chikondi chodabwitsa, chosatha cha Mulungu, mndandandawu wasintha mosalekeza. Kufunafuna nzeru izi kunali ngati kufunafuna golide - zinthu zabwino kwambiri izi zomwe zimapezeka m'chilengedwe m'mitundu yayikulu komanso mawonekedwe, kuyambira pazinthu zazikulu kwambiri mpaka zazikulu kwambiri. Monga momwe golide amapezeka nthawi zonse mosayembekezereka, chikondi cha Mulungu chosasunthika chomwe chimatiphimba chimatha kuwonekera mosayembekezeka komanso m'malo osayembekezereka. Wophunzira zaumulungu TF Torrance akufotokoza za chikondi ichi motere:

“Mulungu amakukondani kwambiri kotero kuti anadzipereka yekha mwa Yesu Khristu, Mwana wake wokondedwa. Anapereka moyo wake wonse monga Mulungu kuti akupulumutseni. Mwa Yesu, Mulungu anazindikira chikondi chake chosatha kwa inu mu umunthu wanu kotero kuti sakanathanso kuchichotsa popanda kukana kubadwa kwa thupi ndi mtanda ndipo motero iyemwini. Yesu Khristu anakuferani makamaka chifukwa ndinu ochimwa komanso osayenerera kwa Iye. Iye anakupangani inu kukhala ake, mosasamala kanthu kuti mumamukhulupirira kapena ayi. Wakumangani kwa iye mozama chifukwa cha chikondi chake kotero kuti sadzakusiyani. Ngakhale mutamukana ndikulakalaka mutapita kumoto, chikondi chake sichidzakusiyani. Choncho, lapani ndi kukhulupirira kuti Yesu Khristu ndiye Ambuye ndi Mpulumutsi wanu ”( The Mediation of Christ, p. 94)

Timayamikira kwambiri chikondi cha Mulungu tikamawerenga Baibulo chifukwa Yesu, yemwe ndi chikondi cha Mulungu, ndiye maziko ake. Chifukwa chake zimandimvetsa chisoni pamene zisankho zaposachedwa zikuwonetsa kuti Akhristu ambiri amawononga nthawi yochepa “m’Mawu a Mulungu”. Koma chodabwitsa n’chakuti m’kafukufuku wina wokhudza kukula kwauzimu wa Bill Hybel, 87 peresenti ya anthu amene anafunsidwa ananena kuti “kuthandiza ku tchalitchi pomvetsetsa Baibulo mozama” chinali chosowa chawo chachikulu chauzimu. N’zodabwitsanso kuti anthu amene anafunsidwawo ananena kuti kufooka kwakukulu kwa ma parishi awo n’kulephera kufotokoza bwino Baibulo momveka bwino. Posachedwapa ndinali kuwerenga buku la Mika (mmodzi mwa aneneri ang’onoang’ono) pamene ndinapeza chuma ichi: “

Ali kuti Mulungu wonga inu, amene amakhululukira machimo, ndi kukhululukira mangawa a iwo otsala pa cholowa chake; amene saumirira ku mkwiyo wake mpaka kalekale, pakuti ndi wachifundo!” (Mika 7,18)

Mika adalalikira chowonadi ichi cha Mulungu pomwe Yesaya adalengeza za nthawi ya ukapolo. Inali nthawi yonena za masoka. Komabe, Micha anali ndi chiyembekezo chifukwa adadziwa kuti Mulungu ndi wachisomo. Liwu lachihebri lachifundo lachokera ku chilankhulo chomwe chimagwiritsidwa ntchito pamgwirizano pakati pa anthu.

Mapangano oterowo ali ndi malonjezo a kukhulupirika kokhulupirika amene ali omangirira ndipo panthawi imodzimodziyo amaperekedwa kwaulere. Umu ndi mmenenso chisomo cha Mulungu chiyenera kuzindikiridwa. Mika ananena kuti chisomo cha Mulungu chinalonjezedwa kwa makolo akale a Isiraeli, ngakhale kuti sanali oyenerera. Ndi zolimbikitsa ndi zolimbikitsa kumvetsetsa kuti Mulungu mu chifundo chake ali ndi zomwezo watisungira ife. Mawu achihebri otanthauza chifundo amene anagwiritsidwa ntchito mwa Mika angatembenuzidwe kukhala chikondi chaulere ndi chokhulupirika kapena chikondi chosagwedezeka. Tingakhale otsimikiza kuti chifundo cha Mulungu sichidzakanidwa chifukwa chakuti ali m’chibadwa chake kukhala okhulupirika, monga momwe analonjeza. Chikondi cha Mulungu n’chokhazikika ndipo adzatichitira chifundo nthawi zonse. N’chifukwa chake tinganene kuti: “Mulungu, ndichitireni chifundo munthu wochimwa ine!” ( Luka 18,13). Ndi vesi la golide bwanji.

ndi Joseph Tkach


keralaMavesi a Gold Lump