Dziwani Mulungu ndi mphamvu zanu zonse

521 mumvere mulungu ndi mphamvu zanu zonseNdine wotsimikiza kuti tonse timapemphera kuti osakhulupirira omwe timawakonda - achibale, abwenzi, oyandikana nawo, ndi ogwira nawo ntchito - apatse Mulungu mwayi. Aliyense wa iwo ali ndi maganizo ake ponena za Mulungu. Kodi Mulungu amene mukuganiza kuti ndi Mulungu Wautatu wovumbulidwa mwa Yesu? Kodi tingawathandize bwanji kuti amudziwe bwino Mulungu ameneyu? Mfumu Davide analemba kuti: “Talawani ndipo muone kuti Yehova ndi wabwino. ( Salmo 34,9 Kumasulira kwatsopano kwa Geneva). Kodi tingawathandize bwanji kulabadira pempho limeneli? Iyi si nthano yazamalonda - Davide akuloza ku chowonadi chozama chomwe Mulungu amadzidziwitsa kwa aliyense amene amamufunafuna. Amatiitanira ku ubale wokhazikika, wosintha moyo ndi Mulungu womwe umaphatikiza mbali zonse za moyo wathu waumunthu!

Zimakoma kuti Ambuye ndi wabwino

Kulawa? Inde! Kudziwa ubwino wabwino wa Mulungu kuli ngati kudya chakudya kapena chakumwa chokoma chomwe chimakometsa lilime. Ganizirani za chokoleti chowawa, chosungunuka pang'onopang'ono kapena vinyo wofiira wofiyitsa wogwirizana wolankhula kwanu. Kapena ganizirani za kukoma kwa kachidutswa kakang'ono kakang'ono ka ng'ombe komwe kakhala kokometsedwa ndi mchere ndi zonunkhira. Zoterezi zimachitikanso tikadziwa Mulungu amene anaululidwa mwa Yesu. Tikufuna chisangalalo chaulemerero cha kukoma mtima kwake kukhale kosatha!

Kusinkhasinkha za kulemera kwa umunthu wa Mulungu wa Utatu ndi zovuta za njira zake zimadzutsa njala ya zinthu za Mulungu. Yesu anati: “Odala ali akumva njala ndi ludzu la chilungamo; pakuti adzakhuta.” ( Mateyu 5,6 Kumasulira kwatsopano kwa Geneva). Pamene tim’dziŵa bwino Mulungu, timalakalaka chilungamo—maubwenzi abwino ndi abwino—monganso Mulungu. Makamaka zinthu zikakhala zoipa, chilakolako chimenechi chimakhala champhamvu kwambiri moti chimapweteka ngati tikuvutika ndi njala kapena ludzu. Timaona mphamvu imeneyi mu utumiki wa Yesu kwa anthu amene ankakhala naye pafupi ndiponso mmene amawawitsira anthu amene amakana Mulungu. Timaziwona m’chikhumbo chake choyanjanitsa maubale—makamaka ubale wathu ndi Atate wake wa Kumwamba. Yesu, Mwana wa Mulungu, anabwera kudzakhazikitsa unansi wabwino ndi wokhutiritsa umenewo ndi Mulungu - kutenga nawo mbali mu ntchito ya Mulungu yokonza maubale onse. Yesu mwiniyo ndiye mkate wa moyo umene umakhutitsa njala yathu yakuya ndi chiyembekezo chathu cha maubale abwino ndi oyenera. Talawani kuti Yehova ndi wokoma mtima!

Onani kuti Yehova ndi wabwino

Penyani? Inde! Kupyolera mu maso athu timawona kukongola ndi kuzindikira mawonekedwe, mtunda, kuyenda ndi mtundu. Kumbukirani momwe zimakhalira zokhumudwitsa pamene zomwe tikufuna kuwona zabisika. Ganizilani za munthu wokonda kuona mbalame amene amamva kulira kwa zamoyo zina zimene anthu akhala akuzifunafuna kwa nthawi yaitali koma osaziona. Kapena kukhumudwa poyesa kupeza njira yanu m'chipinda chamdima chosadziwika usiku. Ndiyeno taganizirani izi: Kodi tingatani kuti tipeze ubwino wa Mulungu wosaoneka ndi woposa mphamvu za munthu aliyense? Funso limeneli limandikumbutsa zimene Mose, mwinamwake mokhumudwa pang’ono, anafunsa kwa Mulungu: “Ndiwoneni ndione ulemerero wanu!” pamene Mulungu anayankha kuti: “Ndidzapereka ubwino wanga wonse pamaso panu” ( NW )2. Mon 33,18-19 ndi).

Liwu lachihebri laulemerero ndi "kabod". Kutanthauzira koyambirira kwa izi ndikulemera ndipo kudagwiritsidwa ntchito kufotokoza kuwala kwa uthunthu wa Mulungu (wowonekera kwa onse ndi chisangalalo kwa onse) - ubwino wake wonse, chiyero ndi kukhulupirika kosasunthika. Tikawona ulemerero wa Mulungu, zonse zobisika zimachotsedwa ndipo timawona kuti Mulungu wathu wa utatu ndiwowonadi wabwino komanso kuti njira zake zimakhala zolondola nthawi zonse. Mwaulemerero wa chilungamo chake ndi chiweruzo, Mulungu atsimikiza mtima kukonza zonse. Mulungu wathu wamtendere ndi wachikondi wopatsa moyo amatsutsana ndi zoyipa zonse ndipo amatitsimikizira kuti zoipa zilibe tsogolo. Mulungu wautatu umawala muulemerero wake ndikuwulula mkhalidwe wake ndi kupezeka kwake - chidzalo cha chisomo chake chachifundo ndi cholungama. Kuwala kwaulemerero wa Mulungu kumawalira mu mdima wathu ndikuwulula kunyezimira kwa kukongola Kwake. Onani kuti Yehova ndi wabwino.

Ulendo wopeza

Kudziwa Mulungu wa Utatu wathu sikuli ngati kudya chakudya chofulumira kapena kungoyang'ana kanema wa mphindi zitatu. Kuti tidziwe Mulungu amene wavumbulutsidwa mwa Yesu Khristu, ndikofunikira kuti khungu lathu lichotsedwe m'maso mwathu ndikuti mphamvu yathu yakumva ibwezeretsedwe. Izi zikutanthauza kuchiritsidwa mozizwitsa kuti muwone ndi kulawa Mulungu momwe alili. Maganizo athu opanda ungwiro ndi ofooka kwambiri ndipo angawonongeke kuti timvetsetse chidzalo ndi ulemerero wa Mulungu wathu woposatu, woyera. Kuchiritsa uku ndi mphatso ya moyo wonse ndi ntchito - ulendo wodabwitsa, wodziwululira. Zili ngati chakudya chochuluka pomwe kulawa kumaphulika pamaphunziro angapo, maphunziro aliwonse amaposa omwe adachita kale. Zili ngati zotsatira zokakamiza zokhala ndi ma episode - omwe mutha kuwonera, koma osatopa kapena kutopa.  

Ngakhale kuti ndi ulendo wofufuza zinthu, kuphunzira za Mulungu wa Utatu mu ulemerero wake wonse kumakhudza mfundo imodzi yofunika kwambiri, yomwe ndi zimene timaona ndi kuzindikira mwa Yesu. Monga Emanueli (Mulungu nafe) ndiye Ambuye ndi Mulungu amene anakhala munthu wooneka ndi wogwirika. Yesu anakhala mmodzi wa ife nakhala pakati pathu. Pamene tikuyang’ana pa iye monga momwe akusonyezedwera m’Malemba, timapeza iye amene “ali wodzala ndi chisomo ndi choonadi” ndipo timawona “ulemerero” wa “Mwana mmodzi yekha wochokera kwa Atate.” ( Yoh. 1,14 Kumasulira kwatsopano kwa Geneva). Ngakhale kuti “palibe munthu anaonapo Mulungu ndi kale lonse . . . Mwana mmodzi yekhayo anamuululira kwa ife, amene ndi Mulungu mwiniyo, amene wakhala pambali pa Atate.” ( Yoh. 1,18 Kumasulira kwatsopano kwa Geneva). Kuti tiziona Mulungu mmene alili, sitifunika kuyang’ana kutali kuposa Mwana!

Pitani mukanene izi mopitirira

Masalmo 34 imapereka chithunzi cha Mulungu m'modzi amene ali wokoma mtima, wolungama, wachikondi komanso waumwini - wa Mulungu amene amafuna kuti ana ake adziwe za kukhalapo kwake ndi zabwino zake ndi kuwamasula ku zoyipa. Amatiuza za Mulungu amene ali weniweni kotero kuti miyoyo yathu imasinthika kwamuyaya ndipo mitima yathu, monga Mose, imamulakalaka iye ndi njira zake. Uyu ndiye Mulungu Utatu yemwe timudziwitsa okondedwa athu ndi okondedwa athu. Monga otsatira a Yesu, tikupemphedwa kutenga nawo gawo muutumiki wa kufalitsa uthenga wa Ambuye wathu pogawana uthenga wabwino (wabwino) kuti Ambuye alidi Mulungu wabwino. Lawani, muwone ndikudutsa kuti Ambuye ndi wabwino.

lolembedwa ndi Greg Williams


keralaDziwani Mulungu ndi mphamvu zanu zonse